Има и други условия за подаване на данъчна декларация, не е само наличието на доход, който трябва да се декларира.

В този случай задължението за подаване на данъчната декларация е по чл. 52 ал. 2 във връзка с чл. 50 ал. 1 т. 4.

Системата не ми позволява да подам данъчната декларация без да попълня "таблица 2".  В първата част на ГДД е отметнатната десета точка (Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване).
Виждал съм пластмасова имитация на храна. Може би заради подобни проблеми.

А след като демонстрацията на готвенето приключи какво става с храната? Носи се в най-близкото поделение на НАП?
Това, че съм подал декларация образец 7 и съм плащал здравна осигуровка в размер на 20,40 лв за месеците от 2018 година прави ли ме „самоосигуряващо се лице“ по смисъла на наименованието на колона "4" от таблицата?
Май таблицата ми беше попълнена грешно. Или не?

Може би това е правилния вариант, защото не ми излизат отдолу отрицателни суми:Нямам облагаеми доходи, които съм длъжен да декларирам (само някакви лихви по  банкови сметки).

Основанието за подаване на данъчна декларация е притежаване акции или дялове в чужбина.

Съгласно инструкциите за попълване:

Тя се попълва и от самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация.

В колона 3 лицата по т. 1 попълват осигурителния доход по чл. 40, ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗЗО.

Заглавието на колоната е написано изключително подвеждащо, защото не става ясно дали 5 е алинея или точка. На пръв поглед излгежда, че е точка към първата алинея.

Но ако 5 е точка от първа алинея би трябвало да е неправилно да попълвам там осигурителния доход, който е на основание ал. 5 т. 1.

Не съм сигурен кое от двете е правилното.


Цитат
(5) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход.

Тъй като точките 1, 2а, 4 и 5 не се отнасят за мен би трябвало да *не* попълвам колона "3".

Първата точка не се отнася за мен, защото нямам работодател.

Точка 2а не се отнася за мен, защото не съм "морско лице".

Точка 4 не се отнася за мен, защото не съм пенсионер.

Точка 5 не се отнася за мен, защото не съм "във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете".

Значи първия начин на попълване би трябвало да е верния. Обаче така се поучава отрицателно число долу.
Имах предвид извършване на търговска дейност по занятие.

Ако имате няколко продажби - това не е "по занятие". Но ако го правите редовно...
Извършването на търговска дейност без регистрация като ЕТ не е ли леко забранено?

И каква печалба (надценка) трябва да има за да е изогдно плащането на 15% данък върху прихода (вместо върху печалбата)?

Така ли се попълва "Таблица 2" (за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2018 г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски) от годишната данъчна декларация на "безработен" (лице, което плаща здравна осигуровка върху 1/2 от минималния осигурителен доход - т.е. 8% от 1/2 от 510 лева = 20.40 лв)?Притеснява ме това, че вади отрицателно число долу. Иначе при "потвърди" не излиза съобщение за грешка.

През годината са внасяни за всеки месец 20,40 лв здравни осигуровки.

През предишната година (2017) подадох декларация, в която пише  "прекъсвам дейността" (не "прекратявам") и подадох декларация образец 7. Това, че е декларирано прекъсване, а не прекратяване нали няма значение?

(Физическото лице *не е* регистрирано като едноличен търговец, ако това има значение.)

В първата част на ГДД е отметнатната десета точка (Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване):