Земеделски производител ФЛ - доход

27.12.2016, 17:43 2570 1
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

27.12.2016, 17:43
Публикации: 75 / 2
Здравейте, предстой ми подаване на декларация за детски надбавки.Преди да подам реших да се потърся информация и се оказа,че служителите в соц.подпомагане си тълкуват наредбата и правилника както на тях им харесва в различни области в страната. В някой области и общини изискват осигурителен доход + субсидии, в др. облагаем доход, трети брутен + осигурителен и т.н. Дори в една област, различните общини работят по различен начин. За мен това е доста сериозен проблем и със сигурност има доста откази за детски при тези условия.
Ето и няколко примера:
  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
№262
 30.10.2015г. гр.Хасково
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО в открито съдебно заседание на            шести октомври   две хиляди и  петнадесета  година в състав:
                                                                           СЪДИЯ:    Цветомира Димитрова   
Секретар: Й.  П.…………………………………………………………………..
Прокурор:……………………………………………………………………………………….
като разгледа докладваното от съдия  Димитрова административно дело №  390 по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
 
             Производството е по реда  на   чл. 145-чл.178 от Административнопроцесуал ния   кодекс.
Образувано е по жалба  на  Г.Ж.К. ***,  против  Заповед № 1999 от 29.06.2015г. на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане”, общ.Димитровград.
  В жалбата се сочи, че   оспорваната заповед  е издадена в противоречие с материално-правните разпоредби на ЗСПД, ППЗСПД и ЗДДФЛ,  съставляващо  основание  за отмяна по чл. 146,т.4 от АПК.
 Твърди се,  че неправилно административния орган тълкувал и приложил  разпоредбите  на чл. 4, ал.1 от ЗСПД   и пар.1,т.2 от ДР на ЗСПД, чл.3, ал.3 от ППЗСПД  и чл.29 и сл. от ЗДДФЛ и оттук неправилен бил извода му, че средномесечния доход на член от семейството на  жалбоподателката е  надвишил определения в Закона за държавния бюджет. В тази връзка се излагат съображения, че  доходите  на жалбоподателката  са получени от дейността й  като земеделски производител и  облагаемата  им част  бил доходът  й от тази дейност, но намален  с нормативно признатите разходи от 60 % .  Това намаляване не било взето предвид от Директора на Дирекция”Социално подпомагане” община Димитровград, поради което се стигнало и до неточно изчисляване  на средномесечния доход на член от семейството  й.   
 По изложените съображения  се иска постановяване на решение, с което се отмени като незаконосъобразна  Заповед №  1999 от 29.06.2015г. на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане”, Община Димитровград, като преписката се върне за ново разглеждане със съответни указания.
Ответникът- Директор на Дирекция”Социално подпомагане”, Община Димитровград, чрез процесуалния си представител и в писмена защита, оспорва изцяло  жалбата, като по същество излага съображения за законосъобразност на  оспорваната заповед. 
Административен съд – Хасково, като прецени доказателствата по делото,   приема за установено от фактическа страна следното:
На  28.05.2015г., жалбоподателката  подала  молба декларация вх. № 1999, до Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Димитровград, за получаване  на месечни помощи за дете по чл.7 ал.1 от ЗСПД. В молбата декларирала, че  е омъжена за Д. И. К. и е майка на децата Й. . И., ЕГН ********** и И. Д. И., ЕГН **********, както и че брутния доход на семейството й за последните 12 месеца е  16 071.04 лева, в това число: брутен доход  облагаем  по Закона за данъците върху доходите на физическите лица  14670.70 лева и обезщетения за временна  неработоспособност и трудоустрояване -1400.17 лева.
Към молбата си   Г.К. приложила: 1. Декларации  от 28.05.2015г., в  които заявила, че е уведомена, че при необходимост от  събиране на допълнителни доказателства срокът за  произнасяне по молбата й може да бъде удължен до 27.06.2015г. и че е съгласна АСП и нейните териториални поделения  да съхраняват и обработват  личните й данни, 2.Служебни бележки  № 88 и № 89  от 22.05.2015г. издадени   от АИППМП- д-р Т. А., в които  било отразено, че  на децата   И. Д. И.  и Й. . И. са извършени задължителни имунизации  по утвърдения имунизационен календар на Република България и задължителните профилактични прегледи; 3.Регистрационна карта за земеделски поризводител   от 10.02.2012г.  със заверки от МЗХ за 2012,г.2013г., 2014г. и 2015г.;4.Удостоверение № 06 от 27.05.2015г. издадено от жалбоподателката в качеството  й на земеделски производител за получени възнаграждения; 5.  Удостоверение  изх. № 43 от 14.05.2015г.издадено от „Финес-2”ЕООД, гр. Димитровград  за получени възнаграждения от  Д. И. К. за периода 05.2014г.-04.2015г. 
С оглед така постъпилата молба, Директора на Дирекция”Социално подпомагане”, Община Димитровград изискал с писмо изх. № 62-0033 от 02.06.2015г. справка от Изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие”, гр. София относно това дали на жалбоподателката за периода м. май 2014г.-м.април 2015г. са изплатени субсидии и в какъв размер, които са облагаеми по смисъла на ЗДДФЛ.
Към административната преписка били приложени и писма изх. № 62-0002 от 04.03.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Димитровград до ИД на ДФЗ-София, с което били изискани справки за изплатени субсидии в периода  м. февруари  2014г.-м. януари 2015г. за няколко лица, сред които и жалбоподателката Г.К.,  постъпилия отговор с писмо изх. № 02-1200/423#1 от 13.03.2015г. на ИД на ДФЗ, към който била приложена и справка за изплатените суми от  ДФ”Земеделие” в периода 01.02.2014г.-31.01.2015г, както  и  била приложена  справка за доходите на Г.К.     за предходните 12 месеца  спрямо 14.05.2015г., в която било отразено, че   от страна на НОИ  й е била изплатена сума общо в размер на 1400.17 лева,
На база подадената молба-декларация и установените в хода на административната преписка факти отразени в горните документи  Директорът на Дирекция”Социално подпомагане”, гр.Димитровград, издал оспорваната заповед № 1999 от 29.06.2015г., с която отказал отпускане на  месечни  помощи за дете по реда на чл. 7, ал.1 от ЗСПД,  с мотива че  средномесечния доход  на член от семейството за предходните 12 месеца е по-висок от дохода определен от закона за държавиня бюджет, т.е. 350 лева на член от семейството.
           Заповедта била  съобщена на жалбоподателката на 01.07.2015г., видно от саморъчно отразеното в нея отбелязване. Оспорването било подадено чрез Дирекция”Социално подпомагане”, гр. Димитровград като било препратено в съда с писмо изх. № 11-0049 от 10.07.2015г.
            При така установената фактическа обстановка,  като взе предвид приобщения по делото доказателствен материал, доводите и възраженията на страните и като прецени  законосъобразността на обжалвания административен акт съобразно чл.168, ал.1 от АПК, съдът  достигна до  следните правни изводи:
Жалбата е подадена в срока по чл. 149, ал.1 от АПК,  срещу годен за обжалване административен акт, от надлежна страна,  чийто права и законни интереси са били засегнати и е процесуално  допустима.  Разгледана по същество същата е   основателна.
  Съобразно чл.10, ал.5 и ал.4 от  ЗСПД,   отпускането на семейни помощи за деца или отказа за отпускането им,  се извършва със заповед на    Директора на Дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него лице.  Следователно  оспорваната заповед е издадена от  компетентен орган,   в рамките на   законово предоставените му  правомощия.
Заповед № 1999 от 29.06.2015г. на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане”, Община Димитровград   е обективирана в писмена форма. Необходимите реквизити, които следва да сдържа административен акт от посочения вид се съдържат в чл. 10, ал.5 от ЗСПД вр. с чл. 59, ал.2 от АПК. Изрично и в двете норми е посочено, че административният акт трябва да е мотивиран, съответно следва да съдържа фактически и правни основания.  Липсата, неточното,  неясното  или прекалено общото посочване на фактическите основания за издаване на акта винаги са основание за неговата отмяна. Това е така,  защото   неизлагането на ясни и конкретни  съображения  защо административния орган е издал съответния акт от една страна  не дава възможност на засегнатите от акта лица да разберат по каква причина срещу тях са въведени неблагоприятните последици на акта и оттук да  осъществят  адекватно защитата си срещу него,  а от друга  страна препятства  възможноста съдът да осъществи необходимия контрол за законосъобразност на акта.   В случая, като фактическо основание за издаване на оспорената заповед е посочено, че  се отказва предоставяне на помощ по чл.7, ал.1 от ЗСПД, тъй като средномесечния доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по висок от дохода определен от Закона за държавния бюджет,  т.е. по висок от сумата от 350.00 лева на член от семейство.   Съда намира, че в случая  мотивировката на акта е твърде лаконична и  липсват реални  съображения  по какъв начин са били изчислени доходите на семейството на оспорващата, респективно каква част от тях административният орган е  приел, че са облагаеми, за да може оттук да се установи правилна ли е била преценката му, че същата не отговаря на изискванията на чл. 7, ал.1 от ЗСПД.  Отговорът на този въпрос обаче е съществен,  тъй като изясняването му е свързано и с  законосъобразността  от материална страна,  доколкото основния спорен въпрос   е  каква част от доходите на семейството на Г.К. са облагаеми.  В случая, ответника се е задоволил да цитира част от текста на чл.7,ал.1 от ЗСПД, но само  по себе си текстовото преповтаряне на законовата норма  не  е достатъчно да обоснове фактическите основания за  отказ от предоставяне на месечна помощ за дете. Мотивите следва да  съдържат точните и конкретно свързани с процесния казус факти.   Такива конкретни и реални съображения относими към  случая липсват не само в заповедта, но и в останалите  документи съдържащи се в преписката, а и  оспорения акт  не  препраща към никой от тях.    Липсата на фактически основания за издаване на акта  не може да бъде запълвана пред съда чрез доказателства,  било то гласни или писмени, тъй като  не е налице  предмет на доказване.
Предвид изложеното съдът намира, че заповедта се явява немотивирана и постановена в нарушение на установената форма за издаването й. Това нарушение води до незаконосъобразност на оспорената заповед и е основание за отмяната й.
За пълнота на изложението следва да се посочи, че  заповедта е издадена и при съществено нарушение на процесуалните правила и в противоречие с материално-правните разпоредби.
           Съгласно  нормата на  чл.7, ал.1 от ЗСПД,  в  приложимата й редакция към 29.06.2015г., месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, при условие, че детето: не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца; редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; живее постоянно в страната.
         Макар и с ДВбр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015г. текста на тази норма да е променен, доколкото на новата редакция не е придадена обратна сила, то съобразно чл. 142, ал.1 от АПК съответствието на заповедта с материално правните разпоредби на закона следва да се преценява съобразно предходната редакция на същата норма, доколкото само с действащия към момента на издаването на акта закон административните органи,  а и правните субекти като цяло,  са били длъжни  да съобразяват поведението си .
Нормата на чл. 4 от ЗСПД от своя страна предвижда,   право на семейни помощи по ал. 3, т. 2(месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 г.възраст)  да имат семействата и бременните жени със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година. Съгласно чл. 61, ал.1 от  Закона за държавния бюджет на Република България  за 2015г., средномесечния доход по чл. 4 от ЗСПД за 2015г. е в размер на 350.00 лева.
Не е спорно, че семейството на жалбоподателката към датата на подаване на молба –декларация, вх. № 1999 от 28.05.2015г.,  а и понастоящем,  се състои  от  двамата съпрузи и ненавършилите им  пълнолетие деца –Й. И. и  . И..  Не е спорно и че  изискванията на чл. 7, ал.1,т.2 и т.3 от ЗСПД в случая не намират приложение,  поради малката възраст на децата, предпоставките на т.1 не са налице, а същевременно децата  живеят на територията на Република България.
 Спорният въпрос в случая  е надвишавал  ли е средномесечния доход член от семейството на  жалбоподателката за предходните дванадесет месеца преди подаване на молбата,  предвидения в ЗДБРБ за 2015г. от 350.00 лева.
В тази насока съдът съобрази следното: понятието за   „доход”  по смисъла и за целите на  ЗСПД  е дадено в пар. 1, т.2 от ДР на същия н.а., като е предвидено, че това са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето.
По делото не е спорно, че  сумата  от 1400.17 лева получена от Г.К.  като като обезщетение от НОИ(л.13)  и брутното трудово възнаграждение на съпруга й за периода м.май 2014г. м. април 2015г. общо в размер на 4193.60 лева(л.19), представляват и  са доход по смисъла на горната разпоредба. Спорът е, каква част от  всички останали суми, за които се съдържат доказателства в преписката, са получени  за процесния период от жалбоподателката, от дейността й  като земеделски производител  и кои от тях  са облагаем доход.
 Тълкувайки разпоредбата на пар.1,т.2 от ДР на ЗСПД, във връзка с нормата на чл. 29 от ЗДДФЛ, към която препраща   е видно, че облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността,  като за физически лица земеделски производители нормативно признатите разходи възлизат на 60 на сто от получената сума. Следователно, следвало е да се установи каква част от  получените доходи от жалбоподателката  са били в резултат на дейността й като земеделски производител, каква част от тях съвпадат с доходите посочени в справката на ДФЗ и оттук така получения общ доход от тази дейност  е следвало да бъде намален с  нормативно признатите разходи  по чл.29, ал.1 от ЗДДФЛ, за да се установи каква част от  него  облагаем  и едва тогава  и сумирайки така получената сума,  с всички останали облагаеми  доходи на семейството,  административният орган е следвало да прецени дали средномесечния доход на член от семейството е отговарял на размера визиран в чл. 61, ал.1 от ЗДБРБ за 2015г. Действително с писма № 62-0002 от 04.03.2015г. и №62-0033 от 01.06.2015г. Директора на Д”СП” Димитровград е изискал от ИД на ДФЗ-София  справка за размера на изплатените субсидии на жалбоподателката за процесния период, представляващи облагаем доход  по смисъла на ЗДДФЛ, но не е съобразил, че в   получения отговор е посочено, че се представя справка  за  общо изплатените суми, т.е. не за облагаемите такива.  Като от една страна не е установил каква част от лично получените от Г.К. доходи за периода м. м.април 2014г-м. май 2015г. са в резултат на дейността й като земеделски производител, колко от доходите посочени в Удостоверение № 06/27.05.2015г. са включени в представената от ДФЗ справка , с оглед факта че не се установява  жалбоподателката  да е назначена по трудов или граждански договор  или да е регистрирана като ЕТ и  не е отчел нормативно признатите разходи за  тях  и оттук не е преценил правилно какъв е облагаемият й доход от тази дейност, а механично е събрал  сумите за които по административната преписка е имало данни,  административният орган  от една страна не е  изяснил всички факти и обстоятелства от значение за случая, с което е нарушил нормата на чл. 35 от АПК, а от друга страна това е довело и до   неправилно приложение на материалния закон.
Предвид гореизложеното съда намира  оспорваната  заповед за незаконосъобразно издадена,  при наличието на отменителните основания на чл. 146,т .2, т.3 и т.4  от АПК. Ето защо жалбата ще следва да бъде уважена, оспорваната заповед отменена, а   преписката следва  да се върне на административният орган за ново произнасяне съобразно дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
 
Водим от гореизложеното и на основание чл.172 ал.2, предл.2-ро  от АПК, съдът
 
Р Е Ш И:
 
 ОТМЕНЯ  Заповед № 1999 от 29.06.2015г. на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане”, общ.Димитровград.
 ВРЪЩА  преписката на   Директора на Дирекция”Социално подпомагане”, общ. Димитровград, за ново произнасяне,  при съобразяване на указанията по тълкуване и прилагане на закона  посочени  в  мотивите на настоящото решение.
Решението  подлежи на касационно обжалване пред  Върховния административен съд в 14 дневен срок от датата на съобщението до страните .   
 Още един пример:
Здра­вей­те, за­що ме ли­ша­ва­те от дет­с­ки над­бав­ки, ко­га­то мъ­жът ми е зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­тел?
 
Ува­жа­е­ма гос­по­жо Ко­ле­ва, По сми­съ­ла на За­ко­на за се­мей­ни по­мо­щи за де­ца (ЗСПД) „до­ход“ са всич­ки брут­ни до­хо­ди на се­мей­с­т­во­то, ко­и­то са об­ла­га­е­ми по За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца (ЗДДФЛ), как­то и по­лу­ча­ва­ни­те пен­сии, обез­ще­те­ния, по­мо­щи и сти­пен­дии, с из­к­лю­че­ние на до­бав­ка­та за чуж­да по­мощ по чл. 103 от Ко­дек­са за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не, сти­пен­ди­и­те на уча­щи­те се до за­вър­ш­ва­не на сред­но об­ра­зо­ва­ние, но не по-къс­но от на­вър­ш­ва­не на 20-го­диш­на въз­раст, как­то и по­мо­щи­те и сред­с­т­ва­та, по­лу­че­ни по то­зи за­кон и по За­ко­на за зак­ри­ла на де­те­то. Съг­лас­но раз­по­ред­би­те на ЗДДФЛ, об­ла­га­е­ми­ят до­ход от сто­пан­с­ка дей­ност на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ко­и­то не са тър­гов­ци по сми­съ­ла на Тър­гов­с­кия за­кон, се оп­ре­де­ля, ка­то при­до­би­ти­ят до­ход се на­ма­ля­ва с раз­хо­ди за дей­ност­та в раз­мер на 60 % за до­хо­ди от дей­ност­та на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ре­гис­т­ри­ра­ни ка­то зе­ме­дел­с­ки сто­па­ни, за про­из­вод­с­т­во на неп­ре­ра­бо­те­ни про­дук­ти от сел­с­ко сто­пан­с­т­во, с из­к­лю­че­ние на до­хо­ди­те от про­из­вод­с­т­во на де­ко­ра­тив­на рас­ти­тел­ност. От то­ва след­ва, че за от­пус­ка­не на се­мей­ни по­мо­щи за де­ца на зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­тел се дек­ла­ри­ра об­ла­га­е­мият до­ход по ЗДДФЛ след прис­па­да­не на 60 % нор­ма­тив­но приз­на­ти­те раз­хо­ди. Съ­щев­ре­мен­но, на ос­но­ва­ние § 9а от Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на За­ко­на за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на ЗДДФЛ до­хо­ди­те от дей­ност­та на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ре­гис­т­ри­ра­ни ка­то тю­тю­ноп­ро­из­во­ди­те­ли и зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли, вклю­чи­тел­но из­вър­ш­ва­щи­те дей­ност ка­то ед­но­лич­ни тър­гов­ци, за про­из­вод­с­т­во на неп­ре­ра­бо­те­на рас­ти­тел­на и жи­во­тин­с­ка про­дук­ция, с из­к­лю­че­ние на до­хо­ди­те от про­из­вод­с­т­во на де­ко­ра­тив­на рас­ти­тел­ност, из­п­ла­те­ни през 2014 г. под фор­ма­та на дър­жав­ни по­мо­щи, суб­си­дии и дру­го под­по­ма­га­не от Ев­ро­пей­с­кия фонд за га­ран­ти­ра­не на зе­ме­де­ли­е­то, от Ев­ро­пей­с­кия фонд за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни и от дър­жав­ния бю­джет, не се включ­ват в об­ла­га­е­мия до­ход по чл. 26 и 29 и не под­ле­жат на об­ла­га­не с да­нък, ко­га­то са за 2009 г. или за пред­ход­ни го­ди­ни. Те­зи до­хо­ди се дек­ла­ри­рат в го­диш­на­та да­нъч­на дек­ла­ра­ция по чл. 50 от За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца за 2014 г. В до­пъл­не­ние, тъй ка­то по­лу­че­ни­те суб­си­дии не са по­со­че­ни ка­то не­об­ла­га­ем до­ход по ЗДДФЛ, те след­ва да се счи­тат за до­ход по ЗСПД. Съг­лас­но чл. 3, ал. 1, 3 и 4 от Пра­вил­ни­ка за при­ла­га­не на ЗСПД, в мол­ба-дек­ла­ра­ци­я­та за по­лу­ча­ва­не на се­мей­ни по­мо­щи по чл. 7, 8 и 10а от ЗСПД ли­ца­та дек­ла­ри­рат брут­ни­те до­хо­ди на се­мей­с­т­во­то, по­лу­че­ни за пос­лед­ни­те 12 ка­лен­дар­ни ме­се­ца, пред­хож­да­щи ме­се­ца, през кой­то е по­да­де­на мол­ба-дек­ла­ра­ци­я­та. Брут­ни­те до­хо­ди се из­чис­ля­ват по ре­да за оп­ре­де­ля­не на об­ла­га­е­мия до­ход по За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца. До­хо­ди­те се дек­ла­ри­рат за ме­се­ца, през кой­то са по­лу­че­ни, не­за­ви­си­мо за кой пе­ри­од се от­на­сят. За ком­пе­тен­т­но мне­ние от­нос­но об­ла­га­е­ми­те до­хо­ди по ЗДДФЛ след­ва да се обър­не­те към На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те. В до­пъл­не­ние след­ва да се има пред­вид, че уве­ли­ча­ва­не­то на раж­да­е­мост­та не мо­же и не след­ва да се на­сър­ча­ва с пре­дос­та­вя­не на се­мей­ни по­мо­щи за де­ца, ко­и­то са вид се­мей­но под­по­ма­га­не. По-важ­но е съз­да­ва­не на ус­ло­вия за уве­ли­ча­ва­не­то на въз­мож­нос­ти­те за по­лу­ча­ва­не на до­хо­ди от труд на ро­ди­те­ли­те, съв­мес­тя­ва­не на се­мей­ния и про­фе­си­о­нал­ния жи­вот, пре­дос­та­вя­не на ус­лу­ги в под­к­ре­па на от­г­леж­да­не­то, въз­пи­та­ни­е­то и раз­ви­ти­е­то на де­ца­та в се­мей­на сре­да; под­к­ре­па за об­ра­зо­ва­ние на де­ца­та, оси­гу­ря­ва­не на дос­тъп до здрав­ни гри­жи, съз­да­ва­не на под­хо­дя­щи жи­лищ­ни ус­ло­вия, жиз­не­на сре­да и ин­ф­рас­т­рук­ту­ра.
Та въпроса ми е - кой доход се посочва в удостоверението, облагаем, осигурителен, брутен? Що е то брутен доход за регистриран ЗП - ФЛ?
 
#1 | 05.01.2017, 08:38
Публикации: 143 / 4
Аз посочих облагаем доход-(приходи+субсидии)-60% нп разходи.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група