Без данъчни декларации за неработещите фирми, но ще декларират това в ТР

17.11.2017, 12:09 70489 24

17.11.2017, 12:09
Публикации: 551 / 225
Администратор на сайта
Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството*. Това предвижда изменението на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО.

Разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2017 г.

Ново изменение в чл. 38, ал. 9 на Закона за счетоводството предвижда отпадане на изискването за публикуването на годишните финансови отчети на предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период.

Това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. За публикуване на декларацията няма да се дължат такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Изменението е в сила от 01.01.2018 г.

Както и до сега еднолични търговци и бюджетни предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, също нямат задължение да публикуват своите годишни финансови отчети. Няма изискване за подаването на отделна декларация в търговския регистър, ако едноличен търговец не е осъществявал дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

*По смисъла за Закона за счетоводството предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Виж всички изменения тук.
#1 | 14.02.2018, 17:27
Публикации: 2 / 1
Това означава ли, че съставителите на годишни финансови отчети няма да могат да подават такава декларация в Търговския регистър, а само  собствениците на фирмите или наети от тях адвокати?
#2 | 19.02.2018, 19:45
Публикации: 64 / 7
Това означава ли, че съставителите на годишни финансови отчети няма да могат да подават такава декларация в Търговския регистър, а само  собствениците на фирмите или наети от тях адвокати?
Да, така са измислили облекчението от държавата. Както винаги мислено, недомислено. Даже са освободени от такса в ТР, само дето ще трябва на адвокат да платят или да си издадат подпис. Аз на моите клиенти, за да им спестя това удоволствие, ще подам нулеви отчети вместо въпросната декларация...
#3 | 20.02.2018, 13:35
Публикации: 1 / 0
Съгласна съм с нулевите отчети, но след като няма да се подава нулева декларация по чл ,92 в НАП ,как ще се вържат нещата?
#4 | 20.02.2018, 14:57
Публикации: 64 / 7
Съгласна съм с нулевите отчети, но след като няма да се подава нулева декларация по чл ,92 в НАП ,как ще се вържат нещата?
Няма как - варианта е подаваш в НСИ, че си с дейност под 500лв. Предполагам фирмата поне банкови такси или счетоводно обслужване има и си го декларираш в ГДД към НАП и вече в ТР нулевите отчети...
#5 | 20.02.2018, 15:17
Публикации: 9459 / 1601
Неподаването на ГДД в НАП и ГФО в ТР е въведено за облекчаване на дребните и неработещи фирми. По този начин те спестяват таксата за ТР и възнаграждението на съставител на ГФО. Не виждам причина декларацията за неактивност да се подава в ТР  от съставителя на ГФО, след като ГФО не се подава, а за неработеща фирма съставител може да е собственика.
Подавайки нулев ГФО в ТР, Вие принуждавате собственика плати таквата за ТР и да Ви плати възнаграждение за услугата. Друг въпрос е, ако този неработещ фирмаджия е толкова мързелив, че не му се ходи до ТР и е готов да си плати за удоволствието, то има възможност да си наеме адвокат.
Колеги, нека да не си губим времето, опитвайки се да изтискаме неработещи фирми, а да се съсредоточим върху работещите!
Успешно приключване!
#6 | 20.02.2018, 15:26
Публикации: 64 / 7
Неподаването на ГДД в НАП и ГФО в ТР е въведено за облекчаване на дребните и неработещи фирми. По този начин те спестяват таксата за ТР и възнаграждението на съставител на ГФО. Не виждам причина декларацията за неактивност да се подава в ТР  от съставителя на ГФО, след като ГФО не се подава, а за неработеща фирма съставител може да е собственика.
Подавайки нулев ГФО в ТР, Вие принуждавате собственика плати таквата за ТР и да Ви плати възнаграждение за услугата. Друг въпрос е, ако този неработещ фирмаджия е толкова мързелив, че не му се ходи до ТР и е готов да си плати за удоволствието, то има възможност да си наеме адвокат.
Колеги, нека да не си губим времето, опитвайки се да изтискаме неработещи фирми, а да се съсредоточим върху работещите!
Успешно приключване!
Много самоуверено изказване за изтискването на неработещи фирми... Аз за подаване на отчети на никого не взимам допълнително такса, а е част от счетоводното му обслужване към действащите му фирми. А за такива, които влачат по една недействаща фирма - те могат и сами да си я подадат. На много хора обаче не им се занимава и не мисля, че е ваша работа да давате насоки на останалите на адвокат или на счетоводител ще плащат. Тук е място за професионални коментари, не за махленски.
#7 | 20.02.2018, 21:20
Публикации: 136 / 1
И все пак защо лице с изрично пълномощно - в случая сяетоводител да не може да подаде въпросната   декларация в ТР още повече че става въпрос за фирма с приходи до 500.00 лева ; Собственикът  не е в България и ще изпуснем срока !!
#8 | 23.02.2018, 14:38
Публикации: 5 / 2
от www.registryagency.bg
ВАЖНО ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД
 21 Февруари 2018
 
Във връзка със зачестилите въпроси от потребителите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и поради липса към настоящия момент на предвидена друга техническа възможност, уведомяваме , че декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) може да се представи за обявяване със заявление по образец съгласно приложение  Г2 или  Г1 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Към заявлението се прилагат:
- Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч в свободен текст;
- Декларация по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ);
- Адвокатско пълномощно (ако заявяването е от упълномощен адвокат).

Предвид липсата на представен годишен финансов отчет, заявител не може да бъде лице по чл.15, ал.3 от ЗТРРЮЛНЦ - съставител на финансов отчет, а представляващият или упълномощен от него адвокат съгласно Закона за адвокатурата.

За обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч не се дължи държавна такса.

При подаване на заявлението по електронен път информационната система позволява да бъде подписано, независимо от уведомителното съобщение за дължима държавна такса.

За подаване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството не се дължи държавна такса.
#9 | 27.02.2018, 16:58
Публикации: 3 / 0
Здравейте,
Не можах да намеря информация за това къде трябва да публикуват ГФО  неперсонифицирани дружества без дейност. Тъй като тези дружества не се регистрират в ТР, до миналата година публикуваха отчетите си в срок до 30.06. в интернет или специализирани издания. Сега не е ясно след промените как трябва да се процедира.
#10 | 10.03.2018, 15:05
Публикации: 2 / 1
:) Че фирмите в България от кога добавят данъчни декларации
#11 | 11.03.2018, 17:36
Публикации: 11 / 0
Много самоуверено изказване за изтискването на неработещи фирми... Аз за подаване на отчети на никого не взимам допълнително такса, а е част от счетоводното му обслужване към действащите му фирми. А за такива, които влачат по една недействаща фирма - те могат и сами да си я подадат. На много хора обаче не им се занимава и не мисля, че е ваша работа да давате насоки на останалите на адвокат или на счетоводител ще плащат. Тук е място за професионални коментари, не за махленски.
#12 | 11.03.2018, 17:42
Публикации: 11 / 0
 Въпросът  ми е когато собсвениците са чужди граждани и нямат физическата възможност да дойдат за подаване в ТР и нямат упълномощен адвокат какво се прави в този случай
благодаря
#13 | 19.03.2018, 10:03
Публикации: 2 / 0
И аз имам подобен проблем -фирма без дейност през 2017г. - с отсъствуващ собственик, който е чужд гражданин . Няма да е възможно да спазим срока за подаване на декларацията за неактивност в ТР до 31март. Мисля да подготвя пълен ГФО за 2018 и да го подадем за публикуване в ТР до 30 юни 2018г., въпреки подадената в НСИ  декларация за неактивност  (подала съм я с ел.подпис). Моля колеги - коментирайте идеята ми . Иначе нямам друг полезен ход - лицето щебъде в България едва през месец май 2018г.
#14 | 22.03.2018, 08:37
Публикации: 3001 / 399
Не можете ли да действате със сканирани документи по мейла с да наемете адвокат?
#15 | 22.03.2018, 08:38
Публикации: 3001 / 399
 Въпросът  ми е когато собсвениците са чужди граждани и нямат физическата възможност да дойдат за подаване в ТР и нямат упълномощен адвокат какво се прави в този случай
благодаря
Упълномощаването е само с подпис на собственик. Има сканиране и мейлове за тази цел :)
#16 | 23.03.2018, 12:23
Публикации: 1 / 0
А знаете ли пълномощното към адвокат, трябва ли задължително да е нотариално заверено, или може и без нотариална заверка да се подаде декларацията по чл.38 от ЗСч?
#17 | 23.03.2018, 21:38
Публикации: 3001 / 399
Ами то е написано точно над вас, пробвайте да прочете :)
#18 | 27.03.2018, 12:17
Публикации: 15 / 2
Здравейте, прочетох всичките публикации по тази тема във форума и изменението в ДВ и не разбрах къде изрично пише, че ЕТ -то, което не работи няма да подава в търговския регистър декларация за не извършване на дейност. То също е предприятие и регистрирано по Търговския закон и в търговския регистър
#19 | 27.03.2018, 22:56
Публикации: 3001 / 399
ЕТ, което не работи, подава ли ГДД преди това?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група