От 1 януари 2015г. болничните ще се подават от лекарите по електронен път в НОИ

19.09.2014, 15:49 55469 9
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

19.09.2014, 15:49
Публикации: 493 / 169
Администратор на сайта
От януари 2015 г. лекарите ще изпращат болничните листове по електронен път в Националния осигурителен институт и това ще спести много време на работниците и работодателите. За тази мярка напомни Националният осигурителен институт (НОИ) в третия бюлетин на ведомството за тази година. Проектът се финансира с евросредства и е за близо половин милион лева.

В Държавен вестник, бр.67 от 12 август 2014 г.,  е обнародвано Постановление № 241 от 4 август 2014 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт (НОИ) на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (НРПНОИДИБЛРО).

Красимира Атанасова – гл. юрисконсулт в дирекция „Правна” на НОИ коментира ефектите от подаването на данните от актовете на медицинската експертиза в НОИ по електронен път.

В резултат от електронното представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове, информацията, необходима за изчисляване на паричните обезщетения, ще се получава в скъсени срокове, при това преминала през формален и логически контрол, заложен в използвания софтуер.

За работниците по този начин ще бъдат скъсени и сроковете за изплащане на обезщетенията на осигурените лица и ще се намали съществено броят на върнатите за корекция болнични листове.

За НОИ ще се намалят и административните разходи на териториалните поделения на НОИ по приемане и въвеждане на информацията, като капацитетът на служителите ще може да бъде пренасочен от този вид дейност към осъществяване на контрол и ускоряване на процеса по изплащане на обезщетенията.

За работодателите ще отпадне необходимостта от посещение на място в териториалните поделения на НОИ за представяне на болничните листове на осигурените от тях лица, което е предпоставка да се осъществи и последният етап от „електронизацията” на процеса – представяне на всички необходими документи за изплащане на обезщетенията от работодателите по електронен път, т. е. постигане реалното намаляване на административната тежест върху тях.

За органите на медицинската експертиза ще се спестят разходите за отпечатване и получаване на бланки болнични листове, ще им позволи да използват заложените в програмните продукти контроли, като по този начин се сведат до минимум грешките при въвеждане на информацията, а оттам - корекциите и случаите на обжалване на болнични листове.

Органите на медицинската експертиза ще имат достъп в реално време до информацията, съдържаща се в електронния регистър на болничните листове.

Как е организиран процесът на електронното подаване на данните?

От 1 януари 2015 г. подаването и достъпът до данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им, ще се извършват по електронен път, чрез интернет услуги, предоставяни от НОИ. Изключение ще правят данните, съдържащи се в експертните решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), които няма да се подават по електронен път.

Данните, съдържащи се в издадените болнични листове, ще се представят в НОИ от:
• лекуващите лекари/лекари по дентална медицина – лично или чрез лечебните заведения, в които осъществяват дейността си;
• лекарските консултативни комисии (ЛКК) – чрез лечебните заведения, към които са създадени.

Данните, съдържащи се в решенията по обжалването на болничните листове, ще се подават в НОИ от:
• ЛКК – чрез лечебните заведения, към които са създадени;
• ТЕЛК – чрез регионалните картотеки на медицинските експертизи;
• НЕЛК – по реда на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Данните ще постъпват в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО) в момента на издаването на болничния лист и само в случай, че липсва интернет свързаност лекарите ще имат ангажимент да ги подадат в 7-дневен срок от издаването на съответния болничен лист, отново по електронен път, използвайки специализирания софтуер.

За представяне на данните от издадените болнични листове и за получаване на достъп до данните в ЕРБЛРО лекарите ще трябва да се регистрират като потребители на електронни услуги, като регистрацията ще се извършва онлайн, чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.

На практика, при издаване на болничен лист за временна неработоспособност, лекарят ще въвежда данните съгласно Приложение № 3 от НРПНОИДИБЛРО, като използва съответния програмен продукт, предоставен от НОИ или разработен от разработчик на медицински софтуер по утвърдени от управителя на НОИ функционални изисквания. Тези данни няма да се различават от тези, съдържащи се в използваните в момента хартиени болнични листове. Те ще преминават през формален и логически контрол, заложен като функционалност в софтуера, и ще се съхраняват.

Едва след това ще е възможно отпечатването на болничния лист, който (както и досега) след подписване и подпечатване ще се връчва на лицето, за да бъде представен на работодателя като оправдание за отсъствие от работа.

След постъпване на данните в ЕРБЛРО, автоматично ще се генерира справка за приетите данни и списък с несъответствията по образец, съгласно Приложение № 5 от НРПНОИДИБЛРО, ако, разбира се, бъдат открити такива.

Справката  ще се изпраща в момента на представяне на данните, както и на електронния адрес, съдържащ се в сертификата за квалифициран електронен подпис на регистрирания потребител, представил данните.

С оглед предотвратяване на злоупотреби, софтуерът няма да допуска извършването на корекции по вече съхранени данни. Така че, ако лекарят иска да анулира или коригира издаден болничен лист, ще трябва да се анулират съхранените вече данни, независимо от това дали те са постъпили в регистъра или не, след което да се издаде нов болничен лист по описания по-горе ред.

Данните от всеки болничен лист ще се представят и съхраняват в ЕРБЛРО под уникален номер, който ще се генерира автоматично от регистъра и ще се предоставя от НОИ на лечебните заведения. Всяко лечебно заведение ще може по всяко време да иска неограничен брой уникални номера за осъществяващите дейност в него лекари, като (освен в съответното ТП на НОИ) искането ще може да се подава и онлайн - чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на института.

Предвидено е данните от болничните листове и решенията на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове да се съхраняват при лекарите, които са ги издали, за срок от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени.

Програмният продукт за реализиране на електронното подаване на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им се разработва от НОИ и ще бъде предоставен за безплатно ползване на интернет страницата на института.

На лекарите ще бъде осигурена и възможността използваният от тях до този момент медицински софтуер (предимно за контакт с НЗОК) да бъде допълнен с нови функционалности, така че да може да се ползва и за подаване на данните от болничните листове към НОИ, вместо да използват безплатния софтуер, предоставен от института.

В тази връзка, разработчиците на медицински софтуер ще могат да направят свои версии на програмни продукти и да ги тестват в координация и сътрудничество с IT-специалистите на НОИ, тъй като те трябва да отговарят на функционалните изисквания, структурата и формата на данните, утвърдени със заповед на управителя на НОИ и публикувани на интернет страницата на института.

Гратисен период за представяне на болничните на хартиен носител

В § 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата е предвиден гратисен период до 30 юни 2015 г, в който вторите екземпляри на издадени на хартиен носител болнични листове могат да се представят в съответното териториално поделение на НОИ от лекарите, които са ги издали, от лечебните заведения, в които те осъществяват дейност или от упълномощени от тях лица.

Срокът за представяне на хартиените екземпляри на болничните листове е 14 дни от издаването им. Този ред за представяне на данните от издадените болнични листове ще се прилага в случаи на липса на интернет връзка, но при всички положения ще трябва да се използва предоставеният от НОИ софтуер или друг, отговарящ на съответните функционални характеристики.

В гратисния период данните от издадените болнични листове ще могат да се представят в съответното ТП на НОИ и на електронен носител.
#1 | 16.12.2014, 13:15
Публикации: 1869 / 372
http://www.nssi.bg/forusers/forms/239-maternity

Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство, в сила от 01.01.2015 година е публикувал НОИ.

   От 1 януари 2015 г. влизат в сила нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения при болест и майчинство
Понеделник, 15 Декември 2014 10:16. |  | Посещения: 3753
Националният осигурителен институт уведомява осигурителите и самоосигуряващите се лица, че от 1 януари 2015 г. влизат в сила нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения при болест и майчинство.

Изменени и допълнени са образците на придружително писмо (Приложение № 8) и опис на документите (Приложение № 9) към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО), обнародвани в бр.90 на ДВ от 31.10. 2014 г.
Измененията са във връзка с въвеждането от 1 януари 2015 г. на новия ред за издаване на болничните листове и за представяне в НОИ на данните от тях и от решенията по обжалването им от органите на медицинската експертиза. За осигурителите и самоосигуряващите се лица вече отпада задължението да представят в териториалните поделения (ТП) на НОИ болничните листове, издадени след 31 декември 2014 г., но с оглед осъществяването на последващ контрол от компетентните органи, е необходимо работодателите да ги съхраняват за срок 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени.
С изменените образци от началото на 2015 г. в ТП на НОИ ще се представят само декларациите от осигурителите/самоосигуряващите се относно правото на парично обезщетение (Приложение №15) и другите необходими документи за болнични листове, издадени след 31 декември 2014 г., независимо че временната неработоспособност може да е започнала преди 1 януари 2015 г.. Осигурителите трябва да представят с новите образци и всички заявления-декларации за изплащане на парични обезщетения, независимо от датата, от която се иска изплащане на обезщетенията.
Болнични листове, издадени преди 1 януари 2015 г., се представят в ТП на НОИ с утвърдените за 2014 г. образци на придружително писмо (Приложение № 8) и опис на документите, (Приложение № 9)
Важно е да се знае, че издадените след 31 декември 2014 г. болнични листове върху бланки „Болничен лист за временна неработоспособност, са невалидни. В тези случаи болничният лист следва да бъде анулиран от органа на медицинската експертиза, който го е издал и да се издаде нов – по образец, съгласно приложение № 3 към Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.
Изменените образци са публикувани на Интернет страницата на НОИ, рубрика “За потребителя”, раздел “Формуляри” - “Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство”.


#2 | 16.12.2014, 13:44
Публикации: 2448 / 269
Не че ще изхвърля болничен лист, но какъв точно последващ контрол ще осъществява НОИ не ми е много ясно...
#3 | 17.12.2014, 10:08
Публикации: 188 / 38
Е, какво излиза - че ние счетоводителите пак ще си ходим в НОИ и ще си висим по опашките - само дето ще ни олекне чантата с 1 хартийка - болничния лист.
#4 | 19.12.2014, 08:56
Публикации: 242 / 5
За работодателите не става по-лесно, за работника също /отново ще ни носи болничния/. Дано веднага да виждат дали е изряден болничния, защото ако болничния претърпи корекция как ще се процедира - ще викат болния да донесе болничния от работодателя и после след корекцията да го върне в администрацията или ние ще трябва да носим грешния болничен? Тази година ми представиха много грешно попълнени болнични...
#5 | 19.12.2014, 16:04
Публикации: 1869 / 372
Този момент с коригирането и мен ме притеснява и то не на етап съставяне на болничен лист, защото това ще се откоригира още от кабинета на лекаря от самия програмен продукт. А дано, ама........
#6 | 23.12.2014, 21:11
Публикации: 2 / 8
"С изменените образци от началото на 2015 г. в ТП на НОИ ще се представят само декларациите от осигурителите/самоосигуряващите се относно правото на парично обезщетение (Приложение №15) и другите необходими документи за болнични листове"
Е, какво му е облекчението и какво му е по-лесното. Едно голямо нищо. Това е за счетоводителите. Все тая ми е тая дали оригинала ще отиде онлайн в НОИ или не, след като аз пак ще трябва да попълвам всичките му там декларации,заявление,описи и прид.писма и да ходя и да вися половин ден в НОИ. Абсолютно ненужно, след като персоналната инфрмация се съдържа в декл.1.
#7 | 29.12.2014, 15:27
Публикации: 26 / 1
Здравейте,

Само аз ли не откривам никакви разлики между старите и новите образци на изменените документи...

Весели празници!
#8 | 30.12.2014, 11:24
Публикации: 3 / 0
За работодателите ще отпадне необходимостта от посещение на място в териториалните поделения на НОИ за представяне на болничните листове на осигурените от тях лица, което е предпоставка да се осъществи и последният етап от „електронизацията” на процеса – представяне на всички необходими документи за изплащане на обезщетенията от работодателите по електронен път, т. е. постигане реалното намаляване на административната тежест върху тях.
Правилно ли съм разбрала - ще можем да се регистрираме и подаваме с ел.подпис.... но от  кога?
#9 | 30.12.2014, 13:13
Публикации: 2448 / 269
Хич не сте разбрала поне за още 1 година напред :)
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове