Промените в ЗДДС за 2017 г. са публикувани за обществено обсъждане

18.09.2016, 23:48 23803 3
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

18.09.2016, 23:48
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
На страницата на МФ са публикувани за обществено обсъждане предложения за измененията в данъчните закони. В преходните и заключителни разпоредби на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове са предложени промени в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗСч и в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Срокът за приключването на общественото обсъждане е до 30.09.2016, а отговорната дирекция към Министерство на финансите е Дирекция "Данъчна политика".

В настоящия материал ще разгледаме какви промени за 2017 г. се предлагат по отношение на ЗДДС, в следващи публикации ще представим предложенията за промените в другите данъчни закони.

В закона за ДДС отново се предлагат промени във връзка с данък „уикенд“ – нов режим на т. нар. „пропорционално приспадане“ на данъчен кредит за недвижими имоти при смесено ползване (лично и служебно), нов режим за ежегодни годишни корекции на начисления вече данък за дълготрайните активи, както и ново деклариране/уведомяване за критерия за изчисляване на пропорцията за личното и служебно ползване на фирмените недвижими имоти. На тях ще се спрем по-подробно, като накрая ще маркираме и другите предложения за промени.

* Под дълготраен актив се има предвид недвижими имоти стоки или услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративно подоходно облагане.
* Режимът на това т.н. „пропорционално приспадане“ е предвиден в разпоредбата на член 168а от Директива 2006/112/ЕО.
* Предложеният режим за годишна корекция е на база на членове 184—187 от Директива 2006/112/ЕО, като се вземат предвид промените през следващите години в употребата на имота за осъществяване на независима икономическа дейност и за цели, различни от нея и с практиката на СЕС (вж. в този смисъл Решения по дела С-184/04, С-500/13, С-460/07, С-322/14, С-186/15, С-229/15 и С-378/02).


I. Корекции при унищожаване, липси и брак на стока или при доставка на стока или услуга (изм. на чл. 79)

В проектозакона се предлага промяна и във формулите за еднократните корекции по чл. 79. Като цяло досегашните правила за корекции на данъчен кредит при унищожаване, липси и брак на стока се запазват. Промените са при разпоредбите за извършване на т. нар. еднократна корекция на ползван или неползван данъчен кредит.

В намаление на данъчния кредит:

Дължи се данък в размер на приспаднатия данъчен кредит, когато регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при:
1. унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките;
2. когато лицето е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.

Формули, по които данъкът се дължи:

1.  за недвижимите имоти:
ДД = ПДК х БГ/20, където:

ДД е дължимият данък;
ПДК - размерът на ползвания данъчен кредит при придобиване на имота;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 1 и 2, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 20-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит;


2. за всички останали стоки или услуги:
ДД = ПДК х БГ/5, където:

ДД е дължимият данък;
ПДК - размерът на ползвания данъчен кредит при придобиване на стоката или услугата;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 1 и 2, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит.

Начисляването на данъка се извършва в данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство, чрез съставяне на протокол за определяне размера на дължимия данък и отразяването му в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.

Увеличение на данъчния кредит:

Приспада се неползвания при придобиването данъчен кредит от регистрирано лице, което не е приспаднало данъчен кредит или е приспаднало данъчен кредит частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, но извърши облагаема доставка с тези стоки или дълготрайни активи.

Формули, по които данъкът се приспада:

1. за недвижимите имоти:
ДК = (НДДС - ПДК) хБГ/20, където:

ДК е размера на неползвания при придобиването данъчен кредит, който лицето може да приспадне;
НДДС - начисления ДДС при придобиване на имота до степента на включването му в стопанските активи на данъчно задължено лице;
ПДК - размерът на ползвания данъчен кредит при придобиване на имота;
БГ - броят на годините от доставката на недвижимия имот, включително годината на доставката, до изтичане на 20-годишния срок, считано от:
- началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
- началото на годината, през която изтича срока по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит;


2. за всички останали стоки и услуги:
ДК = (НДДС - ПДК) хБГ/5
, където:

ДК е размера на неползвания при придобиването данъчен кредит, който лицето може да приспадне;
НДДС - начисления ДДС при придобиване на стоката или услугата до степента на включването им в стопанските активи на данъчно задължено лице;
ПДК - размерът на ползвания данъчен кредит при придобиване на стока или услугата;
БГ - броят на годините от доставката на стоката или услугата, включително годината на доставката, до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, а когато не е упражнено право на данъчен кредит от годината, през която изтича срока по чл. 72, ал. 1.


Правото на данъчен кредит се упражнява в данъчния период, през който е извършена доставката на стоката или услугата, чрез съставяне на протокол за определяне размера на неползвания при придобиването данъчен кредит, който лицето може да приспадне, и отразяването му в дневника за покупки и справка- декларацията за този данъчен период.

II. Пропорционално приспадане на данъчен кредит при лично ползване на служебни недвижими имоти и ново деклариране (нов чл. 71а)

За недвижимите имоти, които ще се ползват смесено (за лични и служебни нужди) се предвижда още при самото придобиване, правото на данъчен кредит да бъде пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност. Размерът на данъчния кредит ще се определя пропорционално на степента на използването на недвижимия имот за независима икономическа дейност спрямо общото използване както за независима икономическа дейност, така и за цели, различни от нея (в т. ч. и за лични цели).

В същото време се предвижда всяко регистрирано лице да уведомява НАП за критерия, който е приложило за изчисляване на пропорцията при смесеното ползване на недвижими имоти. Записано е, че редът за това ново деклариране ще бъде определен в правилника за прилагане на закона.

III. Нов режим за годишни корекции на данъчен кредит при недвижимите имоти (нов чл. 79а)

Предвижда се веднъж годишно, ако лицето установи, че друг критерий за разпределение отразява по-точно пропорцията от критерия, за който е уведомило НАП, да може да подаде ново уведомление, в което да посочи новия критерий. В този случай ще се наложи да прави годишна корекция на ползвания данъчен кредит за този имот, той като пропорцията участва във формулата (посочена по-долу) за корекция на ползван данъчен кредит за придобити и изградени недвижими имоти.

Предложението е корекция да се прави през всяка година, в която настъпи изменение в използването на съответния имот за доставки с право на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит да се коригира когато е по-голям или по- малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше имота в годината на настъпване на изменението. Механизмът за корекция се прилага и когато за недвижимия имот, е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност или не е приспаднат данъчен кредит.

Корекцията се определя по следната формула:
ИРПДК =  НДДС * (ПрНИДх * Кх — ПрНИДо * Ко)/20, където:

ИРПДК - изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване на изменението в използването на недвижимия имот;
НДДС - начислен ДДС при придобиване на имота;
ПрНИДo - пропорция на използването на недвижимия имот за независима икономическа дейност спрямо общото му използване за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за него;
ПрНИДх - пропорция на използването на недвижимия имот за независима икономическа дейност спрямо общото му използване за годината на настъпване на изменението в използването на имота до изтичане на 20-годишния срок, считано от:
-  началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
-  началото на годината, през която изтича срока по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит;
Кo - коефициент на корекция по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит;
Кх - коефициент на корекция по чл. 73 за годината на настъпване на изменението в използването на имота до изтичане на 20-годишния срок, считано от:
- началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
-  началото на годината, през която изтича срока по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит;

За целите на изчисляването на корекцията:
-  Кх е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва недвижимия имот само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит;
- Кх е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва недвижимия имот само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит;
- Кo е 1, ако при придобиване и изграждане на недвижимия имот регистрираното лице изцяло е приспаднало данъчен кредит, тъй като е възнамерявало да използва недвижимия имот само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит;
- Кo е 0, ако при придобиване и изграждане на недвижимия имот регистрираното лице не е приспаднало данъчен кредит, тъй като е възнамерявало да използва недвижимия имот само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит;
- ПрНИДх е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва недвижимия имот за независима икономическа дейност или за доставки, за които е начислен данък по чл. 9, ал. 3, т. 1;
- ПрНИДх е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва недвижимия имот за цели, различни от неговата независимата икономическа дейност и не е начислило данък по чл. 9, ал. 3, т. 1;
- ПрНИДo е 1, ако при придобиване и изграждане на недвижимия имот регистрираното лице не е приложило чл. 71а, тъй като е предвиждало да го използва за независимата си икономическа дейност;
- ПрНИДo е 0, ако при придобиване и изграждане на недвижимия имот регистрираното лице не е приложило чл. 71а, тъй като е предвиждало да го използва само цели, различни от независимата си икономическа дейност.


Предвидено е тези годишни корекции да се извършват в последния данъчен период на годината, през която са настъпили съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на изменението в размера на ползвания данъчен кредит по този протокол в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период, както следва:
- със знак (+), когато е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит;
- със знак (-), когато е в посока намаление на размера на ползвания данъчен кредит.

IV. Нов режим за годишна корекция на данъчен кредит при другите дълготрайни активи в предприятието (нов чл. 79б)

За дълготрайните активи, различни от недвижими имоти, също е предвиден подобен механизъм за годишни корекции на ползвания данъчен кредит. За всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването им, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше актива в годината на настъпване на изменението. Правилото се прилага и когато не е приспаднат данъчен кредит. За тези активи не се предвижда деклариране в НАП на критерия, който е приложен за изчисляване на пропорцията при смесеното ползване (лично и служебно).

Корекцията се определя по следната формула:
ИРПДК = НДДС*(Кх — Кo)/5, където:

ИРПДК - изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване на изменението в използването на актива;
НДДС - начислен ДДС при получаване на актива;
Кo - коефициент на корекция по чл. 73 за годината, през която упражнено право на данъчен кредит;
Кх - коефициент на корекция по чл. 73 за годината на настъпване на обстоятелствата до изтичане на 5-годишния срок, считано от:
- началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, или
- когато не е упражнено право на данъчен кредит от началото на годината, през която изтича срока по чл. 72, ал. 1.

За целите на изчисляването на корекцията:
- Кх е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва актива само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит;
- Кх е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва актива само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит;
- Ко е 1, ако при придобиване на актива регистрираното лице изцяло е приспаднало данъчен кредит, тъй като е възнамерявало да го използва само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит;
- Ко е 0, ако при придобиване на актива регистрираното лице не е приспаднало данъчен кредит, тъй като е възнамерявало да го използва само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит.


Предвидено е тези годишни корекции да се извършват в последния данъчен период на годината, през която са настъпили съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на изменението в размера на ползвания данъчен кредит по този протокол в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период, както следва:
- със знак (+), когато е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит;
- със знак (-), когато е в посока намаление на размера на ползвания данъчен кредит.

Предвид разпоредбата на член 168а, точка 1, пар. 2 от Директива 2006/112/ЕО, която не предвижда дерогация от правилото по член 16 от директивата, е предложено, независимо, че регистрираното лице е приложило правилата за пропорционално приспадане на данъчен кредит за недвижим имот до степента на използването му за независима икономическа дейност, когато осъществи безвъзмездна доставка на имота, същата да бъде приравнена на възмездна и лицето да дължи ДДС (чл. 79, ал. 7). В редките случаи, когато възмездната доставка е освободена по смисъла на глава четвърта от закона, лицето ще следва да прави корекция в намаление на ползвания данъчен кредит и отново ще дължи данък. По този начин се постига данъчна справедливост като лицето възстановява в бюджета размера на ползвания данъчен кредит относим към цената на стоката към момента на осъществяване на безвъзмездна доставка.

Предвид разпоредбата на член 168а, точка 1, пар. 2 от Директива 2006/112/ЕО, която предвижда дерогация от правилото по член 26 от директивата, е предложено за недвижим имот, за който е упражнено право на данъчен кредит пропорционално на степента на използването му за независима икономическа дейност, при временното му използване (т.е. доставка на услуга по смисъла на закона без прехвърляне на правото на собственост) за лични нужди или за нуждите на собственика, работниците и служителите, или по-общо за цели, различни от неговата независимата икономическа дейност, да не се начислява ДДС (чл. 9, ал. 5 - нова). В тези случаи, при изменение в следващите години на степента на използване на стоката за независима икономическа дейност се прилагат правилата за корекция па ползвания данъчен кредит.

ПРЕХОДЕН РЕЖИМ

Ще разгледаме какъв преходен режим е предвиден в проектозакона във връзка с заварените положения (нови § 15д, 15е и 15ж).

V. Недвижими имоти (преходен режим)

За недвижими имоти, налични към 1 януари 2016 г., начисляването на данъка по чл. 27, ал. 2 (т. нар. данък “уикенд”) и последващите годишни корекциите на ползван данъчен кредит по (новия механизъм) за годините, следващи годината на влизане в сила закона, се изчисляват като 20- годишния срок се брои считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит.

За недвижими тези имоти, за които не е приспаднат или само частично е приспаднат данъчен кредит и в последствие се използват за извършване само на облагаеми доставки (тоест имат пълно правото на данъчен креди) и могат да извършат корекция по правилата в сила до 31.12.2016 г., то регистрираните лица могат да упражнят право на приспадане на данъчен кредит или да коригират (увеличат) размера на ползвания частичен данъчен кредит като до 31 юни 2017 г. издадат протокол, с който:
1. да увеличат размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
УДК = (Дпчдк - Дпчдк х Кгпчдк) х 1/20 х БГ, където

УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Дпчдк - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;
Кгпчдк - коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, в сила до 31 декември 2016 г., без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 година включително.


2. когато не са приспаднали данъчен кредит за имоти, които впоследствие използват само за извършване на облагаеми доставки, могат да упражнят право на данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
ДК = ДДС х 1/20 х БГ, където:

ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане;
ДДС - размерът на начисления данъка върху добавената стойност съгласно данъчните документи за придобиването или изграждането на имота, за който не е упражнено право на приспадане;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, в сила до 31 декември 2016 г., без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 година включително;

VI. За другите дълготрайни активи (преходен режим)

За дълготрайните активи, различни от недвижими имоти, за които не е приспаднат или само частично е приспаднат данъчен кредит и в последствие се използват за извършване само на облагаеми доставки (тоест имат пълно право на данъчен креди) и могат да извършат корекция по правилата в сила до 31.12.2016 г., то регистрираните лица могат да упражнят право на приспадане на данъчен кредит или да коригират (увеличат) размера на ползвания частичен данъчен кредит като до 31 юни 2017 г. издадат протокол, с който:

1. да увеличат размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
УДК = (Дпчдк - Дпчдк х Кгпчдк) х 1/5 х БГ, където:

УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Дпчдк - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;
Кгпчдк - коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, в сила до 31 декември 2016 г., без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 година включително;


2. когато не са приспаднали данъчен кредит за активи, които впоследствие използват само за извършване на облагаеми доставки, могат да упражнят право на данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
ДК = ДДС х 1/5 х БГ, където:

ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане;
ДДС - размерът на начисления данък върху добавената стойност съгласно данъчните документи за производството, закупуването, придобиването или вноса, за който не е упражнено право на приспадане;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, в сила до 31 декември 2016 г., без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 година включително.


VII. Преходен режим за тези дълготрайни активи, за които вече е приложен чл. 79, ал. 6 и 7 от закона, в сила до 31 декември 2016 г.

При условията по чл. 79а, ал. 1 и 2 и чл. 79б, ал. 1 от закона (новите механизми) регистрирано лице, което е приложило корекция по чл. 79, ал. 6 и 7 от закона, в сила до 31 декември 2016 г., за стоки и услуги, налични към 1 януари 2016 г., може да упражни право на данъчен кредит за всяка от годините, следващи годината на влизане в сила на този закон, както следва:

1. за недвижими имоти:
РДК = НДДС* ПрНИДх * Кх/20
, където:

РДК - размер на данъчния кредит за годината;
НДДС - начислен ДДС при придобиването;
ПрНИДх - пропорция на използването на съответния имот за независима икономическа дейност спрямо общото му използване за годината на настъпване на изменението в използването на недвижимия имот до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит;
Кх - коефициент на корекция по чл. 73 за годината на настъпване на изменението в използването на имота до изтичане на 20-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит.


2. за всички останали стоки и услуги:
РДК = НДДС* Кх/5
, където:

РДК - размер на данъчния кредит за годината;
НДДС - начислен ДДС при придобиването;
Кх - коефициент на корекция по чл. 73 за годината на настъпване на обстоятелствата до изтичане на 5-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително.


Размерът на данъчния кредит се определя в последния данъчен период на годината, през която са настъпили съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол и отразяване на размера на данъка по този протокол в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период.

VIII. Други предложени промени в ЗДДС

•   Предвижда се изменения в критериите, които определят фактическото предоставяне на стока при условията на договор за финансов лизинг като доставка на стока (изм. чл. 6, ал. 2, т. 3).
 
•   Законопроектът съдържа разпоредби, които уреждат облагането с ДДС на дейността на неперсонифицираните дружества (нов чл. 10а). Предлага се внасянето на стока или услуга от съдружник за постигане общата цел по договор за създаване на неперсонифицирано дружество да не се счита за доставка на стока или услуга за целите на ЗДДС. За неперсонифицираното дружество няма да възникват права и задължения по този закон във връзка с получените стоки или услуги. Всички права и задължения по този закон във връзка с използването им от неперсонифицираното дружество, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задължението за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит, ще се изпълняват от съдружникът, който ги внася за постигане общата цел. Предвижда се също задължителна регистрация на неперсонифицирано дружество, в което са внесени стоки или услуги от съдружник, регистрирано по ЗДДС лице.

•   Предложено е в случаите на доставка на услуга с поетапно изпълнение, при която отделните етапи се приемат от получателя, всеки етап да се смята за отделна доставка като на датата на приемането на съответния етап да възниква данъчно събитие (чл. 25, ал. 4 – изм.).

•   Със законопроекта се предлагат промени свързани с обхвата на освобождаванията на доставки, свързани с международен транспорт, по-конкретно освобождаванията във връзка с доставката, отдаването под наем, снабдяването, обработката, строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на плавателни съдове и въздухоплавателни средства (изм. чл. 31).

•   Предлага се регламентация на датата на настъпване на изискуемостта на данъка при вътреобщностно придобиване на ново превозно средство, когато няма издадена фактура, тъй като доставчикът е данъчно незадължено лице, напр. физическо лице, установено в друга държава-членка, а получателят по доставката е нерегистрирано за целите на ЗДДС лице. Датата на изискуемост на данъка ще е датата на документа, удостоверяващ придобиването на новото превозно средство, когато е издаден преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие (чл. 63, ал. 4 и 5 – изм.).

•   Предложен е ред за издаване на известие за доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане при връщане на авансово преведената сума и ред за извършване на корекция на размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане (чл. 78, ал. 3 и 4 – нови).

•   Предвижда се предоставяне на възможност за прихващане на установения данъкът за възстановяване, в случаите на т.н. „ускорено възстановяване“ (в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията), с изискуемите публични вземания, възникнали до датата на издаване на ревизионния акт или акта за прихващане или възстановяване (чл. 92, ал. 5 – изм.).

•   Предлага се в оборота за задължителна регистрация по закона да се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато е нерегистрирано лице (чл. 96, ал. 4 – доп.).

•   Предложено е удостоверение за регистрация, защитено с пластмасово фолио, да се издава по искане на регистрираното лице (чл. 104, ал. 1 и 2 – изм.).

•   Законопроектът предвижда изменения и допълнения в разпоредбите, засягащи действията на наследниците при смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице, което съответно не е едноличен търговец. Предвидена е възможност наследник, който възнамерява да продължи независимата икономическа дейност на наследодателя и не е регистрирано по ЗДДС лице, да може да се регистрира в 7-месечен срок от датата на смъртта на наследодателя. За целта наследникът следва да подаде заявление за регистрация по закона в 14-дневен срок от приемане наследството. В тази връзка е предвидено изменение и в разпоредбите, регламентиращи обхвата на стоките и услугите, за които при дерегистрацията на наследодателя не се дължи данък. Във всички случаи няма да се дължи данък при смърт на физическо лице, физическо лице, когато наличните стоки и/или услуги, за които изцяло, частично, или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е ползван данъчен кредит, са на обща стойност до 25 000 лв. включително. Регламентирани са редът и срокът за подаване от наследниците на справка-декларация и отчетни регистри за последния данъчен период във връзка с задължителната дерегистрация на починалото лице (чл. 111, ал. 2, т. 1 и 2 – изм., чл. 125, ал. 13 – нова).

•   Предложен е ред за документиране и отчитане на доставка, за която от доставчика е начислен данък преди прекратяване на регистрацията му по закона (чл. 115, ал. 8, 9 и 10 – нови).

•   Предлага се промяна в разпоредбите, засягащи облагането с ДДС на доставки на стоки и услуги, при които данъчно задължено лице действа от свое име и за чужда сметка (чл. 127 – изм.).

•   Предвижда се специалният режим за облагане на туристически услуги да се прилага по отношение на доставките на обща туристическа услуга от туроператор към всяко лице, в т.ч. към друг туроператор или към туристически агент, когато действат от свое име и за своя сметка (чл. 136, ал. 3 – изм.).

•   Обстоятелствата, налагащи налагане на принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до един месец, са допълнени със случаите, когато лицата не спазват реда и начина за документиране на промените в касовата наличност в обект извън случаите на извършени продажби.  Предлага се също намаляване на срока за налагане на принудителната административна мярка запечатване на обект от един месец до 30 дни освен в случаите на повторно нарушение, когато мярката е 30 дни. (чл. 186 – изм.)

Запознайте се с проектозакона и мотивите към него.
#1 | 19.09.2016, 13:20
Публикации: 149 / 39
И не на последно място:

§ 45. В Закона за ограничаване на плащанията в брой (обн., ДВ, бр. 16 от 2011
г.; изм., бр. 109 от 2013 г.; доп., бр. 98 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2014 г.; изм., бр.
95 от 2015 г.) в чл. 3 навсякъде числото „10 000“ се заменя с „5 000“.

С  промяната на ЗДДС се ограничават плащанията в брой до 5000 лева - все още само проек ... :)))
#2 | 19.09.2016, 13:25
Публикации: 149 / 39
С  промяната на ЗДДС се ограничават плащанията в брой до 5000 лева - все още само проек ... :)))


В закона за акцизите и данъчните складове ... извинете ... :) :) :)
#3 | 19.09.2016, 13:40
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Подготвяме отделна тема за другите данъчни закони, а в тази нека да се концентрираме с коментари по ЗДДС. Предложените изменения не са никак малко.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове