Чл. 446 от ГПК

15.10.2013, 13:05 95411 62
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#20 | 15.10.2013, 13:05
Публикации: 3354 / 253
Мисля, че е следвало да удържите някакви пари за този месец след като има чиста сума за получаване. Ако беше целия месец в неплатен отпуск няма как да удържите запор, защото лицето не е получило нищо, но за тези 2 месеца е следвало да направите някаква вноска. Говорете с ЧСИ как да процедирате.
#21 | 15.10.2013, 13:22
Публикации: 1181 / 85
Случвало ми се е, когато съм удържала запор, но поради финансови проблеми не сме го внесли на време, да получа заплашително писмо от ЧСИ. В него искат да им посочиш причините, трите имена и адреса на виновното лице. Голяма глупост - виновно лице! Като не ми е дал пари шефа, за да го внеса, аз каква вина имам?!? Да извадя от джоба си, та да го платя ли?
#22 | 15.10.2013, 14:15
Публикации: 21 / 1
Благодаря за бързите отговори, изпратих писмен отговор на ЧСИ, с обяснение и че вноските за възобновени от м. 09, надявам се да нямам проблеми... четох много из форумите и ГПК, нещата са написани толкова оплетено, че няма как да не се заблудиш, не знам кой ги мисли тези закони  :no: 
#23 | 15.10.2013, 14:28
Публикации: 1181 / 85
Благодаря за бързите отговори, изпратих писмен отговор на ЧСИ, с обяснение и че вноските за възобновени от м. 09, надявам се да нямам проблеми... четох много из форумите и ГПК, нещата са написани толкова оплетено, че няма как да не се заблудиш, не знам кой ги мисли тези закони  :no: 
Когато получиш отговор, би ли споделила с нас какъв е той!
#24 | 15.10.2013, 14:47
Публикации: 21 / 1
Вижте какво намерих в един от форумите... явно не се отнася само до пенсиите :)

Re: запор на заплата
Мнениеот rocknan » 13 Яну 2013, 06:18

Видно от множеството разнопосочни и противоречиви субективни тълкувания на чл. 446 ал.1 от ГПК в десетки форуми с подобна тематика, на вниманието Ви предлагам тълкуването на тричленен съдийски състав от Варненския Окръжен съд.
„В чл. 446, ал. 1 ГПК законодателят изрично е изключил насочването на принудително изпълнение срещу доходите от трудово възнаграждение в размер под и равен на минималната работна заплата. Мотивите са с оглед социална защита и несъстоятелни се явяват доводи , че прагът „минимална работна заплата” е поставен само за пенсиите.”


http://213.91.247.58/upload/SAD_AKT/201 ... 9b2311.htm

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2309

гр. Варна , 23.11.2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД , ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди и единадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
ЗЛАТИНА КАВЪРЖДИКОВА

като разгледа докладваното от съдията Кр.Генковска в.гр.дело № 2309 по описа за 2011 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по повод на жалба от Т.С.Н. против налагането на запор върху трудовото възнаграждение на въззивницата, извършен по изп.д. № 20097120400138 на ЧСИ с рег. № 712 и район на действие ВОС.
В жалбата се навеждат твърдения , че изпълнението е насочено върху несеквестируемо имущество на длъжника , което е в размер под минималната работна заплата за страната. Моли за отмяна на атакуваното действие.
Въззиваемата страна „Кредибул”АД оспорва основателността на въззивната жалба. Счита , че правилото по чл.446, ал.1 ГПК се отнася само до доход от пенсия , а не до трудов доход.
В обясненията си ЧСИ с рег. № 712 и район на действие ВОС излага , че изпълнителното производство е образувано въз основа на изпълнителен лист срещу наследодателя на въззивницата , който е починал в хода на процеса. След конституирането й ЧСИ е направил проверка и е установил , че основното трудово възнаграждение на Т.Н. е в размер на 237лв. ,като отделно и се начисляват възнаграждения по клинични пътеки. Касиерът на предприятието ,което изплаща възнаграждението е длъжен по чл.446 , ал.1 ГПК да направи удръжки от трудовото възнаграждение като съобрази конкретния доход на длъжника, а не ЧСИ. Последният няма точна информация за размера на трудовото възнаграждение на длъжника.
ВОС констатира следното:
Жалбата е допустима ,тъй като е подадена срещу действие на ЧСИ , попадащо в кръга по чл.435 , ал.2 ГПК.
Производството по изп.дело № 20097120400138 на ЧСИ с рег. № 712 и район на действие ВОС е образувано срещу Станьо Банчев въз основа на изпълнителен лист за сумата от 1870 ,44лв. – главница , 1371,01лв. – законна лихва върху главницата и 130,93лв. разноски.
В хода на изпълнителното производство е починал длъжника и на негово място са конституирани наследниците му , сред които и въззивницата.
Видно от писмо от 23.08.2011г., изходящо от ТД-Варна, при НАП, за лицето Т.Н. има регистриран трудов договор с „МБАЛ – Св.Анна-Варна”АД с размер на основното трудово възнаграждение 237лв.
Със запорно съобщение от 24.08.2011г. до „МБАЛ – Св.Анна-Варна”АД ЧСИ е наложил запор върху трудовото възнаграждение на Т.Н..
Предвид така установеното от фактическа страна ВОС прави следните правни изводи:
Принудително изпълнение е допустимо само спрямо секвестируеми вещи и вземания на длъжника.
В чл. 446, ал. 1 ГПК законодателят изрично е изключил насочването на принудително изпълнение срещу доходите от трудово възнаграждение в размер под и равен на минималната работна заплата. Мотивите са с оглед социална защита и несъстоятелни се явяват доводи , че прагът „минимална работна заплата” е поставен само за пенсиите.
С оглед на представеното извлечение от изпълнителното дело ЧСИ е събрал доказателства за получаван размер на месечно трудово възнаграждение на длъжницата от 237лв. , което е под нормативно установения минимум по чл.1 , ал.4 от Постановление № 66 на МС от 28.03.1996г. за кадровото осигуряване на някои дейности на бюджетни организации – 240лв. /към датата на налагане на атакувания запор 24.08.2011г./. Липсват каквито и да е други доказателства за получавани други трудови възнаграждения / напр. допълнителни и пр. /. Вменено в задълженията на ЧСИ е да извърши преценка по чл.446 , ал.1 ГПК , а не на третото задължено лице.
Поради което се налага извод , че изпълнението е насочено срещу несеквестируем доход и следва да бъде отменено.
Водим от което ,съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ налагането на запор върху трудовото възнаграждение на въззивницата, извършен със запорно съобщение от 24.08.2011г. по изп.д. № 20097120400138 на ЧСИ с рег. № 712 и район на действие ВОС, по жалбата на Т.С.Н..
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЧЛЕНОВЕ:
#25 | 15.10.2013, 15:19
Публикации: 1181 / 85
Като се замисли човек, при МРЗ от 310 лв., вземането по  чл.446, ал.1, т.1 - до 300 лв. месечно /след приспадане на данъци и осигуровки/ се обезсмисля. Има много различни тълкувания, решения и т.н., които са абсолютно противоречиви. Аз лично съм питала ЧСИ и той ми е казвал, че този несеквестируем доход се отнася само за пенсиите. Много е спорен този член. Аз лично, не знам какъв съвет да Ви дам.
#26 | 15.10.2013, 15:22
Публикации: 20 / 0
ДОПК
Чл. 213. (1) Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на:
5. трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, пенсията или стипендията - в размер до 250 лв. месечно
#27 | 15.10.2013, 15:31
Публикации: 1181 / 85
"За да усложни допълнително и без това неясния въпрос за секвестируемостта на най-ниските доходи, Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК) въвежда друга долна граница:Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, пенсията или стипендията - в размер до 250 лв. месечно (чл. 213, ал. 1, т. 5 ДОПК). Това ограничение не кореспондира по никакъв начин с МРЗ: към момента на приемането на тази разпоредба в ДОПК МРЗ за страната е била под 250 лв., а сега е по-висока. Изобщо липсата на съгласуваност в уредбата предопределя сериозни затруднения в практиката и създава несигурност както за самите длъжници, така и за работодателите, които трябва да изчислят размера на удръжките."
#28 | 15.10.2013, 15:35
Публикации: 1181 / 85
Около тези запори споровете са МНОГО големи. НЕ КАЗВАМ, ЧЕ АЗ СЪМ ПРАВА! Спорен е въпросът, когато на лицето има наложен повече от един запор. Има ли поредност на изплащане или се изплаща пропорционално? Аз смятам да приключа с писането и разсъждания, защото не искам да изпадам в спорове за нещо, което не е ясно уредено със закон.  :smile1:
#29 | 15.10.2013, 15:47
Публикации: 20 / 0
На основание - ДОПК Чл. 213. (1) т.5. - не съм удържала запор 2 месеца на  служител - и устатото :) ЧСИ - не ме е притеснило :)
#30 | 05.11.2013, 15:38
Публикации: 21 / 1
Момичета, получих си обратна разписка, но отговор няма... явно няма проблеми  :girl_blum:
#31 | 18.12.2013, 10:42
Публикации: 2 / 0
Имам запор на заплата остатъка от заплатата ми се привежда по банкова сметка,сега разбирам че същата е запорирана от същият ЧСИ.Имат ли право на това
#32 | 18.12.2013, 11:27
Публикации: 5550 / 369
Имам запор на заплата остатъка от заплатата ми се привежда по банкова сметка,сега разбирам че същата е запорирана от същият ЧСИ.Имат ли право на това

Говорете с ЧСИ-то и обяснете, че запора Ви се удържа от работодателят и че в тази банкова сметка получавате остатъка от заплатата. Помолете го да вдигне запора върху сметака Ви!
#33 | 10.03.2014, 12:21
Публикации: 1 / 0
Как да постъпим, ако длъжникът заяви, че в момента води преговори с ЧСИ за разсрочване, или че не признава задължението и води дела? Да започнем ли да му удържаме от чистия доход, или да изчакваме развитието на случая?
#34 | 10.03.2014, 12:28
Публикации: 7228 / 1079
Най-добре е да пишете писмо на ЧСИ и искайте становище. Самоволното изчакване може да Ви донесе проблеми.
#35 | 01.04.2014, 12:38
Публикации: 3 / 0
моля за ясен отговор- има ли несеквестируем доход.От 2008 до сега МРЗ се променя,а текста в чл.446 от ГПК -не.Тълкуването  доходи,които са над МРЗ,които включват и пенсии, а не само за пенсии.Нека  да се промени текста с ясни разпоредби, а не с разни вратички за тълкуване на кой как му харесва.Мисля че по този начин се обслужват интересите на ЧСИ.Практика е да заплашват и да се държат арогантно.
#36 | 03.04.2014, 14:05
Публикации: 2 / 1
Здравейте,
искам да споделя моя опит със запорите. Когато имам някаква неяснота при получено запорно съобщение се свързвам с юристконсултите на Камарата на частните съдебни изпълнители. Първо по телефона и след това писмено им задавам въпросите си и досега винаги са ми помагали.
Приятен и "усмихнат" ден. :smile1:
#37 | 03.04.2014, 16:31
Публикации: 38 / 1
Здравейте,

Аз също имам служители със запори, за съжаление ...
и сега ми се налага да разсъждавам над следния въпрос:

- чистата сума за получаване е 1300 лв, но лицето има аванс от 400 лв

Как бихте постъпили, моля за вашето мнение ?
 - (1300-400)/3 = 300 запор и 600 сума за получаване
       или
 -  горницата над 800 лв (т.е 500 лв) - за запор
         и 800 - 400 (аванс) = 400 сума за получаване
 :blink:
#38 | 03.04.2014, 16:32
Публикации: 7228 / 1079
горницата над 800 лв (т.е 500 лв) - за запор
         и 800 - 400 (аванс) = 400 сума за получаване
#39 | 03.04.2014, 16:43
Публикации: 38 / 1
аз до сега също така разсъждавах, но този месец се доверих на програмата за заплатите (Микроинвест).
Там има функция за автоматично изчисляване на запор и интересното е, че тя ми го сметна по първия начин, който бях описала ((1300-400)/3).
Изненада ме, но реших да й се доверя след леко обсъждане с програмистите от форума.
Сега обаче се притеснявам, ако не съм постъпила правилно, може ли да последват санкции  :noexpression:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове