Уведомление от НАП за преобразуване на ЕГН в ЕИК на физическите лица, регистрирани в БУЛСТАТ (обновена)

04.01.2022, 11:25 53613 29

04.01.2022, 11:25
Публикации: 532 / 200
Администратор на сайта
Линк към преход от ЕГН към нов ЕИК от Регистър БУЛСТАТ

НАП изпраща уведомление на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ за преобразуване от 10-значен в 9-значен код/ЕИК/.  Публикуваме пълния текст на писмото (курсивът е наш).

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,

С настоящото писмо Ви уведомяваме за предстоящото влизане в сила на промени в Закона за Регистър БУЛСТАТ /обн. в ДВ. бр. 94 от 3 ноември 2020 г., изм. ДВ. бр. 19 от 5 март 2021г./, които трябва да имате предвид при контактите си с Национална агенция за приходите.

След влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в закона, Агенцията по вписванията служебно преобразува от 10-значен в 9-значен код/ЕИК/ на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ. Съгласно тази разпоредба ЕИК по БУЛСТАТ се преобразува на:

1. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код (чл.3 , ал. 1, т. 9 от закона);

2. други физически лица – осигурители, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код (чл.3 , ал. 1, т. 11 от закона).

Информацията за новия си 9-значен код, потребителите ще могат да получат чрез Портала за електронни услуги на Агенцията по вписванията – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“ от 4 януари 2022 г.

Агенция по вписванията служебно ще предостави на Национална агенция за приходите информацията за връзката между стар и нов код на лицето, съгласно § 10 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ.

Промени в НАП, които могат да се отнасят до Вас:

1. По отношение на самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ на основание чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

1.1. За промяната на вашия ЕИК по БУЛСТАТ, НАП ще уведоми НОИ по служебен път.
 
1.2. От 04.01.2022 г. декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност ще се попълват и подават с новия 9-значен код по БУЛСТАТ.

1.3. Декларации обр. №1 по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, отнасящи се за периоди до 01.01.2022 се попълват и подават със стария 10-значен ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващото се лице.

1.4. Декларации обр. №1 или обр. №5 по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г.), отнасящи се за периоди след 31.12.2021 се попълват и подават с новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващото се лице.

1.5. Важно е да се отбележи, че в полето код на задълженото лице в декларация обр. №6, която се подава по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. от самоосигуряващите се лица се попълват и подават с ЕГН (ЛН, ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП. т. е. самоосигуряващите се лица не попълват ЕИК по БУЛСТАТ в декларация обр. №6 с месец 13.

2. По отношение на наетите лица при самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ и други физически лица – осигурители (работодатели), които са регистрирани по т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

2.1. За всички лица, с които имате сключени и действащи трудови договори съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда следва да се подаде уведомление. Уведомлението е приложение № 5 към чл. 1, ал. 1 от наредбата. В т. 2 на уведомлението (Основание за промяната) се попълва код 8 (При промяна на ЕИК БУЛСТАТ/ЕИК по ТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят) в т. 5 (Дата на промяна на работодателя) се попълва 04.01.2022 г. Уведомлението се подава в десетдневен срок от промяната на ЕИК по регистър БУЛСТАТ.

2.2. След 4 януари 2022 г. уведомление за сключване, изменение или прекратяване на трудов договор от работодатели, които са лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 или т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ се попълват и подават в НАП само с 9-значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ.

2.3. След 4 януари 2022 г. декларации обр. №1 и обр. №6 по Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за наетите лица, отнасящи се за периоди преди 01.01.2022 г. се попълват и подават със стария 10-значен ЕИК по БУЛСТАТ на осигурителя (работодателя).

2.4. След 4 януари 2022 г. декларации обр. №1 и обр. №6 по Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за наетите лица, отнасящи се за периоди след 31.12.2021 г. се попълват и подават с новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ.

Новият ЕИК се вписва в платежните документи за внасяне на задължителните осигурителни вноски в съответната банкова сметка на компетентната териториална дирекция на НАП.

3. За актуализация на данните на членове на осигурителни каси с новия ЕИК не е необходимо предприемане на действия от Ваша страна. Данните ще се актуализират по служебен път от страна на НАП. От 04.01.2021 г. заявления за вписване, промяна или прекратяване на член на осигурителна каса ще се подават само по новия ЕИК по БУЛСТАТ.

4. Подаване на декларации и данни по Закона за данъците върху доходите на физическите лица подавани от самоосигуряващи се лица, регистрирани по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ и от лица регистрирани по т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2021 г., която следва да се подаде в срок до 31 януари на 2022 г., се подава по стария ЕИК по БУЛСТАТ.

Справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатените през 2021 г. доходи на физически лица, както и справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения, които следва да се подават в срок до 28.02.2022 г. се подават по стария ЕИК по БУЛСТАТ.

5. По отношение на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т.11 от Закона за регистър БУЛСТАТ, които са регистрирани по ЗДДС лица:

• За физическите лица, които са вписани в регистър БУЛСТАТ и са регистрирани по ЗДДС към 04.01.2022 г. се променя служебно идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, като от същият от BG+ЕГН се преобразува на BG + 9 разряден код по БУЛСТАТ.

Справка декларация и VIES декларация за данък върху добавената стойност за данъчни периоди преди и включително за месец декември 2021 г. се подават като се използва стария идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;
 
Справка декларация и VIES декларация за данък върху добавената стойност за данъчен период месец януари 2022 г. и следващите го данъчни периоди, се подава като се използва новият идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;

Справка декларация по чл. 159, ал. 4 от ЗДДС, когато такава следва да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ за данъчни периоди преди и включително за месец декември 2021 г., се подава като се използва стария идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;
 
Справката декларация по чл. 159, ал. 4 от ЗДДС, когато такава следва да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ за данъчен период месец януари 2022 г. и следващите го данъчни периоди се подава като се използва новия идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;

СД по чл. 159а, ал. 2 от ЗДДС, когато такава следва да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ за данъчни периоди преди и включително за месец декември 2021 г., се подава като се използва стария идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;

СД по чл. 159а, ал. 2 от ЗДДС, когато такава следва да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ за данъчен период месец януари 2022 г. и следващите го данъчни периоди се подава като се използва новия идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС.

6. Ползване на е-услуги с квалифициран електронен подпис (КЕП) – достъпът на лицата регистрирани по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т.11 от ЗРБУЛСТАТ до е-услуги, предоставяни от НАП с КЕП, вкл. и като упълномощени лица се осъществява със съществуващия КЕП посочен в агенцията до изтичане на валидността на същия. След 4 януари 2022 г. заявленията за ползване на е-услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено/упълномощено лице. се попълват и подават от лицата с новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ.

7. В случай че сте лице регистрирано по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т.11 от Закона за регистър БУЛСТАТ и имате регистрирано фискално устройство в НАП, е необходимо да предприемете действия за дерегистрация на същото, смяна на фискалната памет и повторна регистрация на устройството в НАП, по реда на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Действията, описани по горе, е необходимо се осъществят от лицето, с което имате сключен писмен договор за сервизно обслужване и ремонт на фискалното устройство.

Подробна информация за промяната можете да намерите на сайта на приходната агенция www.nap.bg. Телефонна консултация по тези въпроси може да се направи с Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700, на цената на градски разговор за абонатите на стационарни телефони и според тарифния план за абонатите на мобилна телефония.

ЕКИПЪТ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
#1 | 06.01.2022, 11:32
Публикации: 1130 / 63
Здравейте, изчетох указанията , от които става ясноче ДДС декларациите за м.01.2022 и следващите ще се подават вече с новия ЕИК. Обаче не ми стана ясно трябва ли лицата да подават някакво искане или друг документ към НАП, за да могат да подават ДДС декларациите с новия ЕИК? И ако такова лице ми е дало пълномощно за подаване на ДДС  трябва ли сега ново упълномощаване и нови заявления към нап за да мога да подавам ДДС декларациите с новия ЕИК?
#2 | 06.01.2022, 12:44
Публикации: 2648 / 313
На мен лицата, на които е сменен булстата, ми изчезнаха от електронните услуги, поне през стария портал...
#3 | 06.01.2022, 13:03
Публикации: 1130 / 63
А, уж всичко щеше да е автоматично. Имам една госпожа,, която всеки момент ще ми донесе болничен за 45 дни преди раждане. Сега ще трябва да прави ново пълномощно и да се ходи пак до НОИ.
#4 | 06.01.2022, 13:45
Публикации: 2648 / 313
Може да е временно, ще видим.
Аз искам да имам достъп до всички документи, които съм подала до момента по този булстат, те ако си мислят, че така може да изчезнат нещата, направо ще се изумя.
#5 | 06.01.2022, 13:51
Публикации: 1130 / 63
Проверих моите -там са си. Обаче аз още от лятото ползвам само новия портал. Проверих и в НОИ за болничните , всичко е там със стария ,т.е ЕГН-то. Нямам сега за подаване и не знам как ще е. Изпратих им нови пълномощни да ги заверят.Че то докато се чудим и ще доде време за подаване .
#6 | 06.01.2022, 13:53
Публикации: 2648 / 313
Би трябвало двата достъпа да се активни паралелно.
#7 | 06.01.2022, 19:48
Публикации: 8318 / 1317
Аз пък проверих КЕП-овете на двама ЗП и един свободна- кано занъно задължено лице "осигурител" си стои ЕГН-то. Отделно от ДЗЛ ФЛ със същото ЕГН.
#8 | 07.01.2022, 13:15
Публикации: 2648 / 313
И на мен ми се появиха отново, сега проверих. Явно е било някакъв бъг от архивирането/смяната.
#9 | 07.01.2022, 13:28
Публикации: 225 / 4
При мен си седи ЗП, като физическо лице, но на юредическо лице и на Булстата ми пише, че е с прекратена обща регистрация и седи с червен надпис.Какво значи това, според вас?
#10 | 10.01.2022, 07:24
Публикации: 104 / 6
Добро утро и успешна седмица. На 07,01. подадох декларация за ДДС на ФЛ, регистрирано по ЕГН. Системата я обработи, появи се в подадените декларации, обаче не дава възможност за разпечатване на уведомлението - изписва ми че нямам права. Това за мен означава, че трябва ново упълномощаване с новия БУЛСТАТ.
#11 | 10.01.2022, 08:44
Публикации: 1610 / 178
Добро утро!
Може да направите справка от този линк за новият идентификационен номер по ДДС в старата версия на сайта на НАП:
Справка за лица, регистрирани по ЗДДС и лица, получили разрешение за прилагане на режим за касова отчетност на ДДС
#12 | 10.01.2022, 14:37
Публикации: 8318 / 1317
Стана ли ясно какво ще правим с ОКД5? Ще подаваме ли за прекратяване на дейност като СП/ЗП по БУЛСТАТ=ЕГН и начало като СП/ЗП по БУЛСТАТ нов?
#13 | 11.01.2022, 13:34
Публикации: 20 / 2
здравейте, получих новия БУЛСТАТ  на сина ми, подавам ДДС-то му с моя ел. подпис, добавен е към ел. ми подпис новия му БУЛСТАТ, но там няма възможност за подаване на декларации по ДДС, въпроса ми е пак ли по ЕГН ще подавам от януари? другия ми въпрос е защо като вляза за проверка на подадени декларации по ДДС не ме допуска? На 6.01 се обаждах на нац. им тел. и ми казаха да изчакам 2-3 дни и пак да проверя, е и днес пак не ме допуска
#14 | 11.01.2022, 15:04
Публикации: 2648 / 313
За декември е по ЕГН.
#15 | 11.01.2022, 17:32
Публикации: 20 / 2
Да, но не мога да вляза в справки и да разпечатам уведомлението или да проверя дали е прието, излиза грешка, че нямам достъп
#16 | 11.01.2022, 19:07
Публикации: 20 / 2
Програмата им е оправена, от справки се зареждат уведомленията :good:
#17 | 12.01.2022, 17:12
Публикации: 103 / 3
Прощавайте, при СОЛ, който полага личен труд в ЕООД, трябва ли от името на дружеството си да подаде декл по. чл 62 ал.5?
#18 | 12.01.2022, 18:07
Публикации: 8318 / 1317
Прощавайте, при СОЛ, който полага личен труд в ЕООД, трябва ли от името на дружеството си да подаде декл по. чл 62 ал.5?
А личния труд по трудов договор ли ще е ?
#19 | 13.01.2022, 13:49
Публикации: 103 / 3
Не. Няма договор. Той е собственик в ЕООД-то и полага личен труд.  Д1 сме подавали от името на ЕООД, а в края на годината е подавано декл. по чл. 50 и Д6.
Но е СОЛ и се обърках, трябва ли да се променя нещо във връзка с промяната на булстата или при него няма да има никаква промяна.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група