Субсидия и регистрация по ЗДДС

17.12.2013, 08:44 21324 13
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

17.12.2013, 08:44
Публикации: 1073 / 58
Не съм се занимавала със ЗП.Миналата година идва един за ГДД,но реши че не му трябва счетоводител,но ето че пак дойде.Оказа се ,че междувременно си регистрирал ЕООД и сключил договор с ДФ"Земеделие" на база декари обрпаботваема площ.Всеки момент очаква да получи около 20000лв. субсидия ,с която ще надхвърли 50000лв.
От прочетеното разбирам,че тази субсидия не се смята като облагаем оборот за регистрация по ЗДДС,но не съм сигурна.Моля,който се занимава със ЗП,може ли да ми каже по конкретно,дали субсидията е оборот за ДДС или не.Не съм видяла договора,но той каза,че парите,които ще получи са на декар обрлаботваема площ и не са обвързани нито с добиви,нито с продажби или цени.
#1 | 17.12.2013, 09:48
Публикации: 6333 / 582
Субсидията на се включва.
#2 | 17.12.2013, 09:59
Публикации: 1073 / 58
Много благодаря за отговора.Всъщност тази субсидия си е чист приход за фирмата му.И ще бъде обложена като печалба,защото се оказва че няма абсолютно никакви разходи.
Нямам нищо против да им дават субсидии,но малко ми е странно да се превеждат суми без да са обвързани с нищо друго ,освен с наличие на обработваема земя.
#3 | 17.12.2013, 10:17
Публикации: 6333 / 582
Как така няма разходи? Какво произвежда на тази земя?
#4 | 17.12.2013, 10:35
Публикации: 6365 / 1054
Предполагам, че няма фактури за разходи, но ползва признатите НПР :smile1:
А субсидията, която се дава на единица площ (СЕП), наистина е обвързана единствено с дейността, а не с резултатите от нея. Дава се с цел стимулиране на селскостопаското производство. Районните служби по земеделие и гори имат критерии по които признават извършването на дейност и одобряват съответната сума.
#5 | 17.12.2013, 11:10
Публикации: 103 / 6
Здравейте на всички. Според мен субсидията дадена за единица обработваема площ би следвало да влезе в разходите по култури със знак минус, за да намали себестойността на произведената продукция. Разпределя се по декарите на културите. Пиша това защото видях че е ЕООД - там няма нормативно признати разходи. Счетоводството е двустранно. Самата субсидия не е облагаем приход. Но общоприето е че субсидията влиза на приход и това дали в разходите със минус, или в приходите - тя все пак намалява себестойността. Така мисля аз а всички Вие?
#6 | 17.12.2013, 11:17
Публикации: 1073 / 58
Да ,фирмата е ЕООД.Оказва се,че нашият ЗП не е произвел нищо-аз затова се чудя как така се дават тези пари.Само е изорал земята.Обаче няма никакви разходи за това.Сам си е орал-поне така казва.Като ФЛ има косачка,която е регистрирана на името на ФЛ в някаква служба КАТЕИ-каквото и да значи това.Косачката е самоходна и има номер,който е издаден от тази служба ,а не от КАТ.Сега иска да си я прехвърли на името на фирмата,за да ползва горивото и консумативите за разход.Предполагам,че това трябва да стане чрез нотариус,но не съм сигурна точно тези селскостопански машини дали се водят като МПС.
Тя е купена през 2013г. от ФЛ  и ако я продаде на фирмата предполагам,че трябва да си обяви доход.Как стои въпросът със селскостопанските машини?
#7 | 17.12.2013, 11:30
Публикации: 6365 / 1054
Не видях, че е ЕООД. :blush:
Тогава субсидията се отчита по всички правила на СС-20 и влиза в ОПР като финансиране по 705.
#8 | 15.03.2014, 14:05
Публикации: 33 / 1
Субсидията на се включва.

Кои точно субсидии се включват в облагаем по ДДС оборот?
#9 | 20.03.2014, 18:00
Публикации: 297 / 49
Допълнителни разпоредби - ЗДДС
15. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка" са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи


Преди години имаше такива субсидии, които трябваше да се облагат с ДДС и съответно влизаха в облагаемата основа - за млякото бяха отпуснати, през 2007 или 2008 година. забравих вече кога по-точно беше, после излезе тази промяна и сега субсидиите не влизат в облагаемата основа за ДДС регистриране.
#10 | 10.03.2015, 15:32
Публикации: 87 / 2
във връзка с темата искам да попитам нещо - включва ли се в облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС, доход получен от ДФ Земеделие по следния договор: ДФ Земеделие сключва договор с вет.лекар по схема за подпомагане на зем.стопани при изпълнение на държавна профил.програма, за изпълнението на държавната профилактична програма фонда превежда на вет.лекар средства за покриване на разходи по изпълнение на програмата. В договора пише,че се превеждат суми за покриване на разходите, но в схемата пише,че вет.лекар предоставя субсидирани услуги. Според вас включва ли се този доход?
#11 | 10.03.2015, 19:43
Публикации: 6365 / 1054
Ако субсидията се изплаща за вече предоставени услуги и е изплатена, това означава, че в същия размер са извършени облагаеми услуги. :smile1:
#12 | 10.03.2015, 20:22
Публикации: 2033 / 252
2_946/17.05.2010

ЗДДФЛ - чл.29, т.1

ЗДДС - чл.26, ал.3, т.2

Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр. …. с вх…………./…………….2010г., в което сте изложили следната фактическа обстановка:

Вие сте регистриран земеделски производител, отглеждащ едър рогат добитък във ферма, първа категория. Регистриран сте по ЗДДС, водите счетоводство.

Основните Ви приходи са от продажба на сурово краве мляко.

Поставяте въпроси, свързани с данъчното третиране на следните видове субсидии, плащания и финансирания:

1.Получена субсидия по програма от Европейския съюз /ЕС/ през 2010 година за килограм продадено краве мляко през 2009г;

2. Европомощ de minimis;

3. Национални доплащания за брой отглеждани говеда във ферма;

4. Плащане на помощ за икономически уязвими ферми – за брой крави;

5. За единица обработвана площ за изхранване на животните във фермата:

* СЕПП схема за единно плащане на площ;

* НДП – национални доплащания на площ.

6. Финансиране по мярка „Агроекологични плащания” – 82% от средствата по линия на ЕС и 18% от бюджета република България, свързана с обработка на земята, предназначена за изхранване на животните във фермата.

Във връзка с горната фактическа обстановка питате:

1.Кои от изброените финансирания и помощи попадат се третират като облагаеми доходи по см. на ЗДДФЛ.

2. Как се третират тези плащания от гледна точка на ЗДДС.

Предвид действащата нормативна уредба и описаната от Вас фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище по поставените въпроси:

По ЗДДФЛ:

Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ не регламентира получените субсидии, финансирания и помощи като доход на физическите лица, спрямо който да се прилага специално данъчно третиране. Поради това, този род плащания се разглеждат в контекста на общите правила за облагане и деклариране на доходите по смисъла на закона.

На основание чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през течение на годината, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

Цитираните от Вас суми са субсидии, финансирания и помощи и са обвързани с дейността Ви по производство на непреработени продукти от селското стопанство.

Съгласно чл.13, ал.3 от ЗДДФЛ /в редакцията до 31.12.2009г./ не се облагат с данък доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.

С §1,т.3 на ЗИД на ЗДДФЛ/ДВ бр.95/2009г./, считано от 01.01.2010 година, ал.3 на чл.13 от ЗДДФЛ е отменена.

На основание чл.16, ал.1 от закона, облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.

След 01.01.2010г, този вид плащания се разглеждат от закона като облагаем доход от друга стопанска дейност по реда на чл.29, т.1 от ЗДДФЛ.

Съгласно нормата на чл.29, т.1 от закона, физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители или земеделски производители за производство на непреработени продукти от селското стопанство ще формират облагаем доход като разлика между придобит доход от дейността и 60 на сто нормативни разходи.

Съгласно чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на:

1. плащането – при плащане в брой;

2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаване на чека – при безналично плащане.

Важно е да се има предвид също и разпоредбата на ал.3 от същия чл.11 на ЗДДФЛ, която гласи, че доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово

нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от третото лице.

Лицата, придобили доход от стопанска дейност по реда на чл.29 от ЗДДФЛ, дължат авансов данък, определен по реда на чл.43, ал.1 от с.з.

Съгласно чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, за доходите, придобити след 01.01.2010г. местните физически лица подават годишна данъчна декларация, а съгласно чл.53,ал.1 срока за деклариране е 30 април 2011г.

Сроковете и мястото за внасяне на авансовия и годишния данък са регламентирани съответно в чл.чл.67 и 68 от ЗДДФЛ.

По ЗДДС:

Предвид факта, че към запитването не са приложени договорите за получени субсидии, финансирания, помощи и доплащания, по поставените въпроси, във връзка с тези плащания изразяваме принципно становище:

Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС, данъчната основа при доставка на територията на страната се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.

С ДВ, бр. 113 от 2007 г. е изменен текста на § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. От 01.01.2008 г. "Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка" са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. С посоченото изменение е стеснен обхвата на финансиранията и субсидиите, които попадат в хипотезата на §1, т.15 от ДР на ЗДДС – само тези плащания, които са пряко обвързани с цената на предоставяните стоки или услуги.

По смисъла на същото определение не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, тези субсидии и финансирания, предназначени единствено за:

а/ покриване на загуби;

б/ финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

В разпоредбата на чл.81, ал.1, т.6 от ППЗДДС е посочено, че при усвояване на финансирания (субсидии) по чл.16, регистрираните лица за всяка отделна доставка издават задължително протокол по чл.117, ал.2 от закона.


Предвид гореизложеното, в случай, че получаваните от Вас суми, не са обвързани с цената на предоставяните стоки или услуги на трети лица,а са предназначени единствено за покриване на разходите Ви като земеделски производител, на загуби, или за придобиване или ликвидация на активи, същите не попадат в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Относно такива плащания, ЗДДС не изисква с техния размер да се увеличава данъчната основа, респ. да се издава данъчен документ по смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС, както и не следва полученото финансиране /субсидия/ да се отразява в дневника за продажби.

Същите следва да бъдат документирани с първичен счетоводен документ по чл.7 от Закона за счетоводството.
#13 | 11.03.2015, 09:05
Публикации: 87 / 2
Благодаря много!
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група