Чужденец собственик на ЕООД в Бг/ЕНЧ?

28.01.2013, 15:05 30684 14
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

28.01.2013, 15:05
Публикации: 24 / 2
През 2012 гръцки гражданин прави ЕООД в Бг и тъй-като дейността е услуги в ЕС, то няма необходимост от пребиваването му в Бг, а съставя инвойси и изпраща по имейл, които тук счетоводителя ги трансформира във фактури и изготвя месечни дек-ии по ддс. Обаче при попълване на формуляра с ел.подпис на декл.чл.92 ЗКПО иска ЕГН на управителя. ЕГН-то е български номер, а той не се осигурява по бълг.закони, защото най-много 10 дена в годината да му се съберат,че е влизал в Бг. Въпроса е - трябва ли да му се издаде ЕНЧ, за да го осигуряват в Бг. Прочетох, че съществува преносим документ А1, който се издава от държавата,от която се осигурява към другата.Обаче не разбирам от къде да получа пълна инф-я. Има всякаква, но не и точна, за да разбера.И другия въпрос е как да попълня декл.чл.92 ЗКПО, след като няма ЕГН и същия проблем ще възникне и в Агенцията по вписванията - всичко с ел.подпис. ?
#1 | 28.01.2013, 17:17
Публикации: 36 / 5
За чужденците, които нямат ЕНЧ, обикновено записват номера на паспорта в официалните документи. За агенция по вписванията не би трябвало да имате проблем, защото отчетите могат да се подават от адвокат или съставител, упълномощени с изрично пълномощно. В заявлението за публикуване ще напишете данните на упълномощения адвокат/съставител в качеството му на заявител.
Аз имам подобен случай с унгарски гражданин. Подавам всичко с моя ел.подпис. В декл.по чл.92 вписвам двете му имена и номера на паспорта му. Системата дава съобщение за невалидно ЕГН, но декларацията се подава без проблем. До сега никой от НАП не се е обадил да направи проблем. (подавам така от 2009г)
#2 | 28.01.2013, 17:38
Публикации: 2033 / 252
Чуждестранните граждани, които упражняват трудова дейност на територията на Република България, подлежат на задължително държавно обществено осигуряване по българското законодателство. Задължението за осигуряване на чужденец - собственик на търговско дружество, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност като търговец и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
 

Когато собственик на търговско дружество (ЕООД) получава възнаграждения за управление на дружеството, подлежи на осигуряване за всички осигурени социални рискове по реда, определен за осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества в чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване. Внасят се осигурителни вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване. За лицата, родени след 31 декември 1959 г., се правят и вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд. Осигурителните вноски за фонд “Пенсии”, “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица” се внасят в определеното за съответната година съотношение за сметка на дружеството и на осигуреното лице с един платежен документ. В същото съотношение се внасят и вноските за универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. Осигурителните вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест” са изцяло за сметка на дружеството и се внасят с отделен платежен документ. Осигурителните вноски се изчисляват върху полученото възнаграждение, намалено с нормативно признатите разходи по Закона за облагане на доходите на физическите лица, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната професия (в случая за ръководни служители) по основната икономическа дейност на дружеството.
 


В случай че собственикът на дружеството не получава месечни възнаграждения, но упражнява трудова дейност в дружеството, подлежи на осигуряване по реда, определен за самоосигуряващите се лица. Месечните осигурителни вноски се внасят върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Вноските са в размера, определен за фонд „Пенсия”. По свое желание тези лица могат да се осигуряват и за фонд „Общо заболяване и майчинство”
 


За да отпадне задължението за осигуряване на собственика на търговското дружество, при положение че дружеството има дейност, е необходимо:
 


- да има упълномощено друго лице, което от негово име да управлява дружеството- да преустанови дейност в дружеството си и да подаде декларация за прекъсване на дейност като самоосигуряващо се лице.
 


Задължително условие е упълномощеното лице да бъде вписано в Търговския регистър като прокурист. Когато собственикът на дружеството наеме лице да управлява дружеството по трудов договор или по договор без трудово правоотношение (граждански договор), без да е вписано като прокурист в Търговския регистър, задължението му за осигуряване не отпада. Търговският пълномощник осъществява само търговската дейност и не може да упражнява правата на работодателя. Търговският пълномощник не може да бъде нито изпълнителен директор, нито управител на фирмата, тъй като съгласно чл.26, ал.4 от Търговския закон при осъществяване на представителната власт той се подписва, като задължително трябва да добави към фирмата на търговеца своето име и да отбележи, че е пълномощник.
 


Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняването на търговското занятие, както и да представлява търговеца и да упълномощава други лица за извършване на определени действия (чл.22 от Търговския закон). Съгласно чл.21, ал.1 от Търговския закон прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването на прокуриста трябва да бъде с нотариално заверени подписи. Търговецът заявява упълномощаването за вписване в Търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста. Отношенията между търговеца и прокуриста се уреждат с договор. В Търговския закон не е уточнен видът на договора. Договорът, с който се възлага управлението на фирмата на прокуриста, може да бъде както трудов, така и граждански.
 


В случаите, при които управлението на фирмата се възлага на прокурист, нает по трудов договор, осигуряването му се извършва по реда, определен за работниците и служителите в чл.4, ал.1, т.1 от Кодекса за социално осигуряване. Лицето се осигурява за всички осигурени социални рискове.
 


Когато собственик на търговско дружество (ЕООД) сключи с прокуриста договор за управление на дружеството без трудово правоотношение, осигуряването му се извършва по реда, определен за управители на търговски дружества в чл.4, ал.1 т.7 от Кодекса за социално осигуряване. Осигурителните вноски също са за всички осигурени социални рискове.
 


По отношение на здравното осигуряване следва да се има предвид, че чуждите граждани, които упражняват търговска дейност на територията на Република България, подлежат на здравно осигуряване само ако имат разрешение за дългосрочно постоянно пребиваване на територията на страната или ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна. Задължението за осигуряване на тези лица възниква от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване. Чуждите граждани, които пребивават краткосрочно в страната, не подлежат на здравно осигуряване по българското законодателство. В случай на необходимост те заплащат оказаната им медицинска помощ.
 
#3 | 28.01.2013, 18:07
Публикации: 2033 / 252
Другото което е важно - ако лицето си представи формуляр, че подлежи на осигуряване в друга страна от ЕС и не трябва да се осигурява в БГ поради това, няма да се осигурява. Ако го няма, изпълнява законите на БГ и само за здравно не се осигурява, ако няма разрешение за постояннопребиваване, а тогава му издават лична карта и ЕГН.
#4 | 28.01.2013, 18:19
Публикации: 36 / 5
Изключително много благодаря за изчерпателния отговор.
Доста неща не ми бяха много ясни, въпреки че отдавна имам този казус. Значи е задължително да изискам документ за осигуряване в ЕС за да не се налага осигуряване в БГ (местния директор не е вписан като прокурист, но има много дълго и подробно пълномощно)?
#5 | 28.01.2013, 18:57
Публикации: 24 / 2
Благодаря ви за отговорите. И аз от известно време мисля за този "преносим документ А1". Като цяло е тъпо да се назначават други лица/бълг.граждани/ на управленска дейност във фирмата, конкретната, защото този човек няма какво да прави наистина. Този гръцки гражданин-собственик на ЕООД-то си живее в Гърция, но явно има много връзки и по този начин си върши услугите /сключва договори, пуска инвойси, рядко ходи до други в ЕС/. Просто няма какво да върши назначен човек тук в Бг като прокурист или на договор за у-е. Имам познат в счетов.къща, който също ми казва,че с години при него, такива чужди граждани /собственици на фирми в Бг/ не се осигуряват в Бг, нямал пролеми. Да, обаче, в един момент не се знае.... А и другото е - не може в Бг да внасяш осигуровки по № на парспорта. Тук осигуровките се внасят по ЕГН/ЕНЧ. Обаче за какво му е ЕНЧ, след като не е в Бг въобще !? Много неизяснено е все пак.... Може би фиктивно да се пусне договор за у-е на някой българин, но съм сигурна, че гръцкия собственик няма да я разбере причината и няма да иска да му внася осигуровки и данъци. Предполагам, че вече доста от нас имат представа за тези граждани на ЕС...., а и са тук, точно за да си спестят от ставките при тях. Просто незнам... Благодаря ви.
#6 | 10.06.2013, 18:33
Публикации: 57 / 1
Благодаря на alfa за чудесната статия, а какъв е документа А1, за който пишете горе, от къде да го изтегля. Също на базата на коя Наредба се позовават горните коментари
#7 | 21.11.2013, 01:59
Публикации: 4 / 0
Формуляр А 1 координира осигурителните системи на държавите-членки на ЕС

В Договора за създаване на Европейската общност е заложено определението за свободното движение като основно право на лицата, които са трудовоактивни. Осигурителните системи на държавите-членки на Европейския съюз функционират на териториален принцип. Тяхна основна задача е регулирането на събития в сферата на социалната сигурност, възникнали единствено на територията на съответната държава. Движението на работниците мигранти по повод трудова активност обаче, може да доведе до натрупване на задължения по осигурителното законодателство на повече от една държава-членка. Друг вариант е невъзможност за включване на работника в осигурителната система на дадена държава-членка.

За да бъдат разрешени възникналите неблагоприятни ситуации при движение на трудовоактивните лица в рамките на Европейската общност, е необходим наднационален координационен инструмент. Негови главни функции са елиминиране на онези противоречия, възникнали от прилагане на националните осигурителни законодателства в трансгранична ситуация, и определяне на приложимо законодателство.

В ролята на този инструмент влиза формуляр А1, издаван от институцията, която е определена от компетентния орган (министър) на съответната държава–членка. Въз основа на Приложение 4 от Регламент № 987/2009 Националната агенция за приходите е компетентна да определя приложимото законодателство по Дял II от Регламент № 883/2004 и да издава въпросния формуляр. След неговото поискване удостоверение за приложимо законодателство се издава от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) по реда на Регламент № 987/2009 и Глава дванадесета от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.
http://kantora.eu/news_56.html
#8 | 24.11.2013, 20:17
Публикации: 3 / 0
Здравейте и аз да споделя. Н е е задължен собственик на ЕООД да се осигурява здравно ако няма регистрация за постоянно пребиваване. Но на мене онзи ден ми казаха, че трябва да плати здравните осигуровки за 15 месеца назад, от деня на издаването му на ЛНЧ от НАП, за да му бъдат въстановени, защото сега е с прекъснати права. Внасям ми здра.осигуровки от юни 2013 отново и соц.осиг също. Ако някой имам опит нека сподели. Благодаря
#9 | 28.11.2013, 13:25
Публикации: 498 / 48
И 150 м. назад да му платиш пак няма да има здравни права, ако не получи документ за продължително/постоянно пребиваване.
#10 | 11.08.2014, 18:01
Публикации: 2538 / 293
Здравейте,
побутвам темата, защото искам да си изясня нещо:
дългосрочно пребиваване по Закона за чужденците е всяко над 1 и до 5 години. По силата на ЗЗО, чужденец на който е издадена карта за "продължително пребиване" със срок 5 години, счита ли се, че има дългосрочно пребиваване или на самата карта трябва да е изрично написано "дългосрочно"?
#11 | 19.08.2014, 17:43
Публикации: 134 / 2
Бих искала да попитам следното нещо: когато собственикът на дружеството не е от страна, която е членка на ЕС? Собственикът е от Китай. Необходимо ли е да се осигурява?
#12 | 19.08.2014, 22:44
Публикации: 1300 / 180
...към JulyNova - ако иска. Ако се осигурява ще си ползва здравното обслужване безплатно, ако не - ще си плаща. Що се отнася до ДОО-то - не го грее, Китай не е подписал нито една спогодба на МОТ и той ще си се пенсионира по техните си закони, нищо няма да му признаят от нас...
#13 | 14.10.2014, 12:10
Публикации: 2 / 0
Другото което е важно - ако лицето си представи формуляр, че подлежи на осигуряване в друга страна от ЕС и не трябва да се осигурява в БГ поради това, няма да се осигурява. Ако го няма, изпълнява законите на БГ и само за здравно не се осигурява, ако няма разрешение за постояннопребиваване, а тогава му издават лична карта и ЕГН.
къде трябва да се представи този формуляр?
#14 | 13.07.2016, 11:55
Публикации: 1 / 0
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група