Глоби по ЗДДС

21.09.2019, 18:04 1245 6
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

21.09.2019, 18:04
Публикации: 4 / 0
Здравейте! физичеко лице, което работи с google adsense всеки месец в продължение на 12 месеца получава плащане от google. Тъй като Гугъл в Европа е ирландска компания лицето трябва да се регистрира по ДДС по чл. 97а и след това всеки месец да подава VIES декларации по чл. 125. ал.2.

Глобата за не подадена VIES декларация е от 500 до 10 000лв. (цитирам по долу, членовете)

И тук идва въпросът ако лицетето не се е регистрирало и 12 месеца е получавало плащане.
Само глоба за не регистрация по ДДС ли дължи или може да бъде заробен до живот като му сложат 12х10 000лв?

Ето какво пише в закона?

Чл. 179. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишен текст на чл. 179, изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл. 125, ал. 1, декларацията по чл. 125, ал. 2, отчетните регистри по чл. 124 или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.[/quote]

И тук идва въпроса, като лицето не е регистрирано по ДДС може ли да бъде длъжно да подава декларации по чл.125?

Като отидем до чл. 124 и чл.125 се говори само за регистрирани лица :
Деклариране на данъка
Чл. 125. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл. 159б.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период.

От мойте разбирания лицето не би следвало да е глобено ако няма регистрация, но вчера в сайта tita.bg (ако това изглежда реклама моля модераторите да премахнат линка)
https://www.tita.bg/page/77
чета:
Неподаване или неспазване на предвидените срокове от всяко лице, включително и нерегистрирано, длъжно да подаде:
- справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС за съответния данъчен период;
- VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от ЗДДС;...

Та въпросът ми е от къде правят този извод и дали са прави или аз греша?
Отделих доста време за четене и всичките сайтове, където четох пишат главно, че при не регистрация по ДДС се дължи глоба по чл.178 и след това дължимия данък по чл.180 никой нищо не споменава за глоб по чл.179.

Тази подробност е от особена важност за лицето, което получава приходи от google adsense. Една последвала глоба за не регистрация не би била фатална, но ако лицето може да бъде глобено за неподаване на VIES декларации, същото би следвало да спре да получава приходите от google, за да може да спи спокойно.

Какво е вашето мнение по въпроса? Благодаря предварително!
#1 | 25.09.2019, 02:49
Публикации: 4 / 0
Ето още едно интересно нещо:

Регистрация по инициатива на органа по приходите
Чл. 102. (1) Когато орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице.
(2) В акта по ал. 1 се посочват основанието и датата, на която е възникнало задължението за регистрация.

Дата на регистрация
Чл. 103. (1) За дата на регистрация по този закон се смята датата на връчването на акта за регистрация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Това означва, че ако лицето бъде глобено на 25/09/2019 ще бъде регистрирано на 25/09/2019 с акт за регистрация. След като лицето е регистрирано на 25/09/2019 няма как да подаде декларации за 5-ти месец 2019-та например, нали ?
#2 | 25.09.2019, 09:39
Публикации: 9001 / 1514
Съдебна практика


Вижте това Решение по наказателно дело - има аналогично звучене с Вашето питане. Често отговорите на някои въпроси не кореспондират с логика или уеднаквена данъчна практика.

Лично моето мнение е, че не, не следва да бъдете глобени за неподадени ВИЕС декларации, но никак не е излишно да имате готовност и от друго решение по въпроса от страна на проверяващите. Ако разширим малко разсъжденията, то и ответната страна е трябвало да направи Протоколи по чл.117 / в общия случай / , но откъде пък тя да знае, че Вие ще се регистрирате в едно бъдеще време и сте пропуснали срока...въобще дълга работа.
#3 | 25.09.2019, 14:16
Публикации: 4 / 0
Съдебна практика


Вижте това Решение по наказателно дело - има аналогично звучене с Вашето питане. Често отговорите на някои въпроси не кореспондират с логика или уеднаквена данъчна практика.

Лично моето мнение е, че не, не следва да бъдете глобени за неподадени ВИЕС декларации, но никак не е излишно да имате готовност и от друго решение по въпроса от страна на проверяващите. Ако разширим малко разсъжденията, то и ответната страна е трябвало да направи Протоколи по чл.117 / в общия случай / , но откъде пък тя да знае, че Вие ще се регистрирате в едно бъдеще време и сте пропуснали срока...въобще дълга работа.


 Благодаря за вашият отговор!  В това съдебно дело даже става дума за прехвърляне на дружествно и НАП имат право да регистрират с занна дата като се позовават на чл.132, в нашия случай регистрацията не може да бъде извършена със задна дата. И този цитат от Съдебната практика отговаря на въпроса:

В случая жалбоподателят е бил регистриран по ЗДДС с акт за регистрация по ЗДДС № 150421000022540 от 13.12.2012 год., връчен му на 15.12.2012 год., т.е. към процесния данъчен период, жалбоподателят не е бил регистрирано по ЗДДС лице, поради което отговорността му по чл.179 във връзка с чл.125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС за данъчния период м. май- ноември 2012 год. не може да бъде ангажирана на легитимно основание.
            Вярно е, че регистрацията на жалбоподателя по ЗДДС е била извършена на основание чл.132, ал.1, във връзка с чл.10, ал.1 от ЗДДС – жалбоподателят е новоучредено търговско дружество, чийто капитал е бил образуван чрез внесена непарична вноска от регистрирано по ЗДДС лице – ЕТ „ Георги-65-Красимир Г.”, поради което съгласно чл.132, ал.3 от ЗДДС за дата на регистрацията му по ЗДДС следва да се приеме датата на вписване на обстоятелството по чл.10 от ЗДДС в търговския регистър, т.е. 07.05.2012 год. според приетите писмени доказателства по делото. Разпоредбата на чл.132, ал.3 от ЗДДС обаче, с която се придава обратно действие на датата на регистрацията по ЗДДС, има отношение към определянето на данъчните задължения на регистрираното лице към един изминал вече период с цел защита на държавните интереси, да не бъде ощетен републиканския бюджет на държавата от неизпълнението на задължението на лицето по чл.132, ал.2 от ЗДДС, обуславящо от своя страна санкционирането му по чл.178 от ЗДДС, но не би могла да доведе до ангажиране на отговорността на жалбоподателя по чл.179, във връзка с чл.125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС със задна дата – за период, към който той не е бил регистриран по ЗДДС, понеже от една страна регистрацията по ЗДДС е формален акт, а от друга страна – санкционните разпоредби, каквато е и разпоредбата на чл.179 от ЗДДС, не могат да бъдат тълкувани разширително и прилагани с ретроактивно действие.


Интересно ми е нещо друго, гледам че в наказателното дело НАП са се заяли и са сложоли тези 14 броя глоби, но ми е интересно като са решили да се заяждат защо не са сложили 14х5000 например, а само 14х500?  Може би защото това е 1-во нарушение и би следвало да е минимума, но ако са повече от една глоба както в случая 14 всичките ли се броят за 1-во нарушение или от 2-рата вече не се броят за 1-во. 

Навсякъде в закона при глобите пише при 1-во нарушение от до при повторно от до като от до-то при второто обикновенно е двоен размер. Това е също интерезен казус.
#4 | 25.09.2019, 17:42
Публикации: 148 / 38
Здравейте,

Аз също мисля, че не могат да Ви накажат за не подаване на декларация, когато не сте били регистрирано лице. Но, ако имате сделки през периода и е трябвало да начислите ДДС - ще Ви го начислят според закона.

Колкото до "повторно нарушение има дефиниция в закона:
35. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

Ако Вие не сте били наказвани до момента за подобно нарушение - то се смята за първо. Интересен би бил въпросът, ако напишат 12 АУАН-а, как биха издали наказателните постановления след това. Мисля, че доколкото към момента на установяване на нарушението не сте наказвани - няма условия за "повторно" нарушение, дори да издадат 12 наказателни постановления.

Приятна вечер.
#5 | 26.09.2019, 13:39
Публикации: 4 / 0
Здравейте,

Аз също мисля, че не могат да Ви накажат за не подаване на декларация, когато не сте били регистрирано лице. Но, ако имате сделки през периода и е трябвало да начислите ДДС - ще Ви го начислят според закона.

Колкото до "повторно нарушение има дефиниция в закона:
35. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

Ако Вие не сте били наказвани до момента за подобно нарушение - то се смята за първо. Интересен би бил въпросът, ако напишат 12 АУАН-а, как биха издали наказателните постановления след това. Мисля, че доколкото към момента на установяване на нарушението не сте наказвани - няма условия за "повторно" нарушение, дори да издадат 12 наказателни постановления.

Приятна вечер.

Става дума, за блог където са сложени реклами на гугъл и гугъл плаща за всеки клик т.е извършва се услуга на гугъл и те си плащат ДДС-то в Ирландия. Няма нужда от притеснение за глоби по ДДС, само тези прословути VIES декларации, които вече уточнихме, че не са проблем :).

Става дума за малки суми не повече от 100 лв. на месец, за младеж студент. Случайно попаднах на информация, че човек трябва да се регистрита по ДДС и се радвам, че отделих време за четене на закони и писане при вас. Най-малкото от обща култура, тъй като това, което уча е далеч от счетоводство и право.

Последно питане: четох, че данъчните глоби имат давност 2 Години, ако приемем, че са минали 30 месеца от първия път, когато е трябвало да се регистрирам да кажем Септември 2018 и през Януари 2021 решат да ме глобят дали имат основание за това? Те могат да кажат, че всеки месец има основание за регистрация да речем Юни 2020, но реално аз би следвало да съм подал заявлението за регистрация Септември 2018, та ако ме глобят и пишат Юни 2020 например, дали имам правното основание да кажа, че акта е невалиден и трябва да е Септември 2018?

Благодаря на всички включили се в темата и желая всичко най-добро!
#6 | 26.09.2019, 15:53
Публикации: 6290 / 1013
Здравейте,
Похвално е, че имате разностранни интереси и четете законите.
Мисля, че за да решат да Ви глобят, трябва първо да решат да Ви проверят. При сумите, които цитирате в съчетание с факта, че няма изтичане на ДДС и то се плаща в Ирландия и без да има подадена VIES, не виждам причина да се появите в полезрението на контролните органи. :smile1:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове