Трудов договор с чужденец

08.03.2022, 10:19 3304 6

08.03.2022, 10:19
Публикации: 85 / 0
Здравейте,
Предстои назначаване на работник, който е с гражданство в трета страна и разрешение за постоянно пребиваване у нас. Какви особености има сключването на трудов договор в този случай? Разрешение за работа не е необходимо, но декларира ли се тази заетост? Също така приложим ли е чл.10 от ЗТМТМ-уведомление до ИА ГИТ, изискване на нот.заверено копие от документа за пребиваване?
#1 | 16.03.2022, 08:33
Публикации: 18 / 5
Да, това е
"Също така приложим ли е чл.10 от ЗТМТМ-уведомление до ИА ГИТ, изискване на нот.заверено копие от документа за пребиваване?"
#2 | 17.03.2022, 08:17
Публикации: 2116 / 147
Здравейте,
Предстои назначаване на работник, който е с гражданство в трета страна и разрешение за постоянно пребиваване у нас. Какви особености има сключването на трудов договор в този случай? Разрешение за работа не е необходимо, но декларира ли се тази заетост? Също така приложим ли е чл.10 от ЗТМТМ-уведомление до ИА ГИТ, изискване на нот.заверено копие от документа за пребиваване?

А защо не е необходимо разрешение за работа?
Заради статута на постоянно прибиваващ ли?
#3 | 17.03.2022, 10:01
Публикации: 18 / 5
Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда за работници - граждани на трети държави:
1. посочени в чл. 88 от Кодекса на търговското корабоплаване;
2. с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България и членовете на техните семейства;
3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците и членовете на техните семейства;
4. за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;
5. които са членове на семейство на български граждани;
6. които са членове на семейство на гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно движение;
7. които са акредитирани като членове на чуждестранни дипломатически, консулски и търговски представителства, както и на представителства на международни организации в Република България;
8. официално акредитирани в Република България кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване;
9. ползващи се с правата по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците;
10. търсещи убежище или международна закрила - за трудова дейност, организирана в центровете на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;
11. ползващи се с правата по чл. 44а, ал. 4 от Закона за чужденците в Република България - до осъществяване на експулсирането;
12. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) ползващи се с правата по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) Заетостта на членовете на семейства по ал. 1, т. 2, 5 и 6, както и на лицата по ал. 1, т. 9, 11 и 12 се декларира по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) Работник - гражданин на трета държава, командирован или изпратен в Република България от чуждестранния му работодател за срок до три месеца в рамките на 12 месеца, може да изпълнява определени задачи без разрешение за работа въз основа на еднократна регистрация в Агенцията по заетостта.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) Работник - гражданин на трета държава, командирован или изпратен в Република България от чуждестранния му работодател за срок до 6 месеца в рамките на 12 месеца, може да изпълнява определени задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги между чуждестранен туроператор и български туроператор или хотелиер, без разрешение за работа, въз основа на еднократна регистрация в Агенцията по заетостта.
(5) Условията и редът за регистрация по ал. 3 и 4 се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) В 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на гражданина на трета държава работодателят уведомява писмено за това Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
(2) При наемане на работа или при приемане на работник - гражданин на трета държава, работодателят изисква от него да представи валиден документ за пребиваване, нотариално заверено копие от който съхранява за срока на наемането или приемането.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) Условията по ал. 1 и 2 се изпълняват и по отношение на командированите или изпратените работници и служители от трети държави от местното лице, което ги е приело.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение на работника - гражданин на трета държава, или на командироването или изпращането в рамките на предоставяне на услуги, работодателят или местното лице, приело работника, уведомява писмено Агенцията по заетостта в тридневен срок от датата на прекратяване на заетостта.
#4 | 17.03.2022, 10:09
Публикации: 2116 / 147
Благодаря!
#5 | 02.10.2023, 15:27
Публикации: 85 / 0
Да, това е
"Също така приложим ли е чл.10 от ЗТМТМ-уведомление до ИА ГИТ, изискване на нот.заверено копие от документа за пребиваване?"
В уведомлението до ГИТ се иска попълване на Служебен номер/ЛНЧ. Това означава ли, че ако лицето е с постоянно пребиваване и ЕГН не следва да се подава?
#6 | 02.10.2023, 16:24
Публикации: 84 / 15
подава се задължително към ГИТ, пишете ЕГН:....
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група