АССП с предложения към МФ за намаляване на административната тежест върху счетоводителите

02.10.2023, 14:20 23178 19

02.10.2023, 14:20
Публикации: 551 / 225
Администратор на сайта
Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия отправи предложения към министъра на финансите Асен Василев за намаляване на административната тежест към бизнеса и по-специално към счетоводителите, както и за осъвременяването на някои данъчно-административни процеси и процедури в НАП.

Предложенията бяха събрани след широка дискусия сред ПРОФЕСИОНАЛНАТА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ и обсъдени в Управителния съвет на Асоциацията.

“Години наред задълженията на счетоводителите, свързани с администрирането на данъците и осигуровките се увеличават, в следствие на което в професионалната счетоводна общност се натрупа едно нездравословно напрежение. Нашата цел е да се работи гладко и прогнозируемо, което ще рефлектира положително и върху служителите на НАП и ще освободи работен капацитет и на двете страни. Проблемите са трупани с години, считаме че е назрял моментът, в който да се предприемат действия.” посочват от АССП.

Ето и самите предложения:

1.   Удължаване на срока за подаването на месечните ДДС и Интрастат декларации

Предложение: Удължаване на срока за подаване на месечните справки декларации по ЗДДС и декларациите по система Интрастат от до 14-то число на следващия месец на до 20-число на следващия.

Мотиви: Увеличените ангажименти на счетоводителите, както във връзка със законодателството, така и във връзка с увеличените изисквания на НАП по ревизии и проверки. Често има месеци, в които работните дни до 14-то число са под 10 дни и точно в тези месеци документите в счетоводствата се получават със закъснение. Например през месец май 2021 година имаше само 7 работни дни до 14 май, време твърде кратко за получаване, анализ на облагането, самата обработка на документите, изготвяне на необходимите протоколи или отчети по ДДС, както и подаването на декларациите по ЗДДС и Интрастат в НАП. Считаме, че такава промяна няма да наруши приходната част на бюджета, но в същото време ще спомогне много за по-доброто организиране на бизнесите и техните счетоводства, ще разпредели по-равномерно натоварването на счетоводителите през месеца, ще намали стреса, както и възможността за пропуск и грешки. Промяната се налага и във връзка с увеличените ангажименти на счетоводителите по следенето на салда на каси и вземанията от подотчетни лица, собственици и управители и декларирането им в НАП при сума по-висока от 50 хил. лв.

2.   Във връзка с т.нар. нулеви ДДС декларации и нулеви Интрастат декларации.

Предложение: Оптимизиране на ангажиментите, свързани с подаването на т.нар. нулеви ДДС декларации и нулеви Интрастат декларации. За тях имаме две алтернативни варианта и предложения:

Вариант 1: При нулево ДДС или нулев Интрастат да отпадне задължението за подаване на декларация за ДДС, респективно Интрастат. Неподаването им да се отразява автоматично в системата на НАП като декларация с нулеви стойности. От няколко години този подход вече е възприет с неподаване на годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО на фирмите без дейност и работи добре. При този вариант данъчно задълженото лице няма да извършва никакви действия и е реално облекчение.

Вариант 2: При нулева ДДС или Интрастат декларация да може само с една отметка да се отметне в системата на НАП, че декларацията е нулева, без да има нужда да се качват или подават файлове.

При ревизиите и проверките НАП търси фактури от счетоводителите за услугата по подаване на нулеви ДДС-та, в същото време по ревизии не признава данъчния кредит на тези фактури, понеже фирмата нямала дейност. Много от счетоводителите не фактурират такива суми, защото не ги смятат за извършена услуга. Затова считаме, че Вариант 1, в който не се изискват никакви действия от страна на данъчно задълженото лице, е по-удачен, но и вторият вариант би спестил много време.

3.   Относно Справката по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Предложение: Засечка на лицата от справката само по ЕГН или ЛНЧ в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Мотиви: Справката обхваща данните за цялата година и се подава на годишна база до 28-ми февруари на следващата година. Основният ни и най-голям проблем с тази справка, че след подаване тя много често е отхвърлена, ако на някой чужденец има буква или част от име сложено на различно квадратче или лицето е сменило своята фамилия поради брак или развод и затова данните в името на лицето с ЕСГРАОН не съвпадат. При всеки такъв случай ние звъним на националния телефон на НАП за откриване на грешките, от където уточняваме точното име по телефона, което може и се предаде отново грешно и така накрая след няколко опита подаваме справката. Предложението ни е засечката да е само по ЕГН или ЛНЧ, без да се има нужда да се сравняват имената, подобно на десетките декларации и данни, които подаваме в НАП само по номер бил той ЕГН, ЕИК или ЛНЧ. Това ще спести време както на служителите на НАП, така и на счетоводителите в този кратък период до 28.02.

4.   Относно Справката по чл.73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Предложение: Изключване на платените доходи за нотариални услуги в справката по чл.73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Мотиви: Данните, които въвеждат юридическите лица за платените доходи за нотариални услуги не могат да послужат на НАП за определянето на доходите на тези лица, защото те извършват услуги, както на юридически, така и на физически лица, като последните не подават информация в НАП за платени доходи на нотариуси. Всяка фирма има фактура за нотариус, най-малко заради пълномощно, и често се налага да се подават справка по чл.73, ал. 1 от ЗДДФЛ само заради платени такса към нотариус от 6 лева на година. В същото време НАП по никакъв начин не може да използва тази информация.

5.   Достъп до автоматичния обмен на VIES

Предложение: Предлагаме в данъчно осигурителната сметка или по друг начин регистрирани по ЗДДС лица, респективно упълномощените от тях счетоводители, да имат достъп до автоматичния обмен на VIES за съответните лица.

Мотиви: Това би ни позволило да виждаме наш доставчик или клиент как е отразил сделката в своята VIES декларация и ни дава възможност за своевременно коригиране при допусната грешка. Би ни спестило много време, безсмислени проверки и главоболия да доказваме, че клиент/доставчик не е отразил правилно сделката. Отделно ще спести време на служителите на НАП.

6.   Достъп до подадените дневници по ЗДДС

Предложение: Да се осигури възможност за сваляне от системата на НАП на подадените дневници за покупки и продажби по ЗДДС за минали периоди. В момента може да се сваля само справката декларация по ЗДДС, но не и дневниците за покупки и продажби.

Мотиви: В момента процедурата за получаване на тази информация е да се изпрати искане към НАП за тази информация, които ни я предоставят на хартия, а не във файлов формат, който да можем да обработим и ползваме. Случва се и НАП да откаже да ни предаде тази информация поради голям обем. В практиката много често новият счетоводител няма достъп до тази информация, а старият отказва да я предаде поради неуредени финансови отношения с клиента, не може да бъде открит или докато я предаде се пропускат важни срокове. Затова считаме, че е много необходимо данъчнозадължените лица да могат да свалят подадените вече дневници за покупки и продажби от системата на НАП във файлов формат.

7.   Свободен достъп до “Справката за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период” – ел. услуга № 2688

Предложение: Осигуряване на свободен достъп до справката за декларираните продажби, без да има нужда да се подава заявление.

Мотиви: В момента тази справка се прави по предварително искане от данъчнозадълженото лице и след няколко часа или на следващия ден в електронните услуги в системата счетоводителят може да ги види. Предложението ни е да сваляме файловете без да има нужда да правим това искане, като имаме достъп до справките за издадени към нас фактури от всички подадени периоди за срок от 12 месеца назад.

8.   Предложения за подобрения в системата на НАП

8.1 Ел. Услуга: Приемане на Декларация Образец № 1 “Данни за осигуреното лице” номер 340 и декларация Образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по ЗДДФЛ” номер 1937

Предложение 1: При подаване на Декларация Образец № 1 и Декларация Образец № 6 в системата на НАП по подразбиране да е избран предходен месец и текуща година.

Предложение 2: Броят на подаваните Декларации Образец № 1 и Декларация Образец № 6 да се чете от системата от подаваните файлове, и да не се налага да ги попълваме ръчно при подаването на файловете. Това е решено при подаване на файловете за декларации и дневници по ЗДДС, като системата на НАП чете сумите и броя на редовете при подаване на файловете от нас.

Предложение 3: Да има възможност да се подава Декларация Образец № 1 и Декларация Образец № 6 и за текущия месец, а не както е в момента чак от 1-во число на следващия месец.

8.2 Ел. Услуга: “Приемане на данни за сключени/изменени/прекратени трудови договори”

Предложение: При подаване на уведомлението по чл. 62 от КТ да може с допълнително споразумение да променяме основанието на трудовия договор.

Мотиви: В момента за описания случай се налага да подаваме прекратяване на трудовия договор (каквото реално няма) и съответно ново назначаване (каквото също няма), за да можем да променим основанието на трудовия договор по КТ, на база на което е назначен даден служител. Например при преминаване от срочен трудов договор с допълнително споразумение на безсрочен трудов договор, трябва да се правят описаните действия, които не съответстват на действителните трудови отношения, за да може системата да приеме данните. Същият проблем възниква и при преминаване от допълнителен трудов по чл. 110 и 111 от КТ към основен трудов договор.

9. Корекции по електронен път на Декларации Образец №1 и Образец №6

Предложение: Да се уеднакви срокът за корекция по електронен път на Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице” и Декларация образец №6 „Данни за дължимите вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”, като се възприеме по-дългия срок, а именно до 30 април на следващата година.

Мотиви: В практиката много често болничните в счетоводствата се предават със закъснение от самите служители и след подаването им, за да бъдат изплатени обезщетенията от НОИ, е необходима корекция на Декларация образец №1 и Декларация образец №6. В момента корекция на Декларация образец №1 може да се прави до 30 април на следващата година, без нужда от допълнителна намеса на НАП. За Декларация образец №6 обаче срокът за корекция е до края на втория месец след подаването. След това се иска разрешение от НАП и процедурата по коригирането е до един месец, което ненужно отваря работа и на счетоводителите и на НАП заради един непредаден навреме болничен от работник. Затова предлагаме да се уеднакви срокът за корекция по електронен път на двете декларации, като се възприеме по-дългия срок, а именно до 30 април на следващата година.

10. Проблеми и трудности, които изпитваме във връзка с данъчните производства

Предложение 1: Да се подобри системата за качване на документа по проверки и ревизии, а именно да могат да се качват и подписват повече документи накуп.
 
В момента качването на документи в системата на НАП отнема излишно много време, защото документите се качват документ по документ и не могат да се качат накуп, като те трябва да се групират в придружителни писмо, което не трябва да бъде повече от 5 мегабайта. Средно за 100 документа това са 10 отделни придружителни писма, като всеки документ, а не писмо, се подписва с електронен подпис. На едно писмо трябва 10 пъти да се подпише за всеки от десетте файла. На практика за 100 файла, трябва 100 пъти да се подпишат с ел. подпис. Предложението ние е да се опрости процедурата, като могат да се качват до 100 мегабайта, а не до 5 мегабайта, да могат групово да се качват документи, а не да се избират един по един, и да се подписват накуп, а не един по един.

Предложение 2: При всяка проверка или ревизия да има декларация, чрез която данъчнозадълженото лице само да определя начина на представяне на първичните счетоводни документи (като фактури за покупки и продажби, договори и други), в зависимост от начина на архивиране, което лицето е организирало при воденето на бизнеса си. Например случва се данъчни служители да изискват данъчнозадълженото лице да изпрати копие на всички документи на хартия до офиса на НАП по куриер, въпреки че лицето желае и може да качи всички изискани документи в системата на НАП онлайн. Това отваря много излишна административна работа в счетоводните офиси, разходи и увреждане на околното среда с хартия, мастила, класьори. След това тези класьори с излишни хартиени копия на документи биват връщани от НАП по куриер за сметка на лицето. Случва се и обратният случай при огромен брой документи, които лицето съхранява на само на хартия, НАП да изиска всичко да бъде електронно подадено. Затова считаме, че правото на избор как да подаде документите си при ревизия или проверка, трябва да е на данъчнозадълженото лице.

Предложение 3: Данъчните служители да не изискват от данъчнозадължените лица да подават една и съща информация по няколко пъти. Напоследък при проверки и ревизии данъчните служители изискват данни за трудовите договори, както и подадените всеки месец Декларация образец №1 и Декларация образец №6, които могат да видят в системата на НАП. Изискват да се попълват таблици в Word с тези данни, които после те да копират в ревизионните си доклади. Всички тези справки трябва да се правят на ръка от счетоводителите, преписвайки ги от системата на НАП, вместо данъчните служители да ги извлекат от системата наготово. Считаме, че проверяващите от НАП не трябва да изискват попълване на справки по техен образец с информация, която се съдържа в подадени им счетоводни справки или в друг техен електронен масив. Например да не се попълва справка за кадрова обезпеченост, защото могат да я видят в електронните услуги на НАП в справката за уведомленията по чл. 62 за сключените трудови договори. Или съпоставка по образец на НАП между оборот от оборотна ведомост, която е изрично поискана като счетоводна справка и оборот от клетки на СД по ЗДДС, която също виждат. Да не изискват от счетоводителите да попълват данни и счетоводните справки в различни и неочаквани форми, които на принципа "copy-paste", да могат проверяващите на НАП да попълват в ревизионните доклади. В тази връзка е и следващото ни предложение.

Предложение 4: Дефиниране на стандартни формати за документи и справки от страна на НАП, които да бъдат известни предварително, за да бъдат произведени от доставчиците на счетоводен софтуер. Това ще облекчи и НАП, на които им се налага да анализират различни формати на данни.

Предложение 5: Наказателните постановления да се връчват по електронен път, а не само на място в НАП. Считаме, че особено след като платецът е готов да заплати глобата или санкцията си, няма нужда да се изисква личното му присъствие в НАП, само и само да му връчат наказателното постановление лично или чрез упълномощено лице.

11. Глоби и санкции

Предложение: Да се възприеме подхода без глоба или санкция при първо нарушение, когато няма ощетяване на бюджета и ако нарушението се отстрани в рамките на 7 работни дни от откриването от страна на проверяващите органи.
#1 | 02.10.2023, 17:54
Публикации: 3001 / 399
Абсолютно чудесни предложения. Особено за достъп до ВИЕС системата, това ще бъде безценно, предвид че всеки в ЕС си прави нещата, както намери за добре, а ние трябва да "сърбаме попарата" пред данъчните.
#2 | 03.10.2023, 15:00
Публикации: 308 / 41
Чудо!  :good:Предложение 1 от т.8.1 вече е направено.
#3 | 05.10.2023, 14:52
Публикации: 15 / 4
Предложенията са добри и основателни. Аз бих допълнила и да отпадне заверката "вярно с оригинала", което е безсмислено и води до разпечатване на купища хартия, а след това и на повторно сканиране.
#4 | 10.10.2023, 09:12
Публикации: 3001 / 399
Вчера четох, че Асенчо си държи да обявяваме всички приходи на служителите, до последната необлагаема стотинка.
Разбирам, че този човек един ден в живота си не е работил, явно сме му и нещо криви, но се надявам АССП да застане срещу тази глупост, защото честно казано си имаме и други задачи освен да му се занимаваме с безумните справки.
#5 | 10.10.2023, 10:07
Публикации: 4430 / 744
То освен, че ще занимаваме, ами и какви доходи са, да кажем, пътните и нощувките при командировки?!?
#6 | 10.10.2023, 11:20
Публикации: 3001 / 399
Доходи са, переш пари и пестиш осигуровки, признай си! Всички сме престъпници в неговите очи явно...
#7 | 10.10.2023, 11:37
Публикации: 226 / 11
Няма ли как да бъде освестен малко от малко тоя човек?
#8 | 10.10.2023, 11:41
Публикации: 1707 / 207
МФ обяснява събирането на информация за всички доходи на гражданите, включително и освободените от данък, с намерението да създаде подоходен регистър, който да показва реалното им имотно състояние. Така можело по-прецизно да се определи кой от какво социално подпомагане има нужда, а също да се използва и при определянето на енергийно бедните домакинства, което предстои заради либерализацията на пазара на ток за бита от началото на 2026 г.  Освен това информацията в НАП за всички доходи на хората ще позволява бързо да се прави проверка кой откъде има доходи и как е придобил имуществото си, обясниха преди време от финансовото министерство.

Източник: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2023/10/09/komandirovychni-hrana-rabotno-obleklo-mf-iska-firmite-da-deklarirat-vsichko.585265

#9 | 10.10.2023, 12:22
Публикации: 3001 / 399
Те МФ винаги си имат оправдания за поредната глупост, която трябва да правим. Със спорни резултати почти всяка от тях. И почти всяка показва тоталната им безпомощност да се справят с истинските проблеми и истинските престъпници.
#10 | 10.10.2023, 12:25
Публикации: 3001 / 399
В допълнение, напълно скандално е това да го измисляш в края на фискалната година, когато нямаш никаква възможност да организираш отчитането спрямо тези справки изначално, а трябва да се връщаш и да преровиш изминалата година.
#11 | 12.10.2023, 16:24
Публикации: 294 / 48
Някой има ли идея относно тази поредна гавра?

https://www.facebook.com/groups/naredba.n18?locale=bg_BG
"Вчера присъствах на среща в НАП относно въвеждане на SAF-T в България.
SAF-T е формат за електронна отчетност между бизнеса и държавата. Ще се въвежда поетапно между 2025 и 2030 г., за регистрираните по ДДС фирми в България. Първо за най-големите и после поетапно - за все по-малките.
В общи линии, SAF-T включва подаване на информация за:
Покупки и продажби - нещо като сериозно разширени дневници по ДДС, включващи и РЕДОВЕТЕ на покупките и продажбите (фактурите).
Плащания (и сетълмент по фактури)
Складови движения
Счетоводни движения - нещо като Оборотна ведомост и Главна книга
Дълготрайни активи
За щастие, SAF-T не налага изисквания към софтуерите. Важното е да се е подава информацията. А как това ще се случва, си е решение на всяка фирма. Това е добрата новина.
Лошата е, че информацията ще трябва да се подава структурирано, според централизирани номенклатури. "
#12 | 12.10.2023, 16:35
Публикации: 668 / 83
Защо да е гавра? Съмняваме да са си го измислили , ами просто следват, някакви тенденции.
То и да се въведе, няма само на нас да ни е неприятно, а и на работещите в НАП. Не мисля, че и те се радват. А и е нормално софтуерите да се преработят, иначе ще е двойна работата. Ако ще е скъпо да си го мисли бизнеса, който ще го плаща и за съжаление, счетоводните къщи.
#13 | 12.10.2023, 17:07
Публикации: 4430 / 744
Кат' казвам, че НАП трябва да направят една счетоводна и една ТРЗ програма и да мятаме всички всичко там...
#14 | 13.10.2023, 11:12
Публикации: 1707 / 207
#15 | 30.10.2023, 16:56
Публикации: 4 / 0
Кога ще имаме резултат дали ще приемат предложените промени?
#16 | 19.11.2023, 18:20
Публикации: 8 / 0
Чудо!  :good:Предложение 1 от т.8.1 вече е направено.
Не видях да имаме предложение при едновременно подаване на Д1 и Д6 да се подписват с един подпис а не за всяка декларация поотделно
#17 | 19.11.2023, 20:20
Публикации: 736 / 100
 Не видях да имаме предложение при едновременно подаване на Д1 и Д6 да се подписват с един подпис а не за всяка декларация поотделно

Нямате,ама пък прочетете по-добре за какво става дума в 8.1.
#18 | 21.11.2023, 15:06
Публикации: 5 / 1
Може да се предложи , при подаване на уведомленията по чл.62 за трудовите договори в НАП веднага да получаваме  справка , дали лицето  има и други трудови договори - основен или втори такъв. 
#19 | 08.12.2023, 17:39
Публикации: 9458 / 1601
Вече и уведомленията по чл. 62 могат да се подават автоматизирано в НАП с чрез софтуерен ключ (API ключ).

https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/s-nadgradena-usluga-biznesut-podava-avtomatizirano-uvedomlenia-za-trudovi-dogovori
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група