Земеделски производител - детски надбавки

12.01.2016, 12:27 9192 9

12.01.2016, 12:27
Публикации: 76 / 2
Здравейте, имам нужда от помощ!
За ЗП какви документи са необходими за представяне в Социално подпомагане? ЗП е получил субсидия в размер на 3000лв (само субсидия за периода). Коя сума се декларира в декларацията? Сумата от 3000лв. или 3000лв. - 60%НПР (облагаем доход). Попитах на две места и получих два различни отговора. На едното место ми поискаха извлечение от банковата сметка за получена субсидия, като ми обясниха, че трябва да декларирам цялата сума от 3000лв., а на второто сумата след преспадане на 60%НПР.
#1 | 12.01.2016, 12:42
Публикации: 8623 / 1401
Ако ще се посочва сумата, то трябва да е цялата /брутната/.
Не ми се чете ЗСПД и ППЗСПД и не зная дали субсидиите се включват.
#2 | 12.01.2016, 13:26
Публикации: 76 / 2
Попаднах на това!

Здра­вей­те, за­що ме ли­ша­ва­те от дет­с­ки над­бав­ки, ко­га­то мъ­жът ми е зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­тел?
 
Ува­жа­е­ма гос­по­жо Ко­ле­ва, По сми­съ­ла на За­ко­на за се­мей­ни по­мо­щи за де­ца (ЗСПД) „до­ход“ са всич­ки брут­ни до­хо­ди на се­мей­с­т­во­то, ко­и­то са об­ла­га­е­ми по За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца (ЗДДФЛ), как­то и по­лу­ча­ва­ни­те пен­сии, обез­ще­те­ния, по­мо­щи и сти­пен­дии, с из­к­лю­че­ние на до­бав­ка­та за чуж­да по­мощ по чл. 103 от Ко­дек­са за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не, сти­пен­ди­и­те на уча­щи­те се до за­вър­ш­ва­не на сред­но об­ра­зо­ва­ние, но не по-къс­но от на­вър­ш­ва­не на 20-го­диш­на въз­раст, как­то и по­мо­щи­те и сред­с­т­ва­та, по­лу­че­ни по то­зи за­кон и по За­ко­на за зак­ри­ла на де­те­то. Съг­лас­но раз­по­ред­би­те на ЗДДФЛ, об­ла­га­е­ми­ят до­ход от сто­пан­с­ка дей­ност на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ко­и­то не са тър­гов­ци по сми­съ­ла на Тър­гов­с­кия за­кон, се оп­ре­де­ля, ка­то при­до­би­ти­ят до­ход се на­ма­ля­ва с раз­хо­ди за дей­ност­та в раз­мер на 60 % за до­хо­ди от дей­ност­та на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ре­гис­т­ри­ра­ни ка­то зе­ме­дел­с­ки сто­па­ни, за про­из­вод­с­т­во на неп­ре­ра­бо­те­ни про­дук­ти от сел­с­ко сто­пан­с­т­во, с из­к­лю­че­ние на до­хо­ди­те от про­из­вод­с­т­во на де­ко­ра­тив­на рас­ти­тел­ност. От то­ва след­ва, че за от­пус­ка­не на се­мей­ни по­мо­щи за де­ца на зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­тел се дек­ла­ри­ра об­ла­га­е­мият до­ход по ЗДДФЛ след прис­па­да­не на 60 % нор­ма­тив­но приз­на­ти­те раз­хо­ди. Съ­щев­ре­мен­но, на ос­но­ва­ние § 9а от Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на За­ко­на за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на ЗДДФЛ до­хо­ди­те от дей­ност­та на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ре­гис­т­ри­ра­ни ка­то тю­тю­ноп­ро­из­во­ди­те­ли и зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли, вклю­чи­тел­но из­вър­ш­ва­щи­те дей­ност ка­то ед­но­лич­ни тър­гов­ци, за про­из­вод­с­т­во на неп­ре­ра­бо­те­на рас­ти­тел­на и жи­во­тин­с­ка про­дук­ция, с из­к­лю­че­ние на до­хо­ди­те от про­из­вод­с­т­во на де­ко­ра­тив­на рас­ти­тел­ност, из­п­ла­те­ни през 2014 г. под фор­ма­та на дър­жав­ни по­мо­щи, суб­си­дии и дру­го под­по­ма­га­не от Ев­ро­пей­с­кия фонд за га­ран­ти­ра­не на зе­ме­де­ли­е­то, от Ев­ро­пей­с­кия фонд за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни и от дър­жав­ния бю­джет, не се включ­ват в об­ла­га­е­мия до­ход по чл. 26 и 29 и не под­ле­жат на об­ла­га­не с да­нък, ко­га­то са за 2009 г. или за пред­ход­ни го­ди­ни. Те­зи до­хо­ди се дек­ла­ри­рат в го­диш­на­та да­нъч­на дек­ла­ра­ция по чл. 50 от За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца за 2014 г. В до­пъл­не­ние, тъй ка­то по­лу­че­ни­те суб­си­дии не са по­со­че­ни ка­то не­об­ла­га­ем до­ход по ЗДДФЛ, те след­ва да се счи­тат за до­ход по ЗСПД. Съг­лас­но чл. 3, ал. 1, 3 и 4 от Пра­вил­ни­ка за при­ла­га­не на ЗСПД, в мол­ба-дек­ла­ра­ци­я­та за по­лу­ча­ва­не на се­мей­ни по­мо­щи по чл. 7, 8 и 10а от ЗСПД ли­ца­та дек­ла­ри­рат брут­ни­те до­хо­ди на се­мей­с­т­во­то, по­лу­че­ни за пос­лед­ни­те 12 ка­лен­дар­ни ме­се­ца, пред­хож­да­щи ме­се­ца, през кой­то е по­да­де­на мол­ба-дек­ла­ра­ци­я­та. Брут­ни­те до­хо­ди се из­чис­ля­ват по ре­да за оп­ре­де­ля­не на об­ла­га­е­мия до­ход по За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца. До­хо­ди­те се дек­ла­ри­рат за ме­се­ца, през кой­то са по­лу­че­ни, не­за­ви­си­мо за кой пе­ри­од се от­на­сят. За ком­пе­тен­т­но мне­ние от­нос­но об­ла­га­е­ми­те до­хо­ди по ЗДДФЛ след­ва да се обър­не­те към На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те. В до­пъл­не­ние след­ва да се има пред­вид, че уве­ли­ча­ва­не­то на раж­да­е­мост­та не мо­же и не след­ва да се на­сър­ча­ва с пре­дос­та­вя­не на се­мей­ни по­мо­щи за де­ца, ко­и­то са вид се­мей­но под­по­ма­га­не. По-важ­но е съз­да­ва­не на ус­ло­вия за уве­ли­ча­ва­не­то на въз­мож­нос­ти­те за по­лу­ча­ва­не на до­хо­ди от труд на ро­ди­те­ли­те, съв­мес­тя­ва­не на се­мей­ния и про­фе­си­о­нал­ния жи­вот, пре­дос­та­вя­не на ус­лу­ги в под­к­ре­па на от­г­леж­да­не­то, въз­пи­та­ни­е­то и раз­ви­ти­е­то на де­ца­та в се­мей­на сре­да; под­к­ре­па за об­ра­зо­ва­ние на де­ца­та, оси­гу­ря­ва­не на дос­тъп до здрав­ни гри­жи, съз­да­ва­не на под­хо­дя­щи жи­лищ­ни ус­ло­вия, жиз­не­на сре­да и ин­ф­рас­т­рук­ту­ра.
 
 
 
 
#3 | 12.01.2016, 14:34
Публикации: 60 / 1
Здравейте, като земеделски производител се осигурявам на ниския процент. Ако искам от тази година да ползвам болнични какво трябва да направя? Благодаря
#4 | 12.01.2016, 14:36
Публикации: 6566 / 632
Да подадете до 31.01 декларация образец ОкД-5 и да посочите осигуряване за всички осигурителни случаи, да предупредите счетоводителя за тази промяна, за да има предвид при подаване на д.1 и за сумата в платежното за ДОО.
#5 | 12.01.2016, 15:36
Публикации: 76 / 2
В две съседни общини, получих два различни отговора. Така и не разбрах каква сума да посоча в декларацията. Сумата от превода по банковата сметка или облагаемия доход?
Как да попитам официално в Социално подпомагане, че да получа отговора в писмен вид?
Благодаря!
#6 | 19.01.2016, 15:27
Публикации: 20 / 1
Вижте сега аз да ви обясня, занимаваме се със счетоводство на земеделци...в Хасково на подаващите им искат сумата след приспадане на 60%, а в Димитровград( който е в област Хасково), искали цялата сума....та, питайте там където ще подавате, и после попълвайте, на дали те самите знаят какво точно трябва, явно нямат указания или незнам какво друго (примерно акъл)  :blink: :blink: :blink:
#7 | 17.02.2016, 16:23
Публикации: 60 / 1
Здравейте, имам трудов стаж 10 год. Последните 3 год. съм земеделски производител и се осигурявам на ниския процент. Мога ли да ползвам болничен и съответно майчинство? Благодаря
#8 | 17.02.2016, 16:25
Публикации: 8623 / 1401
Не. Поне не като ЗП. Нали не се осигурявате за общо заболяване и майчинство /високия процент/.
Ако работите другаде по трудов договор - там може.
#9 | 19.12.2016, 18:29
Публикации: 76 / 2
Попаднах на това!

Здра­вей­те, за­що ме ли­ша­ва­те от дет­с­ки над­бав­ки, ко­га­то мъ­жът ми е зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­тел?
 
Ува­жа­е­ма гос­по­жо Ко­ле­ва, По сми­съ­ла на За­ко­на за се­мей­ни по­мо­щи за де­ца (ЗСПД) „до­ход“ са всич­ки брут­ни до­хо­ди на се­мей­с­т­во­то, ко­и­то са об­ла­га­е­ми по За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца (ЗДДФЛ), как­то и по­лу­ча­ва­ни­те пен­сии, обез­ще­те­ния, по­мо­щи и сти­пен­дии, с из­к­лю­че­ние на до­бав­ка­та за чуж­да по­мощ по чл. 103 от Ко­дек­са за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не, сти­пен­ди­и­те на уча­щи­те се до за­вър­ш­ва­не на сред­но об­ра­зо­ва­ние, но не по-къс­но от на­вър­ш­ва­не на 20-го­диш­на въз­раст, как­то и по­мо­щи­те и сред­с­т­ва­та, по­лу­че­ни по то­зи за­кон и по За­ко­на за зак­ри­ла на де­те­то. Съг­лас­но раз­по­ред­би­те на ЗДДФЛ, об­ла­га­е­ми­ят до­ход от сто­пан­с­ка дей­ност на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ко­и­то не са тър­гов­ци по сми­съ­ла на Тър­гов­с­кия за­кон, се оп­ре­де­ля, ка­то при­до­би­ти­ят до­ход се на­ма­ля­ва с раз­хо­ди за дей­ност­та в раз­мер на 60 % за до­хо­ди от дей­ност­та на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ре­гис­т­ри­ра­ни ка­то зе­ме­дел­с­ки сто­па­ни, за про­из­вод­с­т­во на неп­ре­ра­бо­те­ни про­дук­ти от сел­с­ко сто­пан­с­т­во, с из­к­лю­че­ние на до­хо­ди­те от про­из­вод­с­т­во на де­ко­ра­тив­на рас­ти­тел­ност. От то­ва след­ва, че за от­пус­ка­не на се­мей­ни по­мо­щи за де­ца на зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­тел се дек­ла­ри­ра об­ла­га­е­мият до­ход по ЗДДФЛ след прис­па­да­не на 60 % нор­ма­тив­но приз­на­ти­те раз­хо­ди. Съ­щев­ре­мен­но, на ос­но­ва­ние § 9а от Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на За­ко­на за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на ЗДДФЛ до­хо­ди­те от дей­ност­та на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ре­гис­т­ри­ра­ни ка­то тю­тю­ноп­ро­из­во­ди­те­ли и зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли, вклю­чи­тел­но из­вър­ш­ва­щи­те дей­ност ка­то ед­но­лич­ни тър­гов­ци, за про­из­вод­с­т­во на неп­ре­ра­бо­те­на рас­ти­тел­на и жи­во­тин­с­ка про­дук­ция, с из­к­лю­че­ние на до­хо­ди­те от про­из­вод­с­т­во на де­ко­ра­тив­на рас­ти­тел­ност, из­п­ла­те­ни през 2014 г. под фор­ма­та на дър­жав­ни по­мо­щи, суб­си­дии и дру­го под­по­ма­га­не от Ев­ро­пей­с­кия фонд за га­ран­ти­ра­не на зе­ме­де­ли­е­то, от Ев­ро­пей­с­кия фонд за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни и от дър­жав­ния бю­джет, не се включ­ват в об­ла­га­е­мия до­ход по чл. 26 и 29 и не под­ле­жат на об­ла­га­не с да­нък, ко­га­то са за 2009 г. или за пред­ход­ни го­ди­ни. Те­зи до­хо­ди се дек­ла­ри­рат в го­диш­на­та да­нъч­на дек­ла­ра­ция по чл. 50 от За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца за 2014 г. В до­пъл­не­ние, тъй ка­то по­лу­че­ни­те суб­си­дии не са по­со­че­ни ка­то не­об­ла­га­ем до­ход по ЗДДФЛ, те след­ва да се счи­тат за до­ход по ЗСПД. Съг­лас­но чл. 3, ал. 1, 3 и 4 от Пра­вил­ни­ка за при­ла­га­не на ЗСПД, в мол­ба-дек­ла­ра­ци­я­та за по­лу­ча­ва­не на се­мей­ни по­мо­щи по чл. 7, 8 и 10а от ЗСПД ли­ца­та дек­ла­ри­рат брут­ни­те до­хо­ди на се­мей­с­т­во­то, по­лу­че­ни за пос­лед­ни­те 12 ка­лен­дар­ни ме­се­ца, пред­хож­да­щи ме­се­ца, през кой­то е по­да­де­на мол­ба-дек­ла­ра­ци­я­та. Брут­ни­те до­хо­ди се из­чис­ля­ват по ре­да за оп­ре­де­ля­не на об­ла­га­е­мия до­ход по За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца. До­хо­ди­те се дек­ла­ри­рат за ме­се­ца, през кой­то са по­лу­че­ни, не­за­ви­си­мо за кой пе­ри­од се от­на­сят. За ком­пе­тен­т­но мне­ние от­нос­но об­ла­га­е­ми­те до­хо­ди по ЗДДФЛ след­ва да се обър­не­те към На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те. В до­пъл­не­ние след­ва да се има пред­вид, че уве­ли­ча­ва­не­то на раж­да­е­мост­та не мо­же и не след­ва да се на­сър­ча­ва с пре­дос­та­вя­не на се­мей­ни по­мо­щи за де­ца, ко­и­то са вид се­мей­но под­по­ма­га­не. По-важ­но е съз­да­ва­не на ус­ло­вия за уве­ли­ча­ва­не­то на въз­мож­нос­ти­те за по­лу­ча­ва­не на до­хо­ди от труд на ро­ди­те­ли­те, съв­мес­тя­ва­не на се­мей­ния и про­фе­си­о­нал­ния жи­вот, пре­дос­та­вя­не на ус­лу­ги в под­к­ре­па на от­г­леж­да­не­то, въз­пи­та­ни­е­то и раз­ви­ти­е­то на де­ца­та в се­мей­на сре­да; под­к­ре­па за об­ра­зо­ва­ние на де­ца­та, оси­гу­ря­ва­не на дос­тъп до здрав­ни гри­жи, съз­да­ва­не на под­хо­дя­щи жи­лищ­ни ус­ло­вия, жиз­не­на сре­да и ин­ф­рас­т­рук­ту­ра.

Здравейте, може ли коментар по писмото? Кой доход се посочва според отговора от писмото?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група