Издаване на сторно бележка след 01.01.2021 г.на касов апарат

10.06.2021, 16:24 288 6
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

10.06.2021, 16:24
Публикации: 67 / 1
Здравейте колеги,

Въпроса ми е следния: Издава ли се сторно бележка от касов апарат по новите правила по -късно от 7 дни от покупката? По -точно ал.4.
Питането ми е по повод на това, че днес в един магазин касовия апарат не е могъл да генерира сторно бележка защото върнатата стока е закупена преди 2 месеца.

От фирмата, която го поддържа ми казаха, че срока за издаване на сторно бележка е 7 дни. За повече подробности да питам в счетоводството. От НАП - да прочета наредбата - чл.31. По тази причина и качвам чл. 31. Тук не видях такова ограничение...?

Бележка : фирмата не прилага СУПТО.

Според наредба 18, по точно чл. 31/цитирам го/:
Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, се документира чрез издаване на документ от ФУ или ИАСУТД.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Сторно документът съдържа най-малко посочените в чл. 26, ал. 1, т. 1 - 11 реквизити, както и номер, дата и час на издаване на фискалния/системния бон, по повод на който се издава сторно документът, причината за сторно операцията и надпис "СТОРНО". Когато сторно документът се издава от ФУ, съдържа и индивидуалния номер на фискалната памет от фискалния бон, по който се извършва сторно операцията, а когато се издава от ИАСУТД, съдържа индивидуален номер на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията. Когато лицето ползва софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, в сторно документа се отразява и уникалният номер на продажбата, по която се извършва сторно операцията.
(2а) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При документиране на сторно операция, във връзка с която е издадено кредитно известие, в което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, в сторно документа се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на кредитното известие. Предходното изречение не се прилага в случаите на чл. 27, ал. 3, т. 3.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) При извършване на сторно операция се извършва и проверка за касова наличност във ФУ/ИАСУТД. Не се допуска извършване на сторно операция при недостатъчна касова наличност, с изключение на случаите на сторно операция при операторска грешка, включително по отношение начина на плащане.
(4) Сторно операцията при операторска грешка се извършва до 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката. Сторно операция при връщане или рекламация на стока или при намаление на данъчната основа се документира в момента на възстановяване изцяло или частично в брой на заплатената от клиента сума.Когато възстановяването на сумата се извършва чрез предоставяне на ваучер или други заместващи парите платежни средства, се извършва сторно операция, след което се отразява продажбата на ваучер или заместващите парите платежни средства.
(5) При извършване на покупка от или под наблюдението на орган на НАП (контролна покупка) лицето по чл. 3 връща сумата, когато предметът на покупката може да бъде използван за търговска продажба и неговата потребителна стойност не е намаляла или услугата не е консумирана изцяло или частично. При издадена фискална касова бележка лицето по чл. 3 извършва сторно операция по реда на ал. 1 и 2. Органите на НАП извършват контролни покупки при условия и по ред, определени от изпълнителния директор на НАП, като средствата се осигуряват от бюджета на НАП.
(6) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Когато по реда на ал. 5 се извършва контролна покупка на стока, доставена от лицензиран пощенски оператор по смисъла на Закона за пощенските услуги чрез пощенска пратка с наложен платеж, не се заплаща наложеният платеж. В тези случаи органът по приходите се легитимира и извършва проверка за наличие на издаден фискален/системен бон, придружаващ стоката. Когато има издаден фискален/системен бон, лицензираният пощенски оператор връща стоката на лицето по чл. 3 за извършване на сторно операция по реда на ал. 1 и 2. Органът по приходите заплаща стойността на пощенските услуги за доставка и връщане на стоката, предмет на контролна покупка, ако такива са дължими.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Не се допуска сторно операция при продажби на горива, натрупани през ЕСФП, и на стоки или услуги, които не са програмирани и регистрирани с наименованието си и с единична цена, ако такова програмиране се изисква съгласно чл. 27, ал. 3.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Не се допуска сторно операция при продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, ал. 2, може да се извършва чрез издаване на кредитно известие от ФУ или ИАСУТД, ако се възстановява сума в брой в момента на издаване на известието. В този случай сторно документът съдържа освен задължителните реквизити по ЗДДС и по ал. 2.
(10) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Когато по разпореждане на държавен контролен орган или въз основа на резултати от анализ в акредитирана лаборатория се извършва изтегляне на стока от пазара, лицето по чл. 3 уведомява своевременно НАП за това обстоятелство, като посочва периода и документа (заповед, протокол и др.), въз основа на който се изтегля стоката.
(11) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) В случаите по ал. 10, когато на клиента се възстановяват пари в брой при връщане на стоката, се допуска да се извърши сторно операция чрез ФУ/ИАСУТД, без да е наличен фискалният/системният бон за продажбата. В този случай:
1. вместо номер на фискалния/системния бон се посочват цифрови символи "9", съобразно функционалността на устройството/системата, а вместо дата и час на издаване на фискалния/системния бон се посочват текущата дата и час;
2. вместо индивидуалния номер на фискалната памет от фискалния бон, по който се извършва сторно операцията, съответно индивидуалния номер на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията, се посочва индивидуален номер на фискалната памет на устройството, на което се извършва сторно операцията, или индивидуален номер на ИАСУТД, на която се извършва сторно операцията;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) когато лицето използва софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, вместо уникален номер на продажбата, по която се извършва сторно операция, се посочва уникален номер на продажбата от вида ХХ000000-0000-0000000, където първите два символа са съобразно буквения идентификатор на фискалното устройство, а останалите са нули.
(12) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Когато на клиента се възстановяват пари в брой при рекламация/връщане на стока, продажбата на която е документирана с фискален бон преди въвеждане в експлоатация на софтуер за управление на продажбите, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, и в него не се съдържа уникален номер на продажбата, при извършване на сторно операция вместо уникален номер на продажбата, по която се извършва сторно операция, се посочва уникален номер на продажбата от вида ОО000000-0000-0000000. Първите два символа са латински букви О, а останалите са нули. Допуска се първите два символа да са съобразно буквения идентификатор на фискалното устройство, а останалите да са единици.
(13) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Допуска се лице, използващо софтуер, който не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да издава сторно фискален бон, съдържащ УНП или друг номер във формата на УНП, както и да подава този номер към сървър на НАП.

#1 | 10.06.2021, 16:40
Публикации: 333 / 31
Доста ясно си е написано. Пратете го на фирмата с касовите апарати не на нас :)
#2 | 11.06.2021, 14:05
Публикации: 67 / 1
Т.е. считате, че би следвало да се издава сторно касова бележка?
#3 | 11.06.2021, 14:40
Публикации: 333 / 31
За мен да. Но съм на ясно, че програмистите са по знаещи и няма да имате успех.

#4 | 11.06.2021, 14:55
Публикации: 3402 / 479
7-те дни нали са само за сторно операция при операторска грешка, за сторно при връщане на стока не виждам ограничителен срок?
#5 | 11.06.2021, 15:05
Публикации: 65 / 4
Няма ограничителен срок при сторно за рекламация/връщане на стоки, т.е. сторното се прави в ДЕНЯ на връщането......може да е след няколко месеца, години от датата на покупка
#6 | 11.06.2021, 16:51
Публикации: 67 / 1
Ок, и аз мислех така, но апарата не позволява издаване на сторно бележка. Явно ще отида на място за да проверя дали правилно сторнират...?

Ще пиша, ако има нещо ново.

Благодаря на включилите се.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група