ТД,СОЛ и БОРСА

25.08.2014, 19:44 14807 15

25.08.2014, 19:44
Публикации: 640 / 95
Лице се осигурява на ТД, едновременно с това има и фирма, осигурява се и СОЛ.
Фирмата работи само сезонно, примерно най-късно до 10.10.14г.
Осигуровките ще бъдат спряни.
Може ли да се регистрира на борсата и съответно да получава обезщетение?
#1 | 25.08.2014, 20:17
Публикации: 11944 / 2180
#2 | 25.08.2014, 20:27
Публикации: 640 / 95
Мерси, интересна тема, ще питам в НОИ.
#3 | 25.08.2014, 20:40
Публикации: 9319 / 1566
Мерси, интересна тема, ще питам в НОИ.
Не виждам нищо интересно или особено в темата. Чл. 54а от КСО е красноречив.
Ако има основание за самооситуряване  -няма право на обезщетение за безработица. Ако спре самоосигуряването преди прекратяване на ТД  - това ще даде възможност за ползване на обезщетение. Естествено, ако отговаря на другите изисквания за отпускане на обезщетението.
Само да подчертая - изискването на КСО е "не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4." Те  -не е достатъчно само да подаде деклаpация за спиpане на самоосигуpяването, важното е и  да няма дейност, изикваща самоосигуряване.
#4 | 25.08.2014, 20:43
Публикации: 11944 / 2180
Всъщност мнението ти повтаря напълно това, което е изказано в посочената тема и особено цитирането на чл.54а КСО.  :smile1:


Не виждам нищо интересно или особено в темата. Чл. 54а от КСО е красноречив.
Ако има основание за самооситуряване  -няма право на обезщетение за безработица. Ако спре самоосигуряването преди прекратяване на ТД  - това ще даде възможност за ползване на обезщетение. Естествено, ако отговаря на другите изисквания за отпускане на обезщетението.
Само да подчертая - изискването на КСО е "не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4." Те  -не е достатъчно само да подаде деклаpация за спиpане на самоосигуpяването, важното е и  да няма дейност, изикваща самоосигуряване.
#5 | 25.08.2014, 20:55
Публикации: 9319 / 1566
Делфин, извинявай  - не прочетох цитираната тема.
След изявлението на питащата :"Мерси, интересна тема, ще питам в НОИ", реших че поне тя е прочела написаното.
#6 | 25.08.2014, 20:57
Публикации: 2027 / 254
Всъщност мнението ти повтаря напълно това, което е изказано в посочената тема и особено цитирането на чл.54а КСО.  :smile1:

 :good:
#7 | 29.08.2014, 11:30
Публикации: 640 / 95
Да ви кажа какво стана с ходенето ми до НОИ.
Питах по моя въпрос и ми отговориха , че ако са спазени всички правила на освобождаването и има нужните 9 месеца, лицето ще има право на обезщетение.
За целта трябва да прекрати дейността на фирмата преди да е прекратен ТД-р.
И в НОИ се представя копие на ОКД5 за прекратяване на дейността.
#8 | 29.08.2014, 11:36
Публикации: 5497 / 371
Да ви кажа какво стана с ходенето ми до НОИ.
Питах по моя въпрос и ми отговориха , че ако са спазени всички правила на освобождаването и има нужните 9 месеца, лицето ще има право на обезщетение.
За целта трябва да прекрати дейността на фирмата преди да е прекратен ТД-р.
И в НОИ се представя копие на ОКД5 за прекратяване на дейността.

НОИ са казали, каквото и са казали колегите по-горе :)
#9 | 29.08.2014, 11:43
Публикации: 640 / 95
Радвам се, че имаме знаещи колеги във форума и им благодаря!:)
#10 | 29.08.2014, 12:17
Публикации: 2972 / 395
Мене единствено остава да ме човърка ДУ, вписан в АП, в този случай. Не съм 100% сигурна НОИ как ги тълкува.
#11 | 29.08.2014, 12:19
Публикации: 2027 / 254
Мене единствено остава да ме човърка ДУ, вписан в АП, в този случай. Не съм 100% сигурна НОИ как ги тълкува.

Въпрос: Има ли право на ПОБ лице, което е упражнявало дейност като управител на търговско дружество по договор за управление и контрол?

Отговор: Лицата, упражняващи дейност като изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Ако за тях са изпълнени останалите законови изисквания, същите имат право на ПОБ.
#12 | 29.08.2014, 12:20
Публикации: 2027 / 254
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА”
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПЕНСИИ”
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”

Изх. № 91-01-163/24.06.2005 г.

Относно: прилагането на чл. 10 от КСО във връзка с чл. 94, ал. 1 от КСО по отношение на управители на търговски дружества

За уеднаквяване практиката при отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица – управители на търговски дружества, даваме следните указания:
Едно от условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст е прекратяване на осигуряването на лицето. Съгласно чл. 10 от КСО, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до прекратяването й.
Съгласно текстовете на чл. 140, ал. 4 и чл. 231, ал. 4 от Търговския закон, решенията за избор и освобождаване на управител на ООД и АД, респ. ЕООД и ЕАД, пораждат действие след вписването им в търговския регистър. Едва тогава лицето престава да притежава качеството “управител”. За целите на общественото осигуряване обаче това обстоятелство е неотносимо. Важен в случая е моментът на прекратяване на осигуряването, който е различен от момента, от който лицето загубва качеството си на управител.
Предвид гореизложеното считаме, че:
1. За дата на прекратяване на осигуряването на лице – управител на ООД, следва да се приеме датата на решението на Общото събрание на дружеството, с което се прекратяват правомощията му на управител. Въз основа на това решение договорните правоотношения се прекратяват и възнаграждение не следва да бъде изплащано занапред. В периода между датата на решението на Общото събрание и датата на вписване на решението за прекратяване правомощията на управителя в търговския регистър, лицето не следва да полага труд. Ако управителят е и съдружник в дружеството, той подава и декларация, че няма да упражнява дейност с личен труд в дружеството, за да има реално прекратяване на осигуряването. За дата на прекратяване на осигуряването ще се приеме датата, на която е отпаднало и последното основание за осигуряване. В този случай е необходимо това лице да представи в териториалното поделение на НОИ решение за прекратяване на правомощията му като управител, декларация за неупражняване на дейност и решение за обстоятелството, че дружеството ще се управлява от друго лице – напр. решение на ОС на дружеството или договор с друг управител /прокурист/.
2. Собственикът на ЕООД, който е и управител на дружеството, се осигурява на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, когато получава възнаграждение за тази си дейност. В този случай прекратяване на осигуряването ще е налице, ако е сключил договор с друго лице, което да изпълнява функциите на управител и е представил декларация за неупражняване на дейност.
3. За дата на прекратяване на осигуряването на прокурист следва да се приеме датата, на която е прекратен трудовият или гражданският му договор. Важното в случая е същият да е прекратил упражняването на дейност като прокурист, а това се доказва с представяне в ТП на НОИ на доказателства относно прекратяване на договора за прокура и наличие на такъв договор с друго лице, което ще управлява търговското дружество. Датата на прекратяване на договора със стария прокурист и датата на назначаване на новия прокурист следва да съвпадат.
4. В случаите по т. 1 и т. 2 да се съобразява:
Ако собственикът на ЕООД, ЕАД или съдружникът в ООД, който е бил и управител, не е подавал декларация по реда на НООСЛБГРЧ за упражняване на дейност, той следва да представи в ТП на НОИ декларация в свободен текст за обстоятелството, че не упражнява дейност след датата на прекратяване на договора му.
Ако собственикът на ЕООД, ЕАД или съдружникът в ООД е подал в ТП на НОИ декларация по реда на НООСЛБГРЧ, че ще упражнява дейност, то необходимо е да бъде подадена нова декларация за прекратяване на дейността
#13 | 29.08.2014, 12:27
Публикации: 2972 / 395
Благодаря за инфото, Алфичка :) Аз имах предвид, когато примерно лицето е с вписан ДУ в ООД (тези любими заедно и поотделно) или ЕООД към момента на подаване на документите на безработица - може би трябва да се представи споразумение, че няма да възнаграждение по ДУ?
(така като чета, те искат да видят промените в АП, в един момент, освен подадените декларации)
#14 | 29.08.2014, 12:50
Публикации: 11944 / 2180
......... може би трябва да се представи споразумение, че няма да възнаграждение по ДУ?

По-скоро да няма ДУ и да не упражнява дейност . :smile1:
#15 | 29.08.2014, 12:54
Публикации: 2972 / 395
Ако ДУ е вкаран с първоначалните документи от някой прилежен адвокат... явно трябва да се минава през АП.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група