Цитат
ГДД по чл. 50 се подава в случай, че лицето има доходи или обстоятелства - заеми напр. , подлежащи на деклариране.  Само в този случай лицето, ако е самоосигуряващо ще попълни и съответно Таблици 1 и 2. Чл.52 визира лицата , които не подават ГДД и в обхвата им попадат тези, които имат доходи само от трудови договори и данъкът им е удържан и внесен през  годината.   Вашият случай е именно такъв - лицето е освободено от подаване на ГДД, ако има само доходи от трудово правоотношение и данъкът е правилно изчислен и удържан от работодателя. В този смисъл лицето не подава ГДД, съответно не попълва Таблици 1 и 2.   

Това какво връзка има - това е така - спор или съмнение няма.
Това сигурно ли е ?
Отговаря Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване
Здравейте,

Моля Ви за отговор по следния въпрос:

Лице, което е задължено да внася здравни осигуровки по чл. 40, ал.5, т.1
от ЗЗО трябва ли да подава и декларация образец 6, т.н. 13-ка?
Като се има предвид следното:
*Указания за попълване на Таблица 2*
1. Тази таблица се попълва от лицата, получаващи доходи от дейност като:
еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в търговски
дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества;
лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска
дейност по регистрация; регистрираните земеделски производители и
тютюнопроизводители, получили доходи от продажбата на произведени и
преработени продукти от земеделската им дейност, които определят годишен
осигурителен доход. Тази таблица се попълва и в случаите, в които
гореизброените лица упражняват дейности, подлежащи на облагане с
окончателен годишен /патентен/ данък. _Тя се попълва и от лицата, които
се осигуряват по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО и през годината са получили
доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната
декларация._
2. Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, лицата по т. 1 от указанията
определят окончателния размер на осигурителния си доход въз основа на
данъчната декларация. Окончателният месечен размер на осигурителния
доход не може да надвишава максималния месечен осигурителен доход,
определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
Отговор: Декларация обр. 6 се подава от самоосигуряващите се лица до 30  април на годината, следваща годината, за която се отнасят данните. По смисъла на Закона за здравното осигуряване, самоосигуряващи се са лицата, които се осигуряват за своя сметка, вкл. Лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
Лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, когато получават доходи, подлежащи на деклариране в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ, правят изравняване на доходите си, определят окончателен размер на осигурителния доход и довнасят осигурителни вноски.
Според мен, тъй като лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО са самоосигуряващи се лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, те трябва да подават декларация обр. 6 – „13“ , месец 13, отнасяща се за 2012 г., особено в случаите, в които изравняват доходи и трябва да довнасят здравни осигуровки.
Това е смисъла на цитираните от Вас разпоредби, свързани с попълването на Таблица 2 – Справката за здравното осигуряване в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ. „Тя се попълва и от лицата, които
се осигуряват по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО и през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация.“
Относно подаването на декларация обр. 6 от самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО няма никакви указания, дадени от НАП, нито в Наредба Н-8 е ясно указано, в кои случаи не се подава  декларация обр. 6. Тъй като този въпрос  не е разискван, считам, че по-добре е да се подаде декларация обр. 6 от самоосигуряващите се лица само за здравно осигуряване, отколкото да не се подаде. Считам, че е задължително да се подаде декларация обр. 6 от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако лицата определят окончателен размер на осигурителния си доход за здравно осигуряване.
По отношение на декларация обр. 1, смятам, че е ясно, че такава декларация не се подава от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
Здравейте,
Въпросът който ме затруднява е следния: Лице което през 2012 г. до м. 10.2012 е било на трудов договор. Подало де декларация 7 и от м. 11 внася само здравни осигуровки. Трябва ли да подава декларация образец 6 - 13-ка за 2012 ? Има се предвид заради последните два месеца.