Счетоводство на фондация

04.12.2013, 11:20 22209 19

04.12.2013, 11:20
Публикации: 26 / 0
Може ли да ми каже някой нещо относно СЧЕТОВОДСТВО НА ФОНДАЦИЯ .
Те се вписват в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, но как стоят нещата с осигуряването на управителя по ДУК , как се отчитат разходите / изобщо всичко би ми било полезно,че съм изпаднала в голямо ровене на информация / ?????  :'(
#1 | 04.12.2013, 11:31
Публикации: 962 / 103
Разгледате сайта на Български център за нестопанско право - http://www.bcnl.org/. В частта Публикации ще намерите доста неща, които считам че ще Ви бъдат полезни, може би не точно по този казус, а по принцип за фондациите - има материали за данъчното облагане, за стопанската дейност, правна рамка, въпроси и отговори по Закона за ЮЛНЦ.
#2 | 04.12.2013, 11:34
Публикации: 11699 / 2127
за осигуряването на управителя

КСО

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества,както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества;
#3 | 04.12.2013, 11:42
Публикации: 11699 / 2127
Не можах да се допълня във времето за редакция, но тука тази тема ще Ви е полезна относно осигуряването на управителя . :smile1:

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=1593.0
#4 | 04.12.2013, 11:49
Публикации: 962 / 103
И аз ще допълня нещо. Фондациите не са неперсонифицирано дружество, а са по Закона за ЮЛНЦ, затова попадат в чл.4, ал.1, т.8 от КСО - лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, а не по т.7


http://www.bcnl.org/bg/articles/930-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81.html
#5 | 04.12.2013, 12:15
Публикации: 11699 / 2127
Да, не попадат в т.7, но не знам дали тези длъжности в ЮЛНЦ са изборни по смисъла на КСО .Някъде бях чела пояснение по този въпрос, но не мога да го намеря сега.  :smile1: В сайта на НПО го търкуват така явно. Все пак има опция за неосигуряване - в случай, че не получават възнаграждение.
#6 | 04.12.2013, 12:23
Публикации: 11699 / 2127
8. (*) (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1, 5 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

В новата редакция на т.8 обаче липсва "получаването на доход" като основание за осигуряване. Явно след като длъжността е изборна независимо от получаването или не на доход следва осигуряване.
#7 | 04.12.2013, 12:37
Публикации: 26 / 0
Ясно е че моята Управителка ще се осигурява ,защото са  я писали по ДУК със заплата 450 лв.
#8 | 04.12.2013, 14:27
Публикации: 1 / 0
 :question: Въпросът ми не е свързан със счетоводството на фондация, защото още не сме стигнали до там, но изчетох почти всичко, което можах от написаното в портала на Центъра за нестопанско право, но не намерих конкретен отговор за следния казус:
Фондация в обществена полза има двама учредители, единият от които обаче вече не желае да се ангажира с никаква дейност. Има обаче кандидат, готов да се включи в нея и да работи за посочените в учредителния акт цели. Моля за съвет как може това да се случи, без "ходене по мъките".
#9 | 04.12.2013, 15:47
Публикации: 962 / 103
delphine, намерих 1 по-актуален отговор в Системата въпроси и отговори на сайта на НАП, след измененията е - от март 2013 г. Прикачам го, но ето част от него - "в случай, че в устава на фондацията или с решения на колективния или управителния орган не са определени/договорени  възнаграждения на председателя и членовете на настоятелството и надзорния съвет за положен труд, осигурителни вноски не се дължат. Ако впоследствие в някой от гореспоменатите актове се предвиди клауза за изплащане на възнаграждение на председателя на фондацията, членовете на настоятелството и Надзорния съвет, дори същото да не е начислено и изплатено, върху определеното възнаграждение, но върху  не по-малко от минималния осигурителен доход, следва да се начисляват и внасят осигурителни вноски при съблюдаване на максималния размер на месечния осигурителен доход."

#10 | 04.12.2013, 17:03
Публикации: 11699 / 2127
pmihaleva , нещо не мога да  отворя файла , но ще стане и това. Въпросът е, че винаги трябва да има някакъв отговор от НАП или разяснение, за да си изясни човек даден въпрос. От новата редакция на т.8 КСО излиза, че трябва да има осигуряване независимо от наличието или не на възнаграждение. Един вид управителят на ЮЛНЦ като СОЛ във фирмите щом полага труд следва да се осигурява. А ето, както казваш в това разяснение се твърди друго.....Замислям се дали по смисъла на КСО председател / управител на ЮЛНЦ е изборна длъжност. Малко ще трябва да се поровя......
#11 | 04.12.2013, 17:18
Публикации: 962 / 103
Записах го на по-ниска версия на Word, сега би трябвало да го отворите.
#12 | 04.12.2013, 17:29
Публикации: 11699 / 2127
Благодаря, сега го свалих, ще го прочета внимателно, така на " прима виста "  ми направи впечатление следното :

" Лицата, които упражняват трудова дейност на изборни длъжности по договори за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на юридически лица, които не са търговски дружества /фондации, партии, сдружения с нестопанска цел и др./, когато в резултат от избора не е произлязло трудово правоотношение, подлежат на задължително осигуряване за четирите фонда на държавното обществено осигуряване - фонд „Общо заболяване", фонд „Пенсии", фонд „Трудова злополука и професионална болест" и фонд „Безработица" по реда на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО. Размерите на осигурителните вноски по фондовете на държавното обществено осигуряване са определени в чл. 6, ал. 1 от КСО, а в ал. 3 на същата разпоредба е уредено разпределението им между осигурители и осигурени лица."
Това е напълно в "синхрон" със смисъла на т.8.

Да не вадя неща от контекста обаче - да прочетем първо внимателно цялото разяснение. Благодаря за него , pmihaleva - повече от актуално е по въпроса . И е от 2013 . :smile1:
#13 | 04.12.2013, 19:33
Публикации: 214 / 40
категорично се третират като "изборни длъжности" :)

този отговор от НАП не бях го открила, когато търсих информация по същия въпрос през август-септември, в следствие питах писмено НАП и получих конкретен официален отговор по същия казус - чак не повярвах на очите си - за пръв път прочетох в прав текст, а не витиевато, че

Като "неначислени възнаграждения"  на лицата, които упражняват трудова дейност на изборни длъжности се третират единствено дължими възнаграждения, които не са намерили отражение в счетоводството на дружеството/сдружението в противоречие с някои от основните принципи, залегнали в Закона за счетоводството. Дължими възнаграждения са тези, които са договорени или определени по съответния ред съобразно вида на дружеството/сдружението.

Следователно, разпоредбата на чл.6, ал.3 от КСО не намира приложение по отношение дължимостта на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения, в случай че възнагражденията не са договорени или определени по съответния ред."

предвид на това, че ал.8 е същата по смисъл с ал.7, мисля, че горният текст може да внесе пълно успокоение и по отношение на "безвъзмездните" ДУК-ове на съдружници-самоосигуряващи се лица :)
#14 | 06.12.2013, 08:50
Публикации: 11699 / 2127
Това разяснение допълва редакцията на т.8 по отношение на лицата на изборни длъжности. Само ми е интересно защо е променен предишният текст, където си фигурира и " получават доходи " за същите лица. Защо трябва да се премахне от КСО и с разяснение да се "обясни" , че едно лице на изборна длъжност не следва да се осигурява, ако няма договорено възнаграждение. Всъъщност излиза, че лица на изборни длъжности дори и да упражняват дейност не следва да се осигуряват при липса на възнаграждение , но същото не се отнася за СОЛ , който при упражняване на дейност независимо от това получава или не доходи следва да се самоосигурява. Иначе питащата си е изяснила нещата, защото техният управител има ДУК и възнаграждение. Дано и проверяващи по такива казуси четат собствените си разяснения.  :smile1:
#15 | 20.02.2023, 19:59
Публикации: 616 / 2
8. (*) (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1, 5 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

В новата редакция на т.8 обаче липсва "получаването на доход" като основание за осигуряване. Явно след като длъжността е изборна независимо от получаването или не на доход следва осигуряване.

Здравейте искам да Ви попитам за църквите и манастирите подават ли се ГДД-ГОД/нси/
или само д1-д6 за назначете служители

ако има и нещо друго което трябва да се подава МОЛЯ да споделите
#16 | 21.02.2023, 09:01
Публикации: 11699 / 2127
Здравейте искам да Ви попитам за църквите и манастирите подават ли се ГДД-ГОД/нси/
или само д1-д6 за назначете служители

Здравейте,
не познавам материята, свързана с църковното счетоводство. Едва ли обаче подават само Д1/Д6 на наети служители. Дори си мисля, че имат много особености на отчитане на дарения, стопанисване на земи и имоти , приходи от тяхна стопанска дейност. Изобщо това си е едно НПО с всички произтичащи от това въпроси и действия. Потърсете някаква специализирана литература или се допитайте до някой с опит и практика.
#17 | 28.02.2023, 17:38
Публикации: 616 / 2
Благодаря Ви все пак за отговора
#19 | 01.03.2023, 15:24
Публикации: 616 / 2
Благодаря Ви за насоката
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група