През м.януари 2021 г. фирмата изплаща на служителите заплатите за м.декември 2020 г. и заплатите за м.януари 2021 г. Една декларация 6 ли трябва да се подаде с ДОД и за двата месеца.
Защото е подадена едно ,но само с данъка от заплатите начислени за м.януари ,по невнимание е пропуснат данъка от заплатите м.декември 2020 г.Декларацията,която ще се подаде за данъка от заплатите за м.12.20 г. коригираща или редовна да бъде защото и двете суми са изплатени през м.01.21 г.
Може ли някой да ми прати Приложение  No  4  към чл. 66,  ал.  2,  т.  4  и  5 от ЗДДС . 
НЗОК плаща по 2 лв. на Аптеките за обработка на  протокол за скъпо струващи лекарства и рецепта, когато Аптеката извършва продажба на лекарствени продукти при частично реимбурсиране от НЗОК.
Дължи ли Аптеката ДДС за тази получена сума
. 36. (1) Превишението на приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция над разходите, отчетени по повод на тези активи, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане на тези приходи и разходи. Превишението на приходите по изречение първо се признава за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.

(2) Превишението на разходите, отчетени по повод на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция, над приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на тези активи не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане на тези приходи и разходи. Превишението на разходите по изречение първо се признава за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.
Как да го разбираме когато правиме гдд .Само за приходи формирани от оценката да превишат всички разходи по повод отчитане на активите или да превишават дебитното салдо по 611 защото разходите за отглеждане на основно краве стадо са много ,но има и кредитиране на сметката при отелвания,заприхождаване на продукция.
По отношение  на ал.2 разходите като цяло или само дебитното салдо да превиши прихода от оценката.
Обезценката като текущ разход ли се приема. 
От това ,което прочетох  ,като го обвържа с моя въпрос сумата ,с която трябва да намаля печалбата в гдд е 200 лв. така ли е.
Защото това е разликата от първоначално признаване и последваща оценка .
В линка от предишния отговор има нещо като методика за оценяване кравите като се  приспадат проценти в зависимост от млеконадоя ,отелването или възрастта това нормативно регламентирано лие е с какъв процент да бъде обезценявано животното
и какъв принципа и правилно ли е сами да опредерляме тези проценти
Имам няколко въпроса по отношение последваите оценки на БА.Разглеждайки различни варианти ,възникват различни казуси.
Ще задавам въпросите по един .При първоначално завеждане на ДБА имаме примерно 1000 кг. х 2лв. =2000 лв. сч.записв.
274/102- 2000лв.  края на годината 1100 х 2= 2200 лв. натрупани разходи по 611 дт 100 лв. коя ще е сумата с която ще се
намали фин.резултат сгл.чл.36 от ЗКПО.200 лв. ,която е разлика между първоночално признавание и последваща оценка или
100 лв. след като от нея бъдат приспаднато салдото по 611.Салдото може ли да се смята за текущи разходи,като се има предвид чрез през периода ще е имало отелвания и статии 314/611 основно краве стадо
Досега не е водил двустранно счетоводство лицето е ЗП физическо лице облагано след приспадане на нормативно признати разходи 60%.От 01.06 СЕ РЕГИСТРИРА ПО ДДС и трябва да води двустранно счетоводство и да заведе от  01.06. КБА по счетоводни сметки.Разходите за ток вода преди тази дата ще бъдат ли признати  за разходи
От 01.06 се запрохождават счетоводно.
Разходите ,които са правени примерно за ток,вода преди завеждане на счетоводство ,ще се признаят ли при годишното приключване за разход ЗП.
Счетоводството на ЗП се завежда от средата на година поради факта ,че
сега се е регистрирал по ддс ,но ще се облага по зкпо за цялата година
с коя дата е редно да се направи първоначална оценка на животните
 към момента на завеждане на счетоводството или към 01.01
и ако е към 01.01 как да се установи теглото на кравите тогава
Ако са закупени например принтер и бъде изписан веднага на разход         
като цената му е 200 лв. или лопати ,които ще използват
в производството преблем ли е ,че не са заведени като краткотрайи активши
След като заприхождавате млякото веднъж на две седмици
как се отчита всекидневното му производство и пускатели
някакви експедиционни документи когато от мандрата го вземат
Заприхождаването на изсуканото мляко със складова разписка
ли става ,стойността като на продаденото това проверявали се от данъчни
и може ли да е проблем.Имате ли примерен протокол по чл.27 от ЗДДФЛ
На каква стойност се заприхождава млякото,следа като е почти невзможно да се изчислява
себестойноста му всеки ден
Интересуваме статията при първоначалнто счетоводно завеждане
на различните възрастови групи .При първоначално завеждане при започване на счетоводното отчитане.До този момент не е било необходимо ,не са осчетоводявани разходи,не е водено счетоводство,но поради регистрацията по ддс
Благодаря за разбирането.Може би ще задам въпроси касаещи ,отделните казуси при осчетоводяване
1.Небходимо ли е при прехвърлянето на животни от една в друга възрастова група веднага да се изпишат рзходите за тяхното отглеждне до този момент на прехвърлените животни и това порпорционално на килогрмите ли да става .Осчетоводяването от 611 в 611 съответна възрастова група
 rolinel
Чисто нов
 
Публикации: 0

  (Без заглавие)
« Изпратени до: Elisabeth -: Днес в 13:51 » Отговор Цитат Изтрий 
Ще се регистрирме по ДДС и трябва да се води двустранно счетоводство.При първоначалното оценяване
на БА какво счетоводна статия да се състави при завеждането за първи път.Примерно 274/102 Собствен
капитал неизискващ регистрация
Страници: [1]