Преотстъпен данък по ЗКПО

08.06.2022, 13:53 1101 14

08.06.2022, 13:53
Публикации: 6505 / 614
Колеги нещо се обърках с годините. При преотстъпване на 60% от данъка за 2021 година, през кои години мога да направя инвестицията.
Пример - преотстъпен данък 50 000 лв. Трябва да инвестирам най-малко 100 000 лв. През кои години имам право да направя тези инвестиции?
Аз четох, че мога през 2022 и 2023 години, но ми казаха, че мога да направя инвестиция и през 2021 година. Търся да прочета нещо в тази връзка.
#1 | 08.06.2022, 14:05
Публикации: 1061 / 74
За кое облекчение за Зстоп. ли?
#2 | 08.06.2022, 14:06
Публикации: 1061 / 74
Държавна помощ за земеделски стопани (чл. 189б от ЗКПО)
Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% на регистрирани земеделски стопани, за данъчната ви печалба от производство на непреработена растителна и животинска продукция, когато преотстъпеният данък инвестирате в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността, които

сте придобили до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;
сте придобили при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;
са с обща настояща стойност, определена към датата на предоставяне на помощта, не повече от левовата равностойност на 500 000 евро (лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на новите активи е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване, а определеният праг не може да се заобикаля чрез изкуствено разделяне на новите активи);
не заместват съществуващи активи.
Важно уточнение по първа точка: Преотстъпеният данък за 2019 г. и 2020 г. във връзка с чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО дейност, в срок до края на втората година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Това означава, че е удължен  срокът за инвестиране на преотстъпения данък по чл. 189б от ЗКПО от земеделските стопани както следва:

преотстъпеният за 2019 г. данък ще може да се инвестира до края на 2021 г. вместо до края на 2020 г.;
преотстъпеният за 2020 г. данък ще може да се инвестира до края на 2022 г. вместо до края на 2021
За новите активи не трябва да сте получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:

помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор;
финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
Дейността ви трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване (това обстоятелство декларирате всяка година с годишните данъчни декларации до изтичане на тригодишния срок).

Преотстъпеният данък не трябва да превишава 50% от настоящата стойност на новите активи, определена към датата на предоставяне на помощта (лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на новите активи е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване)
#3 | 08.06.2022, 14:06
Публикации: 6505 / 614
За кое облекчение за Зстоп. ли?

Да. По чл.189б от ЗКПО.
#4 | 08.06.2022, 15:28
Публикации: 1061 / 74
Моя прочит на данъчната норма, включително и преходната е, че не може инвестицията да е за годината, за която е определен корпоративния данък, т.е. не може през 2021 г. да е инвестиран данъка за данъчната 2021.
#5 | 09.06.2022, 11:46
Публикации: 32 / 5
Ами аз мога да споделя опит:
За година 2017 - размер на преотстъпването под 50000лв, инвестицията е за  150000, като закупеният актив е въведен в експлоатация с протокол от ноември 2017
Проверката мина през есента на 2019 
Ето едно писмо..малко с друга връзка, но има разяснения
Скрит текст :
#6 | 09.06.2022, 12:36
Публикации: 32 / 5
Да допълня още нещо
§ 74а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Данъчното облекчение по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, може да се ползва до 31 декември 2022 г., включително за корпоративния данък за 2022 г.
§ 75. (1) Преотстъпеният данък за 2019 и 2020 г. във връзка с чл. 189б, ал. 2, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в чл. 189б, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане дейност, в срок до края на втората година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
(2) Алинея 1 се прилага след получаване на разписка с идентификационния номер на помощта от Европейската комисия за промяна на условията на схема - Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.

#7 | 09.06.2022, 17:10
Публикации: 7 / 0
Колеги, може ли да се инвестира преотстъпената част от данъка в строителство на сграда по стопански начин, като сградата не е завършена в срок до края на годината, следваща годината на преотстъпването. Разходите по сградата се натрупват по с/ка 207 и има проследяемост каква част от преостъпения данък е инвестиран. През втората година / на завършване на сградата/, може ли да се ползва ново преотстъпване от предходната година. Т.е за 2021 г имаме 20000 лв преостъпен данък. Инвестираме до края на 2022 г 50-60000 лв в сграда, която не е завършена /с/ка 207/. През 2022 г имаме примерно нови 20000 лв преотстъпен данък, който ще инвестираме в същата сграда и тя ще бъде завършена през 2023 г. 
#8 | 10.06.2022, 16:07
Публикации: 32 / 5
Предполагам сте запознати с това писмо 91-00-242  24.11.2011,
извадка
1.2. Относно понятието “нови сгради”
С оглед на това, че в ЗКПО липсва дефиниция за “сгради” се налага изводът, че за целите на този закон не се налага отклонение от общоприетия смисъл на това понятие, който смисъл може да бъде извлечен от нормативната уредба, регулираща устройството на територията, кадастъра и имотния регистър.
Съгласно чл. 23 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) недвижим имот - обект на кадастъра, е:
1. поземлен имот;
2. сграда, включително изградена в груб строеж;
3. самостоятелен обект в сграда.
С § 5, т. 46 от ДР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е определено, че “груб строеж” е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или с различна степен на изпълнени довършителни работи.
От цитираните разпоредби е видно, че сграда представлява включително и сграда, изградена в груб строеж.
Следователно изискването за инвестиране на преотстъпения данък ще се смята за изпълнено, ако същият е вложен в придобиването на нова сграда, включително изградена в груб строеж, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Аз на Ваше място бих поставила такъв въпрос на приходната ни агенция
Успех!
#9 | 12.06.2022, 10:58
Публикации: 6505 / 614
Едн година преотстъпвахме за сграда. Направиха ни ревизия, не признаха инвестицията и платихме данъка и лихвите. От тогава никога за сграда. Само нова техника.
#10 | 13.06.2022, 18:44
Публикации: 7 / 0
Благодаря за съвета и споделения опит!
#11 | 21.09.2022, 14:38
Публикации: 3 / 0
Колеги нещо се обърках с годините. При преотстъпване на 60% от данъка за 2021 година, през кои години мога да направя инвестицията.
Пример - преотстъпен данък 50 000 лв. Трябва да инвестирам най-малко 100 000 лв. През кои години имам право да направя тези инвестиции?
Аз четох, че мога през 2022 и 2023 години, но ми казаха, че мога да направя инвестиция и през 2021 година. Търся да прочета нещо в тази връзка.
#12 | 21.09.2022, 14:41
Публикации: 3 / 0
Моя прочит на данъчната норма, включително и преходната е, че не може инвестицията да е за годината, за която е определен корпоративния данък, т.е. не може през 2021 г. да е инвестиран данъка за данъчната 2021.
#13 | 21.09.2022, 14:43
Публикации: 3 / 0
Здравейте,как се процедира ако не се използва преотстъпения данък за 2021 г.по чл.189б от зкпо за закупуване на нова земеделскка техника до края на 2022 г.
#14 | 21.09.2022, 15:50
Публикации: 16 / 2
Ако вече имате информация за стойността на инвестицията и до края на 2022 година няма да правите друга - може да подадете корекция на ГДД и промените размера на преотстъпения данък. Ще си платите данъка и лихвите до датата на превода.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група