Удостоверение за брутен доход (за детски) и дивидент?!?

23.08.2012, 16:34 81274 44
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

23.08.2012, 16:34
Публикации: 258 / 8
Влизат ли дивидентите в Удостоверението за брутен доход и коя сума се посочва - начислената или изплатената, след удържане на данъка?
Моля за помощ !!!
#1 | 24.08.2012, 08:56
Публикации: 258 / 8
Никой ли няма да се включи ...  :'(
#2 | 24.08.2012, 09:29
Публикации: 629 / 21
Според мен се включват и то самото име посочва  брутен доход или преди удържане на данъка .
Но най добре  направете запитване до НАП.
#3 | 24.08.2012, 11:01
Публикации: 6365 / 1054
И аз поддържам мнението на свои с едно уточнение - запитването да е към социалното подпомагане, а не към НАП.
#4 | 24.08.2012, 12:07
Публикации: 258 / 8
И аз съм на мнение, че би трябвало да се включват, но "препускането" през форумите ме разубеди и по-скоро различното тълкувание на чл.3 ал.3 от ППЗМПД - Брутните доходи се изчисляват по реда за определяна на облагаемия доход по ЗДДФЛ.
От социално подпомагане ми отговориха: "Дивидентът се включва, нали е облагаем доход" ;)
#5 | 24.08.2012, 14:18
Публикации: 22 / 2
"От социално подпомагане ми отговориха: "Дивидентът се включва, нали е облагаем доход"

Интересно къде се облага все пак.

ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

§ 1. По смисъла на този закон:
.
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето.

ЗДДФЛ

Чл. 16.
.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

Реално дивидента е обложен вече по ЗКПО и не е облагаем по ЗДДФЛ. Така, че служителката е права дивидента е облагам, но не по ЗДДФЛ.
#6 | 24.08.2012, 14:46
Публикации: 258 / 8
Именно от този член се поражда съмнението ми, но пък ...
Дивидентите са вид доход, с източник от България (чл.8 ал.3), ОБЛАГАЕМИ ДОХОДИ са тези придобити от всички източници през данъчната година (чл.12 ал.1) и като за капак:
чл. 38 ал.1 ЗДДФЛ - С окончателен данък се облагат ОБЛАГАЕМИТЕ ДОХОДИ от дивидентите на местни и чуждестранни лица от източници в България
 :hmmm:
#7 | 24.08.2012, 15:00
Публикации: 3167 / 252
Всичко що е доход и независимо от какво е, влиза в удостоверението за детските. Няма значение дали е облагаем или не. Защо тогава влизат болничните? Тях си ги взимат служебно от регистрите на НОИ.
#8 | 24.08.2012, 15:03
Публикации: 6365 / 1054
aleks_, ти си на верен път, защото чл. 16, цитиран от scaramouche касае определянето на облагаемия доход и данъчната основа по източници. В смисъл, че веднъж обложен по ЗКПО или с окончателен данък по ЗДДФЛ, съответния доход не се включва в ГДД повторно. Което не означава, че е необлагаем.
Скрит текст :
Определението за облагаем доход е в чл. 12.
#9 | 24.08.2012, 15:06
Публикации: 3167 / 252
Заблуждавате се това с облагаем или необлагаем доход. Щом е доход се записва в удостоверението за детските. И то се записва БРУТЕН доход, а не след облагането му с данъците.

Освен болничните влизат е пенсиите. Защо влизат като са необлагаеми?
#10 | 24.08.2012, 15:16
Публикации: 6365 / 1054
Заблуждавате се това с облагаем или необлагаем доход. Щом е доход се записва в удостоверението за детските. И то се записва БРУТЕН доход, а не след облагането му с данъците.

Освен болничните влизат е пенсиите. Защо влизат като са необлагаеми?
Таня-ЛС, аз точно това съм писала, че по чл. 12 от ЗДДФЛ доходът от дивидент е облагаем. Объркването идва от определянето на облагането по отделни източници и закони.
#11 | 24.08.2012, 15:23
Публикации: 22 / 2
"Защо тогава влизат болничните? "

Защото освен  всички брутни доходи които са облагаеми по ЗДДФЛ влизат и обезщетенията (§ 1. от ЗСПД).

"Всичко що е доход и независимо от какво е, влиза в удостоверението за детските."

Леле много смело.
#12 | 24.08.2012, 15:49
Публикации: 3167 / 252
Защо да е смело? Точно така си е. Попитайте в социални грижи и ще ви кажат какво да попълнете в удостоверението.
Доход ли са тези дивиденти или не са? Какво са?
#13 | 24.08.2012, 16:43
Публикации: 22 / 2
"Защо да е смело?"

Защото твърдение "Всичко що е доход и независимо от какво е, влиза в удостоверението за детските." е доста смело, след като има много доходи на физически лица които са извън обхвата на § 1 от ЗСПД и не се обявяват.

Тук има една статия на Иван Карановски който е юрист и ако не се лъжа към момента когато я е писал е бил Главен методолог на НОИ. В статията се е опитал да обясни нашироко какво влиза в средно месечния доход. Статията е много стара даже един закон е отменен, но въпреки това огромната част от нея е актуална и сега.
#14 | 24.08.2012, 17:21
Публикации: 3167 / 252
От статията, която посочвате - Средномесечният доход на член от семейството се определя от общия брутен доход на всичките му членове по §1, т.1 от ЗСПД, получен през предходните шест месеца спрямо месеца, през който е подадена молбата декларация за отпускане на помощта.
Доходите се декларират съобразно датата, на която са фактически получени, независимо за кой период се отнасят и независимо кога се е осъществило основанието за получаването им.

Ако я бяхте прочели нямаше да я копнете

Съгласно §1, т.2 от ЗСПД "доход са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл.40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, добавката за чужда помощ на инвалидите по чл.103 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, стипендиите на учащи се до 18-годишна възраст, както и помощите, получени по този закон".

Скрит текст :

Дивидента не е обезщетение, което не се облага с доход и което да попада в това писмо от преди 10г.

От дохода на семейството са изрично изключени само чуждата помощ на инвалидите по чл.103 от КЗОО, семейните помощи за деца по ЗСПД и месечните добавки за деца инвалиди по чл.40 от ЗРСИИ.

и т.н. и т. н...................нищо конкретно по въпроса
#15 | 24.08.2012, 17:29
Публикации: 22 / 2
"и т.н. и т. н.................. .нищо конкретно по въпроса"

Не знам по кой въпрос няма нищо конкретно. Статията разглежда доста на широко как се определя средно месечен доход. В по кратце го има и в писмо от същата година № 91-01-224 от 26.08.2002 г.


Право на семейни помощи по чл. 7 и 8 от ЗСПД имат семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. За 2002 г. средномесечният доход на член от семейството е 150 лв.

Съгласно § 1, т. 2 от ПЗР на ЗСПД "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по ЗОДФЛ, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от КЗОО, стипендиите на учащите се до 18-годишна възраст, както и помощите, получени по този закон. Присъдените издръжки не са облагаем доход и не следва да се декларират.

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през шестте календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларацията.

Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

При определяне на дохода на член от семейството не се включват месечните добавки за деца по отменения УНР и компенсациите, изплащани към тях с ПМС № 181 от 1997 г. в размер на 8,54 лв.

Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне на облагаемия доход по ЗОДФЛ, в зависимост от дейността на лицата:

- за работещите по трудови и приравнените към тях правоотношения - облагаемият доход по чл. 19 от ЗОДФЛ, преди намаляването със задължителните осигурителни вноски за сметка на лицето за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване.

Ако за някой от месеците през 6-месечния период трудовото възнаграждение е начислено, но не е изплатено, за този месец в молба-декларацията не се декларира доход.

В случаите, когато за някои месеци от 6-месечния период са изплатени само аванси, в молба-декларацията се посочва като доход размерът на получения аванс.

За месеца, в който се получава остатък от брутно трудово възнаграждение и с това плащане се приключва съответният месец, в молба-декларацията като доход се посочва брутното трудово възнаграждение, намалено с авансовото плащане (сбора от авансовите плащания) за съответния месец, тъй като същото вече е посочено като доход за предходен месец.

- за лицата, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност или услуги - облагаемият доход, преди намаляването с нормативно признатите разходи.

- за едноличните търговци, както и нотариусите и лицата, упражняващи медицинска практика по Закона за лечебните заведения, избрали да формират доходите си по реда на ЗКПО - доходът, формиран по реда на глава втора от Закона за корпоративното подоходно облагане, с изключение на разпоредбите на чл. 23, ал. 2, т. 12, 20 и 22 и чл. 23, ал. 3, т. 9 и 13 от ЗКПО.

- за собствениците и съдружниците в търговски дружества - облагаемият доход от трудова дейност. Дивидентите не са облагаеми по реда на ЗОДФЛ, поради което не се включват при определяне на средномесечния доход.

- земеделските производители - физически лица, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за непреработената растителна и животинска продукция по чл. 12, ал. 3 от ЗОДФЛ са освободени от облагане с ДОД, поради което не формират облагаем доход.

- лицата, упражняващи дейност, облагана с окончателен годишен (патентен) данък, определят дохода си съобразно начина, по който са осъществявали дейността си (като: едноличен търговец; лице, упражняващо свободна професия, занаятчийска или друга дейност) и съответстващите разпоредби за образуване на облагаемия доход.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.

Предполагам, че указанието е писано пак от Иван Карановски или поне е участвал като Главен методолог, независимо от подписите под него.
#16 | 25.08.2012, 07:59
Публикации: 6365 / 1054
Уважаеми scaramouche,
Статията е интересна, но би било полезно да споделите методическо указание относно определянето на средно месечния брутен доход по ЗДДФЛ, а не по отменения от шест години ЗОДФЛ.
Прави ми впечатление, че чл. 38, ал. 1 от действащия ЗДДФЛ е в сила от тази година и в него доходът от дивидент е определен като облагаем:

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от:
1. дивиденти в полза на едноличен търговец;
2. дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:
а) местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;


Как бихте коментирали този текст?
Не го приемайте като заяждане. Нека помислим заедно, защото целта е да стигнем до извод, от който всички ще се ползваме. :smile1:
#17 | 25.08.2012, 09:42
Публикации: 22 / 2
Точно за дивидентите трудно ще се стигне до еднозначен извод, зависи кой е получател и какъв е дивидента. Тук Доц. д-р Людмила Мермерска се е опитала да разгледа данъчното третиране на дивидента по реда на ЗДДФЛ. 

Тъй като никой не искат да ми разпределят дивидент отивам да видя дали морето е солено, приятно изкарване аз се отдавам на почивка (трябва да се тества новия участък на магистралата, че шефа ще се сърди).
#18 | 10.09.2012, 14:35
Публикации: 35 / 0
http://magazine.askana.com/ver_05/article.php?art_id=414
Включва се в декларацията
#19 | 10.09.2012, 16:01
Публикации: 2 / 0
Всички доходи се включват ,даже и болнични,като сумите от НОИ Социалните си ги взимат от техните справки.След като пенсии за наследници и стипендии на студенти се включват,как Дивидентите ще отпаднат.Моя близка с тези пенсии на децат отпадна от детски.От 01 януари 2013г.поне  за децата с един родител няма да се изисква праг на дохода.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група