Фактура за услуга и ДДС

21.11.2014, 15:25 26733 20
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

21.11.2014, 15:25
Публикации: 13 / 0
Здравейте, имам следния казус и моля, ако някой е запознат да отговори. Ние бг-фирма, рег. по ДДС сме подизпълнители на строителен обект в Румъния. Нашите възложители са немска фирма, която е рег. по ДДС в Германия. Сега получавам фактура от възложителите ни с дата  м.09.2014 за изхранването на нашите строителни работници на обекта в Румъния. Фактурата, която са ни издали е без ДДС. Първият ми въпрос е дали правилно са издали фактурата без ДДС? Защото според мен трябва да има ДДС. А ако аз бъркам и не трябва да ни начислят ДДС, то аз трябва да издам протокол по чл. 117? Моля ви, помогнете!
#1 | 28.11.2014, 14:18
Публикации: 123 / 2
здравейте,
и аз имам подобен въпрос и ще се радвам някой който е запознат с тази материя да ми отговори
Внасяме материали от Бразилия, и съответно имаме митническа декларация за тях.
В митническата основа, на база на която е изчислено и внесено ДДС-то, е включена сумата на фактурата за материалите/ изчислена по митническия курс/ и сумата по три фактури, издадени за транспорт, такса престой и терминални услуги. Доставчикът по тези фактури е датска фирма/ AP MOLLER-MAERSK A/S/,с посочени във фактурата 2 номера с DK ,единия за сделки които фирмата/датската/ декларира с VIES и другия за тези които фирмата не декларира с VIES. Фактурата е без ддс „на основание чл 44 и 196 от директива 2006/112/ес“ и пише също че „услугата е облагаема в държавата където клиента е установен ,ДДС ако е приложимо трябва да бъде начислено от клиента, тази услуга не се декларира от доставчика с VIES“
Освен това на фактурата отгоре е посочен българския агент на датското дружество, неговия адрес, но без да е посочен ддс номер на агента,затова първоначално реших че агента е доставчика, но после се обадих в счетододството на агента и разбрах че те не включват тази ф-ра в дневника си за продажби и не те са ни доставчик, а датското дружество.
При това положение аз не съм длъжна да включа тези ф-ри в дневника по ддс защото е от чуждестранен доставчик нали? Най-важното което ме интересува е трябва ли да издам протокол за самоначисляване за получената услуга от чуждестранен доставчик по чл 82 ал.2 т,3
И ако да-с 0-ва ставка ли ще бъде/понеже сумата вече е обложена веднъж с митническата декларация/ и какво ще бъде основанието- чл 82 ,или чл.30, или новия член 36а от ЗДДС?
Получава се повторно облагане,макар и с нулева ставка
Ами ако сумата по тази фактура не е включена в митническата основа?
Имам и други такива фактури,пак чрез агент- за демюрейдж и морско навло, пак без ддс
Ако се издава протокол-в какъв срок следва да се издаде-в 15-дневен от датата на фактурата за услугата,предполагам?
Благодаря предварително, лек ден Ви желая !
#2 | 01.12.2014, 08:50
Публикации: 123 / 2
Моля ако някой се е сблъсквал с такива услуги да пише, не мога да взема решение да има ли протокол или не
Благодаря
#4 | 01.12.2014, 12:20
Публикации: 6365 / 1054
Добавям и един коментар за промените в ЗДДС от 01.01.2014 в частта за данъка върху транспортната услуга при внос:


1. От 01.01.2014 г. е изменена данъчната основа при внос, регламентирана в чл. 55, ал. 1 ЗДДС. Съгласно новата редакция данъчната основа при внос по чл. 16 е митническата стойност, увеличена със, доколкото вече не са включени в нея:
т.1 данъци, мита, налози и такси, дължими извън територията на страната, и митни сборове, акциз и други такси, дължими при внос на територията на страната;
т.2. свързани с вноса разходи за комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната.
Разликата спрямо 2013 г. в т.1 е, че в старата редакция е било внос на територията на ЕС, а от 01.01.2014 г. ще е внос на територията на България.
В новата т.72 от § 1 ДР на ЗДДС е дефинирано “първо местоназначение” на територията на страната  – мястото, посочено в товарителницата или в друг документ, с който стоките се внасят на територията на страната. Когато това място не е посочено в нито един от придружаващите стоките документи, за първо местоназначение се смята мястото, където стоките за първи път се претоварват от едно превозно средство на друго на територията на страната.
2. Същевременно е създаден нов чл. 36а ЗДДС, който регламентира нов вид облагаеми с нулева ставка доставки, а именно доставка на свързани с внос услуги. Съгласно чл.36а, ал.1 ЗДДС облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 ЗДДС. Това е положителна промяна, защото до 31.12.2013 г. в много случаи се получаваше два пъти начисляване на ДДС – един път от доставчика на услугата и втори път от митническите органи при определяне на митническата стойност на стоката от внос. След 01.01.2014 г. ако една услуга, свързана с внос, е влязла като част от митническата облагаема стойност на стоката, то тя ще се облага с нулева ставка на ДДС.

Пример:
Българска фирма Х внася стоки от Китай, като до Гърция стоките се превозват с кораб, а от Гърция до България с камион, като само за този транспорт е наета българска фирма У. Стоките се оформят на внос в България и транспортът Гърция – България е включен в данъчната основа при внос на стоката. Фирма У ще издаде фактура за транспорта Гърция – България с нулева ставка на ДДС на основание чл.36а, ал.1 ЗДДС.
На основание чл.36а, ал.2 ЗДДС облагаема с нулева ставка е доставката на услуга по обработка, преработка или поправка, когато формира данъчната основа по чл. 55, ал. 3 ЗДДС при внос на стоки, които са временно изнесени от място на територията на страната до място извън територията на Европейския съюз под митнически режим пасивно усъвършенстване и са внесени обратно на територията на страната.
В чл.36а, ал.3 ЗДДС е регламентирана корекция на издадените вече документи, когато преди настъпване на обстоятелствата по чл.36а, ал. 1 и 2  ЗДДС за доставката е издаден документ с начислен данък 20 %, а след това услугата участва в митническата облагаема стойност. Съгласно т.1 от цитираната разпоредба ако за услугата е издадена фактура или известие със ставка 20 % и настъпи обстоятелство по чл.36а, ал.1 или ал.2 ЗДДС, издадените фактури или известия се анулират по реда на чл. 116 ЗДДС и се издават нови с нулева ставка на данъка. Доставчикът, който анулира фактурата с 20 % ДДС следва да разполага с доказателства, че неговата услуга е част от митническата стойност, а именно митническа декларация за внос.
Съгласно чл.36а, ал.3, т.2 ЗДДС ако за получената услуга, която е влязла в митническата стойност на вноса, ДДС е начислен с протокол по чл.117 ЗДДС, протоколът се анулира по реда, определен с ППЗДДС.

Извадка от новия Правилник за прилагане на ЗДДС, във връзка с изискуеми документи по новия чл.36а от ЗДДС
„Доставка на свързани с внос услуги”:
Чл. 36а. (1) Когато на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона данъкът е изискуем от получателя по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 и 2 от закона получателят следва да разполага със:
1. фактура за доставката;
2. митническия документ или друг документ за вноса;
3. товарителница или друг документ, с който стоките се внасят на територията на страната.
(2) Когато на основание чл. 82, ал. 1 от закона данъкът е изискуем от доставчика по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 от закона доставчикът следва да разполага със:
1. фактура за доставката;
2. писмена декларация от получателя по доставката, на чието име е оформен вносът; в декларацията получателят задължително посочва номера на документа, с който е оформен вносът, и описание как е формирана данъчната основа по чл. 55 от закона (стойността на всяко едно увеличение се посочва отделно).
(3) Когато е издаден протокол с начислен данък със ставката по чл. 66, ал. 1, т. 1 от закона, преди получателят да се е снабдил с документите по ал. 1, за коригиране на размера на начисления данък издаденият протокол се анулира. За прилагане на нулевата ставка се издава нов протокол по чл. 81, ал. 6.
(4) Корекция на начисления данък по чл. 36а, ал. 3, т. 1 от закона се извършва след снабдяване с документите по ал. 2.“
 
#5 | 01.12.2014, 12:47
Публикации: 123 / 2
Благодаря!
#6 | 28.05.2015, 11:25
Публикации: 123 / 2
Здравейте
с риск да повторя част от горния си въпрос , ще го задам отново защото условията са малко-по различни
Отново имам внос на стоки и, транспорта е за сметка на продавача/от Китай/ и нямам отделна ф-ра за него. Обаче имам ф-ра за демюрейдж от швейцарска фирма, без ддс
Трябва да издам протокол за самоначисляване на ддс но нямам Булстат- щом фирмата е извън ЕС/Швейцария/- 15 девятки ли да използвам като Булстат в протокола? Колоните в дневника за продажби са 14 за основата и 15-за ддс-то, но то ще е нула , нали? А основанието за нулевото ДДС  ще е чл 31 ЗДДС предполагам?
Не мога да докажа че тази ф-ра е включена в митническата основа на вноса,а само предполагам, нямам и документ за транпорта, как ще го доказвам това нулево ддс ?
Много ме затрудняват тези протоколи с нулево ДДС...
#7 | 28.05.2015, 14:33
Публикации: 123 / 2
всъщност когато имаме внос и митническа декларация трябва ли да притежаваме и транспортен документ/чмр или друг/ за да се докаже че е реална сделката...
моля за отговор и на предния ми въпрос , чудя се изобщо дали да правя протокол за 12 евро демюрейдж от швейцарската фирма/ медитераниан шипинг къмпани/ току виж ме накарали да доказвам нулево ддс за тези 12 евро...
#8 | 28.05.2015, 15:07
Публикации: 6365 / 1054
Вижте дали този отговор ще Ви свърши работа:
Скрит текст :
#9 | 15.06.2015, 09:38
Публикации: 69 / 3
Здравейте, моля за малко помощ, че нещо се замотах с това ддс: Имам фактура за получена консултанска услуга от фирма с ДДС номер от Германия, фактурата е за стойност 500евро, платени 986лв по банков път. на фактурата няма начислено ДДС и е записано, че "съгласно законите на ЕС, единиците, които са получили услуга и нямат собствен ДДС номер са задължени да заплатят допълнителни данъци" . В случая трябва да издам протокол по чл.117 и да си самоначисля ДДС и същия отразявам в дневник продажби за код 9 ( основа 986лв+197.20 ДДС= 1183.20лв) , но какви стойности отразявам в дневник покупки? тези съгласно протокола или самата фактура без начислено ддс и стойност 986лв?
Благодаря предварително.
#10 | 15.06.2015, 15:38
Публикации: 6365 / 1054
В дневник покупки отразявате протокола, а фактурата не отразявате в дневниците, а в счетоводството като разход за външна услуга :smile1:
#11 | 21.06.2015, 15:07
Публикации: 3 / 0
Здравейте, имам поръчка за извършване на услуга за фирма от ЕС, услугата е в текстилния бранш и след обработката детайлите се връщат на чуждестранната фирма. Фирмата ми не е регистрирана по ДДС. Въпросът ми е аз мога ли да издавам фактури на чуждата фирма или трябва да се издават от такава регистрирана по ЗДДС? Благодаря предварително за отговора!
#12 | 21.06.2015, 15:25
Публикации: 6365 / 1054
Фирмата ми не е регистрирана по ДДС. Въпросът ми е аз мога ли да издавам фактури на чуждата фирма или трябва да се издават от такава регистрирана по ЗДДС?
Така, както издавате фактури към контрагенти в страната, така имате право да издавате фактури и към чуждестранни партньори, но преди това подлежите на задължителна регистрация по чл. 97а:
Скрит текст :
#13 | 21.06.2015, 15:37
Публикации: 3516 / 504
С уговорката, че нямам практика и познания по ДДС, тази услуга за преработката на детайлите се счита с "място на изпълнение на територията на друга държава членка" ли? Мястото на изпълнение в случая не е ли в България, щом "след обработката детайлите се връщат на чуждестранната фирма"?
#14 | 21.06.2015, 19:15
Публикации: 6365 / 1054
Мястото на изпълнение в случая не е ли в България, щом "след обработката детайлите се връщат на чуждестранната фирма"?
Подробностите на сделката не са дадени и не правя предположения по тях (какви са тези детайли и т.н).
Общото правило при извършване на услуга гласи, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. :smile1:
#15 | 21.06.2015, 21:21
Публикации: 3516 / 504
Общото правило при извършване на услуга гласи, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. :smile1:
Благодаря за отговора!
Възникна ми нов въпрос: значи ли, че ако съм обущар/фотоателие/копир или извършвам някаква друга услуга в България и при мен дойде чужденец за съответната услуга и иска фактура на името на фирмата си в чужбина, мястото на услугата ще е "мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност", тоест чужбина? И ще трябва регистрация по ЗДДС по 97а?
Много ми е мътен тоя ЗДДС :blush:
#16 | 21.06.2015, 23:29
Публикации: 3 / 0
"но преди това подлежите на задължителна регистрация по чл. 97а"
Благодаря, Ви, за бързият и изчерпателен отговор! Само да попитам добре ли разбрах, че за да издавам фактури на чуждестранни контрагенти трябва да се регистрирам по ДДС? Надявам се, не се излагам поради неразбиране на закона  :blush:
#17 | 22.06.2015, 06:29
Публикации: 6365 / 1054
Да, но чл. 97а се прилага само ако става дума за фактуриране на услуга , ако не желаете да се регистрирате по желание за всички случаи и ако нямате оборот за задължителна регистрация.
#18 | 22.06.2015, 09:51
Публикации: 3 / 0
Благодаря! Бяхте ми много полезна! Поздрави
#19 | 24.08.2016, 14:08
Публикации: 65 / 0
Здравейте,
Може ли да ми помогнете за следното: Българска фирма по ДДС ще получи фактура от Китайска фирма за услуги, които са направени на територията на Китай. Има ли ДДС тази фактура и ако има, възстановимо ли е то за нашата фирма?
Благодаря
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група