Мин. Фин: Публична консултация за авансовото облагане по ЗКПО

09.08.2014, 13:47 12087 3
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

09.08.2014, 13:47
Публикации: 1965 / 1543
Администратор на сайта
Утре (10.08) е последният срок, в който можем да изпращаме попълнения въпросник на МФ по имейл: taxpolicy@minfin.bg, чрез който да участваме в публичната консултация за подобряване на режима на авансово облагане с корпоративен данък в Закона за корпоративното-подоходно облагане.

В връзка с това, публикуваме мотивираните предложения на Счетоводна Кантора К и К по зададените въпроси, изпратени до Министерство на финансите .1.   Какъв режим за авансово облагане с корпоративен данък подкрепяте:
А) режимът, в сила до 31 декември 2012 г.
Б) режимът, в сила от 1 януари 2013 г.
В) в случай че не посочите един от двата предходни отговора, моля предложете предпочитан от Вас алтернативен режим:

Отговор В: Промяна в режима

Предложения:
1.   По отношение на изчислението на на месечните и тримесечните авансови вноски за корпоративен данък, предлагам да се предвиди възможност да се изчисляват, както на база на данъчната печалба за предходната година, така и на база прогнозна данъчна печалба. Да се запази обхватът на лицата, които не правят авансови вноски, съгласно чл. 83, ал. 2 от закона, като се добавят лицата, приключили на данъчна загуба през предходната година.
2.   Когато данъчно задълженото лице определи авансови по-високи или равни на авансовите вноски, определени на база данъчната печалба от миналата година, то да не се начисляват лихви по чл. 89 от ЗКПО при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски.
3.   Да остане възможността през годината, да се подава декларация по чл. 88 от ЗКПО за увеличение или намаление на авансовата вноска, включително и по електронен път, като възможността за подаване по електронен път да е от началото на въвеждането на променения образец.

Мотиви:
Това ще даде гъвкавост на лицата, които имат възможност да прогнозират данъчните си печалби, да оптимизират паричните си потоци, като сами правят прогнозните изчисления, така че да не надвнесат корпоративен данък. И в същото време ще осигури определена база за тези данъчно задължени лица, които не могат да прогнозират данъчните си печалби.

2.   Съгласни ли сте данъчно задължените лица да правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година?
А) Да
Б) Ако отговорът е не, на каква база предлагате да бъдат изчислявани авансовите вноски за корпоративен данък за съответната година?

Отговор Б: Не

Предложение:
По отношение на изчислението на на месечните и тримесечните авансови вноски за корпоративен данък, предлагам да се предвиди възможност да се изчисляват, както на база на данъчната печалба за предходната година, така и на база прогнозна данъчна печалба. Да се запази обхватът на лицата, които не правят авансови вноски, съгласно чл. 83, ал. 2 от закона, като се добавят лицата, приключили на данъчна загуба през предходната година.


3.   Подкрепяте ли подаване на допълнителни декларации за намаляване или увеличаване на авансовите вноски или предпочитате да е налице база за определяне на авансови вноски, която в случай че е спазена, не е необходимо да се подават коригиращи декларации през годината, тъй като с окончателния корпоративен данък надвнесените суми ще бъдат прихванати/възстановени?

Отговор: Горещо подкрепям възможността за подаване на декларации по чл. 88 от ЗКПО за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, защото ако режимът за изчисление на авансовите вноски е само на определена база, без възможност за промяна, то може да се получат отклонения между реалните данъчни резултати и внесените авансови вноски, в ущърб на данъчно задължените лица. Ще има редица случаи, в които данъчно задължено лице ще е на данъчна загуба или на малка печалба през текущата година, ще има финансови затруднения, но ще трябва да внася големи авансови вноски, заради дадена база за определяне на авансови вноски.
 
В години на финансова и икономическа криза, не е целесъобразно да се работи само с определена база без възможност за промяна, която база може да се окаже напълно неадекватна за състоянието на предприятието през годината, като се има предвид, че пазарните и икономически условия могат рязко да се променят.

Затова е абсолютно необходимо да не бъдат премахвани гъвкавостта и правата, които дават декларацията за промяна на авансовите вноски по чл. 88 от ЗКПО, както в посока на намаление, така и в посока на увеличение.

4.   Одобрявате ли сроковете за внасяне на авансовите вноски?
А) Да
Б) Ако отговорът е не, какви срокове за внасяне на авансови вноски считате за оптимални от гледна точка на всички засегнати страни?

Отговор Б: Не

Предложение:
Предложението за промяна е в чл. 90 от ЗКПО срокът 15-ти да се изтегли в края на следващия месец, респективно в края на месеца, следващ тримесечието.

Мотиви:
Този малко по-късен срок няма да натовари бюджета, но ще даде допълнително уникалната възможност на стриктните и коректни данъкоплатци да правят авансовите си вноски на база на текущите си данъчни резултати през годината, а не да разчитат на прогнозни данъчни печалби или някакви бази, в резултат на които да се оказват с надвнесени данъци, които след това да трябва да възстановяват. По този начин те ще имат време и възможност до края на следващия месец или до края на месеца следващ тримесечието, да изчислят данъчните си резултати до момента, и да внесат авансовите данъци, съобразно тях.

От друга страна, това би се отразило положително на постъпленията в бюджета, поради причината, че данъкоплатците няма да подценяват своите прогнозни данъчни печалби, както често се случва в практиката, за да избегнат риска от надвнасяне на данък, които след това да възстановяват чрез допълнителни усилия и време.

В тази връзка предлагам измененията в чл. 90 да бъдат следните:

Чл. 90.  (1) Месечните авансови вноски се внасят, както следва:
1. за месеците януари, февруари и март - в срок до 30 април на текущата календарна година;
2. за месеците от април до декември - в срок до края на месеца, следващ месеца за който се отнасят.
(2) Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до края на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие - в срок до 31 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

5.   Съгласни ли сте с начина за определяне на сумата, върху която се дължи лихва при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски?
А) Да
Б) Ако отговорът е не, как предлагате да бъде изчислявана лихвата при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски?

Отговор Б: Не
Предложението за промяна в чл. 89 от закона е допустимото отклонение от 20%, до което не се начисляват лихви, да се повиши на 30%.

Мотиви:
В годините криза и непредвидими пазари, за данъчно задължените лица е трудно да прогнозират към 31.12 своите данъчни печалби за следващата година с точност до +20%.

Затова предлагам, отклонението да бъде до 30%. В тази връзка в чл. 89 да се направят съответните изменения, като в алинея 1 “20 на сто” да се замени с “30 на сто”, а в алинея 2 във формулата за изчисление “0,2” да се замени с “0,3”.

6.   Съгласни ли сте лихвата при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски да се изчислява от 16 април до 31 декември на съответната година, а за новоучредено дружество в резултат на преобразуване - от датата, следваща датата, на която изтича срокът за извършване на първата тримесечна авансова вноска, до 31 декември на годината на преобразуването?
А) Да
Б) Ако отговорът е не, как предлагате да бъде изчислявана лихвата при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски?


Отговор Б: Не

Мотиви и предложение:
Лихва се дължи за период на закъснение. В сега действащия ЗКПО при анализ на членове чл. 88, ал. 2 и чл. 90, датата 15 декември е последната, на която е възможно деклариране на преизчислената авансова вноска и внасянето на новата сума със съответното превишение, без това да се счита за закъснение. Затова лихвата следва да тече от следващия ден (в случая 16. Декември) до момента на внасянето на данъка.


7. Друго предложение с цел усъвършенстване режима на авансово облагане с корпоративен данък:

Да се предвиди възможност, когато има надвнесени авансови вноски (включително и за случаите, когато са изчислени на база прогнозни данъчни печалби), то тези надвнесени суми да бъдат прихванати от други данъчни и осигурителни задължения на лицето без проверки или ревизии. В случаите на заявено от лицето прихващане, това да става автоматично от системата на НАП. Изборът дали да се прихващат или възстановяват да се прави при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. И при заявено прихващане, надвнесената сума да се показва в системата на НАП, разпределена в една или няколко от четирите сметки за данъци, осигуровки, ДЗПО, ЗО, съобразно желанието на данъкоплатеца.
#1 | 09.08.2014, 23:07
Публикации: 8 / 3
На 90% сме на едно мнение, но имам предложение да се върне старата редакция по чл. 94, ал. 1, по глава дванадесет - коригиране на счетоводни грешки.  :good:
#2 | 10.08.2014, 01:01
Публикации: 629 / 25
На 90% сме на едно мнение, но имам предложение да се върне старата редакция по чл. 94, ал. 1, по глава дванадесет - коригиране на счетоводни грешки.  :good:
Подкрепям безрезервно.
Но аз имам и едно предложение.Авансовите вноски да нямат падеж през годината и да влизат в текущата справка за задълженията.Все пак това е "аванс",т.е. държавата все още не си ги е заработила.
#3 | 10.08.2014, 08:31
Публикации: 1965 / 1543
Администратор на сайта
Колеги, напишете предложенията си до МФ, като попълните въпросника и го изпратите на посочения имейл. Срокът е днес до края на деня.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове