Одит на годишния счетоводен отчет

21.11.2011, 16:19 6608 0
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

21.11.2011, 16:19
Публикации: 273 / 61
Одит на годишния счетоводен отчет


В чл. 38 от Закона за счетоводството са регламентирани предприятията, които подлежат на задължителна проверка. Това са:
1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;
2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 29.12.2006 г.) кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;
5. всички предприятия, непосочени в т. 1 - 4, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.

(2) На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават един от следните критерии:
1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1 млн. лв.;
2. размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година - 2 млн. лв.;
3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 млн. лв.


(3) Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

(4) Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват и мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за същия отчетен период и/или относно съответствието между годишния консолидиран доклад за дейността и консолидирания финансов отчет за същия отчетен период.

(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 05.08.2008 г.) Когато годишният финансов отчет подлежи на независим финансов одит, в приложението се оповестяват начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори на предприятието, поотделно за: независим финансов одит, данъчни консултации и други услуги, несвързани с одита. В приложението на консолидирания финансов отчет се оповестява по аналогичен начин информацията, посочена в изречение първо, по отношение на предприятията, включени в консолидацията.

Изхождайки от тези законови норми юридическите лица с нестопанска цел в България не попадат в обсега на организациите, подлежащи на задължителна проверка от дипломиран експерт-счетоводител. Много често обаче в практиката тези организации назначават външни одитори, които изразяват мнение за достоверността на финансовите отчети. Това в много случаи се явява изискване на дарителите или спонсорите, които посредством мнението на независими одитори получават информация дали предоставените средства са изразходвани по тяхното предназначение и дали се спазват изискванията на нормативната база в съответната страна.

Наред с това в много случаи ръководството, за да се увери, че се спазват всички нормативни изисквания за отчитане на дейността, назначава вътрешни одитори (за фондациите тази функция изпълняват членовете на Контролните съвети).
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове