Чл.36 по ЗКПО

09.02.2012, 09:38 20422 13
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

09.02.2012, 09:38
Публикации: 297 / 49
Проблемът с временните разлики при мен възниква от неяснотата в крайния момент.Дано съм се изразила правилно, ама сега ще го онагледя с пример, та ако думите не са успели да изразят мисълта ми, да го направят цифрите.
Става въпрос за прираста и разходите или приходите, които възникват при неговото отчитане.
Да приемем, че става въпрос за групата „Телета до 3 месеца”
През януари месец 2011 година имам натрупан прираст 70 кг, с нетна реализуема стойност 280.00 лв.Но разходите за отглеждането на животните от тази група са 882,43 лв.Или 1 кг прираст ми струва 12,6064лв, а не 4,00 лв.Появява се една разлика от 602,43 лв.
Програмата ми е такава, че работя само със 70-та група, та съм си записала:

Дт 709 Други приходи от животновъдна дейност/Кт 611 Разходи за отглеждане на телета до 3 месеца         602,43 лв

И ако съм изписала две телета с прираст 20 кг общо, които са отишли в другата група „Телета от 3 до 6 месеца” имам ли право да им начисля на тях полагаемата се част от разходите 172,12 лв (602,43 / 70 * 20)

Или това трябва да стане едва когато тези телета от с/ка 314 минат в с/ка 274 – тоест, станат крави?
И как е по-удачно да проследявам тези разходи или приходи – по групи общо или по единица теле?
Имам аналитичност на добичетата, мога да го правя и по единица бройка, но е доста играчка. Макар да мисля, че ако включа татко Excel с формулки няма да има проблем.
И едно уточнение – от раждането на телето до отиването му в групата на кравите минават от 18 до 32 месеца. Което, сами виждате, означава 2 или 3 данъчни периода.
Кажете ми къде греша в разсъжденията си-за първи път ще се сработваме с тия разлики и ми се иска да си установя за мене си някаква логика, която да ми е ясна и лесна за следване оттук нататък.
За жалост, ще отсъствам за известно време днес, но ще се включа веднага, щом се върна, зада видя какви са мненията.
#1 | 09.02.2012, 19:52
Публикации: 6366 / 1055
Елизабет, потърсих туй-онуй по твоя въпрос, който  си формулирала така:
Става въпрос за прираста и разходите или приходите, които възникват при неговото отчитане.?
Ето един текст по повод отчитане прехвърлянето на животни от една възрастова група в друга докато още са "инвентар" и се водят в сметри от група 31-краткотрайни биологични активи:
От гледна точка на групата, към която се зачисляват имаме първоначално признаване и то се извършва по справедливата стойност за тази група. Изписването става също по справедливата стойност на групата, в която са били признати до този момент.
Разликата в оценките е положителна или отрицателна.
За положителната разлика може да се използва с-ка 709 Други приходи от дейността
За отрицателната разлика - с-ка 608 Разходи от последващи оценки на активи или 609 Други разходи.
Използването на тези с-ки поставя въпроса по коя аналитична сметка да се отнесе тази разлика като разход за дейността - в групата, към която се зачисляват или към тази, от която излизат. Авторите считат, че това би било неправилно и в двата случая защото би увеличило фактическата себестойност на прираст или на живо тегло с ценовите разлики вместо с изразходваните ресурси.
За да се реши този проблем предлагат отрицателната разлика да се отнася по аналитична сметка "Ценови разлики от формиране и промяна справедливата стойност на биологичните активи" към с-ка 6112 Разходи за животновъдството.
В края на годината тази аналитична с-ка следва да се приключва със с-ка 709, което отговаря на регламентираното в СС 41 изискване: "Печалби и загуби, възникнали при първоначалното прилагане на биологичните активи ....по справедлива стойност, намалена с предварително начислени разходи при продажба, следва да бъдат включени в печалбата или загубата за периода, в който са възникнали."
В същата насока във Въведение към МСС 41 се казва: "При земеделската дейност всяка промяна във физическите атрибути на живото животно или растение директно увеличава или намалява икономическите изгоди на предприятието"

Предложено е следното осчетоводяване:

1. За прехвърляне на животните

1.1. когато справедливата стойност е еднаква за двете възрастови групи:
Дт 314 (ан с-ка старша група) / Кт 314 (ан.с-ка младша група)

1.2. спр.стойност в старша група е по-малка от спр.ст-ст в младша група:
Дт 314 (старша група)
Дт 608 или 609 (разликата м/у двете спр.ст-сти)
                 Кт 314 (спр.ст-ст младша група)

1.3. спр.ст-ст в групата, в която се прехвърлят е по-голяма от спр.ст-ст в групата, от която се отписват:
Дт 314 (старша група)
               Кт 314 (младша група)
               Кт 709

2. Трансформиране на разликата в оценката:

При вариант 1.2:
Дт 6112 (ан.с-ка "ценови разлики от формиране и промяна справедливата стойност   на биологичните активи")
              Кт 608 (609)

При вариант 1.3:
Дт 709
            Кт 6112 (ан.с-ка "ценови разлики от формиране и промяна справедливата стойност   на биологичните активи")

И аз още не съм го осмислила в дълбочина, но ми се струва, че това с ценовите разлики те вади от текста на чл.36. Той третира превишения на разходи и приходи, които не се признават за данъчни цели.
#2 | 09.02.2012, 20:13
Публикации: 297 / 49
Ирка,
това е осчетоводяването, което съм посочила в темата "Първите въпроси, които възникват при счетоводство на животновъдно стопанство".
А въпросът с ценовите разлики е разгледан от Г.Герганов и съм организирала счетоводството по подобен начин, макар да съм създала 634 и 635 за целта.
Става въпрос за друго.
Дано сега да мога да се обясня по-добре.
Натрупала съм разходи за отглеждане на телета до 3 месеца 882,43 лв. В резултата на тези разходи телетата регистрират прираст в размер на 70 кг., като справедливата стойност на 1 кг за тази група е 4.00 лв или един вид, аз съм придобила "кух приход" от тях в размер на 280.00 лв.
Обаче разходите превишават приходите с 602,43 лв.
Разликата съм я отнесла в дебита на 709.Така ми е устроена програмата, че в дебита на 709 трупам загубите.
Е, сега какво правим с това превишение на разходите над приходите?

” Чл. 36. (1) Превишението на приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция над разходите, отчетени по повод на тези активи, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане на тези приходи и разходи. Превишението на приходите по изречение първо се признава за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.

 (2) Превишението на разходите, отчетени по повод на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция, над приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на тези активи не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане на тези приходи и разходи. Превишението на разходите по изречение първо се признава за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.

Което означава, че тия 602,43 лв трябва да чакат, докато телетата в тая група се изтелят на свой ред и се прехвърлят от с/ка 314 (отписването им като КБА) в с/ка 274 (вписването им като ДБА), освен ако някое междувременно не бъде продадено или не умре-тогава разликата трябва да се отпише в годината на настъпване на това събитие.

#3 | 09.02.2012, 21:26
Публикации: 8 / 0
Наскоро открих този прекрасен форум и пиша за първи път. Развам се, че тук участват много знаещи колеги! Земеделието ми е любима тема и не се въздаржах да изразя мнението си.
Та по въпроса - точно това се има предвид в чл. 36 от ЗКПО - превишението на разходите над приходите. В конкретния случай възниква намаляема временна разлика. СС 41 - Селско стопанство изисква всички печалби и загуби, възникнали за периода да се признават в текущия период, т.е. съгласно счетоводното законодателство, а и логика трябва в крайна сметка това превишение на разходите над приходите да отиде и да намали финансовия резултат за текущия период, независимо през кои сметки ще бъде осчетоводено. Лично моето мнение е, че е неправилно да се отчита като разходи по иконом. елементи или т.н. 60 гр., тъй като в  последствие ОПР ще бъде завишен в двети си части - приходната и разходната излишно, но това е друга тема. Сега по въпроса, данъчното законодателство обаче, за разлика от счетоводното не признава тези разходи в годината на възникването им, а ги признава в годината на тяхното обратно проявление - реализация на загубата чрез продажба или завишаване на стойността на същите биологични активи, в случая младите животни. В такъв случай след като сме признали счетоводна загуба в годината на възникването й, следва по ГДД да увеличим резултата за данъчни цели и да платим в настоящата година данък. СС 41, за разлика от селскостопанската продукция предвижда за биологичните активи в края на всяка година да се оценяват по справедлива стойност, намалена с разходите по продажбите, това е предпоставка за евентуално увеличаване на стойността на младите животни и обратното проявление на намаяемата временна разлика, съответно и намаляването й по ГДД в следващ данъчен период. При други условия проявлението на тази временна разлика може да се обърне при продажба на младите житовотни, т.е. когато загубата от нераализирана се превърне в реализирана при продажбата. Счетоводното отчитане и проследяване на тези разлики става чрез способите на отчитането на отсрочените данъци.
При първата година трябва да се отчете отсрочен данъчен актив Д-т 497/К-т 123 10 % от стойността на временната разлика - понеже забравих точните цифри. В годината на обратно проявление - обратното 497/123 със размера на данъка за стойността на всяко животно, за което се е проявила - например при продажба на едно животно се признава частта за него и т.н. Написах всичко доста импулсивно и незнам доколко стана ясно.
Ако мога да съм полезна с нещо, на разположение съм.
#4 | 09.02.2012, 22:07
Публикации: 297 / 49
enjest,
благодаря ти,че се включи.
Значи остава мнението, че превишението -най-общо казано, каквото и да е то- в случая с животните трябва да се има предвид, когато се отписва животното-при продажба или преминаване от един вид актив в друг.
Правилно ли съм разбрала, че това е, което казваш.
Защото аз се чудех дали не трябва да проследявам тия превишение на приходите или разходите при всяко отписване на животно от една група в друга група.
Например при преминаване от групата "Телета до 3 м" в групата "Телета от 3 до 6 м".
В крайна сметка реших, че това е преминаване от 314 отново в 314 и трябва да се има предвид преминаването то 314 в 274.
Ще се радвам да прочета мненията и на  други колеги по темата
#5 | 10.02.2012, 12:55
Публикации: 297 / 49
Така, сега да обобщя:
Когато говорим за разлика между фактическа и нетна реализуема стойност на телетата и кравите, това се тълкува като ценова разлика.
За да ги разделя от всички други осчетоводявания и да ми е ясно на мен самата какви са тия суми и откъде идват, съм си създала 634,734 за разходи или приходи от ценови разлики при основното краве стадо и 635,735 - за телетата.
Съответно салдата по тези сметки ще отидат в увеличението/намалението като временна разлика, а следващата година - обратното.Тя препоръча да не се задълбавам да изчислявам теле по теле кога минало от едната група в другата и колко ще да му е временната разлика в тоя момент. И също-на всяка цена да ползвам 609 и 709 при това отчитане.
Що се отнася за разликата, която се получава при месечното приключване на сметки 611 Разходи за отглеждане на телета от....до...месеца, смятам да подходя към нея като текущ приход или разход в резултат на дейността.
Например-натрупала съм разходи по изхранването на телета до 3 м. 200,00 лв-дт 611 Разходи за отглеждане на телета до 3 м / кредитът може да е 302,303 или друга сметка, но прирастът ми е на стойност 150,00 лв -дт 314 Телета до 3 м / кт Разходи за отглеждане на телета - на загуба съм 50,00 лв.-дт 709 Други приходи от дейността/кт 611 Разходи за отглеждане на телета до 3 месеца
Говорим за животновъдството.
За растениевъдството:
През стопанската година натрупваме разходи за отглеждане на дадена продукция в с/ка 611 Разходи за отглеждане на пшеница (например)
Тук се включват и разходите за раздадените ренти.

При заприхождаване на продукцията
Дт 303...Пшеница / Кт 611 Разходи за отглеждане на пшеница   
Заприхождаваме продукцията по справедлива стойност, която може да вземем и от данните по стоковите борси към датата на прибиране на продукцията

Аз лично приключвам сметка 611 през септември месец-изхождайки от позицията,че стопанската година свършва на 30.09 и от 01.10 започва новата стопанска година.
И тъй като съм мързелива Богданка - мразя да вадя и деля стари от нови разходи, стара от нова стопанска година, приключвам при първия удобен случай.
Та през септември съпоставям дебитния и кредитен оборот на 611 и приключвам със 709. 709 приключвам със 123.
В края на годината съпоставяме справедливата стойност, по която сме заприходили пшеницата, със справедливата стойност към 31.12. Ако имаме разлика с новата цена в посока намаление (т.е., новата стойност от по-ниска от тази, по която ние сме заприходили пшеницата), признаваме разход в размер на разликата между цени за остатъка от пшеницата. При положителна промяна –т.е., новата стойност е по-висока от тази, по която сме заприходили, не се предприемат никакви действия.
Възникналата данъчна временна разлика от обезценката се признава за текущия период в размерите на продадената продукция.
#6 | 16.02.2012, 10:01
Публикации: 297 / 49
Прикачавам файл с разиграните временни разлики-интелектуалната собственост на файла на е моя, а на...е, ще оставя тя да предяви права сама, когато реши,че не знам с какъв ник е тук  ;D
#7 | 16.02.2012, 10:17
Публикации: 5 / 0
Не съм сигурна дали трябва да използваш само 709 за отчитане разликите между ФС  СПР. аз подходих по същия начин, в крайна сметка натрупвам разликите по Дт и Кт на 709 и остатъка в края на годината приключвам със 123. Но по ГДД се изисква превишенията на ФС над Спр /Дт 709/и обратно ФС е по-ниска от Спр /Кт 709/ да се покажат отделно като временни разлики и може би е по добре да се отчитат по отделни сметки. Но съм съгласна да се отразяват в пълен размер, без да се отчитат в зависимост от наличността по групи в края на отчетния период. Макар че СС41 6.1. : оповестява се информация за т. г: печалбите и загубите възн. през тек. период, при първонач. признаване на БА; отделно се посочва онази част от тях, която се полага на наличностите в края на отчетния период!!!
#8 | 16.02.2012, 10:25
Публикации: 5 / 0
Малко в страни от темата, но как отчитате субсидиите за единица площ и тези за животни. Някой от животновъдите отглежда ли и земя??? По принцип субсидията за земя минавам през 6112 - разходи за земеделие и намалявам себестойността на земед. култури, които се използват само за фураж. Оттам субсидията повлиява косвено крайния фин. резултат в посока намалние разходите за отглеждане на животните. Така обаче субсидията се отчита частично - в зависимост от потребеното количество фураж през отчетния период. А как отчитате субсидиите за животни - при условие, че има непрекъснато движение между групите!? Тя се получава обикновено в края на всяка година.
#9 | 16.02.2012, 20:03
Публикации: 297 / 49
gerta,
аз съм си създала няколко сметки от 63-та и 73-та група, където натрупвам първоначално тези разлики.
Колкото за субсидиите-с тези за растениевъдството и аз постъпвам като теб, но не и с тези за животните.
Субсидиите за животни се изплащат на база бройката животни във фермата към 28.02.2009 година. В повечето ферми има разлика в броя - и то в посока увеличение, но това няма никакво значение. Затова пък субсидии получават и хора, които към тази дата са имали животни, но в момента нямат. Когато попитах на една среща с представители от министерството защо тези бивши животновъди получават суми, които би трябвало да се преразпределят на увеличилите животните си животновъди, ми отговориха, че те все по някое време биха могли да променят мнението си и да започнат отново да гледат животни.
Та в тази връзка, понеже не е ясно защо точно се отпускат на база две години назад, правя следното:
Дт 501 Банка / Кт 752 Финансиране за текущата дейност
после Дт 704 Приходи от финансирания / Кт 752 Финансиране за текущата дейност
и накрая Дт 122 Печалби и загуби от текущата година / Кт 704 Приходи от финансирания
#10 | 16.02.2012, 22:28
Публикации: 8 / 0
Прикачавам файл с разиграните временни разлики-интелектуалната собственост на файла на е моя, а на...е, ще оставя тя да предяви права сама, когато реши,че не знам с какъв ник е тук  ;D
Незная кой е разработил примера, но абсолютно вярно отразява, както изискванията на СС 41, на данъчния закон за преобразуване на финансовия резултат и на СС 12. Независимо какви счетоводни сметки ще се използват текущо за отчитането, в крайна сметка възникналите печалби и загуби от първоначалното признаване на СС продукция по справедлива цена трябва да намерят отражение в текущия финансов резултат и да се елиминират в данъчната декларация. Не подпкрепям мнението, че трябва да се използват задължително с/ки 609 и/или 709 и да се представят тези разлики в ОПР като приходи и разходи, защото те не са такива. Неслучайно в стандарта се разглеждат като печелби и загуби, а не като приходи и разходи. В ОПР не е редно да се оповестяват като приходи и разходи, а единствено точно както е показано в примера само под формата на увелиечние и/или намаление на запасите от продукция.
#11 | 19.02.2012, 10:51
Публикации: 5 / 0
Аз така и не разбрах как отчитате временните разлики - за телета общо или по групи. Защото когато говорих с Българенска, тя имаше предвид разликите между ФС и СпрС по групи, а не общо за всички телета. И кога в крайна сметка се отписва актива - т.е. телето , когато се прехвърли от една в друга група телета /КБА/ или когато отиде в основно стадо крави /ДБА/. Мисля, че временните разлики следва да се отнасят и отчитат само за наличните в края на отчетния период телета и то по групи. Например теле 2 м. в нач. на годината. През годината се прехвърля в група 3-6 месеца, после 6-12 месеца и към края на годината е в тази група. Като временна разлика следва да се отчете единствено разликата между Фст и СпрС, която телето натрупва в последната група. Разликите през първите периоди се отчитат в 123 и се приключват текущо за годината, в която активът е "отписан" от първата група /телета до 3м/,както и от втората група /телета 3-6м/, следователно тези разлики не се извеждат като временни. Нали така??????? Т.е. временни разлики се дължат единствено на наличните животинки по групи в края на годината, а не на натрупаните общо. . . Ако обаче "отписваме" актива когато се прехвърли в групата на ДБА, то тогава натрупаните през годината разлики, независимо от прехода на животинката през разл. възрастови групи ще се отчетат като временни, ако към края на годината животното е все още КБА. Така че, конкретно кога "отписваме" актива и в крайна сметка отчитаме ли наличността на животните по групи в края на отчетния период, за да трансформираме единствено техните разлики като временни!?!?
#12 | 19.02.2012, 11:09
Публикации: 297 / 49
gerta,
имаше се предвид да не си играем да смятаме за всяко едно животно кога и как.
И преминаването на телетата в основното стадо.
Аз поне това разбрах-цялата сума за годината става временна разлика в увеличение или намаление, а следващата година е с обратен знак.
#13 | 13.04.2020, 11:47
Публикации: 640 / 45
Ако земеделската продукция е произведена през текущата година и реализирана в същата, без наличности към 31.12, то приложим ли е чл.36 от ЗКПО?
Ако да то би следволо да имам веднъж увеличение и веднъж намаление с еднакви стойности в календарната година. Така ли е или имам някъде пропуск?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група