Наем на земеделска земя

02.02.2012, 11:24 35532 23
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

02.02.2012, 11:24
Публикации: 5 / 0
Физическо лице е отдало на юридическо лице земеделска земя 3,5 дка за 60 лв месечно като договорът за наем на земеделска земя е за срок от десет години. За 2008,2009 и2010 година плащането, получаването на сумата е удостоверено с разписка за наем за всеки месец. Физ. лице не декларира тези доходи в годишната си декларация, защото доходи от рента, аренда и друго възмездно предоставяне на зем. земя според чл.13 ал.1 т.24 от ЗДДФЛ са необлагаеми. Юридическото лице посочва изплатените доходи в справката по чл.73 от ЗДДФЛ, като изрично пише в последната колона че става въпрос за наем на зем. земя.
За 2011 година съм процедирала по същия начин. Нали не трябва да удържам данък като платец за доходи , които са необлагаеми за физическото лице. Тогава и СИС не ми трябва. Достатъчни ли са разписките и договорът за да оправдаят разхода?
#1 | 02.02.2012, 11:47
Публикации: 297 / 49
http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1239:epifin201101&catid=39:epifin&Itemid=52

Авансово облагане на доходите от наем, след промените в ЗДДФЛ за 2011 г.


ВЪПРОС: Отчитайки последните промени в ЗДДФЛ, задължени ли са земеделските кооперации да удържат авансов данък през 2011 г. при изплащане на доходи от рента и аренда на земеделска земя?

ОТГОВОР: Съгласно промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародвани в ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г., доходите от рента, аренда, или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, в случаите когато те са изплатени в полза на местни физически лица (или на лица - местни на страни от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство), са необлагаеми доходи по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 24 ЗДДФЛ. Затова върху тези доходи не се дължи нито авансов, нито годишен данък и земеделската кооперация не следва да удържа авансов данък върху тях. Следва да се обърне внимание на текста на нововъведената разпоредба на чл. 44, ал. 4 ЗДДФЛ, която регламентира авансово облагане от страна на предприятието платец единствено при облагаем доход по смисъла на чл. 31 ЗДДФЛ. Затова доходите от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя се изплащат в брутен размер.
Ще допълним, че според нас в този случай земеделската кооперация не следва да документира изплатения доход от рента и аренда със Сметка за изплатени суми и служебна бележка, доколкото, според нас, издаването на този документ се свързва с процедурите на авансово облагане, прилагани по реда на чл. 44 ЗДДФЛ, които в случая нямат място (чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ)1. Доколкото земеделската кооперация не следва да издава Сметка за изплатени суми и служебна бележка за изплатения доход - ангажимент за издаване на документ за получената сума има физическото лице - възмездно предоставило за ползване земеделската земя. То следва да издаде първичен документ по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч), например квитанция, разписка или друг подобен документ, съдържащ изискуемите реквизити, упоменати в чл. 7, ал. 1 ЗСч2 (чл. 9, ал. 23, във връзка с чл. 9, ал. 3 ЗДДФЛ)4. При неиздаване на такъв документ от страна на наемодателя, според нас, спрямо него има опасност да се приложи нововъведената разпоредба на чл. 80б ЗДДФЛ5, предвиждаща глоба в размер от 100 до 500 лв., като глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ.

Доходите от наем или аренда на земеделска земя не се декларират, съответно не се и удържат някакви суми при изплащане на наема или арендата(изключвам даването на жито като плащане). При попълването на справката по чл.73 сте декларирали изплащане на съответната сума на лицето.
Аз лично карам моите наемодатели да се разпишат и върху РКО, че са получили плащане. Вие правите това с разписката за наем.
Според мен не е необходимо друго документално аргументиране на изразходваните от Вас средства.
Ако решите да се съобразите с публикацията на Труд и право, можете да накарате човека да Ви издаде една разписка, че е получил лично парите.
#2 | 02.02.2012, 12:01
Публикации: 5 / 0
Благодаря, успокоих се.
#3 | 02.02.2012, 12:33
МамаБожка
браво Веси :thumbup: ;D
#4 | 11.04.2013, 10:58
Публикации: 34 / 0
Използвам темата за да задам въпросите си: 1. как би следвало да се третира наем на земя, представляваща УПИ, дворно място в село без построена сграда, използано за отглеждане на селскостопанска продукция. Може ли да се третира като земеделска земя, респективно да не се облага с данък.
2. ФЛ регистрирано като земеделски производител, към ГДД следва ли задължително да прилага и годишен отчет за дейността.
#5 | 11.04.2013, 11:10
Публикации: 34 / 0
Ще съм много благодарна, ако се включат колеги с повече опит. За първа година се занимавам с земеделци и някои неща са ми неясни.
#6 | 11.04.2013, 12:38
Публикации: 6365 / 1054
Здравейте,
По въпроса за наема на земя, няма възможност да се третира като земеделска, защото предназначението на земята не се определя от действителното й използване, а съгласно разпоредбите на ЗУТ. След като земята е УПИ, за наема се дължи данък и не може да се приложи изключението на чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ.
По втория въпрос, съгласно чл. 29а от ЗДДФЛ, регистрирания ЗП, ако не е регистриран по ЗДДС, може, а ако е регистриран по ЗДДС е длъжен да избере дали да се облага по чл. 26 от същия закон, т.е. като едноличен търговец и тогава подава ГОД към ГДД по правилата за ЕТ. Съответно до 100 хил. лв. само ОПР и над 100 хил. лв. пълен отчет. Ако не е избрал с декларация по ал. 4 от чл. 29а това облагане, остава облагането по чл. 29, ал. 1, т. 1, което означава прилагането на 60% НПР за непреработена продукция с изключение на декоративната растителност.
#7 | 11.04.2013, 12:41
Публикации: 6329 / 582
Когато не е избрал да се облага като ЕТ също трябва да приложи от съкратения ГОД към ГДД.
#8 | 11.04.2013, 13:34
Публикации: 34 / 0
Благодаря ви!
#9 | 11.04.2013, 14:00
Публикации: 34 / 0
Забравих да добавя  :blush: към въпроса си уточнението, че през годината единствения доходq който е получил PM е субсидия от ДФЗ, няма други приходи, какво ще попълвам на този ГОД.
#10 | 09.10.2013, 16:34
Публикации: 201 / 3
въпрос длъжна ли съм да внасям осигуроки за наема от дворно място и за рента за дадена земя за обработка ?
 След като земята е УПИ, за наема се дължи данък и не може да се приложи изключението на чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ. това сигурно ли е или както е по чл.13 не се дължи данък
Благодаря
#11 | 09.10.2013, 17:11
Публикации: 6365 / 1054
eekoleva,
Осигуровки върху доходи от наем не се дължат. Приспадат се 10% НПР от получената сума и върху облагаемия доход се начислява 10% данък. Наемът на УПИ не попада в чл. 13 и за мен е сигурно, защото вярвам на очите си като чета текста на закона. :blink:
#12 | 11.01.2014, 21:00
Публикации: 3 / 0
Здравейте, моля за помощ по следния казус:

юридиеско лице е собственик на земеделска земя, която е дадена с договор за обработка на арендатор. Рентата е получена през месец декември 2013г. Прихода е отразен в декларация по чл.92 ЗКПО. Следва ли друга декларация да се подава (по чл. 201 от ЗКОП)?
Много Ви благодаря за отговора и коментарите.
#13 | 12.01.2014, 07:26
Публикации: 6365 / 1054
Здравейте pip_panova,
Отдаването под наем на активи е обичайна стопанска дейност, за която издавате фактура и отразявате по ЗКПО.
Не е необходимо подаването на други декларации, освен по чл. 92 :smile1:
#14 | 29.01.2014, 09:28
Публикации: 43 / 1
Въпроса за рентата, която получава юридическо лице интересува и мен. Как е най-правилно да бъде осчетоводен прихода, изплатен е в пари, не в натура?
#15 | 29.01.2014, 09:39
Публикации: 6329 / 582
Според мен:
Дт 411/ Кт 709
Дт 503/ Кт 411
#16 | 29.01.2014, 10:01
Публикации: 43 / 1
Благодаря!
#17 | 08.03.2016, 11:37
Публикации: 69 / 3
Здравейте и честит празник на всички дами!
имам следното питане , според вас разхода за наем на земя на която има засадени лешници- биологичен актив в процес на изграждане, все още е в неплододаваща възраст , е ясно, начислявам и изплащам в пари. Но този разход следва ли да се отнесе за бъдещи периоди или се осчетоводява, като текущ? Благодаря на отговорилите :wink1:
#18 | 08.03.2016, 12:19
Публикации: 6365 / 1054
Здравейте, myselff
Според мен наемът за земята не е нито текущ разход, нито разход за бъдещи периоди, а разход за придобиване на ДМА:
 
Скрит текст :
#19 | 10.03.2016, 21:37
Публикации: 2 / 0
Здравейте!  Моля за съвет как да реша следния проблем. Собственик съм на земеделски земи които отдавам под аренда.  Обърнах се към банка ДСК за кредит срещу залог на един имот на земеделска земя. Кредитния инспектор  искаше само декларация за доход от земеделска земя.  Как да й представя такъв документ след като по закон не съм длъжен да декларирам и съответно да плащам данък за наема за имотите си?  Ясно ми е че не съм добре подготвен как да търся кредит, но все отнякъде трябва да се започне.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група