Ще се признава само 70% от ДДС-то на фирмените коли, използвани и за лични цели

16.10.2015, 20:26 7544 0
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

16.10.2015, 20:26
Публикации: 495 / 176
Администратор на сайта
Предложенията за изменения в данъчните закони влязоха в парламента.


След дискусиите във връзка с желанието на държавата да наложи ограничение за ползването на данъчния кредит за фирмените автомобили и имоти, Министерският съвет внесе новите си предложения за изменение на данъчните закони, включително и на ЗДДС.

Само 70% от данъчния кредит за фирмени автомобили

Предложенията в настоящия си вид регламентират, че при използване както за служебни, така и за лични нужди на собственика, на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица данъчният кредит, на който регистрираните лица ще имат право, ще бъде в размер 70% от начисления данък при придобиване на следните стоки или услуги:
  • леки автомобили, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8. Това не отнася за леките автомобили, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5, за които не е налице право на данъчен кредит;
  • плавателни съдове и въздухоплавателни средства с изключение на използваните от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове;
  • стоки или услуги, който са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на горепосочените стоки.

В законопроекта се предвиждат тези изменения да влязат в сила една след постановяване на положително Решение за изпълнение на Съвета за разрешаване на Република България да прилага специална мярка за дерогация от чл. 26, параграф 1, буква „а” и членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. Разрешението ще бъде поискано по процедурата за подаване на искане за дерогация до Европейската комисия, както е регламентирана в чл. 395 от Директива 2006/112/ЕО. Чак след получаване на разрешението и до размера, който Съветът одобри, предложените изменения ще влязат в сила.

Когато в изпълнение на това правило е упражнено право на данъчен кредит в размер 70% няма да се прилагат разпоредбите за упражняване на частичен данъчен кредит, определен чрез  коефициента за частичен данъчен кредит, и няма да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит, освен в случай че възникне друго обстоятелство, въз основа на което регистрираното лице следва да направи корекция на вече упражненото право на данъчен кредит в размер 70%.

За целите на прилагането на новите разпоредби и с оглед на това, да не се налага въвеждане на две определения за „лек автомобил“ действащото определение за „лек автомобил“ в ЗДДС се заменя с „лек автомобил по чл. 70”. Новото определение няма да носи различен смисъл от действащото такова, но ще препраща към определенията в Закона за движението по пътищата, съгласно което под лек автомобил се разбира всеки автомобил, предназначен за превозване на пътници, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8, включително лек автомобил, за който важи ограничението по чл. 70 от ЗДДС (с 5 места за сядане без мястото на водача).

Допълнително е уточнено, че при прилагане на това правило/съотношение няма да се прилагат разпоредбите за начисляване на данък във връзка с доставката на услуга при безвъзмездното ползване на горепосочените стоки за лични нужди.

Превозни средства и недвижими имоти над 5000 лева

Както КиК Инфо информира, предлага се въвеждане на задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва превозни средства и вещни права върху тях с данъчна основа при придобиването над 5000 лева или недвижими вещи и вещни права върху тях, за които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, освен за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде декларация в НАП за разпределение на направените преки разходи по методика, която отговаря на предназначението на стоката. Предвидено е декларацията да се подава по електронен път при условията и по реда на ДОПК в НАП преди започване на използването на стоката за цели, различни от икономическата дейност на лицето.

Министърът на финансите ще определи със заповед методиката за разпределение на направените преки разходи. Регистрираното лице ще може да промени избрания подход на разпределение на преките разходи след изтичането на 6 месеца от подаването на декларацията.

Законопроектът предвижда също, когато стоката се използва едновременно и за независимата икономическа дейност на лицето за целите на формирането на данъчната основа на предоставената услуга да се взема предвид само частта от данъчната основа на стоката, която отговаря на степента на използването на стоката за цели, различни от независимата икономическа дейност.

В случаите на смесено използване на стока при неподаване на декларация или при неначисляване на дължим данък в съответствие с методиката ще се счита, че стоката е използвана и ще се използва единствено за лични нужди. В тези случаи данък ще се дължи за всички изминали данъчни периоди считано от периода на придобиване на стоката.

Предвидено е лицата, които към датата на влизането в сила на горепосочените промени вече използват стока, за която е упражнено право на приспадане на данъчен кредит, за лични нужди, да подадат декларация за методиката за разпределение на направените преки разходи в срок до 29 февруари 2016 г. включително. При неподаване на декларацията в този срок или при неначисляване на  данъка в съответствие с методиката се приема, че съответната стока е използвана и ще се използва единствено за личните нужди на лицето или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица.

Разходът за изхабяването също се взима предвид

В законопроекта се предлага при определяне на данъчната основа на безвъзмездна доставка на услуга, приравнена на облагаема (възмездна), за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или, най-общо, за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето, да се взема предвид разходът за изхабяването на използваните стоки, които при нормалната им употреба не се унищожават и за който е упражнено право на данъчен кредит.

Предложеният способ за определяне на изхабяването съответства на установеното от Съда на ЕС правило, според което срокът на изхабяване трябва да е съобразен със срока за извършване на корекции на приспаднат данъчен кредит. В този смисъл в проекта е уредено изхабяването на данъчната основа на използваната стока, за която е приспаднат данъчен кредит, да се определя на равни части за всеки данъчен период по линейния метод за период 5 години от придобиването на движимата вещ или 20 години от придобиването на недвижима вещ. Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока да се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от 5 години от придобиването на движимата вещ или не повече от 20 години от придобиването на недвижима вещ.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове