Алуминиева дограма за наето помещение

23.05.2014, 10:33 7444 7
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

23.05.2014, 10:33
Публикации: 318 / 26
ЕООД с рег.по ДДС сменя дограмата на наето помещение-заведение, с алуминиева, монтира сенници, с цел да отговори на изискванията на наредбата за тютюнопушенето. Договорът за наем е безсрочен,ДДС сме ползвали, мисля че няма проблем. Правилно ли е да считам дограмата и сенниците като подобрение, тъй като след като се разреши въпросът с тютюнопушенето, се очаква по-голяма ик.изгода. Смятам да заведа актива като нематериален само в дан.аморт.план. А счетоводно като текущ разход, с който трябва да преобразувам фин.р-т. Моля да изкажете мнение по въпроса.
#1 | 23.05.2014, 10:41
Публикации: 623 / 20
Според мен като нематериален дълготраен актив и за данъчни и счетоводни цели.Начислявате си му амортизации.Като годишната норма не бива да превишава 33 1/3
#2 | 23.05.2014, 10:56
Публикации: 2041 / 250
Данъчното третиране на разходите за ремонт по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ
 
относно данъчното третиране на разходите за ремонт по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане
 

По принцип разходите за ремонт се делят на две категории 1. Разходи за ремонт, чрез които се възстановява състоянието на материални дълготрайни активи за нормалното им функциониране. Теоретично тези разходи са данъчно признати, когато са документално доказани и когато се отнасят за активи (собствени, наети или предоставени за ползване), които данъчнозадълженото лице използва, за да извършва стопанската си дейност.
2. Разходи за ремонт, водещи до увеличаване на очакваната икономическа изгода спрямо първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващите активи. Данъчното третиране на тези разходи се определя в зависимост от това дали също се извършват за собствени или за наети активи. Когато се правят подобрения на собствени активи, направените разходи представляват амортизируем актив, който за данъчни цели се отнася към категорията на актива, за който се прави подобрението (§ 1, т. 56 от ДР на ЗКПО) и се амортизира с амортизационната норма за същата категория активи. В случай че се правят подобрения на наети или предоставени за ползване дълготрайни материални активи, същите се третират като дълготрайни нематериални активи, за които има правни ограничения за периода на ползване на актива (§ 1, т. 69 от ДР на ЗКПО) и се амортизират за данъчни цели с амортизационна норма съобразно срока на правното ограничение за ползване, но не по-висока от 25 на сто.
Следва да се има предвид, че разходите за ремонт или подобрения на активи, разгледани в т. 1 и 2, не биха били данъчно признати, когато е налице хипотезата на чл. 23, ал. 2, т. З от ЗКПО. Съгласно тази разпоредба финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) се увеличава с разходите, несвързани с дейността, удовлетворяващи частично или напълно лични потребности на съдружниците, акционерите, персонала, едноличните собственици, членовете на управителните и контролните органи и на трети лица, които не са с характер на социални и/или представителни разходи. В този смисъл, ако е налице хипотезата на цитираната разпоредба, с разходите за ремонт, разгледани в т. 1, и/или с разходите за данъчни амортизации по т. 2 следва да бъде увеличен финансовият резултат на данъчнозадълженото лице.
ГЛАВЕН ДАНЪЧЕН ДИРЕКТОР: (п) Н. Попов
#3 | 23.05.2014, 11:07
Публикации: 318 / 26
Четох коментар, в смисъл, че ако подобренията не отговарят на изискванията за актив, не могат да се ползват и да съществуват като отделен актив, тогава представляват текущ разход. Обаче за дан.цели разходът идва от дан.АО и затова реших, че трябва да преобр.фин.р-т. Ако го заведа като актив и в САП, то кога ще го изпиша от там. Ако договорът се прекрати, тогава ще го изпиша, но той е безсрочен и не се предвижда прекратяване.
#4 | 23.05.2014, 12:54
Публикации: 6324 / 1030
По ЗДДС, наемателят има право на данъчен кредит както за ремонт, така и за подобрение на нает актив след 01.01.2013 г.

Не виждам и проблем дограмата да се отчете като разход за ремонт, защото не повишава стойността на актива, нито икономическите изгоди от ползването му, а го привежда в нормативно приемлив вид и е свързан с дейността. Последното е основание да не се преобразува финансовият резултат за данъчни цели.

Лично мнение :smile1:
#5 | 23.05.2014, 17:10
Публикации: 318 / 26
Стойността на актива е 2800лв. Ако го осчетоводя като ДНА в САП, при определяне на корп.д-к, увеличавам фин.р-т със счет.АО и намалявам с дан.АО. Но ако осчетоводя като текущ разход без да преобразувам, и с дан.АО намаля фин.р-т, нали ще стане двоен разход.
#6 | 23.05.2014, 21:30
Публикации: 6324 / 1030
Защо трябва да възприемате подмяната на дограмата като подобрение? Дограмата я е имало, нали? Вие подменяте една физически и морално остаряла дограма с нова такава, но не променяте ефективността на актива.

Мисля, че ако преодолеете ограничението, което сами си създавате с това, ще видите, че подмяната на дограмата е ремонт, който е данъчно признат разход, защото е свързан с дейността. Няма ДНА, няма АО, няма преобразуване.... Преди изменението от 01.01.2013г. за признаването на ДК за ремонта на нает актив, представянето на тези разходи като ДНА беше начин да се възстанови ДДС. Но сега защо Ви е да прилагате остарели схеми?
#7 | 23.05.2014, 21:54
Публикации: 6324 / 1030
Да допълня. В подкрепа на обновяване на подходите и тезите.
 
Цитираното от alfa становище се базира на текста на ЗКПО от преди 2006 година.

§1, т. 69 от ДР на ЗКПО
преди 2006:
56. (нова - ДВ, бр. 109 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Амортизируеми активи" за лицата,
които изготвят начален данъчен амортизационен план след 31 декември 2003 г., са:
а) активите, включени в счетоводния амортизационен план, в т. ч. положителната търговска
репутация, към датата на изготвяне на начален данъчен амортизационен план, които са определени като
амортизируеми активи в Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., и
активите, за които поради временното им изваждане от употреба съгласно счетоводното законодателство е
преустановено начисляването на амортизация;
б) инвестиционните имоти и дълготрайните активи по т. 53 и 54, с изключение на определените
като неамортизируеми активи в Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г.,
придобити след датата на изготвяне на начален данъчен амортизационен план;
в) инвестиционните имоти, отчитани по справедлива стойност, с изключение на земята;
г) последващите разходи за амортизируемите активи по букви "а", "б" и "в", които увеличават
бъдещите икономически изгоди от актива, извършени след датата на изготвяне на начален данъчен
амортизационен план; за целите на чл. 22, ал. 2 тези активи се отнасят към категорията, към която се
отнася активът, за който са извършени тези разходи;
......
сега:
56.
(нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) "Годишен отчет за дейността" е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

и §1, т. 69 от ДР на ЗКПО
преди 2006:
69.
(нова - ДВ, бр. 109 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Дълготрайни нематериални активи, за
които има правни ограничения за периода на ползване на актива" са: лицензии, патенти, концесии,
ограничени вещни права, подобрения на наети или предоставени за ползване дълготрайни материални
активи и други нематериални активи, които имат ограничен срок на ползване съгласно договорни
отношения или законово задължение.

сега:
69.
(нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Игрална сесия" е тази по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за хазарта.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове