ОТНОСНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което извършва дейности

28.11.2011, 13:05 9485 0

28.11.2011, 13:05
Публикации: 296 / 50
Депозирали сте писмено запитване в ТД на НАП…………., офис ………………, препратено по компетентност с писмо вх. № …./05.04.2011 г. в Дирекция ”ОУИ” - гр. …………... В запитването посочвате, че сте съдружник в търговско дружество и се осигурявате за фонд ”Пенсии” и фонд ”Общо заболяване и майчинство”. Същевременно сте едноличен търговец и регистриран земеделски производител, поради което се осигурявате на още две основания за фонд „Пенсии”. За посочените основания се осигурявате и здравно.
Поставяте следния въпрос: Може ли да се осигурявате от трите места едновременно?
С оглед изложените обстоятелства и при действащите към момента разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, Ви предоставяме следния отговор:
Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 2 и т. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/,  задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества, както и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство /чл. 4, ал. 4 от КСО/. Тези лица са самоосигуряващи се, по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 7 от КСО и се осигуряват по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/.
Съгласно чл. 1, ал. 1 от цитираната наредба, задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от КСО - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица – членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, тютюнопроизводители, лица упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.   
Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установява с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите /НАП/, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството /чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ/.
Следователно при започване на всяка трудова дейност, в случая едноличен търговец, съдружник в търговско дружество или земеделски производител, Вие следва да декларирате това обстоятелство. 
Съгласно чл. 2, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по свой избор, т.е. в качеството си на едноличен търговец или съдружник в търговско дружество или в качеството си на земеделски производител. При промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се подава декларация по утвърден образец.
В цитираната наредба липсва нормативно основание самоосигуряващите се лица да внасят едновременно авансовите си вноски за всяко едно от основанията, за които са регистрирани. С оглед изложеното, след като упражнявате трудова дейност като самоосигуряващо се лице на три различни основания: едноличен търговец, съдружник в търговско дружество и регистриран земеделски производител, Вие следва да внасяте авансовите осигурителни вноски по регламентирания ред на едно от трите основания по Ваш избор.
Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 определят окончателен размер на осигурителния доход на основание чл. 6, ал. 8 от КСО – за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, като този доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност, на основание чл. 6, ал. 9 от КСО.
Здравното осигуряване на посочените лица се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Те внасят авансово здравноосигурителни вноски върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.
Предвид гореизложеното, ако за съответната календарна година имате облагаеми доходи, придобити в резултат на посочените в запитването дейности - като едноличен търговец, съдружник в търговско дружество и земеделски производител /без доходите от непреработена растителна и животинска продукция/, тези доходи подлежат на деклариране с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и следва да се вземат предвид при определяне на окончателния размер на осигурителния Ви доход съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО.
Следва да имате предвид, че неоснователно внесените осигурителни вноски могат да Ви бъдат възстановени или прихванати срещу изискуеми вземания на Националната агенция за приходите (НАП) по реда на чл. 128-129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – въз основа на подадено писмено искане от Вас до компетентната териториална дирекция на НАП, придружено от подкрепящите го документи. За тези периоди следва да бъдат подадени и декларации за заличаване на некоректно подадените декларации, съгласно изискванията на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 5 /предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г./ от Наредбата, декларации образец № 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група