Цесия

06.06.2018, 12:26 4703 18
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

06.06.2018, 12:26
Публикации: 96 / 6
Здравейте,
един от съдружниците в ООД е направил вноска в дружеството, съставен е Договор.
Сега чрез Договор за Цесия, съдружникът /цедент/, продава своето право на вземане на трето лице /цесионер/. Фирмата /цедиран длъжник/ е уведомена.
Но в случая ще имаме Възмездно цедиране!
Фирмата ще "продаде"  два свои актива /апартаменти/ на цесионера!
Съответно трябва да издам фактура за продажба на която да начисля ДДС, което /ако нямаме разходи/ да си го внесем!
Тук идва спора със собственика, който твърди, че не се начислява ДДС?!

В правилната посока ли съм или изпускам нещо важно!?


"При възмездната цесия цената, която цедентът ще получи за прехвърленото вземане, се явява данъчна основа на извършваната от него доставка на финансова услуга, стига цедент и цесионер да не са свързани лица (в този случай данъчната основа ще е пазарната цена на вземането). Датата на възникване на данъчното събитие се определя съгласно общите правила на закона, т.е. за целите на ДДС събитието ще настъпи на датата, на която възникнат условията да бъде признат приход от прехвърленото вземане."
#1 | 06.06.2018, 14:35
Публикации: 96 / 6
и все пак има ли някой преминал през подобна процедура
Моля
#2 | 06.06.2018, 14:54
Публикации: 96 / 6
Според публикация на irenabrili,
моите уважения
от
Отговор 1 | 12.07.2015, 19:17
Здравейте,
Има различни мнения по въпроса, тъй като няма достатъчна яснота в законовите текстове.
Според някои мнения, ако обект на цесията е вземане по облагаема сделка (доставка на стока или услуга, например), то и цесията е облагаема, като ДО се формира от разликата между стойността на вземането и платеното от цесионера.  Този, който купува вземането (цесионерът), издава на този, който го продава (цедента), фактура за разликата и, ако е регистриран по ДДС, начислява върху нея данък. Данъкът се поема от цедента, който после си го приспада като данъчен кредит.

т.е.
цесионера трябва да издаде фактура на цедента за купения актив? ДО е разликата между стойността на вземането и платеното от цесионера.

По мое мнение ние като "цедиран длъжник", който "изплаща" задължението си, трябва да издадем Фактура за продажбата на двата актива, /в нотариалния акт е посочена сумата без ДДС и е описана сделката като прехвърляне/, съответно във фактурата си начислявам ДДС върху сумата посочена в НА.

съвсем се обърках
#3 | 06.06.2018, 21:03
Публикации: 10111 / 1736
Третиране по ЗДДС на сделките с парични вземания - Ивайло Кондарев

Надявам се тука да намерите отговор на въпроса си.
#4 | 07.06.2018, 10:18
Публикации: 96 / 6
Благодаря Ви!

Точно от тази статия е цитата ми по-горе.
Издавам си фактура и си начислявам ДДС!
#5 | 07.06.2018, 11:57
Публикации: 6359 / 1052
Благодаря Ви!

Точно от тази статия е цитата ми по-горе.
Издавам си фактура и си начислявам ДДС!
Защо?!
Доколкото разбирам от поставения въпрос, Вие сте длъжникът.
В същата статия, която е цитирана по-горе, е подчертано, че  "Самият длъжник (незаплатилият своето парично задължение по договора, сключен между него и първоначалния кредитор) не е страна по договора за цесия. Той само бива уведомяван за неговото сключване, за да знае, че дължи изпълнение на нов (друг) кредитор (виж чл. 99, ал. 3 и 4 от ЗЗД)."

Ще Ви дам пример с други играчи. Когато ЧСИ продава имущество на длъжник към фиска, кой издава фактура? Фактурата се издава от ЧСИ и той внася ДДС. Вие като длъжник нищо не издавате. Само отразявате счетоводно как се развива погасяването на дълга.

Освен това вижте дали апартаментите не са освободена доставка:
Скрит текст :
#6 | 07.06.2018, 14:46
Публикации: 10111 / 1736
Вижте прикачения по-долу материал . Може би ще внесе повече яснота по въпроса .
И само едно уточнение - съдружникът е направил парична вноска, а издължаването ще стане с апартаменти ли ?
#7 | 07.06.2018, 14:48
Публикации: 96 / 6
"И само едно уточнение - съдружникът е направил парична вноска, а издължаването ще стане с апартаменти ли ?"

Да точно така.
#8 | 07.06.2018, 14:54
Публикации: 96 / 6
За нас важи тази точка
 
"5. "Нови сгради" са сградите:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност "груб строеж", или
#9 | 07.06.2018, 15:03
Публикации: 96 / 6
"Данъчно третиране на цесионната сделка"

„От счетоводна гледна точка паричните вземания от клиенти
представляват финансови активи съгласно СС 32 Финансови инструменти, тъй
като са свързани с бъдещо получаване на парични средства. Съгласно т. 11.5, б.
„г” от СС 32 Финансови инструменти при отписване на финансов инструмент
поради прехвърляне резултатът от сделката се отчита като текущ финансов
приход или текущ финансов разход. Една от възможностите за отписване на

2 Виж Лиляна Панева, ДДС при прехвърляне на вземане, сп. Актив бр. 7, 2011 г.
3
Росен Русков, Цесия и факторинг „Финанси и право“, 2004 г., кн. 03
СЧЕТОВОДСТВО бр. 6/2014, година XVIII
6
финансов актив – вземане от клиент, е прехвърлянето му от кредитора на трето
лице (друг кредитор), т.е. сключване на договор за цесия. Цесията е сделка с
финансов характер и е регламентирана в чл. 99 – 100 на Закона за задълженията
и договорите”
4
.
С посоченото се потвърждава второто становище, което по лично мнение е
правилното, като се вземе предвид изключването на „сделката по събиране на
дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове”, т.е. това е необлагаема
сделка по ЗДДС5. Все пак, за да няма колебания и съмнения, в цесионния
договор би трябвало предметът на сделката да бъде ясно посочен като
„прехвърляне на вземане”, а не примeрно като „изкупуване и събиране на дълг”.
Тези въпроси са важни, защото косвено засягат и счетоводното отчитане."

В НАкт е посочено "Прехвърляне право на собственост на следния недвижим имот....".


#10 | 07.06.2018, 15:20
Публикации: 10111 / 1736
Stati ,

на практика имате предмет на цесията  - продажба на парично вземане  на съдружника от фирмата. Това ми се струва , че е основното в случая. Вие искате на практика да се издължите на цесионера чрез тези два апартамента и мисля, че от там идва и объркването по въпроса. В договора за цесията / писмен или устен / предмет е вземането на направената вноска от съдружника.
Ако допуснем, че фирмата, за да се издължи на съдружника и да плате на цесионера сумата продава на свободен пазар апартаментите, то тогава тя ще ги продаде с включено ДДС / в общия случай / и от придобитите приходи ще се разплати със съдружника / плащайки на цесионера / .
При вас обаче искате да замените парите с натура и това може би е по-различното в случая.Посочвате написаното в НА , но нали не тези апартаменти са предмет на цесията ?
/ Всъщност се опитвам да разсъждавам заедно с Вас.../
#11 | 07.06.2018, 15:31
Публикации: 6359 / 1052
Длъжникът прехвърля апартаментите на цесионера. По парично вземане.
Цесионерът е платил на цедента. Това са тяхни отношения и нямят място в разсъжденията на колегата.
#12 | 07.06.2018, 16:12
Публикации: 96 / 6
Благодаря за оказаното съдействие от страна на delphine и irenabrili.
Моите уважения!

Отивам до НАП за становище и ще пиша какво са ми казали.
#13 | 07.06.2018, 17:05
Публикации: 10111 / 1736
ДДС при сделки за цесия - Лиляна Панева

от статията :
" Облагането на цесионната сделка с ДДС е обект на противоречиви становища "

" Следователно обектът на цесията следва да бъде ясно формулиран в договора и за да не породи облагаема доставка, трябва да представлява прехвърляне на търговско или друго вземане, а не изкупуване и събиране на дълг."

Интересен ще бъде отговорът на НАП.
#14 | 07.06.2018, 17:17
Публикации: 6359 / 1052
ДДС при сделки за цесия - Лиляна Панева


Интересен ще бъде отговорът на НАП.

Почти съм сигурна, че ще  е в подкрепа на начисялване на данък, но да видим поне от кого?
А иначе, има и данъчни адвокати...  :wink1: Те дават отговори, които са съобразени със съдебната практика и по тази причина са най-достоверен източник на информация кое е приложимо и кое не е.
Но ние масово си спестяваме парите за професионална консултация и после обявяваме как "неизбежно" трябва да платим 20 пъти повече.
#15 | 08.06.2018, 14:15
Публикации: 96 / 6
Получих отговор от НАП-
Да, категорично се начислява ДДС /изразено устно с някои придружаващи материали от подобни казуси/!
Фактура ще издаде фирмата собственик на актива.
#16 | 08.06.2018, 14:35
Публикации: 10111 / 1736
Получих отговор от НАП-
Да, категорично се начислява ДДС /изразено устно с някои придружаващи материали от подобни казуси/!
Фактура ще издаде фирмата собственик на актива.

Благодаря, че споделихте резултата от запитването. За мене темата беше много полезна и си направих полезни изводи . :smile1:
Само искам да направя един малък коментар. Всички писма, указания, мнения , цитирани по-горе в темата изразяваха становища , които касаеха двете страни на сключения договор за цесия. От тях стана ясно, че тези две страни са цедент и цесионер и единствено те имат взаимоотношения по повод възникналата цесия. При правилно дефиниране на предмета на цесията тя не поражда облагаема доставка .
ДДС при сделки за цесия - Лиляна Панева

от статията :
" Следователно обектът на цесията следва да бъде ясно формулиран в договора и за да не породи облагаема доставка, трябва да представлява прехвърляне на търговско или друго вземане, а не изкупуване и събиране на дълг."

Всъщност и питането и отговорът на НАП касаят длъжника, който изобщо не е страна по отношение на цесията.
В същата статия, която е цитирана по-горе, е подчертано, че  "Самият длъжник (незаплатилият своето парично задължение по договора, сключен между него и първоначалния кредитор) не е страна по договора за цесия. Той само бива уведомяван за неговото сключване, за да знае, че дължи изпълнение на нов (друг) кредитор (виж чл. 99, ал. 3 и 4 от ЗЗД)."

Така фактите сами по себе си не си противоречат. При определени условия цесията не поражда облагаема сделка между страните по договора за цесия, но длъжникът при издължаване на сумата не в пари, а в натура следва да начисли ДДС на актива, с който се издължава на цесионера.
#17 | 08.06.2018, 15:51
Публикации: 96 / 6
"Благодаря, че споделихте резултата от запитването. За мене темата беше много полезна и си направих полезни изводи . :smile1:"

За мен също беше много полезна!.....

 Винаги, когато има по-специфичен казус и след много четене, обсъждане и допитване се стигне до вярното решение е ...."Страхотно" :smile1:


#18 | 27.07.2018, 10:55
Публикации: 52 / 1
Моля за мение за мое решение по казус с цесия!
1. 2017 г. Дъщерно дружество (А) взема заем от майка си (Б) - 40 000лв. Сделката е оформена с договор за паричен заем и има договорена над пазарна лихва съответно.
2. май 2018г. Майката(Б) продава вземането си по заема на свързано ЮЛ (В).
3. Дъщерното дружество( А) следва да изплати на свързаното ЮЛ(В) 79000. Очаква се да се реализира приход при ЮЛ (В) от 39000лв.
4. май 2018г. Дъщерното дружество(А) е платило вземането (към майка си Б) си от 40000 по банкова сметка на Свързаното дружество (В).
5. юни 2018г. Дъщерното дужество (А) е платило 5000 на Свързаното лице (В). Т.е. при Свързаното лице (В) е реализиран е част от очаквания приход 39000, а именно 5000.
Прихода ми от 5000 смятам че не облагаем по ЗДДС, защото изтъргуваното вземане с реализирана печалба е възникнало по повод на необлагаема по ЗДДС сделка (дог. за паричен заем). Не пиша ф-ра по ЗДДС и не облагам с ДДС.
Смятате ли че прихода от 5000 е необлагаем по ЗДДС?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група