Включват ли се в Декларация по чл 73 платени суми на наториуси и адвокати които
са издали сметки фактури за изплатените суми със ДДС.
Моля за помощ фирмата ни започна строителство на  жил.сграда - разходите  във
връзка със строителството  следва ли да се осчетоводяват по сметка 60 или
директно да се отнасят по с-ка 613 Разходи за ДМА ?
Имам следния казус -приходи постъпили през предходната година -2017 а разходите
са направени през 2018-моля за съдействие ако някой е имал подобен случай и как да ги посоча в год.отчет
Т.е инвестиционен кредит за жилищна сграда,
Таксите за разглеждане документи за жил.кредит по коя сметка следва да се отнесат
по финансови разходи или по сметката по която набираме разходите за строителство,
Строителството ще бъде чрез възлагане на стр.фирми.
Фирмата ни притежава земя и започва строителство на жил.сграда чрез
възлагане на изпълнители,разходите във връзка със строителството
осчетоводявам по сметка 602 през годината и остава като незавършено строителство
по сметка 61 към края на годината правилно ли разсъждавам тъй като не съм
имала такова строителство?
Следва ли да се пуснат доп.споразумения за новия МОД при положение че
брутната заплата  надвишава  задължителния осигурителен доход за съотв.
длъжност,
Моля за помощ как се отразява подобрението в САП и ДАП.
В САП се отписва набрана амортизация ,се капитализира подобрението и се въвежда нов срок на изхабяване.А как стоят нещата в ДАП увеличава ли се срока на амортизацията?Там няма отписване на набраната амортизация -а с подобрението увеличаваме амортизируемата стойност.
Как се осчетоводяват подобренията на ДМА  и подава ли се дакларация за МДТ?
Благодаря за бързия отговор.
Примерно оповестяване т.е.счетоводна политика за малко предприятие
следва ли да се публикува?
Колеги може ли някой да ми изпрати Съкратен отчет ОПР за малка предприятие.
Образец.
Имота е заведен по група 20 и се ползваше за офис ,от тази година ще има вече
смесено предназначение във връзка с това следва ли да преизчислявам ползвания данъчен кредит с протокол по чл.79 а от ЗДДС?
Фирмата ни притежава апартамент който ще ползва сезонно ,следва ли да преизчислявам ползвания данъчен кредит  и как да постъпя?
В такъв случай следва ли да тегля  ДДС?
Фирмата  ни закупува мин.вода за персонала която до момента отчитах като
представителни разходи  и облагах 10% данък правилно ли е или да го  отчитам
като разходи за фирмата  и преобразувам по ГДД.моля за помощ ако има някой
има такъв разход ,