Приходи от продажба на ел. енергия от физичиско лице

16.03.2023, 18:26 5283 16

16.03.2023, 18:26
Публикации: 8 / 0
Здравейте, казуса ми е следния:
1. ФЛ, има малък солар и продава ел. енергия на Електрохолд продажби, т.е извършва търговска дейност без да е ригистриано като ЕТ.
2. Като такъв ФЛ попълва Приложение 2 от ГДД и следва да подаде ГОД в НСИ.
3. Годишния отчет в НСИ се генерира по Булстат.
4. В Приложение 2 от ГДД, ФЛ е попълнило т.5 от Част II. Част I не е попълнена, тъй като не е ЕТ.

Резултата е, че не се генерира номера на отчета в ГДД, а декларацията не може да бъде подадена без номер на ГДД. Пробвах да попълня част I от Приложение 2, все едно е ЕТ и номера на отчета излиза. Но така не е правилно според мен.

Ако някой е пъпълвал такава декларация, ще съм благодарна да каже как да я подам тази декларация с номера на отчета в нея.
2.ФЛ има Булстат и е регистрирано като самоосигуряващо се лице.
#1 | 16.03.2023, 22:13
Публикации: 162 / 22

 ФЛ и ЕТ е едно и също.
 ЕТ е търговското име на ФЛ, но не и нов правен субект.
 Попълва се Приложение 2


Върховен касационен съд

Решение 209/26.07.2011г. по гр.д. № 1462/2010г., ІІІ г.о., ВКС на РБ- „За нуждите на производството по ЗОПДИППД следва да се има предвид, че според търговското право „едноличен търговец” е само определена от закона правоспособност на физическото лице, придобита с факта на регистрация в търговския регистър без да се създава нов правен субект, различен от физическото лице, което действа като търговец. В този аспект предприятието на едноличния търговец не е отделен субект на правото и не е необходимо да се разграничава качеството, чрез което физическото лице действа в търговския оборот – дали като физическо лице или като търговец, респ. стойността на имуществото, придобито от проверяваното лице /като физическо лице и като едноличен търговец/ следва да се разглежда като обобщена величина.“

Решение №77/06.06.2012г. по т.д.№ 573/2011г., на ВКС - „регистрацията на едно физическо лице като едноличен търговец по чл.56 ТЗ не води нито до възникване на нов правен субект, различен от физическото лице, нито до разделност на имуществото, притежавано от физическото лице в това му качество и в качеството на едноличен търговец. Независимо дали задълженията са поети от лицето като гражданскоправен субект или като субект на търговското право, то отговаря за тях с цялото си имущество, част от което са и дяловете му в търговски дружества.“

Решение № 478-1994., Решение № 389-1997-, Определение № 370-2008 - Придобиването на търговско качество от физическото лице не води до възникване на нов правен субект

 Решение № 1012 от 03.07.1995 г. по гражд. д. № 1853/1994 г - Това е така дори и едноличният търговец да регистрира повече от една търговски фирми

 Решение № 478-1994, Решение № 855-2003-II -  Титуляр както на търговскоправните, така и на гражданскоправните права и задължения, е едно и също физическо лице. Имуществото му е общо, независимо че то се разделя на два елемента - имущество, включено в търговското предприятие, и имущество, което е извън търговското предприятие. Едноличният търговец отговаря с цялото си имущество за всички свои задължения, независимо от тяхната природа - частноправни или публичноправни

#2 | 17.03.2023, 08:36
Публикации: 8 / 0
Сагласна съм,

но моя въпрос беше горе долу технически. Трябва ли да посоча Булстата на ФЛ в В Приложение 2 Част I, коята е за ЕТ.

За да може входящия номер на отчета да се появи в ГДД.
#3 | 20.03.2023, 09:33
Публикации: 12 / 4
Здравейте,  според мен, отчета трябва да подадете по ЕГН. Имам такъв случай и така съм го подала. Вх. номер се зарежда и в декларацията по чл.50.
#4 | 21.03.2023, 14:50
Публикации: 127 / 6
Здравейте, и при мен случая е ФЛ с малка соларна централа, без регистрация като ЕТ.
Какво подавате като ГОД за статистиката?
Направих регистрация в НСИ с ЕГН. Но не съм сигурна къде попадам.
Маркирах НФ Нефинансови предприятия, 2022 НФ1 ГОД на предприятията, несъставящи баланс през 2022г. Вярно ли е това?
#5 | 21.03.2023, 15:07
Публикации: 162 / 22
При мен

ФЛ
В НСИ  от 2021 г  с новия номер от  БУЛСТАТ.
Отчет НФ1: Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс, през 2022 г.

в НАП
Образец 2011: Приложение № 1 доходи от трудови правоотношения
Образец 2021: Приложение № 2 доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
Образец 2004: Справка за окончателния размер на осигурителния доход за текущата година
Справката си дърпа  автоматично сумите

Подавам без проблем ГДД с обвързване на отчета от НСИ по БУЛСТАТ

 и годишна Д6 с код 13
#6 | 21.03.2023, 15:13
Публикации: 127 / 6
При мен няма БУЛСТАТ. Ще подам по ЕГН и на двете места. Благодаря,  tanqbgr!
« -: Днес в 15:07 »
#7 | 21.03.2023, 15:40
Публикации: 6701 / 670
Имам познати физически лица с ФвЕЦ, които за 2021 година са посочили приходите в приложение 6 (казаха, че е по съвет от близък, който работи в НАП). Аз тази година имам такова физическо лице и съм твърдо за приложение № 2 - продава се ел.енергия.
#8 | 21.03.2023, 16:14
Публикации: 127 / 6
Току що отворих попълнената автоматично ГДД по чл.50 в НАП - приходите от ел.енергия са в приложение № 6 - данните са подадени от фирмата, която е изкупувала енергията през 2022г. от физическото лице . Но приложение № 6 касае доходи от чл.35 от ЗДДФЛ, а производството на ел.енергия не попада там. Така че смятам да ги махна от там и да ги посоча в приложение № 2.
#9 | 21.03.2023, 17:02
Публикации: 737 / 100
Разликата между двете приложения са едни осигуровки. А защо да не са в 6?
#10 | 21.03.2023, 17:26
Публикации: 127 / 6
колибри - вижте кои са доходи от чл.35 от ЗДДФЛ
#11 | 21.03.2023, 19:06
Публикации: 162 / 22
Имам познати физически лица с ФвЕЦ, които за 2021 година са посочили приходите в приложение 6 (казаха, че е по съвет от близък, който работи в НАП).
 
   Точно пък НАП имат най-малко 20 становища /виж въпроси и отговори/ , които са индетични

№ 07-00-81 от 11. 04. 2016 г. относно данъчно облагане на получени доходи от продажба на енергия произведена от собствена малка фотоволтаична система

В конкретно описаният случай Вие извършавате търговски сделки по чл. 1, ал. 1, т. 2 от ТЗ, страна по сделката за продажбата на ел. енергията е дружеството краен снабдител, поради което като физическото лице следва да бъдете определени като лице, извършващо стопанска дейност, като търговец, независимо, че не сте регистриран като едноличен търговец.
Във вашият случай следва да попълните приложение № 2 за доходите получени във връзка с продажбата на енергия.

2_158/21.02.2017г ОТНОСНО: данъчно третиране на приходи от произведена електрическа енергия от независим производител – физическо лице.
Облагаемият доход от стопанска дейност като търговец се определя по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ и се  декларира в приложение № 2 „ Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

  и т.н. и т.н.
#12 | 22.03.2023, 09:48
Публикации: 6701 / 670
Аз определено съм се насочила към приложение № 2 за приходите от продажба на ел.енергия. При мен няма да има изравняване на осигуровки, защото лицето е осигурено на макс по трудов договор.
#13 | 27.04.2023, 10:04
Публикации: 26 / 1
Току що отворих попълнената автоматично ГДД по чл.50 в НАП - приходите от ел.енергия са в приложение № 6 - данните са подадени от фирмата, която е изкупувала енергията през 2022г. от физическото лице . Но приложение № 6 касае доходи от чл.35 от ЗДДФЛ, а производството на ел.енергия не попада там. Така че смятам да ги махна от там и да ги посоча в приложение № 2.
Ако не е тайна в  кое е енергодружеството което е закупило ел.енергията и подало данни в НАП за физическите лица?
Тъй като ЕВН ....няма подадени данни за изпланети суми към физически лица за закупената от тях еленергия  - поне не се виждат в системата на НАП и не се зареждат в ГДД. 
#14 | 27.04.2023, 10:33
Публикации: 127 / 6
ASIA123  - Фирмата, която изкупува енергия е Ритъм 4


#15 | 27.04.2023, 11:24
Публикации: 26 / 1
ASIA123  - Фирмата, която изкупува енергия е Ритъм 4
Благодаря!
#16 | 27.04.2023, 19:38
Публикации: 4 / 0
Здравейте, а при подаване на ОКД5 на физическо лице по чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ, който ще има булстат от ТР, в отметката упражнявам дейност като, кое се посочва.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група