"..Защо в забележка на т.2 сумата е 535 лева?.."

пропуснал съм МОД 510 лева в някои от секторите - грешка е . Долната граница е 510 лева.

Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Независимо от обстоятелствата по ал. 1 местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация в случаите по чл. 50, ал. 1, т. 4 - 5 и ал. 3.

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Местните и чуждестранните физически лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви "е" и "и" от допълнителната разпоредба, подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за тези доходи.


За ООД е общо взето същото  + правото на трудов договор със съдружника / управителя /
Очаквам Вашите мнения и бележки.
За авансите - за тях се издава фактура, която се посочва в дневника за продажбите, но не се пуска ВИЕС. И тогава излиза, че когато издадеш фактурата за доставка на стоката в дневника за продажби анулираш фактурата за аванс - със знак минус и посочваш фактурата за доставка на стоката???

А относно "...фактурата на А /прехвърлителя/ се включваше в месеца на доставната фактура на посредника..." това означава, че А трябва да знае за намерението на В. А на европейските фирми нещо за 1 - 2 месеца разлика в декларирането не виздам да им пука особено.
Отговарям си сам: чл.17 ал. 3 от ЗДДС -
 (3) Място на изпълнение при доставка на стока от посредник в тристранна операция до придобиващ в тристранна операция е държавата членка, където придобиващият в тристранната операция е регистриран за целите на ДДС.
т.е. дата на данъчно събитие - 02.05.2018 - от примера.

Срок за издаване на фактурата - 5 дни по чл.113, ал.4 - 5 дни. в примера - до 06.05.2018.

по чл.25 ал. 2 (2) Данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена., т.е.на 02.05.2018.

Смущаващото обаче е, че доставчика А ще посочи ВОД в 04.2018, но с документите това не мисля, че е проблем. И още задължително фактурите от А издадена на 25.04.2018 г.се посочват в дневника за покупки за месец 05.2018 на В. / чл.Чл. 113, ал.12 от ППЗДДС.
Вярно ли е това?
Здравейте, не намирам никъде специално изискване за срока в който посредник / български / в  тристранна операция следва да издаде фактура към придобиващия.

пример : Стоката тръгва от А/прехвърлител/ на 25.04.2018 и пристига при С /придобиващ/на 02.05.2018 г.

С каква дата следва /е допустимо/ да се издаде фактурата от В / посредник/когато това се пада в различни данъчни периоди на деклариране за ВИЕС декларацията?

Собствеността на стоката се прехвърля в склада на С.
Здравейте,
Информацията която давате е малко - но ми прилича на внос от Швейцария. С кого имате сделка? С френската или с швейцарската фирма?
1. Не

2. Да - приход е, но не минава през дневниците в България
Виж ТК стр. 24-25 - за стажа
Попитах. Имали проблем с компютъра. Но...те имат не само една инсталирана програма и не само един компютър. Та така. но благодаря за включването.
Е, поисках поне да ми я изпратят подписана и подпечатана. За печата е ясно - не е задължителен, но в програмата им подписа е с код. А това което ми пратиха може да се създаде от всеки. За има-няма 10 минути.

Още веднъж благодаря.
Работим с доставчик, който издава доста фактури. На специализиран софтуер. Но... този месец получих фактура очевидно писана на excel, форматирана така, че да изглежда сякаш е издадена чрез Бизнес навигатор. Буквално следващия номер от същия ден отново е към мен и издаден на специализирания софтуер.
Откровено казано за мен е озадачаващо използването на софтуер по такъв начин /без определени диапазони/.
Въпросът ми е допустимо ли е това?
Благодаря, ще споделя с Вас ако имам допълнителна информация. Успешно приключване на онези, които още не са успели да го сторят.

Поздрави.
Здравей delphine,

Както казах тук няма да изясним въпроса. И не случайно. Този въпрос мове да се реши само с "вътрешна" информация от НАП. В този дух приложих и цитата на г-жа Петкова. Тук тя е права. От опит, ако подадеш декларация 6 - а не е трябвало - то /както поставяш въпроса и ти / ще ти оформят ново задължение по единната сметка. Но това задължение можеш да го коригираш с искане за анулиране от НАП. /Дето му викат предписание/.Ако обаче не подадеш, а трябва - има санкция.
Така. Що се отнася до Вашето мнение, че според НАП лицата по чл, 40, ал.5 , т.1. не са самоосигуряващи се то Ви
моля да погледнете по-горните постове, вкл. и указанието от НАП. Но... и в указанията на самата декларация 7 пише:
"Декларация обр. № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от самоосигуряващите се лица, които имат задължение да внасят здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
В декларацията се попълват:
1. Имената по документ за самоличност;
2. Единният граждански номер /ЕГН/ на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер, издаден от НАП за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ;
3. Началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т.1 от Закона за здравното осигуряване;                                                                                                 
4. Осигурителния доход, върху който се внасят осигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.                                 
Пък и в указанията на ГДД 2012 в таблицата за годишно изравняване , справка 2 в частта за здравното осигуряване пише : . Тя се попълва и от лицата, които се осигуряват по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО и през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация.


В този дух е у записаното в ЗЗО     (5) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.; предишна ал. 4, изм., бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.; изм., бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. изцяло, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване;
   С това считам темата за изчерпана .
Още веднъж благодаря за включването. Поздрави                                                         
Явно няма да намерим решение тук.
За последно ще припомня цитат от отговора, който получих от г-жа Аспасия Петкова
Относно подаването на декларация обр. 6 от самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО няма никакви указания, дадени от НАП, нито в Наредба Н-8 е ясно указано, в кои случаи не се подава  декларация обр. 6. Тъй като този въпрос  не е разискван, считам, че по-добре е да се подаде декларация обр. 6 от самоосигуряващите се лица само за здравно осигуряване, отколкото да не се подаде. Считам, че е задължително да се подаде декларация обр. 6 от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако лицата определят окончателен размер на осигурителния си доход за здравно осигуряване.
P.S, към алфа - мисля, че правя разлика - виж текста за здравните осигуровки на наемодателите.
Поздрави на всички, които се включиха.
Не зная - вече се обърках. Да тук влизат лицата - например наемодатели, които не са осигурени на друго основание - обаче в страницата на НАП пише :
Кои лица са задължени да подават Декларация образец № 7

Декларация образец № 7 се подава от лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

Лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, са тези които внасят здравноосигурителните си вноски изцяло за своя сметка и не са:

    упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;
    еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
    регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;
     морски лица.

Самата декларация 7, която безработните подават не е само за тях. Например , ако имаш наеми  си подаваш Декларация 6  с годишно изравняване като стой та гледай. Обаче имаш 1. ГДД по ЗДДФЛ и 2 Годишно изравняване и доходи върху които го правиш. А при безработните доходи няма.                                              

  Сигурно наистина греша, но е това "   Това не са безработните    " не е точно би трябвало да бъде Това не са само безработните".
Благодаря на включилите се до сега.                                             
Здравей  delphine
Не разбрах защо Декларацията по ал. 2 не се подава от осигурителите, за които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски. "

Схемата за централизирано разплащане на осиг. вноски се прилага и отнася за самоосигуряващите лица по чл.40 ЗЗО, т.е. безработните. Тази норма е в сила от 01.01.2013 г. .

Публикувана от: delphine
« -: Вчера в 22:35 »
В допълнителните разпоредби самоосигуряващо се лице § 2, т.2 е следната :2. "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.

А схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски се прилага за бюджетните предприятия.

Настоящата брошура важи само за осигуряване след 2010 г.
2. Текст на брошурата
Близо две/трети от лицата, които декларират доходи по ЗДДФЛ всяка година, са самоосигуряващи се лица. Някои от тях „забравят” да подадат една много важна декларация – декларация обр. № 6 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Други самоосигуряващи се лица често допускат грешки при деклариране на данни в подадените от тях декларации и/или не внасят дължимите осигурителни вноски.
ВАЖНО е да напомним, че НАП осъществява контрол за спазване на задълженията, свързани със задължителните осигурителни вноски за тези лица!

Кои са самоосигуряващи се лица?
Това са физически лица:
   Упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация:
- определена с нормативен акт (например журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лицензирани оценители, застрахователи и др.);
- като плащат патентен данък и не са еднолични търговци;
- като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка - дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия и др.;
   Всички еднолични търговци (включително и извършващи патентни дейности), собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица – членове на неперсонифицирани дружества;
   Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
   Лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване – това са тези лица, които не са осигурени на друго основание, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка.

   Притеснява ме това, че НАП приемат, че лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО са приравнени на самоосигуряващи се.
Цитат
ГДД по чл. 50 се подава в случай, че лицето има доходи или обстоятелства - заеми напр. , подлежащи на деклариране.  Само в този случай лицето, ако е самоосигуряващо ще попълни и съответно Таблици 1 и 2. Чл.52 визира лицата , които не подават ГДД и в обхвата им попадат тези, които имат доходи само от трудови договори и данъкът им е удържан и внесен през  годината.   Вашият случай е именно такъв - лицето е освободено от подаване на ГДД, ако има само доходи от трудово правоотношение и данъкът е правилно изчислен и удържан от работодателя. В този смисъл лицето не подава ГДД, съответно не попълва Таблици 1 и 2.   

Това какво връзка има - това е така - спор или съмнение няма.
Това сигурно ли е ?
Отговаря Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване
Здравейте,

Моля Ви за отговор по следния въпрос:

Лице, което е задължено да внася здравни осигуровки по чл. 40, ал.5, т.1
от ЗЗО трябва ли да подава и декларация образец 6, т.н. 13-ка?
Като се има предвид следното:
*Указания за попълване на Таблица 2*
1. Тази таблица се попълва от лицата, получаващи доходи от дейност като:
еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в търговски
дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества;
лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска
дейност по регистрация; регистрираните земеделски производители и
тютюнопроизводители, получили доходи от продажбата на произведени и
преработени продукти от земеделската им дейност, които определят годишен
осигурителен доход. Тази таблица се попълва и в случаите, в които
гореизброените лица упражняват дейности, подлежащи на облагане с
окончателен годишен /патентен/ данък. _Тя се попълва и от лицата, които
се осигуряват по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО и през годината са получили
доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната
декларация._
2. Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, лицата по т. 1 от указанията
определят окончателния размер на осигурителния си доход въз основа на
данъчната декларация. Окончателният месечен размер на осигурителния
доход не може да надвишава максималния месечен осигурителен доход,
определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
Отговор: Декларация обр. 6 се подава от самоосигуряващите се лица до 30  април на годината, следваща годината, за която се отнасят данните. По смисъла на Закона за здравното осигуряване, самоосигуряващи се са лицата, които се осигуряват за своя сметка, вкл. Лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
Лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, когато получават доходи, подлежащи на деклариране в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ, правят изравняване на доходите си, определят окончателен размер на осигурителния доход и довнасят осигурителни вноски.
Според мен, тъй като лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО са самоосигуряващи се лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, те трябва да подават декларация обр. 6 – „13“ , месец 13, отнасяща се за 2012 г., особено в случаите, в които изравняват доходи и трябва да довнасят здравни осигуровки.
Това е смисъла на цитираните от Вас разпоредби, свързани с попълването на Таблица 2 – Справката за здравното осигуряване в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ. „Тя се попълва и от лицата, които
се осигуряват по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО и през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация.“
Относно подаването на декларация обр. 6 от самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО няма никакви указания, дадени от НАП, нито в Наредба Н-8 е ясно указано, в кои случаи не се подава  декларация обр. 6. Тъй като този въпрос  не е разискван, считам, че по-добре е да се подаде декларация обр. 6 от самоосигуряващите се лица само за здравно осигуряване, отколкото да не се подаде. Считам, че е задължително да се подаде декларация обр. 6 от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако лицата определят окончателен размер на осигурителния си доход за здравно осигуряване.
По отношение на декларация обр. 1, смятам, че е ясно, че такава декларация не се подава от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
Здравейте,
Въпросът който ме затруднява е следния: Лице което през 2012 г. до м. 10.2012 е било на трудов договор. Подало де декларация 7 и от м. 11 внася само здравни осигуровки. Трябва ли да подава декларация образец 6 - 13-ка за 2012 ? Има се предвид заради последните два месеца.