Отчетен аванс от клиент на приход и облагаем оборот по ЗДДС ?

19.12.2014, 17:04 14069 13

19.12.2014, 17:04
Публикации: 261 / 3
Миналата година получихме аванс по договор 8500лв, който се изпълняваше тази година и този месец всичко по него беше завършено . Отделно през цялата година до сега фирмата има облагаем оборот 47 000 лева .Сега поради причината , че всички мероприятия по този договор , който имахме са завършени аз съм длъжна да прехвърля аванса от сметка 412 в сметка 703 и оборота ни става над 50 000 лева , но според мен това не е основание за рег, по ЗДДС , тъй като за аванса си има издадена фактура през 2013г, и съответно тогава е влязъл в облагаемия оборот по ЗДДС , а сега просто се отчита прихода от сделката . Вие на какво мнение сте?
#1 | 19.12.2014, 17:11
Публикации: 8324 / 1319
Периодът за "натрупване" на петдесетте хиляди не е годишен, а 12-месечен.
Колкото до облагаемия оборот - той не винаги е оборота по 703.
#2 | 19.12.2014, 17:15
Публикации: 261 / 3
Да 12 месеча преди текущия , сметнах днес дали през м.01.2015г. ще трябва да подаваме заявление , тъй като няма да имаме дейност до края на 2014г. и приходите ни са ни ясни към момента . За 2014г. 47 000 лева , отнесох на приход и салдото по сметка 412 - 412/703 за получения миналата година аванс по договора, който сега завърши и се притесних, че щом 703 сметка е със стойност 55 000 лева съм уплескала нещата :)
#3 | 19.12.2014, 17:27
Публикации: 261 / 3
Мога да празнувам спокойно и нещата са ми наред тъй ли ? :(
#4 | 19.12.2014, 17:38
Публикации: 8324 / 1319
1. При Вас нещата са толкова на кантар, че се питам дали не сте достигнали 50000 през ноември или октомври..,
2. Не мисля, че е правилно 412 да се приключва със 703. Не трябва ли с 401? Не съм сигурна, пък и не зная как точно сте приспаднали аванса. Нека някой по-знаещ да каже.
#5 | 19.12.2014, 17:46
Публикации: 261 / 3
аванса е приспаднат в окончателната фактура след завършването на услугата и и ма разлика за доплащане 4000 лева

411/703 - 4000 лв
412/703-8000 лв - аванс на приход

самият аванс е отчетен през 2013  - 503/411 - 8000лв , 412/411- 8000лв
#6 | 19.12.2014, 20:37
Публикации: 6380 / 1093
Да 12 месеча преди текущия , сметнах днес дали през м.01.2015г. ще трябва да подаваме заявление , тъй като няма да имаме дейност до края на 2014г. и приходите ни са ни ясни към момента . За 2014г. 47 000 лева , отнесох на приход и салдото по сметка 412 - 412/703 за получения миналата година аванс по договора, който сега завърши и се притесних, че щом 703 сметка е със стойност 55 000 лева съм уплескала нещата :)
Какъв е последно облагаемият оборот за 2014 г. - 47 000 или 55 000?

Мисля, че трябва да си погледнете счетоводните записвания.
Излиза, че през 2013 г. имате
 - крайно кредитно салдо по 411 (АКТИВНА) с/ка по тази сделка от 16 000 лв., което означава, че клиентът е надплатил;
 - крайно дебитно салдо по 412 (ПАСИВНА) с/ка от 8 000 лв., което означава, че сте  закрили вземания без да сте получили авансово плащане в договорения размер.

Правилното по мое мнение е да се направят следните счетоводни записвания:

1. При получаване на аванса:
Д-т 503
   К-т 411 (вземания от клиенти)

2. За издадената фактура за аванса:
Д-т 411
   К-т 412 (незакрити задължения към клиенти по получен аванс)

Така в края на 2013-та остава кредитно салдо по 412 с/ка от 8 000 лв, отразяващо размерът на незакритото получено авансово плащане в края на периода.

Сега имате да получите по сделката още 4 000 лв, с които общата сума на прихода прави 12 000 лв. Издавате фактура, в която приспадате получения аванс от 8 000 и осчетоводявате:

Д-т 411                 4 000
    К-т 703                   12 000
    К-т 412                   - 8 000

Това е моето предложение :good:

Както казва ХХХХХ, "Нека някой по-знаещ да каже." :smile1:
#7 | 19.12.2014, 21:13
Публикации: 261 / 3
Благодаря за включването , записванията са ми точно както твойте , само дето не взимам така:
 Д-т 411                 4 000
    К-т 703                   12 000
    К-т 412                   - 8 000

А така Дт 411/ Кт 703 - 4000лв
           Дт412/Кт 703 - 8000 лв


Терсенето ни е в облагаемия оборот за рег, по ЗДДС според мен влиза само разликата за доплащане по фактурата - 4000лв , а аванса от миналата година признат сега на приход не ? Облагаемия оборот за годината е 47 000лв / включително разликата за доплащане/ но при признаването на прихода и отнасянето на аванса в гр.70  става 47 000 + 8000 признат аванс  от минала година.
#8 | 20.12.2014, 07:15
Публикации: 6380 / 1093
Това

самият аванс е отчетен през 2013  - 503/411 - 8000лв , 412/411- 8000лв

не е същото като това

1. При получаване на аванса:
Д-т 503
   К-т 411 (вземания от клиенти)

2. За издадената фактура за аванса:
Д-т 411
   К-т 412 (незакрити задължения към клиенти по получен аванс)

Но да прием, че имате само неправилно отражетие по Баланс на вземания и задължения за миналата година, което не се отразява на ОПР и ОПП.

Ако с дължимите за доплащане 4000 лв. оборотът е 47 000, то действителният оборот е 47 000 + 8 000 от признат приход от аванса и значи достигате оборот за регистрация от 55 000.
#9 | 20.12.2014, 09:16
Публикации: 261 / 3
Но защо признатият аванс, за който още миналата година е издадена фактура и тогава съгл. ЗДДС е влязъл в обл.оборот, да влиза и сега отново, сега сделката е завършена и е признат прихода,а не оборото?
Ето тук също е отговорено,че аванса влиза в оборото при получаване,а не при признаване на приход http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8118.0.html
#10 | 20.12.2014, 11:36
Публикации: 2027 / 253
Мисля , че това решение на съда ще даде отговор на въпроса кога се включват в облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС получените авансови плащания по доставки.

 Съгласно разпоредбата на чл.96 ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Алинея 2 на същия член посочва сумата, която формира облагаемия оборот, а именно – сумата от данъчните основи на извършените от лицето доставки, като следва да се разбира доставки, извършени и осчетоводени през релевантния 12-месечен период. В този смисъл, единствено меродавни за достигането на облагаем оборот от 50 000 лева, респективно за възникване на задължение за дадено лице да се регистрира по ЗДДС, са извършените от него облагаеми доставки със съответните им данъчни основи през последните 12 месеца. Действително, съгласно чл.96 ал.4 от ЗДДС в облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по ал.2, но разпоредбата визира отново авансови плащания, фактически извършени и осчетоводени през обследвания 12-месечен период. Логично се налага единственият законосъобразен извод, че и коригиращ ефект по отношение на този облагаем оборот биха могли да имат само кредитни известия по фактури за доставки, обхванати от релевантния за регистрацията по ЗДДС 12-месечен период.


Видно от тълкуването на съда , е че се гледа фактическото получаване и осчетоводяване на аванса т.е влиза в оборота в месеца на получаването му , а не при отнасянето му и признаването му за приход по кредита на гр.70

След като Вие казвате , че това авансово плащане е получено в месец, който е извън разглеждания 12- месечен период за проследяване на оборота , а сега просто прихода е признат и аванса по сметка 412 е закрит с кредитиране на гр.70 , то той няма да се включи в определяне на облагаемия оборот за тези 12 месеца , поради причината , че фактически е получен и осчетоводен извън обследвания 12-месечен период.
#11 | 20.12.2014, 21:38
Публикации: 11082 / 1957
Смятам, че правилното решение на въпроса зависи от малко повече информация  . Кога точно през 2013 г. е издадена фактурата за аванса и кога през 2014 е издадена фактурата за окончателното плащане ? Също така и този оборот от 2014 г. кои месеци обхваща ?
Би могла да съществува такава ситуация - авансова фактура 12.2013, окончателна фактура - 11.2014 и, ако този оборот от 47 000 е достигнат до 30.11.2014 г. то до 14.12.2014 е следвало да се подадат документи за регистрация по ЗДДС.
Според мене единственият вариант, при който не следва регистрация по ЗДДС до 14.01.2015 е , ако авансовата фактура е от 2013 , а окончателната е издадена 12.2014 и този оборот от 47000 е окончателен за 2014.
/ все пак не е излишно повече инфо по въпроса /

Иначе по въпроса за авансовата фактура - включва се в определяне на облагаемия оборот , ако е в обсега на тези 12 месеца, за които го изчисляваме за целите на регистрацията.
Благодаря на Алфа за полезната информация от съдебната практика.
#12 | 20.12.2014, 21:53
Публикации: 261 / 3
авансова фактура 10.2013, окончателна фактура - 28.11.2014  , признат аванс на приход на 28.11.2014г. Облагаем оборот към 14.12.2014г. за 12 предходни месеца / т.е период м.12.2013 - м.11.2014г. 47 000 лв . Превишението над 50 000 лева се получава от признатият на приход аванс , но от написаното разбирам че той няма да се отрази на оборота за рег. по ЗДДС .
#13 | 20.12.2014, 21:59
Публикации: 11082 / 1957
 :good:
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група