Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд

05.12.2011, 14:21 69468 3
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

05.12.2011, 14:21
Публикации: 3167 / 252
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД
Гошо Мушкаров - д-р по икономика
  1. Приложима нормативна уредба
* Кодекс на труда - чл. 136, чл. 143 - 150, чл. 153, ал. 4, чл. 262, чл. 414, ал. 1
* Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) - чл. 15 - 18
* Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) – чл. 7
* Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) - чл. 38, ал. 15 и 16

2. Цел на процедурата
Целта на процедурата е да опише реда за законосъобразно полагане и заплащане на извънредния труд и приложимата към това нормативна уредба.

3. Страни по процедурата
Работодателят и работниците/служителите, на които се възлага полагането на извънреден труд.

4. Осъществяване на процедурата
Извънреден труд е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.

а) Основания за полагане на извънреден труд
Извънредният труд е забранен. Полагането му се допуска само в изрично изброените в чл. 144 от КТ случаи, а именно:
* Извършване на работа във връзка с отбраната на страната.
* Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи.
* Извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ.
* Извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения.
* Довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време - ако прекъсването й може да доведе до опасност за живота или здравето на хората и до повреждане на машини и материали.
* Извършване на усилена сезонна работа.
Полагането на извънреден труд в други случаи или за други дейности извън изброените в чл. 144 от КТ е незаконосъобразно.

б) Допустима продължителност на извънредния труд
Извън случаите по чл. 144, т. 1 - 3 от КТ продължителността на извънредния труд за отделен работник или служител не може да надвишава:
* 150 часа за една календарна година.
* 30 часа дневен или 210 часа нощен за един календарен месец.
* 6 часа дневен или 4 часа нощен за една календарна седмица.
* 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през два последователни работни дни.
Тези ограничения на количеството извънреден труд не се отнасят за:
* извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
*предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи или бедствия;
*извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;

в) Забрани при полагане на извънреден труд
* Не се допуска полагане на извънреден труд, дори и с тяхно писмено съгласие, от работници или служители, които не са навършили 18 години, бременни работнички или служителки.
* Само с тяхно изрично писмено съгласие за всеки отделен случай могат да полагат извънреден труд майки с деца до 6-годишна възраст, майки, които се грижат за деца с увреждания (независимо от възрастта им), работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от работа, както и от трудоустроени работници или служители, ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи.
* Полагането на извънреден труд от работници/служители, за които е установено намалено работно време поради това, че работят във вредни за здравето условия или извършват работа при специфични условия, се допуска само при наличието на обстоятелствата по чл. 144, т. 1-3 от КТ.

г) Процедура за полагане на извънреден труд
Полагането на извънреден труд може да се извърши по разпореждане на работодателя или без такова разпореждане, но без противопоставяне от работодателя, т.е. с неговото мълчаливо допускане (чл. 143, ал. 1 от КТ).
В практиката вторият случай е извънредно рядък, поради което заслужава внимание процедурата за полагане на извънреден труд по инициатива на работодателя, а именно:
* Проучване от работодателя на обхвата на работниците/служителите, които трябва да положат извънреден труд във връзка с изясняване забраните и ограниченията по смисъла на чл. 147 от КТ.
* Получаване от работодателя на писмено съгласие за полагане на извънреден труд от работниците и служителите, за които това се изисква по силата на чл. 147, т. 3 - 5 от КТ.
* Получаване от работодателя на становище от компетентните здравни органи относно последиците от полагането на извънреден труд от трудоустроени работници и служители.
* Издаване на писмена заповед от работодателя, която се издава за всеки отделен случай най-малко 24 часа предварително. В заповедта се определят мястото и времето за полагане на извънреден труд и поименно работниците/служителите, за които се отнася тази заповед.
* Писмено уведомяване от работодателя на инспекцията по труда по мястото на извършване на работата относно въведеното удължено работно време.
* Събиране от работодателя на възражения за полагане на извънреден труд по реда на чл. 148 от КТ.
* Издаване от работодателя на писмена заповед за заплащане на положения извънреден труд и зачетения за това време осигурителен стаж по силата на чл. 38, ал. 15 и 16 от НПОС.
* Вписване в книгата за извънреден труд на всички обстоятелства по заповедта за полагане на извънреден труд (трите имена на работниците/служителите, № на заповедта за полагане на извънреден труд, деня и часа на започване, респективно на завършване на работата, размера на възнаграждението, заплатено на всеки работник/служител за положения извънреден труд).
* Положеният извънреден труд се отчита всяко полугодие пред инспекцията по труда (чл. 149, ал. 2 от КТ).

д) Отчитане, заплащане и компенсиране на положения извънреден труд
* Независимо от това дали е бил положен законосъобразно или не, със или без знанието на работодателя, извънредният труд се заплаща с уговорено между страните увеличение, но не по-малко от размерите, посочени в чл. 262 и 263 от КТ. Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор, освен ако е договорено друго.
* Възнаграждението за положения извънреден труд не е с постоянен характер и поради това не се отчита при определяне размера на възнагражденията по чл. 177 от КТ и на обезщетенията по чл. 228 от КТ.
* Извънредният труд, положен след 01.01.2004 г., се зачита за осигурителен стаж, което се отразява в трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение.
* За положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа (чл. 153, ал. 4 от КТ). В тези случаи в заповедта за полагане на извънреден труд се посочва денят за неговото компенсиране. За този ден лицето не получава трудово възнаграждение.

5. Отговорност при неизпълнение на процедурата
При неизпълнение на изискванията и забраните относно полагането и заплащането на извънредния труд и неспазване на задължителните за това процедури работодателят и съответното длъжностно лице носят отговорност по чл. 414, ал. 1 от КТ. Работодателят подлежи на имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 10 000 лв. На виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание, се налага глоба в размер от 250 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв..

6. Документи
Прилагането на процедурата е свързано със създаването на следните документи:
* Писмено съгласие за полагане на извънреден труд от работниците и служителите, за които това се изисква по силата на чл. 147, т. 3 - 5 от КТ
* Становища от компетентните здравни органи относно последиците от полагането на извънреден труд от трудоустроени работници и служители.
* Писмена заповед за полагане на извънреден труд
* Възражения за полагане на извънреден труд по реда на чл. 148 от КТ
* Писмена заповед за заплащане на положения извънреден труд
* Книга за отчитане на положения извънреден труд
* Отчет пред инспекцията по труда за положения през полугодието извънреден труд
#1 | 14.11.2013, 12:15
Публикации: 100 / 0
допълнителното възнаграждение  за продължителна работа включва ли се при изчисляване на възнаграждението за положен извънреден труд

#2 | 14.11.2013, 12:49
Публикации: 13 / 1
Има грешка в обявените часове за полагане на извънреден труд за  месец- 20 часа  са допустими за един месец положени като нощен труд- извънреден./грешката е в препратката/
#3 | 22.05.2019, 09:13
Публикации: 22 / 0
здравейте
съгл чл 146 ал 2 от КТ извънредния труд не може да надвишава 6 часа в рамките на една работна седмица, това означава ,че ако работодателят пусне заповед за работа
на 24 май, и работното време на работниците е 8 часа подневно  т е не са на график,
този труд на 24 май ще бъде извънреден и при това в заповедта трябва изрично да е указано че ще се работи 6 часа- например от 08,00 до 14,30 с половин час почивка ва обяд. Тогава надникът  за този ден пак ли ще се изчислява като средния надник за ден от месеца, умножен по четири, при положение че другите дни се работи по 8 часа ,а на 24 май- 6 часа ?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група