Юридическите лица с нестопанска цел минават към Търговския регистър

06.06.2015, 18:48 12538 0

06.06.2015, 18:48
Публикации: 550 / 224
Администратор на сайта
Това предвижда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), публикуван за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието тази седмица в петък.

Важен момент е, че за първи път проект на нормативен акт се публикува с частична оценка на въздействието.
 
Предлага се преминаване на регистрацията на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието и подобряване на прозрачността и отчетността на организациите. Предлага се процесът по прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ да следва модела на пререгистрация на търговските дружества като се отчитат спецификите на ЮЛНЦ.

Предвиждат се промени по отношение на статута на организациите в обществена полза – този статут да възниква от момента на регистрацията в регистъра на ЮЛНЦ към Търговския регистър като по този начин отпада необходимостта от поддържането на втори специален Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на правосъдието. По този начин се преодолява съществуващия до този момент дуализъм в режима за регистрация – част от ЮЛНЦ в обществена полза да са регистрирани като такива в съда, но да не са регистрирани в Централния регистър и да не спазват изискванията за прозрачност и отчетност.

Изменителните разпоредби в Закона за търговския регистър създават регистъра на ЮЛНЦ като част от Търговския регистър, определен като обща електронна база  данни. Въвеждането на възможност за ползването на електронни услуги в процеса на регистрация и отчитане на ЮЛНЦ отговаря на изискванията на Закона за електронното управление и съдейства за намаляване на административната тежест и спестяване на значителен организационен и финансов ресурс при изпълнение на законовите процедури.

На вписване в регистъра подлежат следните обстоятелства:
1. наименованието, целите и средствата за постигане им, предметът на допълнителната стопанска дейност.
2.  седалището и адресът;
3. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел;
4. определянето за извършване на  дейност в обществена или частна полза;
5. общият размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени;
6. прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
7. преобразуването;
8. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;
9. заличаването на юридическото лице с нестопанска цел.
10. клоновете на юридическото лице с нестопанска цел, седалището и адреса им на управление, имената и длъжността на лицето, определено за представляващ, както и предвидените в учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му власт.

На обявяване в регистъра подлежат следните документи:
1. решението за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел;
2. устава на сдруженията, съответно учредителния акт на фондациите;
3. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
4. финансовите отчети на юридическото лице с нестопанска цел, както и доклада за дейността по чл. 40, ал. 2 за тези определени за извършване на общественополезна дейност;

Обстоятелствата и актовете, изброени по-горе подлежат на вписване, съответно обявяване в регистъра на ЮЛНЦ в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно промяната им.

В законопроекта е записано, че финансовият отчет на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност следва да бъдат заявени за обявяване в регистъра до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

Предлага се на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори да подлежат годишните финансови отчети на ЮЛНЦ, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейности по посредничество при международно осиновяване по чл. 116 от Семейния кодекс.

В мотивите се посочва, че анализът и оценката на прилагането на ЗЮЛНЦ през последните 14 години разкрива редица несъвършенства в нормативната уредба на процедурата по регистрация и отчетност на ЮЛНЦ.

На първо място, системно се наблюдава противоречива съдебна практика при регистрацията на ЮЛНЦ в различните окръжни съдилища, което създава правна несигурност, води до увеличаване на административната тежест за организациите и сроковете за регистрация и създава предпоставки за засягане на конституционното право на сдружаване.

На второ място, съществуващата към този момент процедура по регистрация на ЮЛНЦ в окръжните съдилища не гарантира в достатъчна степен публичността и отчетността на организациите. Този режим затруднява институционалния и гражданския мониторинг относно дейността на определени организации, както и предприемането на превантивни мерки по отношение негативни практики в дейността им.       

На трето място, анализът показва, че съдебната регистрация на ЮЛНЦ е по-бавна и по-скъпа от регистрацията на търговско дружество в Агенцията по вписванията. Това положение не съответства на съществуващото положение, при което търговските дружества са активен и значим участник в гражданския оборот, докато при ЮЛНЦ материалният интерес обикновено е нисък или почти отсъства при повечето организации. От тази перспектива, по-високата административна тежест за ЮЛНЦ е неоправдана.

Предлаганото прехвърляне на регистрацията на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията се очаква да има следните позитивни ефекти:
• Намаляване на административната тежест в процеса на регистрация на ЮЛНЦ – по-бърза процедура по регистрация, по-ниски държавни такси, електронно подаване на документи;
• Повишаване на прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ – публикуване на всички финансови отчети и отчети за дейността на организациите;
• Освобождаване на съда от дела с ниска правна сложност, което ще позволи насочване на ресурси на съдилищата към разглеждане на исковите производства и ще има положителен ефект върху регулирането на натовареността;
• Пълноценно използване на организационния и техническия ресурс на Агенцията по вписванията.

Основните цели на законопроекта са:
• Подобряване на взаимодействието между държавата и гражданското общество чрез създаване на Съвет за развитие на гражданското общество като консултативен орган към Министерския съвет. Съветът ще обезпечи взаимодействието между гражданските организации и държавата в дългосрочен план като създаде пространство за обсъждане и за генериране на решения отнасящи се до развитието на гражданското общество.
• Осигуряване на финансова устойчивост на инициативи на ЮЛНЦ, свързани с постигането на целите на съвместни политики и решения, обсъждани в Съвета, чрез създаването на Фонд за подкрепа на гражданските инициативи, чието управление ще се възлага на външен оператор след провеждане на конкурс. Фондът ще обезпечи постигането на конкретни резултати от съвместните политики и решения на държавата и гражданските организации, обсъждани и приемани в рамките на Съвета.
• Намаляване на регулаторната тежест върху ЮЛНЦ чрез прехвърляне на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, постигане на по-бърза процедура по регистрация, по-ниски държавни такси и създаване на възможност за електронно подаване на документи.
• Повишаване на прозрачността на ЮЛНЦ и тяхната дейност чрез периодично публикуване на всички финансови отчети и отчети за дейността на организациите.
• Освобождаване на съдилищата от дела с ниска правна сложност, което ще има положителен ефект върху регулирането на натовареността на съдилищата.

Прикачени файлове
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група