Назначаване на работа на постоянно пребиваващ чужденец

28.02.2012, 09:00 11418 17
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

28.02.2012, 09:00
Публикации: 28 / 2
Трябва да назнача на трудов договор лице със статут "постоянно пребиваващ в страната чужденец". Лицето е с ЕГН (българско), женено е за българин, центърът на жизнените му интереси отдавна е в България...... - не знам тези подробности от значение ли са, но ги упоменавам.
Въпроси:
1. Има ли някакви особености при сключването на трудов договор с това лице?
2. Осигуряването му като на български гражданин ли ще е?
3. Мога ли да му призная стаж (за начисляване на клас) ако ми представи преведени от лицензиран преводач документи за това?
#1 | 28.02.2012, 09:03
Публикации: 3167 / 246
 1.ДА
2.ДА
3.ЗАВИСИ ОТ ВПРЗ
#2 | 28.02.2012, 09:07
Публикации: 28 / 2
Благодаря за отговора, ама ..... моля за още малко доуточнения: какво е особеното при сключването на трудовия договор?
#3 | 28.02.2012, 09:20
Публикации: 3167 / 246
Нищо особено няма. Сключвате си го както на български гражданин.
#4 | 29.02.2012, 11:13
Публикации: 28 / 2
Извинявам се, но аз още малко с моята питанка:
Лицето си донесе документите. Тогава видях, че в Картата му за постоянно пребиващ в РБ чужденец, са вписани само името и фамилията. НЯМА ПРЕЗИМЕ!
Това проблем ли ще бъде при уведомяването в НАП и после при Д1
#5 | 29.02.2012, 19:19
Публикации: 6314 / 1026
Картата е издадена от МВР - значи просто чужденецът НЯМА презиме. Това не може да е пречка!? Попълвате си данните от документа за самоличност и това е...
#6 | 12.09.2014, 09:50
Публикации: 13 / 1
Здравейте,
Имам следният казус: трябва да назнача на трудов договор чужденец с разрешение за пребиваване с валидност до 19.09.2014. Лицето има сключен граждански брак с български гражданин и очаква в скоро време да вземе разрешение за постоянно пребиваване. Въпросът ми е има ли нещо по - съществено , което трябва да се предприеме при назначаване на служителя?
#7 | 12.09.2014, 10:12
Публикации: 3184 / 435
Не знам отговорът, но в случай, че изтече разрешението за пребиваване следете датата 19-ти, и какво трябва да правите след нея, ако няма ново разрешение. При тази несигурност аз бих изчакал получаването на постоянното пребиваване.
#8 | 23.05.2018, 11:33
Публикации: 24 / 0
Здравейте.Имам следния проблем: Пуснах уведомление за назначаване на трудов договор на чужденец , женен за българка.Върнаха ми отказ заради грешно ЕГН. ЕГН-то е 1003740829. Сега незнам как да назнача човека.
Има карта издадена от тук и пише вида разрешение е продължително пребиваващ.Прилича на лична карта.
Моля дайте съвет ,който има опит с подобен случай.Благодаря предварително.
#9 | 23.05.2018, 11:37
Публикации: 122 / 3
Здравейте.Имам следния проблем: Пуснах уведомление за назначаване на трудов договор на чужденец , женен за българка.Върнаха ми отказ заради грешно ЕГН. ЕГН-то е 1003740829. Сега незнам как да назнача човека.
Има карта издадена от тук и пише вида разрешение е продължително пребиваващ.Прилича на лична карта.
Моля дайте съвет ,който има опит с подобен случай.Благодаря предварително.


ЕГН или ЛНЧ е?
#10 | 23.05.2018, 12:06
Публикации: 242 / 23
Здравейте.Имам следния проблем: Пуснах уведомление за назначаване на трудов договор на чужденец , женен за българка.Върнаха ми отказ заради грешно ЕГН. ЕГН-то е 1003740829. Сега незнам как да назнача човека.
Има карта издадена от тук и пише вида разрешение е продължително пребиваващ.Прилича на лична карта.
Моля дайте съвет ,който има опит с подобен случай.Благодаря предварително.

Това е ЛНЧ, а не ЕГН. Трябва да имате чек за ЛНЧ + дата на раждане
#11 | 23.05.2018, 22:45
Публикации: 24 / 0
Да...днес отидох до НАП и от там ми казаха,че не е регистриран до сега .Пуснаха ми бланка, която да попълни и по местоживеене да се подаде в НАП.След което ще мога да пусна уведомлението по ел.път. :good:
#12 | 28.11.2018, 20:48
Публикации: 26 / 0
Здравейте! Лицето е руски гражданин със срок на пребиваване до м. април 2019 г. и е женен за български гражданин. Изисква ли се разрешението от Агенцията по заетоста за назначаване по трудов договор.
#13 | 28.11.2018, 21:46
Публикации: 6314 / 1026
Зависи дали е със статут на продължително пребиваващ или на постоянно пребиваващ.
Обикновено разрешението по брак дава право на постоянно пребиваване, независимо, че се подновява при всяка промяна на чуждестранния документ за самоличност на чежденеца. Чуждите граждани със статут на постоянно пребиваващи се третират като българските при назначаване по трудов договор.
#14 | 29.11.2018, 14:42
Публикации: 26 / 0
Лицето е със статут на продължително пребиваващ. Разговарях с Бюрото по труда и казаха, че не е нужно да се регистрира при тях и спокойно може да се назначи по трудов договор.Тъй като лицето е руски гражднин, здравно осигуряване не трябва да му се начислява. Правилно ли мисля!
#15 | 29.11.2018, 16:58
Публикации: 10 / 3
Назначава се със срочен трудов договор, като срока е до датата на разрешението за пребиваване. Освен това се подава декларация в бюрото по труда, уведомление в Инспекция по труда и трябва да се съхранява нотариално заверено копие на разрешението за пребиваване. После пак се назвачава с новото разрешение за пребиваване. Това са особеностите.

ЗТМТМ
Чл. 9. (1) Не се изисква разрешение по чл. 7, ал. 3 за работници - граждани на трети държави:
1. посочени в чл. 88 от Кодекса на търговското корабоплаване;
2. с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България и членовете на техните семейства;
3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците и членовете на техните семейства;
4. за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;
5. които са членове на семейство на български граждани;
6. които са членове на семейство на гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно движение;
7. които са акредитирани като членове на чуждестранни дипломатически, консулски и търговски представителства, както и на представителства на международни организации в Република България;
8. официално акредитирани в Република България кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване;
9. ползващи се с правата по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците;
10. търсещи убежище или международна закрила - за трудова дейност, организирана в центровете на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;
11. ползващи се с правата по чл. 44а, ал. 4 от Закона за чужденците в Република България - до осъществяване на експулсирането;
12. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) ползващи се с правата по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) Заетостта на членовете на семейства по ал. 1, т. 2, 5 и 6, както и на лицата по ал. 1, т. 9, 11 и 12 се декларира по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) В 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на гражданина на трета държава работодателят уведомява писмено за това Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
(2) При наемане на работа или при приемане на работник - гражданин на трета държава, работодателят изисква от него да представи валиден документ за пребиваване, нотариално заверено копие от който съхранява за срока на наемането или приемането.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) Условията по ал. 1 и 2 се изпълняват и по отношение на командированите или изпратените работници и служители от трети държави от местното лице, което ги е приело.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение на работника - гражданин на трета държава, или на командироването или изпращането в рамките на предоставяне на услуги, работодателят или местното лице, приело работника, уведомява писмено Агенцията по заетостта в тридневен срок от датата на прекратяване на заетостта.

Правилник за прилагане на ЗТМТМ
Раздел VIII.
Деклариране на заетост на граждани от трети държави
Чл. 36. (1) За деклариране на заетостта на членовете на семейства по чл. 9, ал. 1, т. 2, 5 и 6 ЗТМТМ работодателят подава в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на работника - гражданин на трета държава:
1. декларация в два екземпляра по образец съгласно приложение № 7;
2. копие от валиден документ за пребиваване на гражданина на трета държава;
3. заверено от работодателя копие на трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и съобразен с крайния срок на разрешеното пребиваване на работника - гражданин на трета държава.
(2) За деклариране на заетостта на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 9 ЗТМТМ освен документите по ал. 1 работодателят подава и служебна бележка, издадена от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, за наличие на обстоятелства по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците.
(3) За деклариране на заетостта на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 11 ЗТМТМ освен документите по ал. 1 работодателят подава и служебна бележка от органите за административен контрол на чужденците за наличие на обстоятелства по чл. 44а, ал. 4 от Закона за чужденците в Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) За деклариране на заетостта на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 12 от ЗТМТМ освен документите по ал. 1 работодателят подава и копие на акта по чл. 27 от Закона за борба с трафика на хора.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) Документите по ал. 1 - 4 се подават в 7-дневен срок от началото на заетостта.
#16 | 29.11.2018, 17:01
Публикации: 10 / 3
И да, не се дължи здравна осигуровка. Всички останали се дължат. Предполагам лицето се е регистрирало в НАП?
В бюрото по труда на мен ми искат и копие от личната карта на съпруг/а и копие от легализирания превод на свидетелството за брак.
Всичко това докато получи разрешение за постоянно пребиваване.
#17 | 29.11.2018, 23:31
Публикации: 26 / 0
Благодаря Ви! Вече се реистрира в НАП. Остава да подадем ддекларациите.
 
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове