Заличаване на фирма и дерегистрация по ЗДДС

04.07.2017, 16:09 3703 3
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

04.07.2017, 16:09
Публикации: 1078 / 58
Здравейте, може ли да ми посочите какво точно да прочета по повод на вливане на ЕООД в друго ООД и двете регистрирани по ЗДДС.Първото ще се заличава.
В първото има стока и ДМА,за които е ползван ДК преди повече от 10г.
Тези дни ще имаме среща с адвоката и искам що годе да имам поглед върху нещата.Адвокатът е казал,че вливането ще стане без ликвидиращото се дружество да плаща нищо към НАП.
Но дерегистрирайки се по ЗДДС,не би ли трябвало да се има в предвид чл.111 и да се подаде опис на наличните активи и да се плати ДДС.
Това вливане ,сливане,ликвидиране го дъвчем вече повече от година -трима адвоката смениха и още нищо не е започнало.Явно собствениците изобщо не са наясно какво точно искат да се случи.Единственото за което са на едно мнение ,е че нищо не искат да се плаща към НАП и първата фирма да се заличи и явно търсят адвокат ,който да им обещае точно това.Ама дали ще стане точно това?
#1 | 04.07.2017, 20:03
Публикации: 6365 / 1054
Вливането е най-разпространената форма на преобразуване на търговско дружество.
ВЛИВАНЕ
 Чл. 262. (изм., ДВ, бр. 58 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) При вливане цялото имущество на едно или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно съществуващо дружество (приемащо дружество), което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.
(2) В случая по ал. 1 не може едновременно да се извърши промяна на правната форма на приемащото дружество.

По отношение на ЗДДС важи текста на чл. 10 във връзка с чл. 111 и чл. 132, а именно:

Липса на доставка на стоки или услуги
Чл. 10. (1) Не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на:
1. преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
2. прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон;
........................ .

Чл. 111. (1) (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е ползвало данъчен кредит и които са:
1. активи по смисъла на Закона за счетоводството, или

2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по т. 1.
(2) Алинея 1 не се прилага:
........................ ......
3. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) при преобразуване на регистрирано юридическо лице, ако новообразуваното или правоприемащото лице е регистрирано по този закон или се регистрира по реда и в срока по чл. 132 - само за наличните стоки и услуги към датата на регистрация;

Чл. 132. (1) Задължително се регистрира по този закон лице, което на основание чл. 10, ал. 1 придобие стоки и услуги от регистрирано лице.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Регистрацията по ал. 1 се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1 в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Датата на регистрацията в случаите по ал. 1 е датата на вписване на обстоятелството по чл. 10 в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) В случаите на регистрация по ал. 1 регистрационният опис по чл. 74, ал. 2, т. 3 за наличните активи (без тези, получени на основание чл. 10) се съставя към датата на регистрацията по ал. 3 и се подава до 45-ия ден включително след тази дата.

Регистрация при обезпечение
Чл. 176а.
...............
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Компетентният орган по приходите може да прекрати регистрацията на лице, регистрирано по реда на чл. 132, което не е предоставило в указания срок обезпечението за срок една година, когато преобразуването, отчуждаването или апортът се извършва от лице с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв.

Това е, което трябва да имате предвид по ЗДДС.

Иначе преобразуването е дълъг и сложен процес, в който за счетоводителя има не малко предизвикателства.
Полезно е да се запознаете с глава шестнадесета от ТЗ, зощото тя предопределя логиката на счетоводните и данъчни процедури. Те са регламентирани в НСС-22 или МСФО-3.
Данъчното предизвикателство е в ЗКПО.

Предлагам Ви да задавате конкретни въпроси, които възникват при това вливане и заедно ще ги обсъждаме. Така тази тема ще бъде полезна за всички нас. :smile1:
#2 | 05.07.2017, 08:37
Публикации: 1078 / 58
Много благодаря!Дано в крайна сметка да започнат това вливане,че го дъвчат от две години и разни адвокати само ми искат какво ли не и никой нищо не започва.Всъщност фирмата не работи отдавна.Има останали доста стоки.Има и една сграда,която всъщност не е на фирмата,а е дадена за ползване за 15г.от ЕСК,която се отдаваше под наем.Доста неуредени неща покрай тази сграда и затова все не смеят да започнат тази процедура.Наистина ,ако все пак се започне нещо ще имам нужда да коментирам нещата с вас.
#3 | 23.05.2021, 16:17
Публикации: 259 / 61
Ще използвам тази тема за да попитам дали на скоро  сте имали Вливане на търговски дружества? Клиент предприе такава процедура и се притеснявам да не прописна нещо.
„А” ЕООД ще се влее в „Б” ЕООД, двете дружества са с един собственик ФЛ.
Осн. к-л на „А” ЕООД е 19000 лв. и има регистрация по ЗДДС.
„Б” ЕООД не е регистрирано по ЗДДС и е с осн. к-л 5000.00 лв.
Взето е решение след вилането осн. к-л на „Б” ЕООД да остане 5000 лв.
Между двете дружества има разчети по цесия в размер на 70000лв.
"А" ЕООД няма стоки и услуги за прехвърляне в "Б" ЕООД
1.   За дата на вливането се счита датата на вписване в ТР.
2.   Към датата на вписване „А” ЕООД съставя ОВ, приключителен баланс и амортизационнен план и ги предава на „Б” ЕООД
3.   „Б” ЕООД подава ГДД от името на „А” ЕООД за период 01.01.2021 – до датата на вливане, в 30 дневен срок от датата на вписване и този срок внася държимия данък.
4.   „Б” ЕООД подава информация към НАП, в срок до края на месеца, следващ месеца на вливането, съгл. Изискванията на чл. 140, ал. 5 и чл. 141, ал. 6 от ЗКПО
5.   За осчетоводяването на вливането използвам разчетна сметка напр. Гр. 49 аналитично конкретната сделка, по дебита и прехвърлям всички кредитни салда на „А”ЕООД, по кредита всички дебитни.
6.   Осн. к-л на „А”ЕООД отразявам в Неразпределена печалба на „Б” ЕООД
7.   „А” ЕООД има задължение да подаде справка – декларация за последния период преди вливането.
8. "Б" ЕООД не подлежи на задължителна регистрация по ЗДДС на осн. чл. 132, защото не прехвърля стоки и услуги за който е ползвало ДК
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група