Нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността

07.05.2020, 15:44 7220 30
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

07.05.2020, 15:44
Публикации: 72 / 2
Във връзка с Нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността - за подаване в Агенцията по вписванията:
Искам да питам: микропредпиятията подават съкратен Баланс + съкратен ОПР + Декларация по чл.62а, ал.2, т.2 /т.е. отпада протокола от общото събрание/
Така ли е? Пропускам ли нещо?
Благодаря предварително!
#1 | 07.05.2020, 16:46
Публикации: 527 / 27
Във връзка с Нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността - за подаване в Агенцията по вписванията:
Искам да питам: микропредпиятията подават съкратен Баланс + съкратен ОПР + Декларация по чл.62а, ал.2, т.2 /т.е. отпада протокола от общото събрание/
Така ли е? Пропускам ли нещо?
Благодаря предварително!
Не се подава декларация по чл.62, ал.2, т.2. Достатъчно е да има такава по чл.13, ал.4 от Закона за търговския регистър. Да не забравите и документа за платената държавна такса.
#2 | 07.05.2020, 17:30
Публикации: 9666 / 1649
Във връзка с Нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността - за подаване в Агенцията по вписванията:
Искам да питам: микропредпиятията подават съкратен Баланс + съкратен ОПР + Декларация по чл.62а, ал.2, т.2 /т.е. отпада протокола от общото събрание/
Така ли е? Пропускам ли нещо?

Всичко е точно така. Протокол от ОС или Решение на ЕСК вече не се изисква . Подава се ГФО според вида на предприятието, въпросната декларация чл.62а ал.2 т.2 , подава се и декларацията по чл.13 ал.4 или 5 в зависимост от обстоятелствата. Промените са в сила от март / не помня точно датата / .

тука за повече информация
#3 | 07.05.2020, 18:16
Публикации: 527 / 27
Подава се ГФО според вида на предприятието, въпросната декларация чл.62а ал.2 т.2 , подава се и декларацията по чл.13 ал.4 или 5 в зависимост от обстоятелствата. Промените са в сила от март / не помня точно датата /.
Само дето информацията ти е стара, и подобна декл. по чл.62, ал.2, т.2 не се подава от края на април.
#4 | 07.05.2020, 19:38
Публикации: 9666 / 1649
Само дето информацията ти е стара, и подобна декл. по чл.62, ал.2, т.2 не се подава от края на април.

от линка :
" Обстоятелството, че ГФО са приети от съответния компетентен орган,  се доказва с представяне на декларация по образец (декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба N1 от 14 февруари 2007) от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.
Промените влизат в сила от 14.03.2020 г.,
с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел."

Колко да ми е стара информацията ?

Сега го чета :
" Според новите текстове, обстоятелството, че ГФО е приет от съответния компетентен орган, се доказва само с  декларация по чл.13, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ ."

#5 | 07.05.2020, 19:57
Публикации: 9666 / 1649
Това направо е ненормална работа. Като си подавах ГФО-тата точно беше излязла промяната за подаване на декларацията по чл.62. Добавих я. Подала съм ги вече и не съм гледала повече.
То докато се родило и остаряло - "живяло" един месец... Просто нямам думи.
#6 | 07.05.2020, 20:22
Публикации: 304 / 40
Дано и служителите в ТР, които ще обработват ГФО  са разбрали новостта и да не търсят декларацията по чл.62.
#7 | 07.05.2020, 20:27
Публикации: 527 / 27
ДВ, бр.38, от 2020 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. За производствата по обявяване на заявени пред търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността, които не са приключили до влизането в сила на този закон, обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото
събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява
само с декларацията по чл. 13, ал. 4.


Закон за търговския регистър
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на § 5 и 10, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
#8 | 07.05.2020, 21:00
Публикации: 7243 / 1082
Много благодаря на Делфинчето и Николай че ни запознават с ежедневните промени в изискванията на ТР за оповестяването на ГФО.
Аз платих таксата преди месец. Подготвих протокол от ОС, но нещо се замотах и не подадох ГФО. Преди Гергьовден попълних декларацията по чл.62, сканирах всичко и се канех тези дни да подавам. Сега трябва всичко отново.....
Е, поне не си изгърмях патроните благодарение на вас.
#9 | 08.05.2020, 14:30
Публикации: 72 / 2
И аз много благодаря!
Значи окончателно остава:
Микропредпиятията подават: съкратен Баланс + съкратен ОПР + Декларация по чл.13 ал. 4 + платена такса
Така ли е последно, че и аз се обърках :)
#10 | 08.05.2020, 15:34
Публикации: 9666 / 1649
Микропредпиятията подават: съкратен Баланс + съкратен ОПР + Декларация по чл.13 ал. 4 + платена такса

След актуалния прочит на последните промени - да.
Само да добавя, че можете да изберете да не подавате ОПР. Основанието е чл.38 ал.4 и във връзка с § 3 от ДР на ЗСч.
#11 | 09.05.2020, 07:46
Публикации: 10 / 2
https://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/normativni-promeni-namat-adminia-te/

Прочете внимателно съобщението в Агенция по вписванията. Според мен Декларацията по чл.62а, въобще не отпада при подаване на ГФО, а просто служителите които "одобряват" вписването на отчетите подадени до 24.04.2020г, от приложените документи при заявяването ще разглеждат само Декларацията по чл.13 ал.4 . Обработвайки по-малко документи се надяват да компенсират няколко годишното забавяне за мудната си работа.
#12 | 09.05.2020, 07:49
Публикации: 10 / 2
Към ЗАЯВЛЕНИЕ Г2 се прилагат:

1.   подлежащият на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис;
2.   декларация от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността; декларацията е по образец Приложение № 3 към чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредбата и важи за предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3 /микропредприятия, малки и средни предприятия/ и чл. 20 от Закона за счетоводството;
3.   документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на големите предприятия по чл. 19, ал. 1, т. 4 и предприятия от обществен интерес, съгласно § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

Предвид промените в Наредбата, управляващият орган на големите предприятия и на предприятията от обществен интерес изготвя документ относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, а всички останали предприятия изготвят Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредбата.

Наред с документите, посочени по-горе в текста, към ЗАЯВЛЕНИЕ Г2 се прилагат и:
•   Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
•   Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ;
•   Документ за внесена държавна такса;
•   Адвокатско пълномощно.
#13 | 09.05.2020, 08:21
Публикации: 9666 / 1649
Прочете внимателно съобщението в Агенция по вписванията. Според мен Декларацията по чл.62а, въобще не отпада при подаване на ГФО, а просто служителите които "одобряват" вписването на отчетите подадени до 24.04.2020г, от приложените документи при заявяването ще разглеждат само Декларацията по чл.13 ал.4 .

Здравейте ,
написаното от Вас е повод за размисъл. Честно казано в мене остана едно леко съмнение за отпадането на декларацията по чл.62 и то беше породено от факта, че ако тя отпадаше напълно и от 24.04.2020 вече не се изисква нямаше да стои в съобщението на страницата на ТР. Това наистина ме озадачи, защото при отпадането и биха написали, че се изисква единствено другата декларация.
Не ми се изяснява обаче и логиката на написаното от Вас по-горе . Аз например съм подала до 24.04.2020 всички ГФО и то с подаване на декларация по чл.62 . В такъв случай , ако предположението Ви е вярно защо след като съм подала Декларацията по чл.62 ще разглеждат само тази по чл.13 ? Всъщност може би този срок 24.04.2020 е някакъв предел за тези, които не са подали декларацията по чл.62 с цел по-бързо обработване да им бъдат евентуално приети отчетите.
Говорих с адвокат към една фирма, който ще им подава отчетите тепърва и той ми отговори, че ще приложи декларацията по чл.62. .

Много благодаря за мнението, с което се включихте !  Всеки да прецени как да постъпи .

Хубав почивен ден ! :smile1:
#14 | 09.05.2020, 08:50
Публикации: 9666 / 1649
Разгледах Държавен вестник брой 38, с който се въвеждат и някои промени . Чета следното :
Скрит текст :
Това предполагам е в подкрепа на факта, че Декларацията по чл.62 е актуална, но до влизане в сила на ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ще бъде достатъчно подаването на другата декларация по чл.13 . Така ще се обхванат подадените и все още необработени ГФО след 14.03.2020 , за които не е подадена Декларация чл.62.

Ако има други мнения за или против моля, споделете.
Благодаря още веднъж на zippppo . :smile1:#15 | 09.05.2020, 08:53
Публикации: 10 / 2
Според мен ще разглеждат само Декларацията по чл.13, защото ще сложат под общ знаменател подадените ГФО-та за 2019 и необработените от предходните годините, където липсваше въпросната Декларация по чл.62а.
#16 | 09.05.2020, 08:54
Публикации: 9666 / 1649
Да.Точно така - някак трябва да се навакса забавянето на обработките. Това обезсмисляше идеята за публикуването на ГФО . Сега гледам върви надпис, че при публикуване на документи с ЕИК в ТР същите няма да се изискват вече от други институции. Така и трябваше да е и до сега, но...знаем какво ставаше.
#17 | 11.05.2020, 07:52
Публикации: 81 / 3
Какво значи това?От кого няма да се изискват?
#18 | 11.05.2020, 08:30
Публикации: 9666 / 1649
Какво значи това?От кого няма да се изискват?
ТР
"ВНИМАНИЕ!!! Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър."
#19 | 11.05.2020, 08:42
Публикации: 79 / 12
Този надпис тече от много време. Лично аз съм се възползвал от това правило още през 2014, когато един клиент ми искаше справка за актуалното състояние.
Мофе би преди беше по-късичък, но със същия смисъл
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове