Декларация за предприятие неизвършващо дейност

22.02.2019, 16:22 7839 37
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#20 | 22.02.2019, 16:22
Публикации: 6311 / 1021
Да добавя и аз малко цвят в червено :smile1:
Изборът на всеки е според уменията за "четене на текст с разбиране" :wink1:
http://www.minfin.bg/bg/171
Раздел "Корпоративен данък и счетоводство "
 Разяснение по прилагането на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството


На страницата на МФ е публикувано Разяснение на МФ по въпроса за Публичността на ГФО. Разяснението е от 2017 г. мисля и го прикачвам цялото по-долу. Тука ще постна само една извадка от него :

"2. ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО НЕ ПУБЛИКУВАТ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г.
Съгласно измененията на чл. 38, ал. 9 от ЗСч (обн. ДВ, бр. 92 от 2017 г.) предприятията, които не публикуват годишни финансови отчети за 2017 г. са:
 еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит (тези от тях, които не са осъществявали дейност през отчетния период, не декларират това обстоятелство с декларация в Търговския регистър)
 
"
#21 | 22.02.2019, 16:33
Публикации: 9413 / 1603
Неслучайно упоменах годината, когато е публикувано това Разяснение . Нека всеки да приложи  "уменията за "четене на текст с разбиране" ".

Един малко риторичен въпрос да задам :
Да не би като публикува НАП / или друго ведомство / едно разяснение да не го цитираме години напред ? И до ден днешен постваме Разяснения на Мургина и се позоваваме на тях. Да не би да са били валидни само за годината, когато ги е писала ?
Да не би да чакаме да излезе Разяснение по години ?

#22 | 22.02.2019, 16:50
Публикации: 66 / 0
      Използвам темата за да ви попитам и аз нещо колеги! Въпросът ми е обсъждан многократно,но искам още мнения от вас.
ЕТ е прекъснало дейноста си от 2007г. От тогава до 2017 г. вкл. е подавало декларации за неактивност в НСИ. През 2018г. плаща стари задължения за данък МПС-295лв. и лихви за просрочие-240 лв. Мога ли при това условие пак да подам декларация за неактивност или трябва да попълвам отчет и ГДД по чл.50. Това  за мен не е дейност,но какво ще ме посъветвате и вие?
Благодаря!
#23 | 22.02.2019, 17:06
Публикации: 4 / 0
НЯМА НУЖДА ОТ ОТЧЕТ И ГДД ПО ЧЛ.50
#24 | 22.02.2019, 17:06
Публикации: 4 / 0
няма нужда от отчет  и гдд
#25 | 22.02.2019, 17:19
Публикации: 6311 / 1021
Неслучайно упоменах годината, когато е публикувано това Разяснение . Нека всеки да приложи  "уменията за "четене на текст с разбиране" ".

Един малко риторичен въпрос да задам :
Да не би като публикува НАП / или друго ведомство / едно разяснение да не го цитираме години напред ? И до ден днешен постваме Разяснения на Мургина и се позоваваме на тях. Да не би да са били валидни само за годината, когато ги е писала ?
Да не би да чакаме да излезе Разяснение по години ?
Мисля, че е коректно, лидерът във форума да внимава когато публикува стари тълкувания, защото е подвеждащо на база висок кредит на доверие у потребителите.
Има валидни стари тълкувания, защото не са променяни законови текстове, за които се отнасят. В случая, текстът е нов:

(9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат;

б) от лицата по ал. 1, т. 3 - чрез икономическо издание или чрез интернет.

Моля да бъда извинена, ако съм засегнала някого с неуместно чувство за хумор. Няма да се повтори.
#26 | 22.02.2019, 17:26
Публикации: 9413 / 1603
Мисля, че е коректно, лидерът във форума да внимава когато публикува стари тълкувания, защото е подвеждащо на база висок кредит на доверие у потребителите.

Ирена, нека да уважаваме повече интелигентността на потребителите, които четат, но и мислят. И моля не занимавай аудиторията с личните си усещания и преживявания на тема лидерство. Тука всички сме анонимни и се стараем да сме доброжелателни. Които го могат.
#27 | 22.02.2019, 17:35
Публикации: 66 / 0
Ще се включат ли и други колеги по зададениа от мен по горе въпрос?
#28 | 22.02.2019, 17:39
Публикации: 9413 / 1603
Ще се включат ли и други колеги по зададениа от мен по горе въпрос?

На практика плащате задължения и това не е упражняване на дейност. Смятам, че следва да подадете Декларация за неактивност.
#29 | 22.02.2019, 20:57
Публикации: 256 / 28
Според мен точките от ал.9 са изключващи действието на алинеи от 1 до 8 и  не носят задължителен характер. Те дават правото да не публикуваш отчет в ТР и не вменяват задължение за това.

Моля някой ако  има текста на ал. 9 от миналата година да го постне тук та да видим каква точно е промяната от тази година и да направим съпоставка.
#30 | 23.02.2019, 10:12
Публикации: 6311 / 1021
Предишен текст:
(9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл.12, ал.1, т.1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат

Нов текст:
(9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат;
б) от лицата по ал. 1, т. 3 - чрез икономическо издание или чрез интернет.

Лица по ал. 1, т. 1 и 2 :
Чл.38. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания
финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на
съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:
1. всички търговци по смисъла на Търговския закон- чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) юридическите лица с нестопанска
цел със статут в обществена полза - чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година;
#31 | 23.02.2019, 17:36
Публикации: 256 / 28
       Няколко пъти  прочетох двата текста, но не виждам разлика в частта за ЕТ.

       Промените касаят не толкова въвеждане на нови правила, а изправяне на грешки и несъответствия в няколко закона /колко познато, а после защо всички не спазват законите/.
Измененията на чл.38 ал.9 от  ЗС е свързано с изменението и на ал.1 т.2, а именно отнасящи се за юридическите лица с нестопанска цел, които не са търговци и  преди изменението им се вменяваше задължение да публикуват декларацията за неактивност  в Търговския регистър.
Задължението за подаване на декларация, когато не е извършвана дейност през финансовата година, се отнасяше до всички предприятия независимо от тяхната правна форма(с изключение на бюджетните предприятия и едноличните търговци, чиито отчети не подлежат на независим финансов одит). По смисъла на Закона за счетоводството това са не само търговците, но и юридическите лица, които не са търговци – например, тези с нестопанска цел, както и дружества, които нямат качеството на юридическо лице и подлежат единствено на регистрация по Закона за регистър Булстат. Такива са консорциумите, дружествата по Закона за задълженията и договорите, осигурителните каси и др.

Ето една статия за възникналия още миналата година правен проблем,  който вече е отстранен с новите промени и по никакъв начин не е свързан с ЕТ-тата без дейност: http://old.segabg.com/article.php?id=899281

Така че оставам на първоначалното си твърдение – ЕТ без дейност, които не подлежат на независим финансов одит не публикуват декларация в ТР.
#32 | 28.02.2019, 15:34
Публикации: 1 / 0
Здравейте! Използвам темата да попитам за нещо, което многократно е обсъждано. Доста четох и съвсем се обърках. ЕООД /фризьорски салон/ без работници, само собственичката, която през цялата 2018 г. е била в майчиство. За 2018 г. няма никакви приходи. Разходите, които фирмата има е таксата за обявяване на ГФО в ТР и едни 100 лв за счетоводител за подписване на ГФО. В такъв случай какво и къде трябва да се подаде? В НСИ - декларация за неактивност или декларация за дейност с приходи и разходи под 500 лв? В НАП - трябва ли да се подава ГДД или не и в Търговския регистър декларация за липса на дейност ли да подам или нулев ГФО?
Благодаря Ви!
#33 | 28.02.2019, 17:23
Публикации: 95 / 11
Здравейте,  в НАП нищо не подавате за търговския регистър декларация за неактивност.
#34 | 01.03.2019, 22:44
Публикации: 292 / 13
Здравейте! Използвам темата да попитам за нещо, което многократно е обсъждано. Доста четох и съвсем се обърках. ЕООД /фризьорски салон/ без работници, само собственичката, която през цялата 2018 г. е била в майчиство. За 2018 г. няма никакви приходи. Разходите, които фирмата има е таксата за обявяване на ГФО в ТР и едни 100 лв за счетоводител за подписване на ГФО. В такъв случай какво и къде трябва да се подаде? В НСИ - декларация за неактивност или декларация за дейност с приходи и разходи под 500 лв? В НАП - трябва ли да се подава ГДД или не и в Търговския регистър декларация за липса на дейност ли да подам или нулев ГФО?
Благодаря Ви!
В ТР - неактивност, в НСИ - неактивност (то не че 500 лева са нещо в НСИ, понеже реално са 0.5). Още нещо нали в ТР такса не се дължи уж.
#35 | 20.03.2019, 12:03
Публикации: 145 / 5
Здравейте, в ТР кой образец подавате за фирми не осъществявали дейност Г2 или Г3?
#36 | 20.03.2019, 12:36
Публикации: 6999 / 1032
Г3
#37 | 20.03.2019, 13:42
Публикации: 145 / 5
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове