Използване на лично имущество в стоп. дейност на ЗП и последващата му продажба

21.06.2014, 12:24 20087 30
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

21.06.2014, 12:24
Публикации: 308 / 8
Здравейте,
имам следния казус:
ФЛ внася ДМА от страна членка на ЕС за осъществяване на стопанската си дейност. В последствие прави регистрация като ЗП и регистрация по ЗДДС и избира да се облага като ЕТ (чл. 29а ЗДДФЛ). Същото лице прилага чл. 27 ЗДДФЛ и използва придобитите от внос ДМА в дейността си като ЗП т.е. заведени са в баланса по документално доказаната им цена на придобиване с изготвен протокол, в който посочва вида на вещта и цената. Лицето решава да продаде един от активите, който използва като лично имущество в стопанската си дейност като ЗП. Сделката (покупко-продажбата) не е между свързани лица.
Интересува ме каква би била процедурата по изключване на актива от дейността като ЗП и какъв би бил данъчния ефект от последващата продажба на актива?


#1 | 21.06.2014, 12:37
Публикации: 7602 / 1145
Погледнете чл. 27, ал. 5 и ал.7 от ЗДДФЛ
Скрит текст :

Сам/а казвате, че активът ще се продава. Значи изключването е чрез договор за продажба. Еветнуално и фактура.

Обърнете внимание и на ЗДДС относно начисляването на данък при продажба на неамортизирано ДМА.
#2 | 21.06.2014, 12:59
Публикации: 308 / 8
ДМА е закупен за 35 000 лв., амортизации - 10 000 лв., балансова стойност - 25 000 лв. Стойностите в САП и ДАП са еднакви т.е. данъчната съвпада с балансовата стойност.
Пазарна (цена на придобиване) - дан. стойност =10 000 лв., която се явява облагаем доход за ФЛ за 2014 г. Правилно ли разсъждавам?

Относно ДДС ме интересува, след като това ДМА е закупено чрез внос още преди ФЛ да се регистрира като ЗП и да направи регистрация по ЗДДС, т.е. не е ползвало ДК, следва ли изобщо да издава данъчна фактура?
#3 | 21.06.2014, 15:14
Публикации: 297 / 49
задължително издава фактура - нали продава ДМА, което ползва в дейността си и е вписало счетоводно там?
#4 | 21.06.2014, 15:47
Публикации: 308 / 8
Лицето продава ДМА, което е придобило преди регистрацията си като ЗП и преди регистрацията си по ЗДДС и не е ползвало ДК. ДМА е придобит от лицето чрез внос от Германия и е платено ддс при вноса. Фактурата, която германския доставчик издава е на името на ФЛ, а не на ЗП.
Реално това ДМА е лично имущество използвано в дейността на лицето като регистриран ЗП избрал да се облага като ЕТ.
След като това ДМА е изключено от имуществото на ЗП, условно то преминава отново във ФЛ, което е реално е едно и също лице  и не представлява отделен и независим данъчен субект.

Мисля, че трябва продажбата да се осъществи само с договор за покупко-продажба, като продавач в договора да фигурира името на ФЛ без да се издава данъчна фактура.
Ако се издаде данъчна фактура то това означава, че ФЛ веднъж е платило ддс при вноса на ДМА и 2-ри път при продажбата на ДМА. Реално собствеността върху ДМА е на ФЛ, въпреки че като регистриран ЗП има регистрация по ЗДДС.
Това са на кратко моите разсъждения относно казуса. Моля за още коментари!
#5 | 21.06.2014, 15:55
Публикации: 146 / 7
Не съм съвсем наясно, но да попитам:
Защо ФЛ-ЗП, което няма регистрирано ЕТ, ползва чл. 27 от ЗДДФЛ? Това, че се облага като ЕТ не го прави "Физическо лице - собственик на предприятието на едноличния търговец".
#6 | 21.06.2014, 15:58
Публикации: 308 / 8
Не съм съвсем наясно, но да попитам:
Защо ФЛ-ЗП, което няма регистрирано ЕТ, ползва чл. 27 от ЗДДФЛ? Това, че се облага като ЕТ не го прави "Физическо лице - собственик на предприятието на едноличния търговец".

чл. 29а,ал.5 ЗДДФЛ Лицата по ал. 1 прилагат Закона за счетоводството, като за тази цел се приравняват на еднолични търговци.
#7 | 21.06.2014, 16:00
Публикации: 308 / 8
РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 07-00-146 ОТ 09.05.2011 Г.
#8 | 21.06.2014, 16:56
Публикации: 146 / 7
Именно. Става въпрос за регистриран ЕТ, а не за ФЛ, което се облага като ЕТ.
В този смисъл ФЛ-ЗП не могат да преотстъпват данък, за разлика от ЕТ-ЗП, нищо че е възможно да се облагат като ЕТ. Обяснението е, че ФЛ не могат да бъдат обявявани в несъстоятелност за разлика от ЕТ.
Ето цитат от писмо на НАП:
Съгласно чл.29а, ал.6 от ЗДДФЛ, физическите лица, задължени или избрали реда на облагане по чл.29а от с.з. се приравняват на ЕТ за целите на Закона за счетоводството /ЗСч/ и за определяне на облагаемия им доход. Не се визира приравняване за целите на преотстъпване на данък по чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ. С това счетоводно и специфично данъчно приравняване, физическото лице не придобива правен статут на ЕТ по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, поради което преотстъпването на данък е неприложимо по отношение на физическите лица.
Поправете ме, ако греша.
#9 | 21.06.2014, 17:39
Публикации: 308 / 8
Не грешите, по в посочения казус не става въпрос преотстъпване на данък :excl:
#10 | 21.06.2014, 18:36
Публикации: 297 / 49
продължавам да твърдя, че трябва да се издаде фактура - ДМА вече е собственост на ЗП-то, а то следва да прилага ЗСч и да издава необходимите документи при продажба - т.е. - и фактура, и касова бележка.
#11 | 21.06.2014, 18:49
Публикации: 308 / 8
Да предположим, че трябва да се издаде и фактура при продажбата на ДМА, тя с ДДС ли ще е или не? Напомням, че покупката на ДМА е направена от физическото лице преди да регистрира ЗП-то и преди да се регистрира по ДДС т.е. платило е ддс при вноса на ДМА от Германия.
#12 | 21.06.2014, 19:06
Публикации: 297 / 49
sunwalker, ако трябва да постъпиш,както на мен ми се иска - няма фактура, няма ДДС, минава си като продажба на лично имущество - кола или каквото и да било движимо имущество.
За жалост, лесно се влиза, ама трудно се излиза от стопанската дейност на ЗП-то...
Според мен, макар хич не ми се иска да е така, се продава с фактура с начислен ДДС и продажбата се отчита и с касов апарат или по банков път...
#13 | 21.06.2014, 19:41
Публикации: 308 / 8
Все си мисля, че достатъчното данъчно условие за "възвръщане" на вложеното от ФЛ лично имущество в стопанската дейност на ЕТ или ЗП по чл. 29а ЗДДФЛ е данъкът, който ФЛ плаща по реда на чл. 27, ал. 5 ЗДДФЛ при изключване на актива от имуществото на ЕТ или ЗП. Вече изключен от имуществото на ЕТ или ЗП, физическото лице може да се разпорежда със собственото си имущество, като го продава без да издава данъчни фактури и т.н. Може би трябва да се разровя още в ЗДДС за да търся законови основания за неначисляване на ДДС при продажба на стоки закупени преди регистрация по ЗДДС...

#14 | 21.06.2014, 19:50
Публикации: 7602 / 1145
Вече изключен от имуществото на ЕТ или ЗП, физическото лице може да се разпорежда със собственото си имущество, като го продава без да издава данъчни фактури и т.н.

Не съм убедена, че ФЛ може да продава активи без ДДС. Нали регистрацията на ЗП, както и на ЕТ по ДДС е регистрация и на ФЛ.

Друг въпрос е, ако изровите от ЗДДС основание за неначисляване на ДДС при продажба на стоки закупени преди регистрация по ЗДДС и/или такива, за които не е ползван данъчен кредит. Май имаше нещо такова...
#15 | 21.06.2014, 19:57
Публикации: 308 / 8
Не мога да изровя нещо такова, а знам, че имаше. Реално не е ползван ДК. Тогава лицето не е било регистрирано по ЗДДС и се явява платец на данъка. Ако се издаде данъчна фактура за продажбата на ДМА, то продавача ФЛ ще плати ДДС  2 пъти - веднъж при вноса и веднъж при продажбата му
#16 | 21.06.2014, 20:53
Публикации: 6365 / 1054
Ето го текста от ЗДДС:

Доставка на стоки или услуги, за която не е ползван данъчен кредит
Чл. 50. (1) (Предишен текст на чл. 50 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Освободена е доставката на стоки или услуги:
1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Алинея 1 не се прилага, когато по реда на чл. 79, ал. 8 е упражнено право на данъчен кредит или е извършена корекция.

Няма да издавате фактура с ДДС :good:
#17 | 21.06.2014, 23:43
Публикации: 308 / 8
Евала irenabrili,
благодаря и на останалите включили се с коментари по казуса!
Мисля да процедирам така: Определям облагаемия доход на ФЛ при "излизането" на личното имущество на ФЛ от баланса на ЗП-то и "преминаването му" към ФЛ собственик на ДМА-то.След това ФЛ ще сключи само договор за покупко-продажба на ДМА без да издава фактура за продажбата.
#18 | 22.06.2014, 00:09
Публикации: 297 / 49
това, че няма основание за начисляване на ДДС, не означава, че не трябва да се издава фактура обаче - според мен...
#19 | 22.06.2014, 08:56
Публикации: 6365 / 1054
sunwalker,

Аз показах основанието за неначисляване на данък, но издаването на фактура си е необходимо при продажба. По този въпрос споделям мнението на vesi7.

Лицето е регистрирано по ЗДДС, т.е. е данъчно задължено и съгласно чл. 113 е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.
В съответствие с чл. 114, ал. 1, т. 12 във фактурата посочва основанието за неначисляване на данъка, а именно чл. 50 от ЗДДС.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група