ДДС за възстановяване или прихващане

07.07.2014, 13:16 17891 24
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

07.07.2014, 13:16
Публикации: 12 / 0
Здравейте!

Имам следния казус:
м.04 ДДС за възстановаване 3438лв. (Резултата е грешен, защото КИ са с знак+ в дневника за покупки)
м.05 ДДС за внасяне 5865лв. Тъй като открих грешката в последния момент реших да внеса 5865 за м.05 и да подам верни регистри за м.04. От НАП отказаха да приемат декларации за м.04, и казаха да отразя грешката в м.06. В м.06 ще съм на внасяне.
Чудя се:
1-  в м.06 да подам СД с попълнена клетка 70 - 3438. Предполагам, че програмата на НАП е затворила възможността да попълня кл.70 за мое съжаление :)
2- Да подам искане по чл. 129 от ДОПК.

Как ще ме посъветвате да постъпя?
#1 | 07.07.2014, 14:38
Публикации: 6365 / 1054
Аз пък се чудя, от НАП не си ли четат текстовете от ЗДДС, защото не Вие , а те трябва да отразят в съответния данъчен период (м.04) промяна на задължението на лицето  - при неправилно отразени в отчетните регистри документи. (чл.126, ал.3, т.2)

Аз бих спазила закона и бих подала уведомление писмено.
#2 | 07.07.2014, 16:07
Публикации: 12 / 0
Точно за това ходих на място. Но ми казаха, че не могат да променят резултата за минал период.
Да включа КИ с два пъти с минус в юни.
#3 | 07.07.2014, 16:55
Публикации: 58 / 11
Вижте чл. 124, ал.5. От НАП не могат да откажат входиране на каквото и да било искане от ваша страна. Все пак сумите не са малки и по-добре изчакайте тяхно писмено становище.
#4 | 07.07.2014, 18:02
Публикации: 12 / 0
чл. 126, ал.3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
Аз съм в хипотезата на т.2.
Тъй като КИ са включени в месеца, в които са издадени, но неправилно, аз разсъждавам така:
Уведомявам ги за грешката и за реалния размер на ДДС за внасяне и го внасям. Чакам да отразят промените в тяхната система и да ни начислят лихва за периода на закъснението.
#5 | 07.07.2014, 23:03
Публикации: 6335 / 582
Толкова ли е голяма сумата на ДДС-то по КИ, че да се промени резултата от 3438 лв. за възстановяване?
#6 | 08.07.2014, 10:48
Публикации: 12 / 0
Да, те са 8 на брой
#7 | 08.07.2014, 11:29
Публикации: 6365 / 1054
Да, те са 8 на брой
В крайна сметка, практиката показва, че не е удачно да обучаавме данъчните, спорейки с тях, когато сме сгрешили :smile1:

Предлагам Ви наистина да последвате съвета им и да попълните два пъти в дневника сгрешените КИ по правилния начин и в СД да попълните клетка 70 за приспадане на  3438 лв., защото не сте изчерпали тази възможност по чл. 92, ал. 1, т. 2 :good:
#8 | 08.07.2014, 11:40
Публикации: 6335 / 582
Според мен е прекъсната процедурата от м.април с внасянето на ДДС-то за м.май. За ДДС-то от м.април - искане по чл.129.
#9 | 08.07.2014, 11:59
Публикации: 6365 / 1054
Защо да е прекъсната процедурата? Ей това не мога да го разбера и моля за разяснение.

Текстът от ЗДДС гласи:
Чл. 92. (1) Данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се прихваща, приспада или възстановява, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) при наличие на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до края на календарния месец на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения в справка-декларацията данък за възстановяване; за остатъка, ако има такъв, се прилага редът по т. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) когато няма други изискуеми и неизплатени задължения по т. 1 или техният размер е по-малък от посочения в справка-декларацията данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите два поредни данъчни периода;

Не съм приспаднала в първия следващ пореден, но не съм загубила правото за втория следващ пореден период. Аз така го разбирам. Ще съм благодарна да разсеете заблудата ми веднъж и завинаги чрез посочване на съответната норма.
#10 | 08.07.2014, 12:21
Публикации: 12 / 0
Днес ще се консултирам с един дан. инспектор дали сиситемата на НАП приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите два поредни данъчни периода; автоматично, ако първия дан. период не е приспадан.
#11 | 08.07.2014, 12:27
Публикации: 6365 / 1054
Мисля, че Вие трябва да го посочите в клетка 70, защото:
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Органът по приходите няма право да извършва прихващане на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, от данъка за възстановяване, посочен в справка-декларациите за двата данъчни периода от процедурата по приспадане по ал. 1.
#12 | 08.07.2014, 12:31
Публикации: 12 / 0
Да, абсолютно това имах предвид, аз да попълня клетка 70.
#13 | 08.07.2014, 16:11
Публикации: 12 / 0
Дан. инспектор не е наясно.
Аз реших да попълня кл.70 и да видя как ще се отрази в справката за извършените плащания и погасени задължения. Засега има остатък от платена сума.
#14 | 08.07.2014, 22:22
Публикации: 1 / 0
Дан. инспектор не е наясно.
Аз реших да попълня кл.70 и да видя как ще се отрази в справката за извършените плащания и погасени задължения. Засега има остатък от платена сума.
Програмата на НАП не гадае нашите грешки. Корекции на СД се прави в срока в който сме длъжни да подадем СД за съответният месец/ 14-то число /. Разбирам,че корегираща СД не сте подала.  Ако с подаването на СД за ДДС за м.04 започва процедура по приспадане ,то с подаването на СД за м.05 сумата е изчерпана и Вие трябва да внесете само разликата. Тъй като Вие внасяте цялата сума останалата разлика погасява други задължения за ДОД,КД /това което се внася по същата сметка. Ако нямате други непогасени задължения то затова имате остатък от платената сума. А Вие си уточнете кога започва процедурата по приспадане за да Ви се изясни картинката.
#15 | 09.07.2014, 11:46
Публикации: 12 / 0
Благодаря за отговора.
Наясно съм,че е процедурата започва от м.05. Това означава ли, че ако внеса ДДС по справка декларация за м.06 намален с този остатък, то системата ще отчете цялата сума: внесена + остатък. Или след като не съм попълнила кл.70 за м.05, а именно внесла съм декларираната сума за този месец, а в м.06 попълня клетка 70 как ще се отрази?
#16 | 11.07.2014, 12:51
Публикации: 12 / 0
Аз ще се възползвам от това писмо:

Становище 5_ 20-00-409/03.11. 2011Г. пропуснат период, може ли сумата да се приспадне от следващият данъчен период – м.09.2011г., тъй като двумесечният период не е изтекъл. В случай, че не е възможно как следва да се процедира?
ПИСМА
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯ
1000 София, ул. “Аксаков” № 21 Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 7046
5_ 20-00-409/03.11. 2011Г.
ДДС, ЧЛ.92, АЛ.1
В подаденото писмо, постъпило в дирекция ОУИ е изложена следната фактическа обстановка:
За данъчен период месец 07.2011г. дружеството има ДДС за възстановявне в размер на 31 лв. За месец 08.2011г. резултатът е ДДС за внасяне в размер на 88 лв., които са внесени в пълен размер, като е пропуснато приспадането на данъчния кредит от месец 07.2011г.
Поставеният въпрос е:
Може ли сумата да се приспадне от следващият данъчен период – м.09.2011г., тъй като двумесечният период не е изтекъл. В случай, че не е възможно как следва да се процедира?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към въпросите нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 92, ал.1, т. 4 и т. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се прихваща, приспада или възстановява, както следва:
- ако след изтичането на срока по т. 2 има остатък от данъка за възстановяване, органът по приходите прихваща този остатък за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, или го възстановява в 30-дневен срок от подаването на последната справка-декларация;
- ако данъкът за възстановяване, по отношение на който е започнала процедура по приспадане, не е приспаднат изцяло към подаване на справка-декларацията за последния от двата данъчни периода, всеки друг данък за възстановяване по справка-декларация за някой от тези два данъчни периода се добавя към него и подлежи на възстановяване или прихващане наред с остатъка и в срока по т. 4.
В ал.3 на чл.68 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) е указано, че ако след подаването на двете справки-декларации по чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона е налице неприспаднат остатък от данъка за възстановяване, лицето посочва в клетка 80 на последната справка-декларация неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване в 30-дневен срок. Ако в някоя от подадените две справки-декларации е деклариран данък за възстановяване, по отношение на който не е приложим чл.92, ал. 3 и 4 от закона, този данък се прибавя към неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване и също се посочва в клетка 80 на последната справка-декларация.
Когато в клетка 80 на справка-декларацията се посочи данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване след приключила процедура по приспадане, по силата на ал.4 от чл.68 на ППЗДДС, лицето е длъжно заедно със справка-декларацията да подаде и справка за извършеното приспадане по образец - приложение № 6, по отношение на този данък.
Видно от горепосочените разпоредби на чл.92, ал.1 от ЗДДС и чл.68, ал.3 и ал.4 от ППЗДДС, остатъкът за възстановяване за данъчен период месец 07.2011г. 31лв. следва да бъде посочен в кл. 80 на справката декларация по ЗДДС за данъчен период м.09.2011г. и подлежи на възстановяване в срока по чл.92, ал.1, т.4 от ЗДДС – 30 дневен от подаване на справката - декларация за м.09.2011г.
В случай, че остатъкът за възстановяване за данъчен период месец 07.2011г. не е посочен в справката декларация за м.09.2011г., то този данък може да бъде възстановен по реда на чл.128 и чл.129 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) по Ваше писмено искане. За целта следва да подадете искане /по чл.129, ал.1 от ДОПК/ за прихващане и възстановяване. На основание подаденото искане органа по приходите ще извърши проверка относно подлежащите на възстановяване суми.
#17 | 13.03.2017, 08:57
Публикации: 45 / 1
Един въпрос (вероятно глупав) но за пръв път по СД имам ДДС за възстановяване 2400,00лв , подавам си СД-то така и в следващите месеци попълвам необходимата за прихващане сума в кл.70 на декларацията  докато не се изчерпе като прихващане ?
И при възстановяване попълва ли се нещо повече в настоящата СД?
#18 | 13.03.2017, 09:05
Публикации: 7602 / 1145
Прихващате първите два месеца. После, ако остане нещо, минавате на реално възстановяване
#19 | 13.03.2017, 09:17
Публикации: 45 / 1
мерси, идея нямам как става ,досега четейки ЗДДС чл.92 виждям , че се прихваща посочвайки се в кл.70 два месеца, след което започват да покриват и други задължения на фирмата към НАП за още един месец , предполагам ДОД и Данък печалба, защото те са в същата сметка . Аз се съмнявам че ще надхвърлим сумата за двата месеца а и предпочитам да си прихванат общия доход и частично данъка за 2016. Може би е добре да ги оставя невнесени за втори и трети месец  за да има какво да си прихващат.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група