ОТНОСНО: Осигуряване на ЗП-пенсионер

28.11.2011, 13:06 8244 0

28.11.2011, 13:06
Публикации: 296 / 50
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че сте пенсионер. Регистриран сте като земеделски производител и произвеждате непреработена продукция.    Въпросите Ви са:
   Как ще определяте здравните си вноски – върху доход, съгласно чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО или върху размера на пенсията Ви?
   От кой следва да се правят вноските – от Вас или от републиканския бюджет?
   Ако не се регистрирате като земеделски производител ще Ви се вменят ли задължения за здравни вноски?

С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
С чл.40 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ се определя осигурителния доход и реда за внасяне на здравноосигурителни вноски от отделните категории лица.
На основание чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО здравноосигурителната вноска за пенсионерите е върху размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях. Здравноосигурителната вноска за тези лица е за сметка на републиканския бюджет. От горецитираното е видно, че няма нормативно изискване пенсионерите да правят здравноосигурителни вноски за своя сметка, тъй като дължимите от тях здравноосигурителни вноски са за сметка на републиканския бюджет.
Възникват обаче случаи, в които въпреки че лице е пенсионер, то дължи здравноосигурителни вноски за своя сметка, тъй като в Закона за здравното осигуряване липсва разпоредба подобна на тази на чл.4, ал.6 от КСО, която да дава  възможност за изключване на пенсионерите от кръга на задължително осигурените лица.
Поради това, на основание чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО, регистрираните земеделски производители, включително и когато получават пенсии,  се осигуряват здравно върху месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /за 2011 г. - 240 лв./, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т.3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване. Регистрираните земеделски производители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност /чл40, ал.1, т.2 изр.второ от ЗЗО/.
Следователно, Вие като регистриран земеделски производител трябва да внасяте за Ваша сметка ежемесечни авансови здравноосигурителни вноски. Те са в размер 8 на сто и се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Съгласно чл.40, ал.1, т.6 от ЗЗО за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл.6, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване.
Като пенсионер и регистриран земеделски производител Вие попадате в разпоредбата на чл.40 ,ал.1, т.6 - получавате доходи на основание т.2 /регистриран земеделски производител/ и т.4 /пенсионер/, поради което доходите Ви се събират, като сборът на получаваната пенсия и избраният месечен осигурителен доход не трябва да надвишава максималния месечен осигурителен доход /за 2011 г. - 2000 лв./.

Регистрирани земеделски производители по смисъла на Закона за здравното осигуряване са тези визирани в §1, ал.1, т.5 от ДР на КСО. Това са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред. Земеделският производител придобива качеството на „регистриран земеделски производител” от датата на вписването му в регистъра по чл. 5 от Наредба № 3/1999 г. и притежава това качество до деня на отписването му, при условие че ежегодно (до 25 март) заверява регистрационната си карта в областна дирекция „Земеделие”. Ако не завери регистрационната си карта до определения срок – до 25 март на съответната година, лицето губи качеството си на регистриран земеделски производител. От този момент нататък то остава извън кръга на задължително осигурените лица по чл.40, ал.1, т.2 и губи превилигированият режим на осигуряване, прилаган от регистрираните земеделски производители.
Следва да имате в предвид, че внасянето на здравноосигурителни вноски зависи от това дали лицето попада в кръга на задължително осигурените лица и по реда на коя точно от разпоредбите на чл.40 от ЗЗО.

      
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група