Стойност на безвъзмездно придобит актив

06.07.2022, 13:20 849 2

06.07.2022, 13:20
Публикации: 8 / 1
Здравейте, колеги! Моля за помощ: ООД придобива ЕТ по член 15 от ТЗ. Сделката е безвъзмездна и е между свързани лица. Вписаната в договора за прехвърляне на търговското предприятие по реда на член 15 от ТЗ балансова стойност на предприятието на ЕТ е 130 000 лева, като единственият актив е земя и построената на нея производствена сграда. Пазарната оценка на същата дата от лицензиран оценител на предприятието е 383 000 лева. Данъчната оценка на имота е 603 000 лева.
След като сделката е безвъзмездна /вид дарение/, което е изрично записано в договора: по коя стойност трябва да заприходя сградата и земята в актива на придобиващото предприятие /ООД/ и съответно коя стойност да впиша в декларация по член 14 от ЗМДТ пред местната община? В новия нотариален акт за собственост, издаден на ООД-то, е посочена само данъчната оценка на имота.
За всички изброени факти са издадени съответстващите документи. Остава само декл.по ЗМДТ ...
#1 | 06.07.2022, 23:53
Публикации: 132 / 21
СС 16
4.7. Дълготрайните материални активи първоначално се оценяват, както следва:

б) по справедлива стойност - когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка;

Справедлива стойност представлява сумата, за която даден актив може да бъде разменен или даден пасив да бъде уреден, в сделка между информирани и желаещи осъществяването на сделката страни, при справедливи пазарни условия.

Справедливата стойност на земя и сгради обикновено се определя на базата на пазарни доказателства чрез оценка, която обикновено се извършва от квалифицирани оценители.виж: 3_535/19.02.2013г.

".....По силата на чл. 16, ал. 1 от ЗКПО, когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане. По смисъла на § 1, т. 8 от ДР на Данъчно-осигурителения процесуален кодекс (ДОПК) “пазарна цена“ е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.
В настоящия случай е извършено дарение на притежаваните от дружеството недвижими имоти в полза на децата на едноличния собственик на капитала, т.е. извършено е дарение между свързани лица по смисъла на § 1, т. 3, буква „а” и буква „л” от ДОПК. В този случай е налице отклонение от данъчното облагане на основание чл. 15от ЗКПО........"#2 | 07.07.2022, 09:49
Публикации: 1920 / 131
За МДТ - по данъчната, щом е по-висока от балансовата.
За баланса - балансовата-справедливата стойност.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група