'...Всъщност размерът на възнаграждението в ДУК  може да бъде произволен. Не може да бъде под МОД осигурителният доход на лицето ..."

Да разбира се. Дори и с 1 лев сума по договор отиваме ма МОД на осигуряването./ т.1 от таблицата/
Благодаря за забележките.  Качвам коригираната таблица.
".... И за ДУК не се подава годишна Д6..." така е не се подава. подават се текущо д 1 и  д6, Тук имам грешка.
"..Защо в забележка на т.2 сумата е 535 лева?.."

пропуснал съм МОД 510 лева в някои от секторите - грешка е . Долната граница е 510 лева.

Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Независимо от обстоятелствата по ал. 1 местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация в случаите по чл. 50, ал. 1, т. 4 - 5 и ал. 3.

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Местните и чуждестранните физически лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви "е" и "и" от допълнителната разпоредба, подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за тези доходи.


За ООД е общо взето същото  + правото на трудов договор със съдружника / управителя /
Очаквам Вашите мнения и бележки.
За авансите - за тях се издава фактура, която се посочва в дневника за продажбите, но не се пуска ВИЕС. И тогава излиза, че когато издадеш фактурата за доставка на стоката в дневника за продажби анулираш фактурата за аванс - със знак минус и посочваш фактурата за доставка на стоката???

А относно "...фактурата на А /прехвърлителя/ се включваше в месеца на доставната фактура на посредника..." това означава, че А трябва да знае за намерението на В. А на европейските фирми нещо за 1 - 2 месеца разлика в декларирането не виздам да им пука особено.
Отговарям си сам: чл.17 ал. 3 от ЗДДС -
 (3) Място на изпълнение при доставка на стока от посредник в тристранна операция до придобиващ в тристранна операция е държавата членка, където придобиващият в тристранната операция е регистриран за целите на ДДС.
т.е. дата на данъчно събитие - 02.05.2018 - от примера.

Срок за издаване на фактурата - 5 дни по чл.113, ал.4 - 5 дни. в примера - до 06.05.2018.

по чл.25 ал. 2 (2) Данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена., т.е.на 02.05.2018.

Смущаващото обаче е, че доставчика А ще посочи ВОД в 04.2018, но с документите това не мисля, че е проблем. И още задължително фактурите от А издадена на 25.04.2018 г.се посочват в дневника за покупки за месец 05.2018 на В. / чл.Чл. 113, ал.12 от ППЗДДС.
Вярно ли е това?
Здравейте, не намирам никъде специално изискване за срока в който посредник / български / в  тристранна операция следва да издаде фактура към придобиващия.

пример : Стоката тръгва от А/прехвърлител/ на 25.04.2018 и пристига при С /придобиващ/на 02.05.2018 г.

С каква дата следва /е допустимо/ да се издаде фактурата от В / посредник/когато това се пада в различни данъчни периоди на деклариране за ВИЕС декларацията?

Собствеността на стоката се прехвърля в склада на С.
Здравейте,
Информацията която давате е малко - но ми прилича на внос от Швейцария. С кого имате сделка? С френската или с швейцарската фирма?
1. Не

2. Да - приход е, но не минава през дневниците в България
Виж ТК стр. 24-25 - за стажа
Попитах. Имали проблем с компютъра. Но...те имат не само една инсталирана програма и не само един компютър. Та така. но благодаря за включването.
Е, поисках поне да ми я изпратят подписана и подпечатана. За печата е ясно - не е задължителен, но в програмата им подписа е с код. А това което ми пратиха може да се създаде от всеки. За има-няма 10 минути.

Още веднъж благодаря.
Работим с доставчик, който издава доста фактури. На специализиран софтуер. Но... този месец получих фактура очевидно писана на excel, форматирана така, че да изглежда сякаш е издадена чрез Бизнес навигатор. Буквално следващия номер от същия ден отново е към мен и издаден на специализирания софтуер.
Откровено казано за мен е озадачаващо използването на софтуер по такъв начин /без определени диапазони/.
Въпросът ми е допустимо ли е това?
Благодаря, ще споделя с Вас ако имам допълнителна информация. Успешно приключване на онези, които още не са успели да го сторят.

Поздрави.
Здравей delphine,

Както казах тук няма да изясним въпроса. И не случайно. Този въпрос мове да се реши само с "вътрешна" информация от НАП. В този дух приложих и цитата на г-жа Петкова. Тук тя е права. От опит, ако подадеш декларация 6 - а не е трябвало - то /както поставяш въпроса и ти / ще ти оформят ново задължение по единната сметка. Но това задължение можеш да го коригираш с искане за анулиране от НАП. /Дето му викат предписание/.Ако обаче не подадеш, а трябва - има санкция.
Така. Що се отнася до Вашето мнение, че според НАП лицата по чл, 40, ал.5 , т.1. не са самоосигуряващи се то Ви
моля да погледнете по-горните постове, вкл. и указанието от НАП. Но... и в указанията на самата декларация 7 пише:
"Декларация обр. № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от самоосигуряващите се лица, които имат задължение да внасят здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
В декларацията се попълват:
1. Имената по документ за самоличност;
2. Единният граждански номер /ЕГН/ на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер, издаден от НАП за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ;
3. Началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т.1 от Закона за здравното осигуряване;                                                                                                 
4. Осигурителния доход, върху който се внасят осигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.                                 
Пък и в указанията на ГДД 2012 в таблицата за годишно изравняване , справка 2 в частта за здравното осигуряване пише : . Тя се попълва и от лицата, които се осигуряват по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО и през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация.


В този дух е у записаното в ЗЗО     (5) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.; предишна ал. 4, изм., бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.; изм., бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. изцяло, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване;
   С това считам темата за изчерпана .
Още веднъж благодаря за включването. Поздрави                                                         
Явно няма да намерим решение тук.
За последно ще припомня цитат от отговора, който получих от г-жа Аспасия Петкова
Относно подаването на декларация обр. 6 от самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО няма никакви указания, дадени от НАП, нито в Наредба Н-8 е ясно указано, в кои случаи не се подава  декларация обр. 6. Тъй като този въпрос  не е разискван, считам, че по-добре е да се подаде декларация обр. 6 от самоосигуряващите се лица само за здравно осигуряване, отколкото да не се подаде. Считам, че е задължително да се подаде декларация обр. 6 от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако лицата определят окончателен размер на осигурителния си доход за здравно осигуряване.
P.S, към алфа - мисля, че правя разлика - виж текста за здравните осигуровки на наемодателите.
Поздрави на всички, които се включиха.
Не зная - вече се обърках. Да тук влизат лицата - например наемодатели, които не са осигурени на друго основание - обаче в страницата на НАП пише :
Кои лица са задължени да подават Декларация образец № 7

Декларация образец № 7 се подава от лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

Лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, са тези които внасят здравноосигурителните си вноски изцяло за своя сметка и не са:

    упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;
    еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
    регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;
     морски лица.

Самата декларация 7, която безработните подават не е само за тях. Например , ако имаш наеми  си подаваш Декларация 6  с годишно изравняване като стой та гледай. Обаче имаш 1. ГДД по ЗДДФЛ и 2 Годишно изравняване и доходи върху които го правиш. А при безработните доходи няма.                                              

  Сигурно наистина греша, но е това "   Това не са безработните    " не е точно би трябвало да бъде Това не са само безработните".
Благодаря на включилите се до сега.                                             
Здравей  delphine
Не разбрах защо Декларацията по ал. 2 не се подава от осигурителите, за които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски. "

Схемата за централизирано разплащане на осиг. вноски се прилага и отнася за самоосигуряващите лица по чл.40 ЗЗО, т.е. безработните. Тази норма е в сила от 01.01.2013 г. .

Публикувана от: delphine
« -: Вчера в 22:35 »
В допълнителните разпоредби самоосигуряващо се лице § 2, т.2 е следната :2. "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.

А схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски се прилага за бюджетните предприятия.

Настоящата брошура важи само за осигуряване след 2010 г.
2. Текст на брошурата
Близо две/трети от лицата, които декларират доходи по ЗДДФЛ всяка година, са самоосигуряващи се лица. Някои от тях „забравят” да подадат една много важна декларация – декларация обр. № 6 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Други самоосигуряващи се лица често допускат грешки при деклариране на данни в подадените от тях декларации и/или не внасят дължимите осигурителни вноски.
ВАЖНО е да напомним, че НАП осъществява контрол за спазване на задълженията, свързани със задължителните осигурителни вноски за тези лица!

Кои са самоосигуряващи се лица?
Това са физически лица:
   Упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация:
- определена с нормативен акт (например журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лицензирани оценители, застрахователи и др.);
- като плащат патентен данък и не са еднолични търговци;
- като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка - дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия и др.;
   Всички еднолични търговци (включително и извършващи патентни дейности), собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица – членове на неперсонифицирани дружества;
   Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
   Лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване – това са тези лица, които не са осигурени на друго основание, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка.

   Притеснява ме това, че НАП приемат, че лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО са приравнени на самоосигуряващи се.