Осигуряване на чужденци съдружници в ООД

21.08.2013, 10:55 19076 9

21.08.2013, 10:55
Публикации: 13 / 0
Имам следния казус: Имам две лица, чужденци от държава извън ЕС, които са със статут на временно пребиваващи в страната. Същите лица са съдружници в ООД, имат ЛНЧ издаден от териториалната дирекция на НАП и им е подадена декларация за СОЛ, че са осигурени за всички социални рискове.  До сега сме им спирави всичко, включително и ЗО. Въпросът ми е трябва ли да им спирам ЗО и не съм ли в грешка, и как да процедирам с осигуровките които до сега са им спирани? И как от сега нататък да им подавам образец 1 без ЗО?
#1 | 21.08.2013, 11:58
Публикации: 135 / 31
Не разбирам защо ще им спирате социалните и здравните осигуровки, при положение, че продължават да  са СОЛ /не прекъсват дейност/, може би е изтекло разрешението за временно пребиваване?
ЗЗО:Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишна текст на чл. 33 - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са:
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна.
Чл. 34. (1) Задължението за осигуряване възниква:
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) по чл. 33, ал. 1, т. 3 - от датата на получаването на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване.

Няма проблем в декл. обр. 1 да няма включени здравни осигуровки, просто не попълвате съответната клетка с процент за ЗО.

По отношение на социалните осигуровки
: информирайте се дали във връзка със социалното осигуряване България няма сключен международен договор със съответната страна. При положение, че  няма такъв, задължително продължавате да дължите социални осигуровки, ако в дружеството няма назначен управител, различен от двамата чуждестранни съдружника .
#2 | 21.08.2013, 12:46
Публикации: 13 / 0
Ами държавата е Турция и до колкото проверих България няма нищо сключено с тази страна!!! И временното им пребиваване е за месец, после се връщат в страната си и пак идват тук!!!
#3 | 21.08.2013, 12:55
Публикации: 135 / 31
Според Закон за чужденците в Република България /ЗЧРБ/:

Чл. 24г. (Нов – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на 5 години преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване. След придобиването му статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен, доколкото не са възникнали основания за отнемането му по чл. 40.

(2) Периодите на пребиваване на лицата по чл. 22, ал. 3 и на лицата, пребиваващи изключително на основание от временно естество като работещи по програми au pair, сезонни работници, доставчици на презгранични услуги, работници или служители, командировани от доставчик на услуги, за осигуряване на презгранични услуги, или когато разрешението им за пребиваване е формално ограничено, не се отчитат при изчисляване на периода на пребиваване по ал. 1.

Изхождайки от определението за дългосрочно пребиваване, визираните от вас лица не попадат в разпоредбите на чл.33 от ЗЗО. Това означава, че те не се осигуряват здравно.
След като няма назначен друг управител, различен от тях, социални осигуровки се дължат. Няма значение, че напускат страната периодично и отново се връщат.
#4 | 21.08.2013, 13:09
Публикации: 13 / 0
Ами ако има трети съдружник и той е български гражданин, това означава ли, че за тях отпада плащането на каквито и да било осигуровки?
#5 | 21.08.2013, 13:43
Публикации: 135 / 31
Ще отпадне, ако никой от двамата чужденци не е управител, както и ако не извършват дейност с личен труд в дружеството. Тогава те ще са единствено собственици на дялове /записан капитал в Дружеството/, които имат право на дивидент, пропорционално на размера на дяловете си.
#6 | 21.08.2013, 14:59
Публикации: 13 / 0
Мерси много!!!!! :smile1:
#7 | 21.08.2013, 15:02
Публикации: 2027 / 253
Ето и още нещо във връзка с осигуряване на чужди граждани с фирми в страната :


Чуждестранни граждани, които упражняват трудова дейност на територията на РБ, подлежат на задължително обществено осигуряване по бълг. законодателство. Задължителното осигуряване на чужденец - собственик на търговско дружество възниква от деня на започване или възобновяване на дейността до нейното прекъсване/ прекратяване.
Когато собственик на търг. дружество /ЕООД/ получава възнаграждение за управление на дружеството, подлежи на осигуряване за всички осигурит. рискове по договор за управление и контрол / чл. 4, ал.1, т.7 от КСО/.
Ако чуждестранното лице не получава възнаграждение, но упражнява труд. дейност, се осигурява като самоосигуряващо се лице върху избран осигурителен доход между минималния и максималния размер, определен със ЗБДОО.
За да отпадне задълженито за осигуряване на собственика на търг. дружество, при положение че има дейност, е необходимо:
- да има упълномощено друго лице, което от негово име да управлява дружеството / според мен тук се има предвид прокурист, вписан в търговкия регистър/
- да преустанови дейността в дружеството си и да подаде декларация за прекъсване на дейност като самоосигуряващо се лице.
Ако собственикът наеме лице да управлява по трудов договор или по гражд. договор, без да е вписано като прокурист в Търг. регистър, задължението му за осигуряване не отпада.
Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняването на търг. заниятие, както и да представлява търговеца и да упълномощава др. лица/ чл.22 от ТЗ/
Упълномощаването на прокуриста трябва да е с нотариално заверени подписи. Уреждането на отношенията става с договор - трудов или гражданси. Ако е трудов, то осигуряването е за всички осигурит. рискове /чл.4, ал. 1, т.1/ Ако е облигационен - договор за управление и контрол -чл.4, ал.1, т.7 от КСО, но също за всички осигурени соц. рискове.
По отношение на сдравно осигуряване: Чуждите граждани, които упражняват дейност на територията на РБ, подлежат на здравно осигуряване само ако имат разрешение за дългосрочно постоянно пребиваване или ако е предвидено друго в международен договор, по който РБ е страна. Задължението за осигуряване на тези лица възниква от датата на получаване на разрешение за постоянно пребиваване. Чуждите граждани, които пребивават краткосрочно в страната, не подлежат на сдравно осигуряване. В случай на необходимост те заплащат оказаната им медицинска помощ.
#8 | 18.06.2014, 14:54
Публикации: 25 / 1
Здравейте,първо искам да благодаря на Алфа за изчерпателният отговор и второ да си позволя да задам няколко въпроса. По договор за управление и контрол имаме лице,което постоянно работи и се осигурява в Румъния. След като ми предостави този документ А1 от румънските власти,то тук автоматично не дължи осигуровки,нали така ? За данък общ доход също казва,че ще ми предостави докумет,че е данъчно задължено лице в Румъния и по спогодбата не би трябвало да дължи ДОД.Ако не дължи осигуровки и ДОД,то тогава не подавам Декларация 1 за това лице и има ли смисъл да се вади номер на чужденец от НАП ? Моля Ви,кажете дали правилно разсъждавам.Благодаря предварително!
#9 | 27.03.2015, 10:21
Публикации: 1 / 0
Здравейте,
Имам следния казус с ООД - 2 съдружници( единия бг. лице и управител, осигурява се като самоосигуряващо лице(420лв.) с ДУ без вписано възнаграждение.).Другия е чуждестранно лице - франция, работещо на трудов договор към франция на територията на БГ и осигурен към Фр. преди регистрацията на ООД-то, не е управител. Осугуровките, които му се изплащат по труд. дог. са над максималния праг за БГ. Въпроса ми е трябва ли да се осигурява задължително и в ООД-то или какви документи трабва да представи, че е осигурен по трудовия дог. над максималния за БГ? Лицето няма постоянно гражданство или ЛНЧ номер.

Много ви благодаря, Хубав ден.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група