Аванс за ССП

22.11.2013, 17:54 12670 12
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

22.11.2013, 17:54
Публикации: 10 / 1
Експерт 67 ЕООД
Земеделски производител регистриран по ЗДДС издава фактура за Аванс за ССП реколта 2014г. за 30000 лв +6000 лв ДДС общо 36000 лв. Това се равнява на 100т.пшеница примерно към настоящия момент. След отпадане на задължението за начисляване ДДС от 01.01.204г. на земеделските производители няма ли да се получи обратен ефект за тях, защото той ще дължи 36000 лв на купувача за получения аванс, което ще се равнява на 120т пшеница , а 6000 лв  ДДС, които е получил сега ще бъдат внесени в държавната хазна , като резултат за внасяне ДДС към месец ноември. Как ще се процедира с издадените аванси?
#1 | 23.11.2013, 08:30
Публикации: 6365 / 1054
Най-вероятно ще има допълнителни разяснения за преходен режим при такива сделки.

Въпреки, че чисто счетоводно не виждам проблем.

1. издавате ф-ра за аванса:
    411                   36 000
          412                         30 000
          4532                         6 000

2. плащат Ви по фактурата:
   503                    36 000
           411                        36 000

Задълженията Ви към клиента са по сметка 412 - клиенти по аванси - и са 30 000.

През 2014-та закривате аванса и признавате приход от продажба на ССП:

   411                       0.00
          701                       30 000.00
         -412                      -30 000.00
         
#2 | 23.11.2013, 09:07
Публикации: 1875 / 379
В допълнение към казаното от Иренабрили- има постановка за преходния режим в параграф 8,
§ 8. (1) Когато до влизането в сила на този закон е направено авансово плащане за доставка на стока по приложение № 2, част втора от Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане.
(2) В случаите по ал. 1 доставчикът на стоки по приложение № 2, част втора от Закона за данък върху добавената стойност документира доставката чрез анулиране на издадената за авансовото плащане фактура и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност
#3 | 23.11.2013, 11:16
Публикации: 6365 / 1054
Това какво означава на практика?
Да разбираме, че издадената през 2013 фактура за аванса се анулира и доставчикът ЗП издава нова фактура още на 01.01.2014 с текста за обратно начисляване, което означава, че данъкът е изискуем от платеца на аванса?
А данъкът вече е преведен от доставчика... Протоколът по чл. 116, ал. 4 не се ли прилага за грешно съставени документи? На какво основание приемаме, че фактурата за авансово плащане, издадена по правилата на действащия към момента на издаването й текст, е погрешно съставена?
Нещо не разбирам - моля за разяснение. :(
Как ще изглежда това на практика - фактура, протокол, нова фактура, дневници... с примерни дати и данъчен ефект.

От ППЗДДС:
Скрит текст :
#4 | 23.11.2013, 13:36
Публикации: 1875 / 379
Приемаме данните от питащия като пример за разработката
І. При доставчика на зърно
м.ноември 2013 издадена фактура за авансово плащане

411   36000
                                       412        30000
                                       4532        6000

                   плащането
                  503/411    36000
                                 

          м.януари 2014 г
                 издаден протокол чл.116 ал.4
 
411   -36000
                  412          -30000
                  4532          -6000
                 издадена фактура

411/701   30000


Какво се получава като резултат при доставчика
1.   Дължи на клиента 6000 лв, които следва да възстанови или както е записал питащия може да компенсира със допълнителни кг жито, въпрос на споразумение.
2.   В м ноември 2013 ако доставчикът е излезнал на ефективно внасяне на ДДС  и го е внесъл, неприятното е , че с януарското ДДС чак   да си възстанови тези средства, макар и по съкратената процедура.

Изменението на чл.92 ал.3

        1. В чл. 92 ал. 3 се изменя така:
„(3) Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато:
1. лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка; на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка: транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенски услуги, различни от услугите по чл. 49; транспортна обработка на стоки; услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, както и услуги по оценка, експертиза и работа върху движими вещи;
2. лицето – земеделски производител, е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от него стоки по приложение № 2, част втора, на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки.“

#5 | 23.11.2013, 15:40
Публикации: 1875 / 379
ІІ. При клиента/пак приемаме данните на питащия и примера с датите/
     м.ноември 2013 г- получена фактура за авансово плащане

            402          30000
            4531         6000           
                       401         36000
               плащането
            401/503             36000

м.януари 2014
  получава от доставчика протокол по чл.116 ал.4

402                 -30000
4531                -6000
            401    -36000


получава нова фактура   за 30000
съставя протокол по чл.117
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
изменението:
 2. В чл. 117, ал. 2 се създават т. 9 и 10:
„9. идентификационен номер на доставчика за целите на ДДС, под който номер е осъществена доставката, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, и номер и дата на фактурата – когато такава е издадена до датата на издаване на протокола;
10. идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора, и номер и дата на фактурата.“

 304/401       30000
4531/4532   30000

Какви са резултатите при получателя: /при чисти обороти, без другите сделки на ЗП/
1.   Ползвания данъчен кредит през ноемри 2013 го дължи с януарското 2014 г. ДДС.
2.   Има да получава от доставчика 6000 лв или компенсация в жито, съответно документирано.
#6 | 25.11.2013, 20:58
Публикации: 95 / 20
"получава нова фактура   за 30000
съставя протокол по чл.117
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
изменението:
 2. В чл. 117, ал. 2 се създават т. 9 и 10:
„9. идентификационен номер на доставчика за целите на ДДС, под който номер е осъществена доставката, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, и номер и дата на фактурата – когато такава е издадена до датата на издаване на протокола;
10. идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора, и номер и дата на фактурата.“

 304/401       30000
4531/4532   30000

"
Нещо ми убягва смисълът на втората контировка,както и сумата от 30 000 в нея?
#7 | 25.11.2013, 21:36
Публикации: 95 / 20
Само се допълвам-4531/4532 е за включване на ДДС в двата дневника,но защо е 30 000 в примера.
#8 | 26.11.2013, 07:38
Публикации: 1875 / 379
Защото ако е 36000,за същото количество жито, то ще натовари цената на брашното, Мелницата ще начисли ДДС върху полученото по скъпо жито плюс преработката му, при продажбата на брашното.
И да,  4531/4532 е за включване в двата дневника. Колеги ползват трансферни сметки при осчетоводяването на тази статия, въпрос на избор и счетоводни програми.
Все пак това е един пример, отразяващ влиянието на промяна на закона, когато има авансово плащане преди влизането му  в сила. Идеята не е за коментара на цената на кг жито.
#9 | 26.11.2013, 08:38
Публикации: 95 / 20
Благодаря за включването. Всъщност въпросът ми беше защо контировката 4531/4532 е със стойност 30 000 ,а не 6 000 ? Протоколът не се ли съставя със стойността на ДДС върху данъчната основа от 30 000 ?
#10 | 26.11.2013, 09:17
Публикации: 1875 / 379
jeni 1, благодаря за корекцията. Грешката е техническа. Да се чете 4531/4532-6000 лв. :yes3:
#11 | 13.08.2015, 09:42
Публикации: 34 / 1
Да подновя малко темата...
Към днешна дата при вече наличие на обратно начисляване по чл163 ние пускаме фактура за авансово плащане на слънчоглед рек.2015 на нея следва ли да се начисли ДДС или не?
Авансовото плащане е за слънчоглед но, не е слънчоглед, а си е само ав. плащане  :noexpression:
#12 | 13.08.2015, 09:47
Публикации: 173 / 10
Не се начислява ддс
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група