Данъци, осиг. и счетоводство на земеделски производител рег. като физ. лице

02.12.2013, 17:23 27114 10
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

02.12.2013, 17:23
Публикации: 2 / 0
Здравейте! Толкова много изчетох за данъците, осигуровките и какво ли още не, че в главата ми стана пълна каша. Звънях и на нколко счетоводни фирми, но повечето казват че не се занимават счетоводно със земеделски производители. Направо ужасссссс :hmmm:
Имам нужда от счетоводител, занимащ се със земеделски производители!
Имам земеделски прозводител, регистриран като физически лице, който никога не си е подавал каквито и да е дан. дек, внасял осигу., освен здравни и не е имал счетоводител.
Въпросите ми са следните:
1. От къде да започне за да може всичко да му е изрядно? :hmmm: труден въпрос май!
2. Желае да си подаде год.данъчна дек.- това дек. по чл.50 и приложение 3 ли трябва да бъде? На каква база се попълват данните в нея, той доход от субсидия за предходната година, но получен пролетта на тази. Предполагам че и него декларира. Лицето има разходи от дейността, за които има издадени фактури, има и фактури за приходи от продадена продукция.
3. Може ли да си внесе осигуровки със задна дата? И как да изчисля колко са и по какви сметки да ги преведа?
4. Какъв данък дължи? на каква база се изчислява този данък и докога и къде се внася?
5. Какви уведомления се подават в НАП, НОИ и.......
6.До кога трябва да обяви начина си на облагане
1.подават в ТД на НАП че искат печалбата да се облага с 15% като ЕТ-приходи минус разходи,събират си документи

2.подават в ТД на НАП че ще приспадат 60% разходи/без документи/ и 40% ще се облагат
7. Кой вариянт е по-добър?
8. Дължат ли се глоби за недаклариране и невнесен данък? Що за въпрос? :hmmm:
Ох голяма каша! Незнам от къде да започна, а продължа ли да пиша ще започнат да излизат още и още въпроси!
#1 | 02.12.2013, 20:37
Публикации: 6365 / 1054
Здравейте,
Ще се опитам да Ви отговоря по ред:

1. От къде да започне за да може всичко да му е изрядно?  труден въпрос май!Вашият човек е в „сивата икономика” и очевидно вече е направил първата крачка, а именно да излезе ”на светло”.

2. Желае да си подаде год.данъчна дек.- това дек. по чл.50 и приложение 3 ли трябва да бъде? На каква база се попълват данните в нея, той доход от субсидия за предходната година, но получен пролетта на тази. Предполагам че и него декларира. Лицето има разходи от дейността, за които има издадени фактури, има и фактури за приходи от продадена продукция.
Освен, че желае да си подаде ГДД по чл. 50 е и длъжен да го направи. Какви приложения следва да попълни зависи от видовете приходи през годината, както и от избрания начин на облагане.
При конкретните обстоятелства – физическо лице, регистриран ЗП, нерегистриран по ЗДДС – доходите са от друга стопанска дейност и подлежат на облагане по чл. 29 от ЗДДФЛ, което намира отражение в Приложение 3. Трябва да обърнете внимание дали доходът е само от непреработена продукция или от непреработена и преработена продукция. В първия случай ще има 60% НПР, а във втория – 40%.
Субсидията се облага в годината на получаването, освен ако не е за 2009 г. Ако е свързана с доходите като ЗП се декларира също в Приложение 3 и се признава съответния процент НПР.
Ако няма доходи от дейност като ЗП, се декларира в Приложение 6 и се облага като доход от други източници по реда на чл. 35.
След като не образува облагаем доход за изтеклата година по чл. 26 във вр. с чл. 29а, то фактурите за разход до този момент са без значение за целите на облагането. От тях, обаче, може да се направи анализ дали си струва да избере облагане по чл. 29а за следващите 5 години. От 01.01.2014 този избор не е обвързан с регистрацията по ЗДДС. Направеният избор за 2014 г. се удостоверява с декларация в НАП в срок до 31.01.2014 (§ 11 на ПЗР на ЗИДЗДДФЛ). С това отговарям на въпросите от точки 6 и 7.

3. Може ли да си внесе осигуровки със задна дата? И как да изчисля колко са и по какви сметки да ги преведа?
Може, ако подаде ОКд5 за започване на дейност като СОЛ със задна дата, което е бил длъжен да направи още при започване на дейност като ЗП. ЗП са задължително осигурени по КСО (чл. 4,ал. 3, т. 4). Има глоби за неподаване на данни за осигурените лица, но има и процедури по ЗАНН и е възможно да не бъде глобен, защото няма акт за нарушение.
Скрит текст :
Но няма да можете да внесете осигуровки за минало време без да подадете Д1 и Д6, а за тях ще са необходими предписания.

4. Какъв данък дължи? на каква база се изчислява този данък и докога и къде се внася?
По този въпрос отговорът се съдържа в казаното по т. 2 и в текстовете на ЗДДФЛ.

5. Какви уведомления се подават в НАП, НОИ и.......
Най-различни. Зависи каква е дейността, има ли наети лица, и……….. искам да кажа, че трябва да зададете по-конкретен въпрос.

6. До кога трябва да обяви начина си на облагане
1.подават в ТД на НАП че искат печалбата да се облага с 15% като ЕТ-приходи минус разходи,събират си документи

2.подават в ТД на НАП че ще приспадат 60% разходи/без документи/ и 40% ще се облагат
7. Кой вариянт е по-добър?

Виж отговорите в т.2
 
8. Дължат ли се глоби за недаклариране и невнесен данък? Що за въпрос?
Този въпрос е обширен. Общият принцип е, че за да има глоба, тя трябва да се предшества от акт за нарушение. Неподаването на декларации се явява нарушение. Невнасянето на данъците не се наказва с глоба, а за дължими данъци от минало време се начислява лихва.

Ето и един линк с интересна информация:
http://www.naas.government.bg/bg/Библиотека/Икономика/СдруженияОсигуряванеЗем.Производители#page=1

Започнете със съставянето на план за действие, направете си списък и отмятайте задачите една по една :thumbup:
#2 | 10.01.2014, 18:26
Публикации: 35 / 0
                     Здравейте! Честита и спорна 2014г!
    Съпругът ми е ЕТ-таксиметрова дейност. Като физическо лице, не е регистриран ЗП, получи субсидия за единица площ за 2012г. С получената сума изора нивата, закупи дръвчета и ги зася, засади и зеленчуци за лично ползване. Нямаме  придобити доходи, но няма и документи за разходи.  Кое приложение да попълним, за да ни се признаят и разходи, №3 или №6? Ако е приложение №6, сумата от  субсидията се добавя към дохода от таскиметровата дейност и трябва  да се обложи с 15%.
  Тъй като субсидията не е голяма ще излезе, че държавата я дала и си я  взела.
   С какви разходни документи трябва да се снабдяваме за следващата ГДД?
     Благодаря ви предварително!
#3 | 10.01.2014, 20:19
Публикации: 6365 / 1054
Здравейте,
Има едно разяснение на НАП, в което може да намерите отговор на интересуващия Ви въпрос:

"Становище 20-08-28 Относно: Данъчно облагане на субсидии, получени през 2011г. от ДФ „Земеделие”
ПИСМА
Относно: Данъчно облагане на субсидии, получени през 2011г. от ДФ „Земеделие”

Във връзка с постъпило запитване вх. № …..20.04.2012г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме:
В запитването е посочено, че през 2011г. сте получили от ДФ „Земеделие” субсидия за единица площ. Посочвате, че сте пенсионер от 3 години.
Поставяте следния въпрос:
Облагат ли се данък върху дохода, получените през 2011г. суми?

В запитването посочена информация не е достатъчна и изчерпателна, поради което съобразявайки относимата правна уредба изразяваме следното принципно становище:
От така изложената фактическа обстановка, не става ясно в качеството си на какво лице получавате субсидията – едноличен търговец или физическо лице, регистриран земеделски производител или физическо лице, което не а регистриран земеделски производител, регистриран ли сте по ЗДДС или не?.
С измененията и допълненията на Законът за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, в сила от 01.01.2010г. е отменен чл.13, ал.3, в който се регламентираше освобождаването от облагане на доходите на физически лица, регистрирани като земеделски производители, включително едноличните търговци, за производството на непреработена растителна и животинска продукция.
ЗДДФЛ не регламентира с конкретен текст получените финансирания – безвъзмездни помощи или субсидии, като отделен източник на доход за физическите лица – земеделски производители, респективно за тях не се прилага специално данъчно третиране, поради което, същите следва да се разглеждат в контекста на общите правила за облагане и деклариране на доходите.
По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранни физически лица, независимо от източника на получаването им, т.е. в т.ч. попадат и субсидиите и безвъзмездно предоставените помощи.
На основание на цитираната правна норма, получените финансирания се третират за данъчни цели като облагаем доход.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане.
Във връзка с гореизложеното следва да се имат предвид измененията и допълненията в ЗДДФЛ, обнародвани в ДВ бр. 99 от 2011 год., в сила от 01.01.2012г. Съгласно промените получените субсидии през 2011г., предназначени за 2009г. или предходна година са необлагаеми само за регистрираните земеделски производители.
На основание § 18 от преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на ЗДДФЛ /ДВ бр. 99 от 2011г., в сила от 01.01.2012г./ доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2011 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година.
Ако лицето не е регистриран земеделски производител, независимо, че получената субсидия през 2011г. касае 2009г. или предходна година, тя подлежи на облагане по реда на чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ с приспадане на 40% нормативно признат разход.
Ако получената субсидия през 2011г. се отнася за 2010г. или за 2011г., в зависимост от това в качеството на какви физически лица са получателите на субсидиите, са възможни следните хипотези:

Първа възможна хипотеза – за физически лица, които са регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, но не са ЕТ и субсидията е свързана с производството на непреработени продукти от селско стопанство, облагането се извършва по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ. На основание на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход на физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани са като земеделски производители или тютюнопроизводители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на производството на декоративна растителност, се определя, като придобития през годината доход, в т.ч. и субсидии, свързани с тях, се намали с разходи в размер 60 на сто.
В тези случаи получената субсидия заедно с реализираните доходи от дейността се декларира в Приложение № 3, таблица 1 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011г. Съгласно чл. 30 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 29, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
Съгласно чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ /ДВ бр. 31/14.04.2011г./, облагаемият доход от стопанска дейност на регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26, като доход на лице, което независимо че няма регистрация като едноличен търговец, формира облагаемия си доход по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане /ЗКПО/, т.е. формира данъчния си финансов резултат на базата на заведена счетоводна отчетност като предприятие по смисъла на Закона за счетоводство.
Физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са регистрирани по ЗДДС, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага като на едноличните търговци /чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ/. За регистриране на своя избор за този ред за облагане за 2011г. тези физически лица на основание § 16 от ПЗР на ЗДДФЛ /ДВ бр. 31/14.04.2011г., в сила от 01.01.2011г./ в срок до 31 май 2011 г. следваше да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ.

Втора възможна хипотеза - ако физическите лица не са регистрирани като земеделски производители или тютюнопроизводители, облагането е на основание чл. 29, ал. 1, т. 2, буква «а» ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 29, т. 2, буква «а» от ЗДДФЛ доходите от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, от горско стопанство /включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове/, от ловно стопанство и от рибно стопанство, се облагат като придобитите доходи, в т.ч. и получената субсидия се намалят с 40 на сто разходи за дейността.
В този случай получената субсидия, заедно с доходите се декларират в таблица 2 от Приложение № 3 на годишната данъчна декларация.

Трета възможна хипотеза – ако физическите лица не са регистрирани земеделски производители, но имат регистрация като еднолични търговци, облагането с данък е по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Получените доходи от извършваната дейност и получената субсидия следва да се отразят в счетоводството на предприятието на едноличния търговец. А в случай, че едноличния търговец е регистриран земеделски производител и отговаря на условията на чл.189б от ЗКПО има право на преотстъпване на дължимия данък в размер на 60 на сто.
При тази хипотеза се попълва Приложение № 2 към годишната данъчна декларация
.

Четвърта възможна хипотеза - ако физическите лица не влагат, съответно не са използвали получената субсидия за извършване на стопанска дейност или получената такава няма да я използват за извършване на стопанска дейност. В този случай облагаемия доход на физическите лица ще се определи по реда на раздел VІ на ЗДДФЛ «Доходи от други източници», съгласно чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, т.е. брутната сума на получената през данъчната година субсидия.
Съгласно чл. 36 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа се определя като облагаемият доход по чл. 35, придобит през годината, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване.
В тези случаи получената субсидия следва да се декларира в Приложение 6 на Годишната данъчна декларация за 2011 год./чл.50, ал.1 ЗДДФЛ/.

Предвид гореизложеното, получената, от Вас субсидия през 2011г. е облагаем доход, ако се отнася за 2010г. и 2011г., независимо от факта, че Вие сте пенсионер. При попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и съответните приложения към нея следва да вземете под внимание изискванията на разпоредбите на закона относими към Вашия конкретен статут на данъчно задължено лице."
#4 | 11.01.2014, 09:42
Публикации: 35 / 0
       Благодаря за подробната информация!
Разбрах, че в нашия случай трябва да попълни Приложение №6, въпреки, че тези средства  ги е изразходвал за селскостопански цели. Разходи не му се признават, ако не е регистриран като ЗП.
       Правилно ли съм разбрала?
       Приятен ден!
   
   
#5 | 11.01.2014, 10:04
Публикации: 6365 / 1054
Доколкото разбирам цитираното по-горе становище на НАП, следва да включите сумата на субсидията в отчета за ЕТ по Приложение 2, в Част ІІІ, т. 1.2, а именно:
1.2   В т.ч. доходи, изплатени през 2013 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет

#6 | 13.01.2014, 18:14
Публикации: 47 / 4
irenabrili,

според мене може да попадне и в хипотеза 2 (не само в 3) от цитираното от Вас писмо. В хипотеза 2 няма изискване - да няма ЕТ. 
В този случай получената субсидия, заедно с доходите се декларират в таблица 2 от Приложение № 3 на годишната данъчна декларация с 40% нормативно признати разходи.

Разбира се, ако има данъчна проверка - идея нямам, те дали биха приели това тълкуване (и колко струва да бъдат убедени).
Ако се планира кандидатстване по някоя друга мярка за субсидии (112 млад фермер или 311), тогава се появяват нови аргументи в кое приложение да се включи, но случаят не е такъв.
Аз бих изчислила кой вариант е по-изгоден - и така попълвам декларацията, като се надявам да нямам близка среща с данъчни.

#7 | 13.01.2014, 19:07
Публикации: 6365 / 1054
biborana,

Естествено, втората хипотеза е по-привлекателна :smile1: Изрично не е дефинирано изискване лицето да не е регистрирано като ЕТ. Там е работата, обаче, че НАП има категорично становище, че:
"Според търговското право "едноличен търговец" е само определена от закона правоспособност на физическото лице, която се добива с факта на регистрация в търговския регистър. Чрез регистрацията не се създава нов правен субект, различен от физическото лице, действащо като търговец. В този аспект, предприятието на едноличния търговец не е отделен субект на правото и затова е необходимо да се разграничи качеството, чрез което физическото лице действа в търговския оборот: дали като физическо лице, дали като търговец. Такова разграничение е възможно само от гледна точка на друг критерий - в зависимост от характера на действията, които са извършени, тяхната икономическа и счетоводна обособеност и доколко тези действия са покрили понятието за търговска сделка (чл. 286 от ТЗ).
Предвид горното, дефинирането на едно физическо лице като търговец не следва да се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на ТЗ. Ако физическото лице осъществява търговски сделки, не е от значение дали то е манифестирало или не участието си в тях като едноличен търговец: сделките го определят като такъв, а не то определя сделките като търговски. Обективният критерий тук са извършените действия, а не кой ги извършва. Търговското качество на физическото лице следва да се разглежда с оглед характера на извършваните от него сделки и услуги.
"

Становището е по повод запитване може ли да има ГД с ЕТ и тук сме го дискутирали. Доходите от ГД, както и тези от производство на непреработена земеделска продукция на ФЛ се облагат по реда на чл. 29 и се признават различни проценти НПР. Докоркото схващам логиката на данъчните, едно ФЛ, веднъж регистрирано като ЕТ, не може да формира облагаем доходпо чл. 29. Не пиша това в защита на горната теза, а за информация на заинтересованите.

С пожелание да избягвате близки срещи с данъчните :wink1:
#8 | 13.01.2014, 19:49
Публикации: 47 / 4
С пожелание да избягвате близки срещи с данъчните :wink1:

irenabrili,
присъединявам се към пожеланието.

Безспорно най-добре е да се плати по-голям данък, за да няма проблеми с НАП. Освен това, когато ЕТ-то е изпуснато в някоя хипотеза, не знам дали е случайно или важи при всички случаи.

Ако на някого му се случи да/ вече  е приложил хипотеза 2, ще дам аргументи, защо горното становище не се отнася за земеделска дейност.

"В този аспект, предприятието на едноличния търговец не е отделен субект на правото и затова е необходимо да се разграничи качеството, чрез което физическото лице действа в търговския оборот: дали като физическо лице, дали като търговец. Такова разграничение е възможно само от гледна точка на друг критерий - в зависимост от характера на действията, които са извършени, тяхната икономическа и счетоводна обособеност и доколко тези действия са покрили понятието за търговска сделка (чл. 286 от ТЗ).
...... Търговското качество на физическото лице следва да се разглежда с оглед характера на извършваните от него сделки и услуги.
"

Обаче според Търговския закон:
Чл. 2. Не се смятат за търговци:
1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;

Това го тълкувам, че производството на селскостопанска продукция от физическо лице,  си остава дейност на физическото лице, а не на търговеца физическо лице (ЕТ).

Аз давам тълкуване, че характера на селско-стопанската дейност е различна не е търговска. И понеже няма изрична законова разпоредба (или поне аз не я знам), че щом имаш ЕТ, всичко минава през ЕТ-то, стигаме до мерене на тълкуванията с НАП. Тогава изваждам чл. 6 от административно-процесуални кодекс (АПК) и искам от 2 правилни тълкувания, да се приложи по-благоприятното за мене.

Дискутирам по принцип. Не убеждавам никого, кое облагане да избере.
#9 | 13.01.2014, 20:19
Публикации: 6365 / 1054
biborana,

Благодаря за изложеното тълкувание. Лично аз го намирам за интересно, задълбочено и ще се възползвам от него, ако се наложи. :thumbup:
#10 | 14.01.2014, 21:32
Публикации: 35 / 0
                                Ей, момичета, страхотни сте!
    Друго си е човек да има повече информация по различните казуси. Спрях се на Приложение 3, таблица 2 защото средствата наистина са изразходвани за селскостопански цели, а пък при евентуална проверка ще се аргументирам както ме съветва biboranа.
   Благодаря ви и лека вечер! :thumbup:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група