ЮЛНЦ - Обща характеристика

21.11.2011, 16:08 7715 0
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

21.11.2011, 16:08
Публикации: 273 / 61
 :hi:
Преди да попитате прочетете закованите теми:

Юридически лица с нестопанска цел
Обща характеристика

Юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или частна полза. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях.

Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, след вписването си подлежат на вписване в нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието. Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Предметът на стопанска дейност се определя в устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска цел. Извършването от юридическите лица с нестопанска цел на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Юридическите лица с нестопанска цел не разпределят печалба.

Учредители на юридическо лице с нестопанска цел могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица. Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице.

Устройството на юридическите лица с нестопанска цел се определя от този закон и учредителния акт или устава.

Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е учредено;
2. с решение на върховния си орган;
3. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.

При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището на лицето с нестопанска цел.

Сдружения

Сдруженията са корпоративни юридически лица. Съгласно чл.44, ал.1 КРБ гражданите могат свободно да се сдружават.
За образуване на сдружение е необходимо на учредително събрание да се приемат три решения: а) за образуване на сдружението; б) за приемане на устава му; в) за избор на управителен съвет. Сдружението се учредява от три или повече лица, които са обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица. Учредителите примат устав, който трябва стриктно да съблюдава изискванията на Чл.20 от ЗЮЛНЦ.

Върховен орган на сдружението е общото събрание. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението, освен ако в устава е предвидено друго. Управителен орган на сдружението е управителният съвет, който се състои най-малко от три лица - членове на сдружението. Юридическите лица, които са членове на сдружението, могат да посочат за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години.

Фондации

Фондацията е некорпоративно юридическо лице, което е създадено с имущество предоставено с акт на дарение или завещание за постигане на определена нестопанска цел. Следователно за фондацията като юридическо лице основно значение има нейното материално съдържание (субстрат). Фондация се образува по нормативната система.
Изключение правят фондациите с религиозна цел, за които се прилага разрешително-нормативната система. Фондацията се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. За учредяване на фондация приживе е необходимо актът да бъде с нотариално заверени подписи. Когато се прехвърлят вещни права върху недвижим имот, учредителният акт се вписва от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота. Имуществото, предоставено с учредителния акт, се счита за имущество на фондацията при нейното възникване от датата на извършване на учредителния акт приживе или на откриване на наследството по случай смърт.

Учредителят има право да отмени учредителния акт до възникване на фондацията, като това право не преминава върху наследниците. В учредителният акт се посочва: наименованието, седалището, целите, видът на дейност, предоставеното имущество, органите на фондацията, клоновете, правилата относно правомощията на органите, правилата относно начина на представляване, срокът, за който е учредена фондацията.

Фондацията има управителен орган, който може да бъде едноличен или колективен. Когато учредителният акт предвижда повече от един орган, правилата за общото събрание и управителния съвет на сдружението се прилагат съответно и за другите органи.

Нормативната уредба на юридическите лица с нестопанска цел за обществено-полезна дейност е в глава 3-та на ЗЮЛНЦ и в Правилника за устройството и дейността на Централния регистър при Министерството на правосъдието (ДВ бр.4/12.01.2001 г.).
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове