Физическо лице продава собствени книги на фирма занимаваща се с продажба на стари книги. Ако за физическото лице това е еднократна сделка и не се извършва по занятие, тя е необлагаема по силата на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Трябва ли фирмата да подаде този доход в Справката по чл. 73, т.к. ние няма как да знаем дали е еднократна сделка или се извършва по занятие.
Фирма А прехвърля вземането си от фирма Б, по договор за заем в размер на 100 единици и начислена лихва в размер на 20 единици към фирма В по договор за цесия срещу свои задължения по договор за заем  към фирма В. След уведомлението се разбира,че фирма Б е отписала част от задължението за лихва в размер на 10 единици, поради изтекъл давностен срок.
Правилно ли е счетоводните записвания в Б да са :
Дт 151 ан.с/ка фирма А – 100 единици
Дт 496 ан. с/ка фирма А – 10 единици
   Кт с/ка 499 ан. с/ка фирма В – 110 единици
И записванията във фирма В
Дт 609 Други р-ди   – 10 единици
Дт 498 ан. с/ка фирма Б – 110 единици
   Кт с/ка 225 ан. с/ка фирма А  – 120 единици
Благодаря на отзовалите се!
Фирма продаваща хранителни продукти, продава и билети за градски транспорт. Имаме фактура за закупените билети с отстъпка и начислен ДДС. Трябва ли да издаваме касова бележка за продадените билети и правилно ли е да бъдат заведени в сметка Стоки? Кои нормативни документи регулират тези продажби? Благодаря на отзовалите се!
С ГДД и таблица 2.
Приравнява се към ТД само за данъка. Няма ДОО, след като като  СОЛ не се осигурява за това.

Благодаря!
Здравейте! СОЛ, пенсионер, който се осигурява само за здравно върху 510 лв., ако си изплати възнаграждение за личен труд в размер на 5000 лв. дължи ли осигуровки и върху сумата, изплатена за личен труд или това го прави когато си подаде декларацията по чл.50.  Тъй като личния труд се приравнява на трудов договор, трябва ли да се осигурява и за ДОО.
Имаме издадена фактура от Канада за поддръжка на он-лайн магазин. Във фактурата няма наименование какви услуги са извършени, а само обща сума за плащане. Мястото на изпълнение на услугите би трябвало да е по чл.21 ал. 2  Трябва ли да издам протокол, и по кой член. Нещо съвсем се обърках. Предварително благодаря!
Здравейте колеги ! ЕООД, организира концертни прояви в страната. Получило е 1000 лв. от друга фирма, като спонсорство. ЕООД се задължава да рекламира дейността на спонсора по време на концертите чрез поставяне на банери, фирменото лого на поканите и плакатите за концертите, снимки и  листовки с информация за спонсора. Срокът на договора е 1 година. ЕООД ще издаде фактура за получената сума. В ЕООД получената сума, ще се признае за приход. Спонсора ще може ли да признае разхода за реклама.
Допусната е грешка и през 2016 г. собственик на ЕООД е подаван в декл. обр. 1 с код за вид осигурен 10, вместо 12. Мога ли да подам в НАП заличаване на декл. обр. 1, подаване на нова с коректни данни и корекция в намаление на декл. обр.6.
Признават ли се дневните  разходи командировка  на  собственик на ЕООД, полагащ личен труд във фирмата. Нещо съвсем се обърках.
Пенсионер с ТЕЛК ,съдружник в ООД прави само здравни вноски върху 420 лв..   Следва ли по граждански договор в същото дружество да се удържат и внасят здравни вноски ?