Задължения на лице регистрирано по чл. 97а

13.11.2012, 15:42 24845 15
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

13.11.2012, 15:42
Публикации: 108 / 3
Здравейте, искам да разбера какви са задълженията на лице което се регистрира по ДДС на основание чл.97а.
От прочетеното по въпроса разбирам, че лицата регистрирани на това основание нямат право да начисляват данък в доставките си, т.е. не дължат данък, както и нямат право на данъчен кредит, по отношение на доставките в страната.
Данък начисляват само, когато се самооблагат с протокол съгласно чл.117, във връзка с получени доставки на услуги, за които данъка е изискуем от получателя по чл. 82, ал.2. Тук процедурата същата ли е както при ВОП, т.е. данъка се посочва и в дневника за покупки и в дн. за продажби и реално няма данък за ефективно внасяне? Примерно ако имаме получена услуга за 1000 лв.,ние си самоначисляваме данък 200 лв. в двата дневника, реално изплащаме 1000 лв. на доставчика и ефективно не внасяме 200лв.
Също така ме интересува ежемесечно ли се подават дневик за покупките и дневник за продажбите или само ако имаме документи издадени във връзка с ивършена доставка на улуга по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на друга държава членка, както и документи за получени доставки на услуги, за които данъка е изискуем от получателя по чл.82, ал.2? И само тези конкретни документи ли се посочват в съответните дневници?
Моля ако irenabrili чете това нека се включи, тъй като ми е давала доста конкретен отговор във връзка с регистрацията по чл.97а.
Благодаря и хубав ден  :smile1:
#1 | 14.11.2012, 07:17
Публикации: 6310 / 1021
Bojidara
Не съм имала такъв сконкретен случай, но ако не се включат други колеги ще опитам да поразсъждаваме заедно. :smile1:
#2 | 14.11.2012, 09:17
Публикации: 137 / 7
Bojidara, при регистрация по чл.97а от ЗДДС нямаш право на данъчен кредит за всички доставки, а не само за тези на територията на страната. В посочения пример самоначисляваш ДДС от 200 лв., но не ползваш ДК и ще имаш ДДС за внасяне от 200 лв.
#3 | 15.11.2012, 15:13
Публикации: 108 / 3
_Buba моля поясни ми разликата във връзка с изискванията към лицата получаващи услуга от доставчици извън страната и тези осъществяващи вътреобщностно придобиване.
irenabrili ще се радвам да поръзсъждавеме, по принцип смятам че не би следвало да е нужно да се подават ежемесечно дневници при условие че лицата регистрирани на основание чл.97а не извършват облагаеми доставки в страната когато не са регистрирани на друго основание. Смятам че данъчната администрация се интересува от конкретните им доставки във връзка с чл.21 ал.2 и получвани услуги по които те са данъчно задължени съгл. чл. 82, така че е логично да се подават дневници само тогава когато има такива доставки, и да се посочват само конкретните документи.
Не намирам някакво указание във връзка с това, така че само гадая.
#4 | 15.11.2012, 18:09
Публикации: 1 / 0
Според мен се подават дневници и СД всеки месец независимо дали има оборот, а само Vies декларация се подава, когато има ВОД.
#5 | 15.11.2012, 18:30
Публикации: 108 / 3
не би следвало да е нужно да се подават ежемесечно дневници при условие че лицата регистрирани на основание чл.97а не извършват облагаеми доставки в страната когато не са регистрирани на друго основание
не съм се изразила правилно, лицето извършва облагаеми доставки, но не е достигнало задължителния облагаем оборот за регистрация, т.е. няма информация която ежемесечно да подава във връзка с дължим ДДС.
#6 | 15.11.2012, 19:55
Публикации: 137 / 7
Bojidara, не разбирам въпроса ти "моля поясни ми разликата във връзка с изискванията към лицата получаващи услуга от доставчици извън страната и тези осъществяващи вътреобщностно придобиване."
Нали става въпрос за регистрирано лице по чл.97а от ЗДДС  и защо намесваш ВОП в случая?
Изготвяш Протокол по чл.117, но не ползваш ДК, тъй като нямаш право. Начисляваш с протокола ДДС само в дневника за продажби.

Относно ежемесечното подаване на дневници и справса декларация, мисля директно да ти пейстна една извадка от ЗДДС:))
Чл. 125. (1) За всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл. 157.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период.
(3) Заедно със справка-декларацията по ал. 1 регистрираното лице подава и отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период.
(4) Справка-декларация по ал. 1 се подава и когато не следва да се внася или възстановява данък, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания или не е осъществило внос за този данъчен период.
(5) Декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят.
#7 | 16.11.2012, 18:12
Публикации: 108 / 3
_Buba_ благодаря за отговора ти.
Значи да обобщя, лицата регистрирани на основание чл.97а от ЗДДС не начисляват данък по отношение на доставки си,т.е. те не далжът данък за всички извършени от тях доставки, данъчно задължени са само като получатели на услуги във връзка с чл.82 ал.2.
Тези лица нямат право на данъчен кредит по отношение на всички доставки във връзка с чл.70 ал.4.
Ежемесечно подават справка декларация и дневници за покуптки и продажби като в тях отразяват всичките си отчетни дукументи, включително тези за доставките си в страната и издадени във връзка с чл.21 ал.2, както и  документи за получени доставки на услуги, за които данъка е изискуем от получателя по чл.82, ал.2.
#8 | 17.11.2012, 10:03
Публикации: 137 / 7
Bojidara, за уточнение пак ще ти пейстна извадка, но този път от ППЗЗДС:

Чл. 113. (1) Регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или този правилник.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Регистрираните лица следва да изготвят регистъра по ал. 1 "Дневник за продажбите" по образец - приложение № 10, независимо от вида и формата на водене на счетоводството. Регистрираните лица на основание чл. 97а, 99 и чл. 100, ал. 2 от закона отразяват в дневника за продажбите единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона и извършените вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Регистрираните лица следва да изготвят регистърът по ал. 1 "Дневник за покупките" по образец - приложение № 11, независимо от вида и формата на водене на счетоводството. Регистрираните лица на основание чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от закона могат да не изготвят дневник за покупките. В тези случаи подаваният от лицето дневник за покупките трябва да съдържа един-единствен запис със стойности "нула" за числовите полета и "интервал" за символните полета.
....................


Не забрявяй, че ще имаш задължение да подаваш и VIES декларации.
#9 | 20.05.2013, 15:27
Публикации: 108 / 3
Здравейте, искам да си изясня няколко фактически постановки във връзка с регистрацията по ДДС при предоставяне на услиги.
Ако фирма нерегистрирана по ДДС оказва услуги на друго данъчно задължено лице установено на територията на страна членка на ЕС във връзка с чл.21, ал.2 подлежи на регистрация във връзка с чл.97а, ал.2.
1. Как стои въпроса с предоставянето на услуги на данъчно незадължено физическо лице установено в страна членка на ЕС, възниква ли задължение за регистрация тогава?
2. Когато става въпрос за оказване на услуги на данъчно задължено лице и данъчно незадължено физ. лице установени на територията на трета страна?
В случей, че фирмата вече е регистрирана по чл.97а /не е регистрирано за задължителна или регистрация по избор/ и оказва услуги, кой е задължен да плаща данъка в различните случеи:
1. Ако се оказват услуги на друго данъчно задължено лице в страна от ЕС, мястото на извършванен на услугата е в съответната страна, т.е. задължено да начисли и плати данъка е съответното лицето получател.
2. Ако обаче получател на услугата е данъчно незадължено физ. лице установено в страна от ЕС, кой плаща данъка?
3. Ако получател на услугата е данъчно задължено лице установено в трета страна, кой плаща данъка? - тук смятам, че данък не се начислява във връзка с чл.21, ал.2 и чл.86, ал.3
4. Ако пулучател на услугата е данъчно незадължено физ. лице установено в трета страна, кой плаща данъка?
#10 | 04.01.2015, 10:55
Публикации: 23 / 1
Здравейте, имам много сходен казус с Вашия и се надявам да споделите отговорите на въпросите си, ако вече сте ги разбрали.
Моята фирма не е регистрирана още и от всичко изчетено стигам до извода, че ако услугите са предоставени само на данъчно незадължени лица от ЕС, тогава не възниква задължение за регистрация по чл. 97а, но бих се радвала да чуя и други мнения по въпроса.
Другото което леко ме притеснява е, че собственика на фирмата живее в друга страна от ЕС т.е. физически ще извършва услугите там. Не знам дали това може да се приема за "постоянен обект" и според чл. 21, ал.1
Скрит текст :
мястото на изпълнение да се промени и да е вече в страна от ЕС. В този случай би възникнало задължение за регистрация по чл. 97а.
#11 | 04.01.2015, 17:55
Публикации: 35 / 3
Здравейте, Нимерия, ако предлагате услуги само на данъчно незадължени лица, тогава нямате задължение да се рег. по чл.97а, но предполагам, че знаете, че ако получавате фактури за услуги от други фирми също имате задължение за рег. по чл.97а, примерно рекламата в Гугъл е такава услуга. Под " постоянен обект " би трябвало да се разбира нает или собствен офис или някакъв др. вид обект, така че това, че собственика е извън страната не трябва да е от значение в случая.
#12 | 04.01.2015, 19:54
Публикации: 23 / 1
Благодаря за споделеното мнение, имах нужда от потвърждение  :wink1:
#13 | 24.08.2015, 17:26
Публикации: 1 / 0
И аз имам подобен казус - регистриран съм по чл. 97а, досега имах само продажби на услуги към други страни членки. Сега обаче вече нямам към тях, очертава се да имам един месец без фактури, и после продажби към Швейцария.
Чудя се няколко неща:
1) ако няма фактури може ли въобще да не се подава декларация или се подава празна
2) продажбите към Швейцария отразяват ли се и ако да в коя колона и с деветки вместо ДДС номер ли?

От което прочетох по-горе изглежда че се подава празна декларация и продажбите извън ЕС не се включват на база на чл. 113 от ППЗДДС, дали съм прав?
#14 | 14.05.2016, 11:18
Публикации: 92 / 1
Здравейте! АЗ имам същия случай като последния. Рег. по ДДС на осн. чл.97а. Извършена услуга към фирма рег. в Швейцария. Сумите се изплащат от търговско представителство регистрирано тук в БГ с ЕИК от името и за сметка на швейцарската фирма. Има издадени сметки за изплатени суми.
Не се начислява ДДС на основание чл.21 ал.2 във вр. с чл.86 ал.3
Въпросите са:
1 Във фактурата коя фирма се посочва швейцарската или ТП рег. в БГ.
2. Фактурата посочва ли се в Дн. за продажбите.
3.  В кои колони трябва да се отрази сумата,

#15 | 18.06.2018, 18:04
165199
"Когато една фирма е регистрирана на основание чл. 97а от ЗДДС, тя не начислява ДДС при продажба и не си приспада ДДС при покупка на стоки или услуги. Като цяло, за сделките с място на изпълнение територията на Република България, дружеството работи така все едно не е регистрирано по ДДС. Според чл. 79, ал. 2, т. 2 от ППЗДДС фирмите, регистрирани по чл. 97а от ЗДДС издават фактури без начислен ДДС и с основание за неначисляване „чл. 113, ал. 9”."
Щом като законно "дружеството работи така все едно не е регистрирано по ДДС " за България, би трябвало да отпаднат и всички формалности у нас.
Бях в НАП на Аксаков21. Нищо конкретно и ясно... По този въпрос европейското право преобладава директно  българското. Да има схеми, но дали са правилни ? Или НАП се чуди как да осчетоводи ноосчетоводимото ?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове