Моля за отговор.
Здравейте!Болнични СОЛ за м.02 - целия месец.СОЛ се осигурява за всички социални рискове без трудова злополука и ПББ на 420 лв.Правилно ли подхождам:
1.Д 1 кол.16          дни в осигуряване                                        20
        кол.16.2       дни във вр.нетрудоспособност                        20      /т.е. всички за НОИ/
        кол.17          доход в/у които се дължат ЗО
                           за периода на вр.нетрудоспособност            420
       кол.18           % в/у кол.17                                                4,8
       кол.21         Осиг. доход в/у които се дължат осг.вноски     0.00
2.Болничния със всички необходими документи + копие от ОКД 5  до 15.03. в НОИ.
3.Д 1 + вноската до 25.03 в НАП.

Въпроси:
Вноската за ЗО /кол.17 и 18 от Д1/ за сметка на СОЛ ,нали? Т.е трябва да се внесат по ЕГН
Осигурителният доход за м.02/13 е 0.00 лева.В справката за оконч.р-р на осигурителния доход за 2013 в  таблица 1 за м.02 ще бъде 0.00 лева,а в таблица 2?
Благодаря за отговора.Вече и аз достигнах до това заключение след няколко часа четене.На страницата на НАП-на страницата въпроси и отговори № 9600723.
Приятна вечер.
Благодаря!Приемам за изпълнение отговор 2.Приятна работа.
Начислен, но неизплатен до 31.12.12 доход за получен личен труд от собственик на ЕООД  в дружеството,не са платени осигуровки,не е платен данък.Признава ли се за разход за 2012 год?
Аз мисля да , защото съгл.чл.42 ал.2 от ЗКПО доходите на местни физ.лица,които не са изплатени до 31.12 и са разходите по основно или доп.трудово възнаграждение,определено с нормативен акт, се признават.А съгласно ЗДДФЛ допълнителни разпоредбит.26 б."и"отношенията  между ЕООД и собственика,за положен личен труд са трудови.
За тези лица се издава сл.бележка по чл.45.Доходът за 12/12 от 420 лв.,тъй като не е изплатен не би трябвало да се включва в тази бележка,но точно там се посочват и осигурителните вноски за 12/12.Как се процедира в този случай?
Здравейте,
няколко  въпроса по ЗКПО:
1.Период за , който се подава декларацията по чл.92. Съгл чл.21 за новоучредените дружества от датата на учредяване   -  коя е тя?Дата на обявяване на обстоятелства и получаване на булстат в ТР ,в моя случай 05.07.12 или датата на регистрация на СОЛ-16.07.12
2.Авансови вноски за данък печалба не правят лицата ,чиито нетни приходи от продажби за предходната година не надвишават 300 000 лв .Те могат да правят/ т.е по желание/ тримесечни авансови вноски. Правилно ли разбирам?
Благодаря Ви!
Чела съм указанията на старата декларация.И за СИС също.
Надявам се ,че  наемите и удържаните данъци по наеми отношения вече ги уточнихме.
Успех и четем нататък.
Декларацията по чл.  55 от ЗДДФЛ е за доходи облагани с окончателен данък.Според указанията за попълване на декларацията  цитирам:"Данъчната декларация се подава на основание чл.55 от ЗДДФЛ за доходи по глава шеста,начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица ,които са облагаеми с окончателен данък."
В случая лицето наемодател е местно физическо лице.
Моля, коментирайте  първия въпрос.
Здравейте!
За да приключа поне с една от новостите, моля кажете правилно ли съм разбрала.
ЕООД -наемател,местно физическо лице -наемодател.
Задължения на ЕООД:
1.Плаща наема ,с удържан данък срещу разписка , съдържаща реквизитите по чл.7 или РКО на датата по договор- 10.01.2013;10.02.2013;10.03.2013.
2.Внася удържания данък за трите месеца до 25.04.2013.
3.Издава СИС и служебна бележка /при поискване от наемодатетя или по собствено желание/за изплатената сума и внесения данък за трите месеца.
4.По същия начин за второ  и трето тримесечие.
5.За четвърто тримесечие изплаща по месеци цялата сума по наема- не удържа и не внася данък.
6.Ако не е издал служебна бележка на наемодателя -издава до 15.04.2014.
7.До 30.04.2014 подава в НАП справка по чл. 73.
Задължения на наемодателя:
1.Подава годишна декларация по чл.50
Зравейте и спорна година!
СОЛ на ЕООД,регистрация  на 27.11.12.Платени осигуровки до 31.12.12.Не е получавал доход.Работи по трудов договор в друго дружество и трябва да подаде декларация по чл.50.Каква служебна бележка издава ЕООД/ 0.00 брутно възнаграждение и сумата на внесените осигуровки/